professor_pic
ویدا شقاقی
ویدا شقاقی ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه زبان شناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Presented in Current Term
 • نظریه های صرف، دکتری
Teaching Courses
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مفاهیم‌ بنیادی ‌در‌ نحو، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌ دستور‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌شناسی‌تاریخی‌وتطبیقی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌شناسی‌تاریخی‌وتطبیقی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌شناسی‌تاریخی‌وتطبیقی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • صرف‌ ( ‌ساخت واژه )، دکتری
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌شناسی‌تاریخی‌وتطبیقی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نحو‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نحو‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • صرف‌ ( ‌ساخت واژه )، دکتری
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • صرف ( ساخت واژه )، دکتری
 • صرف ( ساخت واژه )، دکتری
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌شناسی‌تاریخی‌وتطبیقی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌شناسی‌تاریخی‌وتطبیقی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • صرف‌ ( ‌ساخت واژه )، دکتری
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌شناسی‌تاریخی‌وتطبیقی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌شناسی‌تاریخی‌وتطبیقی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • صرف ( ساخت واژه )، دکتری
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • صرف ( ساخت واژه )، دکتری
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های صرف، دکتری
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مکاتب‌ ‌زبان ‌شناسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مکاتب‌ ‌زبان ‌شناسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • صرف ( ساخت واژه )، دکتری
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • صرف ( ساخت واژه )، دکتری
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های صرف، دکتری
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مکاتب زبان شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مکاتب زبان شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مکاتب‌ ‌زبان ‌شناسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مکاتب‌ ‌زبان ‌شناسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • صرف ( ساخت واژه )، دکتری
 • روش تحقیق با تاکید بر رساله، دکتری
 • صرف ( ساخت واژه )، دکتری
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های صرف، دکتری
 • ساخت ‌واژه ‌در ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق با تاکید بر رساله، دکتری
 • روش تحقیق با تاکید بر رساله ، دکتری
 • مکاتب‌ ‌زبان ‌شناسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق با تاکید بر رساله ، دکتری
 • صرف ( ساخت واژه )، دکتری
 • روش تحقیق با تاکید بر رساله، دکتری
 • صرف ( ساخت واژه )، دکتری
 • تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌کلام‌ و‌ کاربرد ‌شناسی زبان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق با تاکید بر رساله، دکتری
 • صرف زبان فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های صرف، دکتری
 • ساخت‌واژه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های صرف، دکتری
 • روش تحقیق با تاکید بر رساله، دکتری
 • نظریه های صرف، دکتری
 • نظریه های صرف، دکتری