professor_pic
غلامعلی کارگر
غلامعلی کارگر ، دانشیار رشته مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی عضویت دارد
Teaching Courses
 • اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت اداری و مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تربیت‌ بدنی1، کارشناسی
 • مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تربیت‌ بدنی‌2، کارشناسی
 • تربیت‌ بدنی‌2، کارشناسی
 • مدیریت اداری و مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت اداری و مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت اداری و مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، دکتری
 • مدیریت مالی و اداری در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت مالی و اداری در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، دکتری
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بهره وری در سازمانهای ورزشی، دکتری
 • مدیریت مالی و اداری در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت مالی و اداری در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت امنیت در اماکن ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، دکتری
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، دکتری
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت امنیت در اماکن ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت مالی و اداری در ورزش، دکتری
 • مدیریت مالی و اداری در ورزش، دکتری
 • مدیریت رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت بحران در اماکن و رویدادهای ورزشی، دکتری
 • مدیریت رفتار سازمانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، دکتری
 • مدیریت امنیت در اماکن ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت مالی و اداری در ورزش، دکتری
 • مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت پروژه در ورزش، دکتری
 • مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی، دکتری
 • مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی، دکتری
 • مدیریت رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رفتار سازمانی در ورزش، دکتری
 • مدیریت رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رفتار سازمانی در ورزش، دکتری
 • رفتار سازمانی در ورزش، دکتری
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، دکتری
 • آشنایی با الکترو مایوگرافی ( EMG2 )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش، کارشناسی ارشد M.Sc