professor_pic
فتاح شریف زاده
فتاح شریف زاده ، استاد تمام رشته مدیریت دولتی است. ایشان در گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است