professor_pic
فتاح شریف زاده
فتاح شریف زاده ، استاد تمام رشته مدیریت دولتی است. ایشان در گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
Teaching Courses
 • فرایند‌خط‌مشی‌گذاری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فرایند‌خط‌مشی‌گذاری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فرایند‌خط‌مشی‌گذاری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • فرایند‌خط‌مشی‌گذاری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فرایند‌خط‌مشی‌گذاری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه‌علم‌و‌روش‌شناسی‌تحقیق‌در مدیریت، دکتری
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی، دکتری
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی، دکتری
 • فرایند‌خط‌مشی‌گذاری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش شناسی تحقیق در مدیریت، دکتری
 • روش شناسی تحقیق در مدیریت، دکتری
 • تئوری های خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی، دکتری
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی، دکتری
 • تئوری های خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • فرایند‌خط‌مشی‌گذاری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی، دکتری
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی، دکتری
 • اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی، دکتری
 • اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی، دکتری
 • روش شناسی تحقیق در مدیریت، دکتری
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی، دکتری
 • فرایند‌خط‌مشی‌گذاری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی، دکتری
 • روش شناسی تحقیق در مدیریت، دکتری
 • اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • فرایند‌خط‌مشی‌گذاری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق ( تئوری و عملی )، دکتری
 • فرآیند خط مشی گذاری ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق ( تئوری و عملی )، دکتری
 • فرآیند خط مشی گذاری ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق ( تئوری و عملی )، دکتری
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق ( تئوری و عملی )، دکتری
 • تئوری های خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • نظریه های مدیریت دولتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری های خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • نظریه های مدیریت دولتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اداره امور عمومی در اسلام، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های مدیریت دولتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اداره امور عمومی در اسلام، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری های خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • فراگرد خط مشی گذاری و تصمیم گیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری های خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • نظریه های مدیریت دولتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های مدیریت دولتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی، دکتری
 • اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی، دکتری
 • خط مشی گذاری عمومی در حکومت اسلامی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • نظریه های مدیریت دولتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فراگرد خط مشی گذاری و تصمیم گیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • نظریه های مدیریت دولتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های خط مشی گذاری عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی، دکتری
 • تئوری های‌ خط ‌مشی ‌گذاری‌ عمومی‌، دکتری