professor_pic
محمدرضا تقوا
محمدرضا تقوا ، دانشیار رشته مدیریت توسعه سیستم ها است. ایشان در گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مدیریت فناوری اطلاعات , هوشمندی کسب و کار , مدیریت خدمات فناوری اطلاعات , مدیریت امنیت فناوری اطلاعات , حاکمیت فناوری اطلاعات , دولت هوشمند
منتشر شده در نشریات داخلی
 • تقوا محمدرضا، عبدالهی هادی. (1392). بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت بر هوش عاطفی و بهبود و تحول سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست و دوم، 72
 • اسدی فر رضا، طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار، تقوا محمدرضا. (1392). تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنها. مدیریت توسعه فناوری، 3، 3
 • اسدی فرد رضا، طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار، تقوا محمدرضا. (1391). چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری. رهیافت، 1، 50
 • تقوا محمدرضا. (1392). بررسی موفقیت پیاده سازی سیستم اطلاعاتی از دیدگاه کاربران. مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، 30
 • تقوا محمدرضا، رجب پور ابراهیم، بابا احمدی سارا. (1392). عوامل موثر بر پذیرش سیستم های آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب در آموزش ضمن خدمت. مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، 3
 • تقوا محمدرضا، جعفریان احمد، شفیعی نیک آبادی محسن. (1390). نقش نظام های مدیریت امنیت اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تامین. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، پائیز، 90
 • تقوا محمدرضا، جاجی زاده پیمان. (1389). سنجش بلوغ همسویی راهبردهای فناوری اطلاعات و کسب وکار در سازمان – مورد شرکت سایپا یدک. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 25، 3
 • تقوا محمدرضا، ایزدی ماندانا. (1392). بررسی امنیت در سیستم های اطلاعاتی توسعه یافته با روش معماری سرویس گرا(SOA). مدیریت فناوری اطلاعات، سال پنجم، 3
 • طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار، تقوا محمدرضا، اسدی فرد رضا. (1390). گونه شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران – مطالعه چند موردی. سیاست‌ علم و فناوری، سال سوم، 3
 • تقوا محمدرضا، علیزاده یاسر. (1385). تکنیک آنالیز تاثیر بر روند(TIA) نقطه تلاقی تکنیک های کمی و کیفی پیش بینی(با مثالی در زمینه آینده پژوهی انرژی). مطالعات اقتصاد انرژی، سال سوم، 11
 • تقوا محمدرضا، نقی زاده محمد، نقی زاده رضا. (1391). شناسایی و اولویت بندی الزامات مهم در تدوین ره نگاشت فناوری توسعه نرم افزارهای متن باز در ایران. مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، 1
 • تقوا محمدرضا، حسینی بامکان سید مجتبی. (1390). ارایه خدمات مناسب به مشتریان بالقوه با استفاده از تکنیک های داده کاوی در حوزه بانک داری الکترونیک. مدیریت صنعتی، سال نهم، 23
 • محترمی امیر، تقوا محمدرضا، اسماعیل زاده کنجانی هادی. (1391). تدوین مدلی برای ارزیابی و انتخاب چارچوب های معماری سازمانی. مهندسی اطلاعات، 1، 1, 2
 • تقوا محمدرضا، اسماعیل زاده کنجانی هادی، محترمی امیر. (1384). برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات؛ به سوی رویکردهای اقتضایی. مدیریت صنعتی، 1384، 90
 • تقوا محمدرضا، آیت اللهی امیررضا. (1382). طراحی سیستم اطلاعاتی خرید با استفاده از متدولوژی شیء گرا و مقایسه آن با متدولوژی ساخت یافته. مدیریت صنعتی، 1382، 2
 • تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، افخمی احمد. (1386). تاثیر وب سایت بر رضایت مشتریان در تجارت الکترونیک. اقتصاد و تجارت نوین، 1386، 11 و 12
 • تقوا محمدرضا، طباطبائیان سید حبیب اله، تقوی فرد محمد تقی، باقری مقدم ناصر. (1390). تحلیل نظام فناورانه نوآوری بخش باد ایران. بهبود مدیریت
 • تقوا محمدرضا، علیزاده یاسر. (1384). آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک تاثیر بر روند. مدیریت صنعتی، 1384، 11
 • تقوا محمدرضا، یداللهی میلاد. (1393). مدل تحلیل شکاف سازمان برای پیاده سازی الزامات تداوم و مقاوم سازی عملیات ها مطابق استاندارد BS 25999. علوم و فناوری های پدافند نوین، 5، 2
 • تقوا محمدرضا. (1380). پژوهشی در زمینه استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شبکه های اطلاع رسانی در ایران. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 1، 29/30
 • تقوا محمدرضا. (1386). موانع انسانی استقرار سیستم های اطلاعاتی در سازمان و راهکارهای حل آنها. بازاریابی، 1، 1
 • تقوا محمدرضا، کازرونی مهرداد، تقوی فرد محمد تقی، رحمانی محمد. (1385). تبیین مناسب طرح سازمانی برای آمادگی برای سامانه برنامه ریزی جامع سازمان (ERP) رویکرد مورد کاوی تطبیقی. مطالعات مدیریت صنعتی، 1385، 12
 • Taghva Mohammad Reza, Majid far farzan, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Manteghi Manoochehr. (2013). Implementing high-technology intelligence at national level organizations: An action research study. volume 2, 3
 • Taghva Mohammad Reza, Mohammadi Kamal. (2010). The role of organizational factors in the international technology transfer project success: An empirical investigation. 2010, 12
 • تقوا محمدرضا، ایزدی ماندانا. (1393). شناسایی و بررسی رابطه عوامل و ابعاد تاثیر گذار بر امنیت نظام های اطلاعاتی گسترش یافته با روش معماری خدمت گرا. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30، 3
 • اسدی فرد رضا، طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار، تقوا محمدرضا. (1392). تاثیر الگوی شکل گیری و رشد شبکه های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنها. مدیریت توسعه فناوری، 1، 3
 • تقوا محمدرضا، طباطبائیان سید حبیب اله، صالحی صدقیانی جمشید، محمدی کمال. (1392). عوامل موثر بر موفقیت پروژه های انتقال فناوری بین المللی با حمایت سازمان تسهیل گر. مدیریت نوآوری، 2، 4
 • تقوا محمدرضا، ترکستانی محمد صالح، حجاریان مسعود. (1387). ارزیابی آمادگی سازمان های بیمه ایرانی برای پیاده سازی انبار داده، بررسی شرکت بیمه پارسیان. پژوهشنامه بیمه، 23، 1 و 2
 • تقوا محمدرضا، حسینی بامکان سید مجتبی، فلاح لاجیمی حمیدرضا. (1392). تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی. مدیریت فناوری اطلاعات، سال دوم، 5
 • تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، معینی علی، زین الدینی محمدرضا. (1396). مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 6، 21
 • Taghva Mohammad Reza, Feizi Kamran, Hanifi Aziz. (2018). Clustering for Reduction of Energy Consumption in Wireless Sensor Networks by AHP Method. Journal of Information Systems and Telecommunication, 6, 1
 • نقی زاده محمد، تقوا محمدرضا، صالحی مهدی. (1393). عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر پذیرش نوآوری های حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل. مدیریت فناوری اطلاعات، سال سوم، 10
 • تقوا محمدرضا، منصوری طاها، فیضی کامران، اخگر بابک. (1395). کشف تقلب در تراکنش های کارت های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ داده ها. مدیریت فناوری اطلاعات، 8، 3
 • تقوی فرد محمد تقی، تقوا محمدرضا، فقیهی مهدی، جمشیدی جواد. (1395). الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه. پژوهش های مدیریت عمومی، 9، 31
 • کارگر شهامت بهمن، تقوا محمدرضا، طباطبائیان سید حبیب اله، صالحی صدقیانی جمشید. (1395). الزامات شکل گیری شبکه نورآوری تحلیلی از قاعده بنگاه اداری در بخش دارویی ایران. بهبود مدیریت، 10، 4
 • Hajiali Asgari Fateme, Tabatabaeian Seyyed HabibOlAllah, Taghva Mohammad Reza, Abolhasani Farid. (2015). ITIL-based IT service management maturity model design in health-based organizations (Case Study: City of Tehran). journal of Urban & Rural Management, 3, 41
 • Taghva Mohammad Reza, Izadi Mandana. (2017). Using AHP Technique and Fuzzy VIKOR Technique to Select a Dynamic Enterprise Resource Planning System in Rayan Pardazesh Co. Case study. 7, 2
 • حقیقی کفاش مهدی، محمدیان محمودی تبار محمود، تقوا محمدرضا، اسماعیلی محمدرضا. (1396). تعیین شاخص های معرف محصول فرهنگی هنری ایرانی-اسلامی در نظال جمهوری اسلامی. مطالعات قدرت نرم، 7، 16
 • حقیقی کفاش مهدی، اسماعیلی محمدرضا، محمدیان محمودی تبار محمود، تقوا محمدرضا. (1396). دسته بندی عواملی موثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی. پژوهش های مدیریت در ایران، 21، 2
 • تقوی فرد محمد تقی، تقوا محمدرضا، فقیهی مهدی، جمشیدی محمد جواد. (1396). مقایسه تطبیقی قوانین حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب. مجلس و راهبرد، 24، 89
 • ونکی مونا، تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، فیضی کامران. (1396). مدل پیاده سازی مدیریت امنیت فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران. مدیریت فناوری اطلاعات، 9، 2
 • تقوا محمدرضا، امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی، سنجری احمدرضا، صمیمی مهدی. (1395). الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ. مدیریت نظامی، 1، 1
 • نبوی علی، تقوی فرد محمد تقی، حنفی زاده پیام، تقوا محمدرضا. (1394). عوامل موثر بر قصد ادامه استفاده مشتریان بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: بانک ملی ایران). علوم مدیریت ایران، 3، 38
 • تقوا محمدرضا، ظهرابی مسعود، دهدشتی شاهرخ زهره. (1398). مدل ساختاری فناوری اطلاعات سبز و پایداری سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 7، 27
 • تقوا محمدرضا، ظهرابی مسعود، دهدشتی شاهرخ زهره. (1396). تأثیر فناوری اطلاعات سبز بر مؤلفه اقتصادی پایداری سازمانی (مطالعه موردی: سازمانهای کوچک و متوسط ایرانی). مدیریت اطلاعات، 3، 7 و 8
 • طباطبائیان سید حبیب اله، تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، طهوری حمیدرضا. (1397). تحلیلی بر اکوسیستم نوآوری واکسن های انسانی در ایران. فصلنامه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 9، 3
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، عباسی آذز عباس، تقوا محمدرضا، فیضی کامران. (1396). مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیک (فناوری اطلاعات) در مؤسسات بزرگ غیرانتفاعی. مدیریت فناوری اطلاعات، 5، 20
 • تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، عسگری محسن. (1397). پیش‌بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی. پژوهش های مدیریت عمومی، 11، 41
 • تقوا محمدرضا، صمیمی مهدی، امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی، سنجری احمدرضا. (1396). بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی. مدیریت نظامی، 1، 1
 • کشاورز سهیلا، تقوا محمدرضا، کرد حامد. (1398). شناسایی پیشرا نهای موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد فراترکیب. مدیریت توسعه فناوری، 7، 3
 • رضایی نژاد محمدرضا، تقوا محمدرضا، رودساز حبیب. (1397). الگوی راهبردی تأمین مالی پروژههای زیرساختی پهن باند با اقتصاد تعاونی. پژوهش های مدیریت راهبردی، 9، 34
 • تقوا محمدرضا، فیضی کامران، خلیلی علی. (1396). تحلیل ارزیابی سطح بلوغ امنیت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد کوبیت. امنیت پژوهی، 16، 60
 • رئیسی وانانی ایمان، تقوا محمدرضا، دلنیا امیرشاهی. (1397). طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم افزار. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 6، 24
 • Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Yousefzadeh Yohan, Feizi Kamran, Taghva Mohammad Reza. (2020). Influential Components on Cash Donations to the Affected People by Natural Disasters Using Information and Communications Technology in Iran. Quarterly Scientific-Research Journal of Rescue and relief, 12, 1
 • دهدشتی شاهرخ زهره، محمدیان محمودی تبار محمود، تقوا محمدرضا، فرج حمیدرضا. (1398). الگوی فرایندی تجاری سازی خدمات در شرکتهای دانش بینان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات. مدیریت فرهنگ سازمانی، 17، 1
 • کارگر شهامت بهمن، تقوا محمدرضا، طباطبائیان سید حبیب اله. (1396). کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران. مدیریت توسعه فناوری، 5، 1
 • تقوا محمدرضا، فیضی کامران، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، قندچی سمیرا. (1395). بررسی تاثیر طراحی پرتال سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی. مدیریت فردا، 1، 15
 • باباجانی جعفر، تقوا محمدرضا، بولو قاسم، عبدالهی محسن. (1398). پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی. راهبرد مدیریت مالی، 6، 25
 • گهریزی کلثوم، تقوا محمدرضا، نظری سمیرا. (1398). بررسی وضعیت سواد رایانه ای دبیران مقطع متوسطه اول. توسعه حرفه‌ای معلم، 4، 2
 • کاظم پوریان سعید، شهبازی محمد، تقوا محمدرضا. (1399). امن سازی رایانش مرزی از طریق زنجیره بلوکی. سیاست نامه علم و فناوری، 10، 1
 • تقوا محمدرضا، جلاییان زعفرانی زهرا. (1399). توسعه مدل اکوسیستم شناختی رمزارز. تازه های علوم شناختی، 22، 2
 • صلواتیان سیاوش، تقوا محمدرضا، گودرزی میلاد. (1397). طراحی بوم مدل کسب و کار رسانه‌های اجتماعی نوپای بومی با جهت گیری راهبرد تمرکز پورتر. توسعه کارآفرینی، 11، 1
 • تقوا محمدرضا، باقری مقدم ناصر، طباطبائیان سید حبیب اله، تقوی فرد محمد تقی. (1396). تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران. مدیریت توسعه فناوری، 4، 3
 • تقوا محمدرضا، محرابیون محمد، زارع رواسان احد، ارضی سلطان امیر. (1396). طبقه بندی مشتریان بر اساس عوامل مؤثر بر تمایل به خرید آن ها. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 5، 20
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، عباسی آذز عباس، تقوا محمدرضا، فیضی کامران. (1398). مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی )مطالعه موردی شهرداری تهران(. مطالعات مدیریت صنعتی، 17، 55
 • تقوا محمدرضا، فیضی کامران، طباطبائی سید غلامحسن، تمتاجی مصطفی. (1399). چالش های بازآفرینی حکمرانی فناوری اطلاعات در بنگاه های دولتی بهر هبردار از رویکرد رایانش ابری. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35، 3
 • تقوا محمدرضا. (1399). بررسی میزان همسویی راهبردی کسب¬وکار و فناوری اطلاعات با استفاده از مدل لوفتمن و بهروش ITIL (مطالعه موردی یکی از سازمان‌های دفاعی ایران). چشم انداز مدیریت صنعتی، 10، 3
 • بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود، تقوا محمدرضا، صدیقی فهیمه. (1398). ارائه مدل سبدی چهاربعدی مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه. مدیریت نوآوری، 2، 5
 • ناصری امیرحسن، تقوا محمدرضا، فیضی کامران، رئیسی وانانی ایمان. (1398). هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن. تحقیقات بازاریابی نوین، 9، 3
 • طباطبائیان سید حبیب اله، طهوری حمیدرضا، تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی. (1397). تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران. مدیریت توسعه فناوری، 5، 4
 • تقوا محمدرضا، فیضی کامران، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، خلیلی علی. (1397). الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانهای دفاعی- نظامی مبتنی بر الگویITIL. مدیریت نظامی، 18، 4
 • Farajpour Farnoush, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Yousefli Ami, Taghva Mohammad Reza. (2018). Information Sharing Assessment in Supply Chain: Hierarchical Fuzzy Rule-Based System. Journal of Information & Knowledge Management, 17, 1
 • Kargar Shahamat Bahman, Taghva Mohammad Reza, Tabatabaeian Seyyed HabibOlAllah. (2017). Iran’s Pharmaceutical Sectoral Innovation System. The Journal of Pharmaceutical and Health Science (JPHS), 3, 5
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Taghva Mohammad Reza, Hosseini Bamakan Seid Mojhtaba. (2011). A data mining method for service marketing: A case study of banking industry. management science letters, 2011, 1
 • Taghva Mohammad Reza, Rahmani mohammad. (2012). A domestic model for successful implementation of enterprise resource planning (ERP) systems in Iranian manufacturing enterprises. management science letters, 2, 2012
 • Taghva Mohammad Reza, Khademi Bidhandi Hadi, Mehran Mona. (2014). Recognition And Prioritization Of Electronic Marketing Strategies In Virtual Market Places Through Utilization FTOPSIS In Iranian Pump Manufacturing Company (PUMPIRAN). Indian Journal of Scientific Research, 4, 4
 • Taghva Mohammad Reza, Ghandepasand Foomani Farzaneh. (2014). The effect of IT on information sharing and supply chain performance: Case study of automotive industry. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 1, 1
 • Taghva Mohammad Reza, Majid far Farzan, Salami Seyyed Reza. (2014). A Conceptual Model for University-Industry Knowledge Transfer through Technology Intelligence Cycles and Social Networks: Multiple case study of Technology Transfer Projects. Asian Journal of Research in Marketing, 4, 9
 • Esmailzadeh Kanjani Hadi, Mohtarami Amir, Taghva Mohammad Reza. (2014). Classification and Comparison of Strategic Information Systems Planning Methodologies. International Journal of Enterprise Information Systems, 10, 1
 • Hanafizadeh Payam, Taghva Mohammad Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi. (2016). Information Technology Continuance Intention: A Systematic Literature Review. International Journal of E-Business Research, 12, 1
 • Asadi Fard Reza, Tabatabaeian Seyyed HabibOlAllah, Bamdad Soufi Jahanyar, Taghva Mohammad Reza. (2016). A model for investigating the stability factors in formal science and technology collaborative networks: A case study of Iran. TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, ., .
 • Abbasi Azar Abbas, Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Taghva Mohammad Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi. (2016). Methodology of Existing Attitudes towards Valuation of Electronic Services (E-Services) in Technology-Based Companies. INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 9, 7
 • Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Abbasi Azar Abbas, Taghva Mohammad Reza, Feizi Kamran. (2016). The validation model of electronic services (IT) in big non-profit institutions (case study of Tehran municipality). International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application, 9, 5-6
 • Hajiali Asgari Fateme, Tabatabaeian Seyyed HabibOlAllah, Taghva Mohammad Reza, Abolhasani Farid. (2017). Afffecting Factors on ITIL-Based Health IT Service Management (Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran). IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 17, 5
 • Taghva Mohammad Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Foad Fasihi. (2016). Evaluation of IT Service Management Based on ITIL Framework in Banks of Industry and Mine (Service Operation Processes). Asian Journal of Information Technology, 15, 2
 • Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Taghva Mohammad Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Abbasi Azar Abbas. (2016). Methodology of Existing Attitudes towards Valuation of Electronic Services (E-Services) in Technology Based Companies. INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 9, 7
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • تقوا محمدرضا، دانشکده مدیریت و حسابداری، سخنران، 1374/12/16، 1374/12/16
 • تقوا محمدرضا، سپهری مهران، تدین شیرین، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سخنران، مقاله کامل، بررسی ضرورت اجرای باز مهندسی فرایندها دربانک صادرات ایران، 1384/12/01، 1384/12/02
 • تقوا محمدرضا، هفته پژوهش، سخنران، مقاله کامل، روند توسعه فناوری اطلاعات، 1386/08/01، 1386/08/01
 • تقوا محمدرضا، الفت لعیا، حسینی بامکان سید مجتبی، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، سخنران، مقاله کامل، بکارگیری تکنیک های داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری، 1388/09/24، 1388/09/25
 • اسدی فرد رضا، طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار، تقوا محمدرضا، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، سخنران، مقاله کامل، خردمایه ی مداخلات دولتی در شکل گیری شبکه های همکاری علم و فناوری در ایران، 1389/08/01، 1389/08/01
 • تقوا محمدرضا، یداللهی میلاد، همایش ملی پدافند غیر عاملی و علوم انسانی، article abstraction، مقاله کامل، سنجش میزان آمادگی سازمان برای تداوم عملیات ها مطابق با استاندارد جهانی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار، 1393/02/01، 1393/02/01
 • تقوا محمدرضا، آیت اللهی امیررضا، کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، ارائه پوستر، 1393/12/05، 1393/12/06
 • تقوا محمدرضا، تقوی فرد محمد تقی، زین الدینی محمدرضا، مدیریت، تولید ملی و توسعه اشتغال، سخنران، مدلی برای بلوغ دولت هوشمند: تشریح ابعاد دولت هوشمند و مسیر تکامل هر بعد، 1396/09/28، 1396/11/29
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Taghva Mohammad Reza, Tabatabaeian Seyyed HabibOlAllah, Mohammadi Kamal, The 2010 IEEE IEEM, announcer, complete article, The Role of Organizational Factors in the International Technology Transfer Project Success: an Empirical Investigation, 2010/12/07, 2010/12/10
 • Esmailzadeh Kanjani Hadi, Taghva Mohammad Reza, Mohtarami Amir, 9th International Management Conference, article abstraction, complete article, Towards a Contingency Approach to strategic Information Systems Planning A Famework to compare and classify SISP Methodologies, 2011/12/19, 2011/12/21
 • Taghva Mohammad Reza, 4th International & National Conference on Management on Technology, poster presentation, Iranian Information Technology Foresight in utilizing the technique of scenario, expert panels and Delphi, 2014/12/01, 2014/12/02
 • Seyed Mohammad Jafar Jalali, Taghva Mohammad Reza, Kimia Aghaei Malayeri, Eleventh International Conference on Technology, Knowledge, and Society, announcer, 2015/02/23, 2015/02/24
 • تقوا محمدرضا، الفت لعیا، حسینی بامکان سید مجتبی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سخنران، مقاله کامل، داده انباری و کاربردهای آن در شرکت های بیمه ایرانی، 1388/09/24، 1388/09/25
