professor_pic
ویدا شقاقی
ویدا شقاقی ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • شقاقی ویدا. (1386). انضمام در زبان فارسی. نامه فرهنگستان، 86، 3
 • شقاقی ویدا. (1390). واژگان. ---
 • شقاقی ویدا. (1389). صرف پسانحوی. ---
 • شقاقی ویدا. (1381). بررسی وضعیت وندها در زبان علم. 81
 • شقاقی ویدا. (1384). درست و غلط در زبان فارسی. ---
 • شقاقی ویدا. (1384). اصطلاحات تخصصی در مطالعات زبان. نامه فرهنگستان، 84، 25
 • شقاقی ویدا. (1378). اهداف آموزشی زبان فارسی. نامه فرهنگ، 9، 4
 • شقاقی ویدا. (---). کمّی نماهای زبان فارسی. ---
 • شقاقی ویدا. (1378). التقای مصوتها. زبان و ادبیات فارسی، 78، 9
 • شقاقی ویدا. (---). قیاس و وازه سازی. ---
 • شقاقی ویدا. (---). تدابیر حفظ حرمت در فرایند ترجمه. ---
 • شقاقی ویدا، ذاکر آرمان. (1391). معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی. پژوهش های زبان شناسی تطبیقی، 1، 4
 • شقاقی ویدا، جعفروندگیگلو لیدا. (1391). بررسی خطاهای فارسی آموزان غیر فارسی زبان در جملات دارای عناصر قطب منفی. پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 1، 2
 • شقاقی ویدا. (1392). واژه‌بست جایگاه دوم در فارسی. اول، 17
 • شقاقی ویدا. (1394). وندِ گروهی. زبان و زبان‌شناسی، 9، 17
 • شقاقی ویدا، میرزائی آزاده. (1394). نقش زدودگی و همتابینی در زبان فارسی. زبان پژوهی، 7، 17
 • Raghib Doost Shahla, Sobati Elham, Shaghaghi Vida. (2018). Theory of mind and its neural mechanisms: A case study of Kurdish-Persian congenitally blind children in Ilam city. 5, 2
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • شقاقی ویدا، هفتمین همایش زبان شناسی ایران، مقاله کامل، واژه یا تکواژ، 1386/01/01، 1386/01/01
 • شقاقی ویدا، مجموعه مقالات همایش ملی بررسی واژه بست در زبانهای ایرانی، article abstraction، مقاله کامل، واژه بست جایگاه دوم در فارسی، 1392/01/01، 1392/01/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Shoghi Javan Sara, Raghib Doost Shahla, Shaghaghi Vida, Crossing the Borders: Development of Language, Cognition and the Brain, announcer, An evaluation of syntactic processing ability and theory of mind in autism spectrum disorder, 2018/09/27, 2018/09/29
تالیف
 • شقاقی ویدا. (1386). مبانی صرف. سمت
 • شقاقی ویدا. (1391). فرهنگ صرف. علمی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • کتاب شناسی و بررسی صوری ساختاری کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 1389/01/01، 1390/01/01
کارشناسی ارشد
 • an analytical study of inter a language, arshad, Practical , Allameh Tabataba'i University, 1375/01/01
 • A Comparative contrastive study...the selonda...., morteza khoda bakhsh, Practical , Allameh Tabataba'i University, 1387/01/01
 • inte.....tive patterns in persian, Allameh Tabataba'i University, 1995/02/01
 • the schema valency of persian verbs, arshad, Practical , Allameh Tabataba'i University, 1996/01/01
 • Comstituent orderodspokin sentences in persian, Practical , Allameh Tabataba'i University
 • بررسی گروه اسمی و فعلی در گویش تربت جام، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1374/01/01
 • بررسی ساختمان واژه در گویش مازندران، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1374/01/01
 • بررسی گروه اسمی در گویش کردی....، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1374/01/01
 • واژه در زبان فارسی چیست؟، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/01/01
 • مشخصه های نحوی افعال ساده و رایج در زبان فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/01/01
 • طبقه بندی پدیده های قرضی در زبان فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/01/01
 • بررسی تاثیر آگاهی از عوامل انسجامی در درک مطلب خواندن، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/01/01
 • مطالعه تطبیقی و غیر تطبیقی زبان در آموزش زبان فارسی به ترک زبانان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/01/01
 • تفاوت گفتار زن و مرد در فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/01/01
 • ساخت بند موصولی در زبان ترکی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/01/01
 • بررسی مقوله صفت در زبان فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/01/01
 • تبلیغات بازرگانی از دیدگاه زبان شناسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1376/01/01
 • شکه نقش های نحوی فعل فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1376/01/01
 • بررسی معنایی عملکرد فرآیند ترکیب در واژه سازی زبان فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1378/11/11
 • زبان در مطبوعات، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1378/11/20
