professor_pic
ویدا شقاقی
ویدا شقاقی ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه زبان شناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد