professor_pic
غلامعلی کارگر
غلامعلی کارگر ، دانشیار رشته مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی عضویت دارد
دبیری همایش‌ها
  • کارگر غلامعلی، همایش بین المللی تربیت و علوم ورزشی، عضو کمیته علمی، 1386/12/16
  • کارگر غلامعلی، همایش ملی مدیریت ورزشی، عضو کمیته علمی، 1387/08/15
  • کارگر غلامعلی، همایش ملی مدیریت در تربیت بدنی، عضو کمیته علمی، 1387/08/17
  • کارگر غلامعلی، اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، عضو کمیته علمی، 1389/11/26
  • کارگر غلامعلی، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، عضو کمیته علمی، 1390/09/22
  • کارگر غلامعلی، همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، عضو کمیته علمی، 1397/11/16
  • کارگر غلامعلی، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، عضو کمیته علمی
  • کارگر غلامعلی، سومین سمینار علمی دانشگاههای ورزشی آسیا، عضو کمیته علمی
کرسی علمی
  • نقدی بر جو اخلاقی حاکم بر ورزش کشور و ارائه الگوی مطلوب اخلاقی در جامعه اسلامی، کارگر غلامعلی، نقد علمی، 1390/10/05