professor_pic
غلامعلی کارگر
غلامعلی کارگر متولد شهر جهرم است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی است.
منتشر شده در نشریات داخلی
 • کارگر غلامعلی، هنری حبیب، رابطه میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، 3، 12، 1390/10/01
 • کارگر غلامعلی، افشاری مصطفی، هنری حبیب، ارتباط مهارتهای سه گانه مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی و ارائه مدل بر اساس AHP، مدیریت ورزشی، 3، 11، 1390/10/01
 • کارگر غلامعلی، نظرات دانشمندان در مورد پیری(قسمت دوم)، 145، 1377/08/01
 • کارگر غلامعلی، هنری حبیب، افشاری مصطفی، بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی بر اساس سازمان یادگیرنده و روشAHP، مدیریت ورزشی، 4، 13، 1391/04/01
 • کارگر غلامعلی، تاثیر ورزش در کهنسالان و سالخوردگان، 147، 1377/11/01
 • کارگر غلامعلی، مطالعه نقش ویژگی های فردی بر بروز عوامل استرس زای شغلی در بین دبیران تربیت بدنی شهریار، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1، 1391/01/01
 • کارگر غلامعلی، بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست های مدیریتی، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 4، 1391/10/01
 • کارگر غلامعلی، تاثیر ورزش در کهنسالان و سالخوردگان(قسمت دوم)، 148، 1377/12/01
 • کارگر غلامعلی، رابطه مهارتهای سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی های دموگرافیکی آنان، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
 • کارگر غلامعلی، برنامه های تربیت بدنی برای ناشنوایان-نقش تربیت بدنی در رشد و تکامل کودکان، 93، 1373/10/01
 • کارگر غلامعلی، آشنایی با سیستم اعصاب انسان و آسیب های وارده بر آن، 210، 1384/04/01
 • کارگر غلامعلی، شیوه های سالم زیستن کدامند؟، 118، 1375/02/01
 • کارگر غلامعلی، روند پیر شدن و فعالیت بدنی، 140 و 141، 1377/01/01
 • کارگر غلامعلی، روند پیر شدن و زمینه های مطالعاتی آن، 142، 1377/04/01
 • کارگر غلامعلی، روند پیر شدن و زمینه های مطالعاتی آن(قسمت دوم)، 143، 1377/05/01
 • کارگر غلامعلی، نظرات دانشمندان در مورد پیری، 144، 1377/07/01
 • کارگر غلامعلی، کشکر سارا، خسروی راد بهاره، بررسی شرایط انتصاب مدیران در پستهای مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه های تهران، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1، 4، 1391/11/03
 • کشکر سارا، کارگر غلامعلی، بی نیاز روناک، نقش برنامه های ورزشی تلویزیون در انتقال ارزش های اخلاقی و الگوپذیری دانش آموزان متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب، مدیریت ورزشی، 7، 4، 1394/07/01
 • کشکر سارا، کارگر غلامعلی، خورشیدی رضا، نقش رسانه ها در انتقال ارزش های اخلاقی و رابطه آن با وندالیسم در فوتبال با توجه به ویژگیهای فردی هواداران، پژوهش های ارتباطی، 18، 68، 1390/11/01
 • صادقی رضا، کشکر سارا، قاسمی حمید، کارگر غلامعلی، تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2، 2، 1392/08/01
 • کارگر غلامعلی، هنری حبیب، نقوی محبوبه، بررسی میزان بهره گیری اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عوامل دموگرافی، مطالعات مدیریت ورزشی، 6، 23، 1391/01/01
 • غفوری فرزاد، قائدی علی، کارگر غلامعلی، بررسی و مقایسة نگرش متخصصان و مدیران ورزش در زمینة نقش ورزش همگانی و قهرمانی بر شاخصشاخص های اجتماعیهای توسعة اجتماعی، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1، 3، 1392/10/01
 • کارگر غلامعلی، نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمان های ورزشی ایران، پژوهش در علوم ورزشی، 10، 20، 1393/07/01
