professor_pic
شهلا پزشک
شهلا پزشک ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی روانشناسی (آ.ک)استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
Teaching Courses
 • آزمون های‌ تشخیص‌‌‌ ‌عقب‌ ماندگی‌ ذهنی، کارشناسی
 • شخصیت‌ - نظریه‌ ها‌ و‌ مفاهیم، کارشناسی
 • بهداشت‌روانی، کارشناسی
 • سمینار مسایل کودکان استثنایی، کارشناسی
 • روان‌شنا‌سی‌ کودکان ‌عقب‌ما‌نده، کارشناسی
 • متون‌ روانشنا‌سی‌ کودکان‌ استثنایی‌ به‌ زبان‌ خارجه‌ 2، کارشناسی
 • روانشنا‌سی‌ عقب‌ ماندگی‌‌‌ ‌ذ‌هنی، کارشناسی
 • متون‌ روان‌ شناسی‌ به‌ زبان‌ خارجه ‌1، کارشناسی
 • برنامه‌ریزی‌آموزشی‌و‌تربیتی‌عقب‌مانده‌های‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان شناسی‌ و توان بخشی ‌افراد عقب‌ مانده‌ ذهنی، دکتری
 • روان‌شنا‌سی‌ کودکان ‌عقب‌ما‌نده، کارشناسی
 • سمینار مسایل کودکان استثنایی، کارشناسی
 • بهداشت‌روانی، کارشناسی
 • اصول ‌و‌ روش‌ های ‌آموزش‌ و‌ پرورش ‌عقب ‌ماندگان ‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ریزی‌آموزشی‌و‌تربیتی‌عقب‌مانده‌های‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار مسایل کودکان استثنایی، کارشناسی
 • سمینار در مسائل‌ کودکان ‌عقب ‌مانده‌ ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • شخصیت‌ - نظریه‌ ها‌ و‌ مفاهیم، کارشناسی
 • روانشنا‌سی‌ عقب‌ ماندگی‌‌‌ ‌ذ‌هنی، کارشناسی
 • روان‌شنا‌سی‌ کودکان ‌عقب‌ما‌نده، کارشناسی
 • روش های‌ مشا‌و‌ره‌ و‌‌‌‌ مصا‌حبه، کارشناسی
 • اصول ‌و‌ روش‌ های ‌آموزش‌ و‌ پرورش ‌عقب ‌ماندگان ‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • پژوهش ها‌ی‌ عملی‌ انفرادی‌ در‌ کودکان‌ استثنایی، کارشناسی
 • بهداشت‌روانی، کارشناسی
 • شخصیت‌ - نظریه‌ ها‌ و‌ مفاهیم، کارشناسی
 • برنامه‌ریزی‌آموزشی‌و‌تربیتی‌عقب‌مانده‌های‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار مسایل کودکان استثنایی، کارشناسی
 • اصول ‌و‌ روش‌ های ‌آموزش‌ و‌ پرورش ‌عقب ‌ماندگان ‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بهداشت‌روانی، کارشناسی
 • روان شناسی‌ و توان بخشی ‌افراد عقب‌ مانده‌ ذهنی، دکتری
 • روان‌شنا‌سی‌ کودکان ‌عقب‌ما‌نده، کارشناسی
 • روانشنا‌سی‌ عقب‌ ماندگی‌‌‌ ‌ذ‌هنی، کارشناسی
 • آزمون های‌ تشخیص‌‌‌ ‌عقب‌ ماندگی‌ ذهنی، کارشناسی
 • اختلال های ‌روانی ‌- ‌حرکتی، کارشناسی
 • سمینار مسایل کودکان استثنایی، کارشناسی
 • برنامه‌ریزی‌آموزشی‌و‌تربیتی‌عقب‌مانده‌های‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ های‌ شخصیت، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان شناسی‌ و توان بخشی ‌افراد عقب‌ مانده‌ ذهنی، دکتری
 • اصول ‌و‌ روش‌ های ‌آموزش‌ و‌ پرورش ‌عقب ‌ماندگان ‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ های‌ شخصیت، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روانشناسی‌شخصیت، کارشناسی
 • بهداشت‌روانی، کارشناسی
 • مباحث اساسی در روانشناسی2، کارشناسی
 • اختلالهای‌رفتاری‌وعاطفی، دکتری
 • برنامه‌ریزی‌آموزشی‌و‌تربیتی‌عقب‌مانده‌های‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ های‌ شخصیت، کارشناسی ارشد M.Sc
 • پژوهش ها‌ی‌ عملی‌ انفرادی‌ در‌ کودکان‌ استثنایی، کارشناسی
 • اصول ‌و‌ روش‌ های ‌آموزش‌ و‌ پرورش ‌عقب ‌ماندگان ‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • شخصیت‌ - نظریه‌ ها‌ و‌ مفاهیم، کارشناسی
 • روان شناسی‌ و توان بخشی ‌افراد عقب‌ مانده‌ ذهنی، دکتری
 • برنامه‌ریزی‌آموزشی‌و‌تربیتی‌عقب‌مانده‌های‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روانشناسی‌ کودکی‌ و‌ نوجوانی‌، کارشناسی
 • بهداشت‌روانی، کارشناسی
 • روانشناسی‌ کودکی‌ و‌ نوجوانی‌، کارشناسی
 • اصول ‌و‌ روش‌ های ‌آموزش‌ و‌ پرورش ‌عقب ‌ماندگان ‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ های‌ شخصیت، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان شناسی‌ و توان بخشی ‌افراد عقب‌ مانده‌ ذهنی، دکتری
 • شخصیت‌ - نظریه‌ ها‌ و‌ مفاهیم، کارشناسی
 • روانشناسی شناختی، کارشناسی
 • برنامه‌ریزی‌آموزشی‌و‌تربیتی‌عقب‌مانده‌های‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روانشناسی‌ کودکی‌ و‌ نوجوانی‌، کارشناسی
 • روانشناسی‌ کودکی‌ و‌ نوجوانی‌، کارشناسی
 • بهداشت‌روانی، کارشناسی
 • نظریه‌ های‌ شخصیت، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان شناسی‌ و توان بخشی ‌افراد عقب‌ مانده‌ ذهنی، دکتری
 • برنامه‌ریزی‌آموزشی‌و‌تربیتی‌عقب‌مانده‌های‌ذهنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان شناسی‌ و توان بخشی ‌افراد عقب‌ مانده‌ ذهنی، دکتری
 • نظریه‌ های‌ شخصیت، کارشناسی ارشد M.Sc