 • عوامل عدم قطعیت در گفتار زنان و مردان فارسی زبان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1378/12/16
 • بررسی عوامل مهجور شدگی واژگان در مطبوعات فارسی زبان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1379/09/01
 • فرآیندهای اسم سازی در زبان فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1379/11/01
 • آرایش سازه ها در زبان ترکی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1379/12/01
 • نقش رسانه ها در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1379/12/01
 • بررسی جایگاه برخی از معادل های فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1379/12/01
 • افزایش و کاهش معنایی در همنشینی واژه ها، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1380/04/01
 • بررسی کاربرد شناختی نشانگرهای نحوی قدرت در زبان فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1380/06/01
 • میزان درک فارسی زبانان از نقش های اجتماعی صورتهای خطاب در زبان فارسی به عنوان زبان دوم، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/07/01
 • تاثیر وازگان قرضی فارسی معیار بر واژگان بومی گیلکی رشت، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/11/30
 • بررسی هنجارهای واژگانی در تعاملات کلامی دختران جوان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/12/07
 • بررسی ساختار نامهای تجاری( شاخه صنایع غذایی)، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/12/07
 • بررسی ابزار انسجامی حذف در متون درسی کتاب فارسی پایه کلاسهای اول و دوم راهنمایی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/06/30
 • بررسی تفسیرهای جذبی و اقتصادی از نظر تحلیل کلام، علیرضا رجائی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/04/01
 • بررسی استعاره در گفتمان آموزشی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/07/04
 • بررسی تفاوتهای گفتاری زنان و مردان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/10/24
 • گزینشهای بخش ....در شهرستان گناباد، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/09
 • مقوله قید در زبان فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/24
 • بررسی وضعیت روز بانکی در میان دانش آموزان دبیرستانی کرمانشاه، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/12/08
 • پوسته گروه در زبان فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/12/08
 • تحلیل گفتمان کودکان بزه کار، خانم داودی رئیسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • بررسی پیوندهای انسجام دستوری ارجاع، حذف و جانشینی در متون خواندن کتابها، رسول جمالی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • نقدو بررسی مباحث نگارشی کتابهای مقطع راهنمایی و دبیرستان، سیما سلیم زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • بررسی ابزارهای انسجامی...، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/03/27
 • بررسی خطاهای آوایی فارسی آموزان ترک زبان، ماریا مرادخانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • مقایسه واژگان پایه گفتاری کودکان پیش دبستانی روستایی و شهری، زهره پور غریب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • اشتقاق و تصریف در گویش ککی، رسول مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • مقایسه ترانس منظور شناختی فارسی زبانان و فارسی......، افسانه غریبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • بررسی مقایسه ای واژه گزینی کودکان دو زبانه ارمنی و تک زبانه فارسی زبان منطقه 8 تهران، زهرا ملکشاهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • نشانه شناسی اصطلاحات و تعبیرات گفتمان دفاع مقدس، طاهره کاظمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • نقش آفرینی ساخت اطلاع در ترجمه، آزاده میرزایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • بررسی خطاهای آوایی عرب زبانان عراقی در کاربرد و یادگیری زبان فارسی، الهام واثق، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • بررسی فرآیندهای واژ واجی فارسی محاوره ای معیار بر پایه نظریه بهینگی، مهتاب سیروانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • اشتقاق و تعریف در...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/19
 • شعر شناسی ادب فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • پیش نمونه ساخت گذرا...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/13
 • بررسی میزان انطباق واژه های پایه در کتابهای آموزشی زبان فارسی با نیازهای فارسی آموزان خارجی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/30
 • بررسی خطاهای نحوی ویتنامی زبانان در یادگیری زبان فارسی، هان ساتی هونگ، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/10
 • آموزش ساخت های سببی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، بهزاد کاظمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/28
 • بررسی ساخت گروه فعلی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/31
 • بررسی فرایند کاهش در سر عنوان های خبری روزنامه ....فارسی، معصوم گودرزی، کاربردی، 1391/04/24
 • بررسی نقدهای ادبی براهنی از دیدگاه تحلیل انتقادی گفتمان، مریم فرنام، کاربردی، 1391/04/26
 • بررسی تغییرات فعل در گونه فارسی گفتاری خودمانی، مریم ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/27
 • ابقای پرسش واژه در زبان فارسی : رویکردی کمینه گرا، محمد ابراهیم اسکافی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • مشکلات آموزشی اقلام قطب منفی برای زبان آموزان غیر فارسی زبان، لیدا جعفر وند گیگلو، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/14
 • مشکلات آموزش اقلام قطبی منفی به زبان آموزان غیرفارسی زبان، لیدا جعفروند گیگلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/14
 • بررسی بکارگیری افعال مرکب در کودکان فارسی زبان، محبوبه نوری‌زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • مقایسه تکیه در گونه های اصفهانی و یزدی، پژوهشی صوت شناختی، پدیده فتاحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/15
 • بررسی مقابله ای بازتولید تبعیض طبقاتی در آثار تالیف و ترجمه شده برای نوجوان، ریحانه منظوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/15
 • جنسیت در برنامه کودک: تحلیل گفتمان انتقادی، سمیه طاهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/22
 • رعایت ادب در کنش های بیانی کودکان فارسی زبان، زینب جعفرزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • فرایندهای صرفی- واجی در کردی سورانی، آزاد محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/22
 • بررسی محدودیت های معنایی و ساختاری پسوندهای زبان فارسی، بهاره آنالو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/27
 • فرایندهای صرفی- واجی در لکی، سعید جلیلیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/27
 • افعال مرکب حرف اضافه ای در زبان فارسی، سمیرا حسینی راد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • میزان بازنمایی تحلیل گفتگو در منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، منیره افروشه، کاربردی، 1393/04/21
 • هماهنگی واکه ای و هم تولیدی واکه به واکه در زبان فارسی، فرناز پاک نهاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/23
 • بررسی ارتقاء و انجماد فاعل در زبان فارسی، سعید رفسنجانی نژاد، کاربردی، 1393/06/29
 • همخوان انسدادی چاکنایی در گونه های گفتاری زبان فارسی، فهیمه خداوردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی مفاهیم پیش نمونه در دو گروه گویشوران فارسی و انگلیسی زبان، معصومه رضایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • فرایند رشد کودکان فارسی‌زبان در تولید فعل‌های حرکتی، پرستو امیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • ارزیابی توانایی پردازش نحوی و نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اوتیسم، سارا شوقی جوان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • رابطه قطبیت و وجه نمایی در جملات درخواستی، شهره خشکباری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • فرایندهای واژه‌سازی در گویش کردی ایلامی، نگار شرافت، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/24
 • بررسی تأثیر بافت همخوانی و ساخت هجایی بر دیرش واکه‌ها در زبان فارسی، مریم شکاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/26
 • ساختمان فعل در گویش تاتی، مریم نوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • بازنمای مؤلفه‌های فرهنگی "خانواده"، "مهمان‌نوازی" و "تعارف" بر اساس دیدگاه بایرام (1993) در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، سارا رمضانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • باهمایی در واژه های مرکب متوازن، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تعیین ....پایه گفتاری کودکان پیش دبستان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • حروف اضافه: بررسی خطاها و شیوه آموزش، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی ساختار و کاربرد ضمایر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • جلوه های فرهنگ در کتب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی عمومی فرایند ترکیب در زبان فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی شیوه های آموزش واژه در زبان فارسی به عنوان زبان اول، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی ابهام ساختاری در زبان فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • توصیف وندهای تصریفی و اشتقاقی در گویش کردی کرمانشاهی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تحلیل خطاهای نحوی دانش آموزان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • نظام تعدی در زبان فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/01/01
 • قلب... در زبان فارسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/06/30
 • بررسی صوری، نقشی و شناختی ... در زبان فارسی، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/07/07
 • رویکردی به گزین به اصطلاح شناسی، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/11/14
 • معنی و نقش در اصطلاح، سعید رفیعی خضری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/01/01
 • تصریف در زبان فارسی، فریبا قطره، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • ترکیب های غیر فعلی در زبان فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • تصویر گونگی در واژگان، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/02/09
 • بررسی موضوع با....واژگانی در زبان فارسی، شهرام مدرس خیابانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • نگاهی به عملکرد معنایی پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی، عادل رفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی با همایی واژگانی در زبان فارسی، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/12/01
 • بررسی ساختاری و نقشی نشانداری در زبان، محبوبه غلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • میزان یادگیری و گسترش واژه ها، بهنام علوی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • میزان یادگیری و گسترش واژه های مشتق در دانش آموزان دو زبانه مقطع ابتدایی، بهنام علوی مقدم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • واژگانی شدگی در زبان فارسی، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/08
 • باز نمود ذهنی فعل در فارسی، معصومه مهرابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/01
 • بررسی اختلالات مقولات نقشی در بیماران زبا پریش، مریم نوحی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/01
 • فرایند تکرار در زبان فارسی از دیدگاه نظریه بهنگی، تهمینه حیدر پور، 1390/06/15
 • وجه نمایی و وجه در کردی سورانی : رویکردی نحوی و معنایی، روناک مرادی، 1391/06/28
 • بررسی ساخت های مجهول و سببی در کردی کلهری، سارا فرزین یاسمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • فرایند تبدیل در زبان فارسی: رویکردی نقشی-متنی، آرمان ذاکر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/11
 • وجد و تاثیر آن بر نظام فعل در زبان فارسی، مژگان همایونفر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/18
 • وجه و تاثیر آن بر نظام فعل، مژگان همایونفر، 1392/04/18
 • نظام آوایی گویش مینابی در چارچوب واج شناسی زایشی، پروانه زارعی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/17
 • نظام آوایی گویش مینابی در چارچوب واج شناسی ....، پروانه زارعی پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/17
 • مسیرنمایی در منتخبی از زبان‌های ایران: رویکرد ریزنحوبنیان، زهره سادات ناصری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/14
 • سازوکارهای زبانی در گونه علمی زبان فارسی، شهناز یگانه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/27
 • بررسی نظریه فاز در زبان فارسی، سعید رفسنجانی‌نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • بازنمایی و پردازش مفاهیم زبانی و کارکرد نظریه ذهن در نابینایان مادرزاد بر پایه رویکرد شناختی، الهام ثباتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/01/31
 • اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • عضو هیات تحریریه انجمن زبان شناسی ایران، ایران
 • مدیر گروه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، 1383/01/01، ایران
 • عضویت در شورای گروه، 1388/01/01، ایران
 • مدیر گروه زبان شناسی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 1382/01/01، ایران، تهران
 • عضویت در شورای آموزشی گروه، 1385/01/01، ایران
 • عضویت در شورای دانشکده، 1382/01/01، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته تخصصی گروه زبان شناسی و آموزش زبان شناسی به غیر فارسی زبانان، 1381/01/01
 • عضویت در کمیته ترفیعات، 1380/01/28، ایران
 • عضویت در کمیته تحصیلات تکمیلی، 1379/01/01، ایران
 • عضویت در کمیته تحصیلات تکمیلی، 1378/01/01، ایران
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی، 1375/01/01، ایران
 • عضویت در کمیته تحصیلات تکمیلی، 1377/01/01، ایران، تهران
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1374/08/14، ایران
همکاری در نشریات
 • مجله زبان شناسی
 • زبان شناخت
 • مجله زبان و زبان شناسی، 1386/01/01
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی، 1379/02/31
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی، 1379/09/05
 • نخستین کارگاه آموزشی و پژوهشی صرف، 1389/01/01
 • دومین کارگاه آموزشی و پژوهشی صرف، 1390/01/01