professor_pic
غلامعلی کارگر
غلامعلی کارگر ، دانشیار رشته مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است