 • کارگر غلامعلی، گودرزی محمود، اسدی حسن، هنری حبیب، تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارایه مدل بهره وری، حرکت، 1، 28، 1385/04/01
 • کارگر غلامعلی، داستانی کمیل، زارعیان حسین، بررسی ابعاد معافیت های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی، مدیریت ورزشی، 7، 6، 1394/11/30
 • کشکر سارا، قاسمی حمید، کارگر غلامعلی، تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش ایران، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3، 12، 1395/10/01
 • کارگر غلامعلی، محمودی احمد، متقی شهری محمد حسن، اسلامی ایوب، بررسی نقش چابکی سازمانی در آمادگی برای تغییر در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 4، 8، 1393/10/30
 • کارگر غلامعلی، نقوی محبوبه، هنری حبیب، موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرآیند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی بر اساس مدل فرآیندی کاتر، پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، 9، 18، 1392/07/01
 • کارگر غلامعلی، قائدی علی، غفوری فرزاد، بررسی نقش ورزش قهرمانی بر شاخص های توسعه اجتماعی، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5، 1، 1395/04/30
 • کارگر غلامعلی، بهمنی فاطمه، افشاری مصطفی، بررسی نقش ابعاد توانمند سازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان، مطالعات مدیریت ورزشی، 4، 31، 1394/06/30
 • کارگر غلامعلی، غفوری فرزاد، محمدی مقدم یوسف، مرادی سیاسر غلامرضا، ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران، انتظام اجتماعی، 8، 4، 1395/10/29
 • کارگر غلامعلی، دلدار ابراهیم، غفوری فرزاد، بررسی موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاههای لیگ حرفهای فوتبال کشور، مدیریت و توسعه ورزش، 5، 2، 1395/10/01
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Kargar Gholam Ali, Afshari Mostafa, Honari Habib, Applying Analyzing Hierarchy Pocess for analyzing the role of managerial skills in developing of..., International Journal of Sports Science and Engineering, 6, 4, 2013/02/01
 • afshari mostafa, Honari Habib, Kargar Gholam Ali, Naghshbandi salah, Jabari Nahid, Applying Analytic Hierarchy Process for Analyzing the Role of Managerial Skills in Developing of Organization Learning in Physical Education Organization: A Conceptual Model, International Journal of Sports Science and Engineering, 6, 4, 2012/02/10
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • کارگر غلامعلی، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، رابطه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش و ابعاد آن در کمیته ملی المپیک، 1390/02/28
 • کارگر غلامعلی، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، بررسی وضعیت زیست محیطی اماکن ورزشی منطقه 5شهرداری تهران بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت از محیط زیست، 1390/02/28
 • کارگر غلامعلی، اولین همایش ملی علم و بسکتبال، بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها، 1390/06/28
 • کشکر سارا، کارگر غلامعلی، اولین همایش ملی تفریحات ورزشی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، بررسی نقش خصوصی سازی در توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان، 1390/08/01، 1390/08/01
 • کارگر غلامعلی، همایش ملی تفریحات ورزشی، بررسی عوامل موثر بر افزایش انگیزه افراد در گرایش به استفاده از مبلمان ورزشی شهری، 1390/09/01
 • حاتمی سعید، هنری حبیب، کارگر غلامعلی، سبحانی یزدان، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، ارائه پوستر، 1390/09/24، 1390/09/25
 • کارگر غلامعلی، همایش ملی علم و کشتی، مقاله خلاصه، ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان فدراسیون و هیئت کشتی شهر تهران، 1391/02/19
 • کارگر غلامعلی، همایش ملی علم و کشتی، مقاله خلاصه، تاثیر کاهش وزن بر مولفه های خلق و خو در کشتی گیران سبک وزن و سنگین وزن، 1391/02/19
 • کارگر غلامعلی، همایش ملی اسلام و آموزش علوم، مقاله خلاصه، نقدی بر جو حاکم بر ورزش کشور و ارائه الگوی مطلوب اخلاقی در جامعه اسلامی، 1391/08/24
 • کارگر غلامعلی، زارعیان احسان، عزیزی محمد، توکلی کامل، اولین همایش علم و کشتی، ارائه پوستر، 1391/11/18، 1391/11/19
 • رحمانی محمد، کارگر غلامعلی، کشکر سارا، همایش علوم ورزشی، نیاز نسل فردا، ارائه پوستر، مقاله خلاصه، رابطه مدیریت زمان با بهره وری مربیان تیمهای ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران، 1392/09/21، 1392/09/22
 • بی نیاز روناک، کشکر سارا، کارگر غلامعلی، اولین همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، ارائه پوستر، مقاله خلاصه، مقایسه الگوهای زندگی دختران و پسران دانش آموز مدارس متوسطه شهرستان اسلام آبادغرب، 1392/11/30، 1392/11/30
 • کشکر سارا، کارگر غلامعلی، بی نیاز روناک، اولین همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، سخنران، 1392/11/30، 1392/12/01
 • کارگر غلامعلی، گرامیداشت هفته پژوهش، سخنران، 1395/09/15، 1395/09/15
 • کارگر غلامعلی، ششمین همایش ملی دانشجویان کشور، ضرورت سرمایه گذاری بیمه در ورزش همگانی و نقش آن در گسترش زیرساخت های ورزشی
 • کارگر غلامعلی، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، بررسی عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی استان مازندران
 • کارگر غلامعلی، ششمین همایش ملی دانشجویان کشور، رابطه بین نوآوری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • کارگر غلامعلی، سمینار بین المللی یونیورسیت و دانشجویان جهان، شیوه های مدیریت در ورزش ایران، 1384/04/01
 • کارگر غلامعلی، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشیهفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شناسایی عوامل مرتبط با بهره وری اماکن ورزشی استان لرستان، 1388/12/01
تالیف
 • کارگر غلامعلی، سلطانی مصطفی، مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1394/09/01
 • کارگر غلامعلی، کرباسی صادق، آموزش بدمینتون، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1395/10/01
 • کشکر سارا، کارگر غلامعلی، اخلاق در ورزش، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1396/06/28
سایر
 • کارگر غلامعلی، رفتار سازمانی در ورزش، نقد و بررسی کتاب
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • بررسی وضعیت جاری تربیت بدنی در سراسر کشور و شناخت مشکلات و تنگناهای آن از دیدگاه مسئولین تربیت بدنی استانها، 1374/07/01
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به دو رشته ورزشی، 1375/09/01
 • ارتباط بین قابلیت های بدنی و ناهنجاری های جسمانی دانش آموزان، 1375/12/29
 • طرح ملی آمایش اماکن ورزشی و فرهنگی دانشگاه های دولتی کشور، طرح ملی، 1395/01/22
 • طرح ملی آمایش اماکن ورزشی و فرهنگی دانشگاه های دولتی کشور، طرح ملی، 1395/11/17
 • ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی
 • بررسی ویژگی های مربیان تیمهای ملی اعزامی به هیروشیما
 • سنجش وضعیت جسمانی دانشجویان پسر دانشگاه علامه طباطبایی
 • بررسی وضعیت نیروی انسانی حوزه معاونت فرهنگی و آموزش سازمان تربیت بدنی
 • تهیه فرم جدید سنجش آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر شهرستان های استان تهران
 • بررسی نقش رسانه های گروهی...
 • تاثیر کاهش وزن بر مولفه های...
 • بررسی وضعیت زیست محیطی اماکن ورزشی منطقه 5، طرح ملی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن و نقش رشته فوتبال و کشتی در نهادینه سازی فرهنگ ورزش در بین جوانان، 1394/08/01، 1395/10/20
کارشناسی ارشد
 • بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با تاکید بر فعالیت ورزشی، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/06/01
 • بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر رشد و توسعه...، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/06/01
 • بررسی رابطه عوامل برانگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ، مجتبی سرمدی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/06/01
 • ارتباط بین موانع و نیازهای آموزشی با میزان بهره گیری از ICT، IT در اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم، محبوبه نقوی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی سازمان تربیت بدنی ج.ا.ا در سال1387 بر اساس مدل کرک پاتریک، فاطمه بهمنی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری عملکرد...، پیمان ابریفام، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/04/01
 • ارتباط ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی در ادارات تربیت بدنی وزارتخانه های منتخب، محمد صادق گو، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/06/01
 • مطالعه میزان بهره وری...، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/10/01
 • بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با خلاقیت کارشناسان اداره کل تربیت بدنی استان، محمد حسین انصاری جعفری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/01
 • ارتباط مهارت های سه گانه مدیریتی با یادگیری سازمانی در مدیران سازمان تربیت بدنی، مصطفی افشاری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/01
 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در فرایند تصمیم گیری مدیران، مولود احمدپور فتمه سری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/01
 • رابطه میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی، احمد پاک نژاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی نقش برنامه خصوصی سازی در توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان، مجتبی سلیمانی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/01
 • طراحی مدلی جهت مکان یابی بهینه اماکن و فضاهای ورزشی بر اساس پیاده سازی الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، علیرضا احمدی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/01
 • رابطه مدیریت زمان با بهره وری، مرتضی رحمانی، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/01
 • رابطه و مهارتهای ارتباطی و مسئولیت پذیری با مشارکت در المپیادهای ورزشی، 1391/01/01
 • 1391/01/01
 • بررسی ایمنی، بهداشت و رضایتمندی کاربران از معلمان ورزشی مستقر در پارک های شهر تهران، فاطمه هاشمی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/01
 • نقش عناصر آمیخته با ارزیابی ورزشی P5 در تولید پوشاک ورزشی ایرانی، رضا صادقی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/01
 • بررسی موانع اقتصادی در خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در لیگ حرفه ای فوتبال کشور، ابراهیم دلدار، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/01
 • رابطه فعالیت های بدنی اوقات فراغت و هوش هیجانی دانشجویان پسر کارشناسی دانشگاه های تهران، حسام مشیرزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/29
 • اثربخشی آموزش درس تربیت بدنی بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان پسر شهر بابل، حامد کریم پور زرکناری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/30
 • رابطه مهارتهای ارتباطی و مسئولیت پذیری با شرکت در المپادهای ورزشی دانش آموزان مقطع راهنمایی، محمد حسین زارع، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/09/01
 • ارزیابی بهره وری و میزان سرانه فضا و بهره برداری از اماکن ورزشی استان البرز، علیرضا هادیان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/09/01
 • ارتباط بین یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنسیون در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مهدی انصاری فرد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/01
 • تحلیل نق برنامه های ورزشی تلویزیون در انتقال ارزشهای اخلاقی و الگوپذیری دانش آموزان...، روناک بی نیاز، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/01
 • رابطه مهارت های ارتباطی و مسئولیت پذیری با شرکت در المپیاد های ورزشی دانش آموزان مقطع راهنمایی، محمدحسین زارع بیدکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/18
 • اثربخشی آموزش درس تربیت بدنی بر غنی سازی، 1392/01/01
 • نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه ورزش، 1392/01/01
 • ارتباط فرهنگ سازمانی با دولت سازمانی، 1392/01/01
 • ارتباطین شاخص های مربیان زن با سبک های رهبری بانوان نائب رئیس هئیت های ورشی استان قم، لیلا میرزایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/31
 • رابطه مدیریت زمان با بهره وری مربیان تیمهای ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران، مرتضی رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/10
 • مقایسه عوامل موثربر جذب تماشاچیان رشته های دارای لیگ برتر در ایران، نوراله علی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/30
 • تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر عملکردمربیان زن والیبال نخبه، حمیده شهریاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/05/01
 • مقایسه منابع استرس داوران زن و مردفوتبال در سطوح مختلف، آیدا خبازیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31
 • رابطه معافیت های مالیاتی بر توسعه کسب و کارهای کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی، فرناز فرهمند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/09/08
 • مقایسه وضعیت موجود و مطلوب فضاها و سرانه ورزشی روستائیان استان قزوین، سهیل خاتونی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/01
 • میزان اثربخشی برنامه های تحلیلی ورزشی منتخب سیما در میزان افزایش آگاهی وزشی دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان، زهرا محمدی جوزدانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/09
 • ارتباط مدیریت دانش با میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران، فریبا رفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/13
 • مقایسه وضعیت موجود و مطلوب فضاها و سرانه ورزشی روستائیان استان قزوین، سهیل خاتونی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/29
 • بررسی عوامل موثر در توسعه کار آفرینی ورزشی کشور بارویکرد راهبردی، احمد تاجی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/29
 • مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی بر شاخص های توسعه اجتماعی از دیدگاهمتخصصین و مدیرن ورزش، علی قائدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/30
 • تدوین مولفه های آینده نگاری درس تربیت بدنی مدارس، فاطمه فراست، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/29
 • ارتباط عوامل ریسک پذیری، رهبری، سازش و سیستم پاداش باخلاقیت در دبیران شهر، سعید محمدی آرام، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31
 • ارتباط عوامل ریسک پذیری، رهبری، سازش و سیستم پاداش با خلاقیت در دبیران شهر همدان، آرام محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31
 • شناسایی وضعیت مدیریت استعداد در بین مدیران و کارکنان معاوت های ورزش قهرمنی وزارت ورزش و جوانان، عبدالعظیم جوکار تنگ کرمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/11/27
 • ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی نیروی انسانی آموزشی تربیت بدنی استان فارس بر اساس مدل کرک پاتریک، میثم صفری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/04/06
 • مقایسه اهداف تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی از ورزش کشور، عارفه قنبری فیروزآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/31
 • رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخب
 • بررسی میزان سرانه فضاهای ورزشی و بهره وری آن در استان گلستان
 • رابطه فعالیت های بدنی در اوقات فراغت و هوش هیجانی دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی تهران
 • رابطه بین نحوه گذراندن اوقات فراغت مدیران عالی سازمان تربیت بدنی با اثربخشی سازمان آنها
 • رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده با رضایتمندی و بازگشت مجدد مشتریان استخرهای سرپوشیده شهر اصفهان
 • مقایسه وضعیت ایمنی و سرانه اماکن ورزشی استان زنجان با استانداردهای بین المللی
 • تدوین برنامه استراتژیک توسعه
 • بررسی رابطه بین عوامل استرس زای شغلی و...
 • مقایسه بین وضعیت اقتصادی و کیفیت گذران اوقات فراغت در بین...
 • مقایسه میزان آگاهی مدیران سطوح مختلف تربیت بدنی استان لرستان نسبت به کارآفرینی در ورزش
 • بررسی شرایط احراز پستهای مدیریتی
 • بررسی رابطه عدالت سازمانی با بهره وری کارکنان...
 • ضرورت سرمایه گذاری شرکت های بیمه در ورزش همگانی
 • ارتباط موانع ونیازهای آموزشی با میزان بهرگیری از ici، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • طراحی الگوی تبیینی منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های فوتبال ایران، محمودرضا جانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
PhD
 • طراحی الگوی تبیین منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های فوتبال ایران، مصطفی سلطانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • مسئول انجمن ورزشی آمادگی جسمانی و تکواندو در دانشگاه
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • دبیر کمیسیون موارد خاص
 • معاونت عمرانی
 • عضویت در کمیته ساماندهی واحدهای تربیت بدنی عمومی دانشگاههای کشور
 • عضویت در شورای نظارت و ارزیابی
 • پدافند غیرعامل
 • طرح جامع دانشگاه، 1386/05/16
 • ویراستار فارسی نشریه علمی ترویجی مدیریت ورزشی
 • هیأت رئیسه شورای مدیران
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • استعدادیابی در ورزش- نظام آموزشی و پژوهشی کشور پرتغال، مدرس، ایران، تهران، 1396/07/04، 1396/07/05
 • تربیت بدنی و حرکات اصلاحی ویژه جانبازان و معلولین، مجری، ایران، تهران، 1372/01/01
 • مرکز حرکت درمانی، مجری، ایران، تهران، 1374/08/01
 • دانشگاه الزهرا، مجری، ایران، تهران، 1388/10/23