 • اسدی فرد رضا، طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار، تقوا محمدرضا، اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، article abstraction، مقاله کامل، چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری، 1390/09/01، 1390/09/02
 • تقوا محمدرضا، حنفی زاده پیام، ایزدی ماندانا، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، بررسی امنیت در سیستم های اطلاعاتی توسعه یافته با معماری سرویس گرا، 1390/09/28، 1390/09/30
 • تقوا محمدرضا، حاجی رجبعلی محمدحسین، دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، ارائه پوستر، مقاله کامل، سیستم های پشتیبان تصمیم گیری گروهی به عنوان مزیت رقابتی برای بنگاههای دیجیتال، 1391/09/26، 1391/09/27
 • حنیفی عزیز، امیری جعفر، تقوا محمدرضا، اولین کنفرانس ملی ریاضیات تبریز، سخنران، sadxsa، 1393/03/07، 1393/03/07
 • حنیفی عزیز، امیری جعفر، تقوا محمدرضا، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و کامپیوتر، سخنران، Power management using clustering described in wireless sensor network، 1393/04/06، 1393/04/06
 • ظهرابی مسعود، تقوا محمدرضا، دهدشتی شاهرخ زهره، دومین سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت-بامحوریت توسعه پایدار، article abstraction، چارچوبی برای ارزیابی طرح های فناوری اطلاعات پایدار در راستای پایداری سازمانی، 1394/12/14، 1394/12/14
 • تقوا محمدرضا، آیت اللهی امیررضا، عظیمی پرهام، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، سخنران، اندازه گیری اثربخشی بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبیه سازی پویایی سیستم ها، 1395/02/25، 1395/02/26
 • تقوا محمدرضا، رئیسی وانانی ایمان، میرزا مومن نعیما، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت, حسابداری و اقتصاد، سخنران، بخش بندی و تحلیل روند پیشرفت علمی کشورهای جهان با استفاده از داده کاوی، 1395/10/23، 1395/10/23
 • جنیدی جعفری مهدی، تقوا محمدرضا، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی و توسعه اقتصادی، مقاله کامل چاپ شده، مدلی برای ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات مبتی بر رویکرد STOPE، 1397/07/26، 1397/07/26
 • تقوا محمدرضا، فیضی کامران، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، خلیلی علی، کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها راهکارها و چالش ها، مقاله کامل چاپ شده، الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر ITIL در سازمانهای دفاعی و ارتشی، 1397/08/26، 1397/08/27
 • تقوا محمدرضا، قاسمی مولود، کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و کارآفرینی
تالیف
 • تقوا محمدرضا، نوری الهه. (1393). هوشمندی کسب و کار (مفاهیم و طراحی و توسعه سیستم). ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • تقوا محمدرضا. (1393). دستنامه مدیریت فناوری اطلاعات. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • تقوا محمدرضا، ونکی مونا. (1394). مدل پیاده سازی مدیریت امنیت فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری. ایران-تهران، انتشارات ارمغان کوثر
 • تقوا محمدرضا، ظهرابی مسعود. (1396). حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب کوبیت. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
ترجمه
 • تقوا محمدرضا، حسن زاده نبی جان سعید. (1394). سیستم های اطلاعات تجاری. ایران-تهران، علوم رایانه
 • تقوا محمدرضا، کاظم پوریان سعید. (1397). روان شناس امنیت اطلاعات. ایران-تهران، انتشارات مهکامه
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • بررسی عوامل موثر در استفاده یا عدم استفاده از شبکه های اطلاع رسانی در تحقیقات هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، سایر، 1376/01/01
 • طرح جامع شبکه گسترده دانشگاه علامه طباطبائی به منظور راه اندازی دانشگاه الکترونیکی، سایر، 1381/01/01
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی-ارتباط بیمه ای، 1383/06/01
 • راه اندازی نرم افزار هوشمندی فناوری در سازمان صنایع هوایی کشور، طرح ملی، 1394/01/30
 • مشاور و مشارکت در طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه، کاربردی
 • مشاور طرح ملی سیستمهای اطلاعات مدیریت حسابداری مالیاتی کشور، طرح ملی
 • مشارکت در طرح شناخت وضعیت سیستم های اطلاعات مدیریت بانک ملی ایران، کاربردی
 • مدیر پروژه مطالعه تحقیقاتی صنعت چوب و کاغذ مازندران، کاربردی
 • مشاور و مشارکت در طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت در شرکت دارویی شهید فقیهی، کاربردی
 • مجری طرح اتوماسیون اداری در نظام پزشکی شهر رن در فرانسه
 • مجری طرح سیستم های اطلاعات مدیریت در خدمات پزشکی شهر رن در فرانسه
 • طرح تحقیقاتی نظام انفورماتیک سینماهای کشور
 • مطالعه، طراحی و تدوین سیستم حسابداری سازمان مالیاتی کشور (مربوط به شرکت خدمات ماشین های محاسب الکترونیکی)، طرح ملی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • مجری طرح تحقیق در زمینه کاربرد شبکه های اطلاع رسانی نظیر اینترنت، 1376/01/01
 • مجری طرح تحقیقاتی طراحی و راه اندازی وب سایت دانشکده حسابداری و مدیریت، 1384/01/01
 • مجری طرح تحقیقاتی فرا شبکه دانشگاه علامه طباطبایی به منظور راه اندازی دانشگاه مجازی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1381/01/01
کارشناسی ارشد
 • Evaluating People Attitude towards Environmental Impacts of Gasoline Rationing in Tehran, Zeinab Navardi, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2009/03/21
 • Identifying the Effective Factors in Evaluation of Open Source Software., Reza Naghizadeh, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2009/03/21
 • ارتقا بهره وری در رنگ روغنی سفید براق( کارخانه پارسه الوان هاویلوکس سابق)، 1374/01/21
 • افزایش بهره وری در تولید، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1374/07/01
 • بانکهای اطلاعاتی....در حمل و نقل، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1374/11/01
 • حسابداری شرکتهای آموزشی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/11/01
 • بررسی عوامل موثر در استفاده از شبکه های اطلاع رسانی در شرکتهای تجاری، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/12/01
 • انتخاب راه های کشور از روش AUP، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/01/01
 • مدلسازی برای احتساب هزینه های پس از ساخت راهها در تصمیم گیری....، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/04/01
 • موانع استقرار موفق سیستم های اطلاعاتی در ایران، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/08/01
 • طراحی سیستم های اطلاعاتی خرید، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/11/01
 • بررسی مدل های تجزیه و تحلیل سیستم های اطاعاتی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/11/01
 • استراتژی it، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/11/11
 • امنیت EC، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/12/23
 • تجارت تهرونیا، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/01/18
 • استراتژی کسب و کار، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/02/26
 • بیمه الکترونیکی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/04/13
 • فناوری در شرکت بیمه آسیا، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/04/16
 • عوامل کلیدی در پیاده سازی بانکداری الکترونیک، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/01/30
 • موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه اسیا و ارائه راهکار مناسب، علی سپهر جوان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/10/11
 • بررسی نقش پارک های علمی و فناوری در نهادینه سازی ارتباط صنعت و دانشگاه(مطالعه موردی پارک علمی و فناوری پردیس)، رسول حیدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/26
 • بررسی ساختار مناسب برای استفاده و گسترش دانش درون سازمانی در شرکتهای پیمانکار، ریحانه کاظمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/06/01
 • مدل مناسب برای اندازه گیری سطح استفاده از فناوری اطلاعات در بنگاههای تولیدی کوچک(صنعت سیم و کابل به عنوان نمونه)، پژمان رضوی اردستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/30
 • ارزیابی مدل جهت سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی...، عماد شهیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • انتخاب محصول بازار مناسب کسب و کار، محمد مصطفوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • ارزیابی آمادگی سازمانهای بیمه ایرانی برای پیاده سازی انبار داده ها، محمدصالح ترکستانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/19
 • رتبه بندی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های it، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/31
 • تاثیر پیاده سازی طرح جامع IT برشاخص های عملکرد دانش و اطلاعات درشرکت ایساکو، لیدا عبادی اصل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/31
 • مدلی جهت سنجش میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی سیستم امنیت اطلاعات، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/31
 • ارزیابی تاثیر پیاده سازی it، محمدمهدی کاشف، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/30
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری برای ارزیابی توانمندی...، علیزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • تعیین جایگاه محصولات یک شرکت it....، امیر داوود صباغی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت مشتریان، احمد افخمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • تاثیر پیاده سازی طرح جامع it بر شاخص های عملکرد...، لیدا عبادی اصل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • سنجش مخاطرات بیرون سپاری پروژه های it، حسین صداقتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • راهکارهای کسب تکنولوژی سیستم های ERP، سینا شفیع پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • تدوین الزامات ره نگاشت توسعه نرم افزار متن باز(نمونه لینوکس فارسی)، محمد نقی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/25
 • سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری، رسول محمد علی پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • برنامه ریزی منابع تولید برق در شبکه برق ایران با استفاده از روشهای تصمیم گیری، سعید اردستانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • فناوری vsat، شوشتری زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی پروژه ERP، مهدی ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی پروژه های ERP برمبنای مدل چرخه عمر مورد گروه خودروسازی سایپا، مهدی ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/09
 • تکنیک داده کاوی، سید مجتبی حسینی بامکان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/01
 • نگرش سنجی پیامدهای محیطی سهمیه بندی بنزین در محدوده مرکزی تهران، زینب نوردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/25
 • عوامل موثر بر کارایی صفحه اول وب گاههای رسمی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اناهیتا مصطفوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/30
 • نقش عوامل انسانی در حاکمیت فناوری...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • شناسایی و تحلیل ابعاد مدیریت ریسک پی ام ...، امینی جاوید، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/01
 • تحلیل فاصله ی مدیریت امنیت موسسه تحقیقاتی صنعتی مترا نسبت به استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ای زو 27001 با استفاده از رویکرد فازی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 • بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر تعداد مدیران میانی در سازمان های بازرگانی (مورد مطالعه شرکت بیمه ایران)، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 • امنیت در سیستم های اطلاعاتی توسعه یافته با روش معماری سرویس گرا(SOA)، ماندانا ایزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 • امنیت در SOA، ایزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/01
 • ارزیابی اثر بخشی سیستم های اطلاعاتی بانک، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/08
 • عوامل موثر بر پذیرش سیاست های امنیت اطلاعات توسط کارکنان در سازمان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/11
 • عوامل موثر بر پذیرش سیاست های امنیت اطلاعات توسط کارمندان در سازمان، اقدس اسفندیار پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/11
 • اولویت بندی معیارهای موفقیت وب سایتهای خودروسازان ایرانی، فاطمه بینش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/16
 • عوامل فنی موثر در الگوریتم موتورهای جستجو به منظور قرار گرفتن در وضعیت بهتر، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/18
 • عواملی موثر در موفقیت طرح های مهاجرت سازمانی به نرم افزارهای متن باز، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/18
 • پیش بینی جریان مسافرت از شهر تهران، الهام منتظری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • پیش بینی جریان مسافرت از شهر تهران به مقصد مازندران توسط شبکه های عصبی مصنوعی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/30
 • رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش e-crm دربخش های مرتبط با مردم در سازمان بازرگانی استان تهران، فاطمه حسن زاده سیاهگورابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/18
 • چارچوب پذیرش ای سی آر ام در بخش های مرتبط با مردم در سازمان بازرگانی استان تهران، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/18
 • رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش E...crm در بخش های مرتبط با مردم در سازمان بازرگانی استان تهران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/18
 • رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/09
 • تحلیل فاصله ی وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در موسسه تحقیقاتی صنعتی مترا بسبت به نسخه سوم استاندارد آی تی آی ال، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی همسو با استراتژی سازمان(مورد مطالعه مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت واسطه گری مالی)، عرفانه مومنی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • رابطه عوامل بازاریابی الکترونیک با وفاداری مشتری، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/17
 • تحلیل فاصله مدیریت امنیت موسسه صنعتی مترا نسبت به استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001 با استفاده از رویکرد فازی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/17
 • رابطه عوامل بازاریابی الکترونیکی با وفاداری مشتری، لیلا ضیایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/23
 • رابطه بین میزان جامعیت برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک با میزان موفقیت آن در شرایط عدم اطمینان محیطی در شرکتهای تولید، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/24
 • الزامات پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP: در شرکت های پیمانکار عمومی GC مورد مطالعه شرکت توسعه دو مپنا، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/29
 • رابطه تکنولوژی با میزان احساس افراد از خرسندی مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی تهران، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 • ارزش طول عمر مشتری با استفاده از روش های داده کاوی در بخش مشتریان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 • ارزش طول عمر مشتری با استفاده از روش های داده کاوی در بخش مشتریان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 • انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی همسو با استراتژی سازمان، عرفانه مومنی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/15
 • تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر رفتار مشترکین خانگی برق، نرجس محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/21
 • رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و سیستم خبره فازی مورد مطالعه: مشتریان حقیقی موسسه مالی و اعتباری قوامین، فریبا سادات حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/22
 • سنجش امکان موفقیت سیستم های هوش تجاری با رویکرد BNP، امیر اشرفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از یک سیستم خبره فازی(شرکت توزیع و پخش البرز)، محمد برزده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/28
 • طراحی مدل یکپارچه داده های منابع ناهمگن از طریق به کارگیری معماری خدمت گرا، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • طراحی مدل یکپارچه داده های منابع ناهمگن از طریق به کارگیری معماری خدمت گرا، آزاده متحدین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • تعیین و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی چارچوب ITIL با استفاده از رویکرد AHP فازی، پریسا گرامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/09
 • تعیین و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی چارچوبITIL با استفاده از رویکرد AHP فازی مورد مطالعه بر روی سه سازمان ایرانی، پریسا گرامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/09
 • تاثیر همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار بر کیفیت خدمات، مینا مظاهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • عوامل موثر موفقیت پیاده سازی سیستم های هوش تجاری، خاطره فلاحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • سنجش میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار، میلاد یداللهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • مدیریت الکترونیکی مشتریان E-crm، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • انتخاب نرم افزاربرنامه ریزی منابع بنگاه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای شرکت در صنایع فولاد ایران، سارا سارونی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • دسته بندی برنامه های کاربردی تلفن همراه برای ایجاد مدل کسب و کار، الهه نوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • انتخاب نرم افزار برنامه ریزی منابع بنگاه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، سارا سارونی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • الگوی استقرار سیستم هوشمندی کسب و کار در مدیریت، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • نقش پیاده سازی ITIL و ISMS در تداوم خدمات فناوری، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • ارائه چهارچوب پذیرش فناوریهای مرتبط با خدمات ارزش افزوده سیار از منظر تامین کنندگان خدمات، مهدی صالحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • شناسایی زیرساختهای مناسب فناوری اطلاعات در سازمانهای کوچک و متوسط، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • سیستم ارزیابی هزینه های درمانی با استفاده از روش های داده کاوی، مستوره نوروزی اشلقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • سیستم پشتیبانی برای ارزیابی ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات، غلامرضا شیرزاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/15
 • عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی میزان آمادگی استقرار مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی در فروشگاههای مجازی، گلریز جعفریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/24
 • خدمات رایانش ابری در تلفن‌های همراه هوشمند، رضا کدیور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت نرم افزار، دلنیا امیرعشایری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • الگوی کسب و کار رسانه های اجتماعی بر اساس مدل کانواس به جهت گیری راهبرد تمرکز پورتر، میلاد قاسمی گودرزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی تکنولوژی واقعیت افزوده در لجستیک کسب و کارهای الکترونیکی خرده فروشی، شاهین انتظامی راد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • زنجیره تامین، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بکارگیری it در scm غرب....، یاوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مهندسی مجدد در بانک صادرات، تدین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • یک الگوی بومی جهت پیاده سازی موفقیت آمیز سامانه های برنامه ریزی جامع در یک سازمان تولیدی ایران، محمد رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • الگوی بولی جهت پیاده سازی موفقیت آمیز ERP، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/28
 • مدلی برای شکل گیری شبکه های پایدار همکاری علم و فناوری در ایران، رضا اسدی فرد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/03
 • مدل سیستم نوآوری تکنولوژیک انرژی های تجدید پذیر در ایران، حسین اردستانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/09/11
 • مدل موفقیت پروژه انتقال فناوری بین المللی در یک سازمان تسهیل گر انتقال فناوری در ایران، کمال محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/20
 • طراحی مدلی جهت کشف تقلب در کسب وکارهای مبتنی بر بزرگ داده، طاها منصوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/07/27
 • طراحی الگوی بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سلامت مبتنی بر چارچوبITIL، خانم حاجی علی عسکری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/02/04
 • تبیین الگوی شبکه نوآوری در بخش دارویی ایران، بهمن کارگر شهامت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/12
 • الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات در سازمانهای دفاعی -نظامی، علی خلیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/25
سمت‌های اجرایی
 • رییس مرکز محاسبات ماشینی دانشگاه علامه طباطبایی، 1372/01/01، 1373/01/01، ایران، تهران
 • عضو شورای انفورماتیک دانشگاه علامه طباطبایی، 1372/01/01، ایران، تهران
 • عضو شورای تعیین دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1374/01/01، 1375/01/01، ایران، تهران
 • مدیر سیستم های اطلاعاتی سازمان صنایع و معادن بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1375/01/01، 1377/01/01، ایران، تهران
 • مدیر عامل و مؤسس شرکت تحقیقات و مهندسی کامپیوتر نگار وابسته به حوزه هنری، 1377/01/01، 1381/01/01، ایران، تهران
 • مدیر عامل و مؤسس شرکت تحقیقات و مهندسی کامپیوتر نگار وابسته به حوزه هنری، 1377/01/01، 1381/01/01، ایران، تهران
 • معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1381/01/01، 1382/12/29، ایران، تهران
 • مدیر عامل و ریاست هیات مدیره شرکت برید سامانه نوین، 1386/01/01، 1388/01/01، ایران، تهران
 • عضو موسس گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین، 1392/01/01، ایران، تهران
 • مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1392/09/02، ایران، تهران
 • مدیریت واحد کامپیوتر دانشکده حسابداری و مدیریت، 1379/01/01، ایران
 • مشاور....دانشگاه در خصوص امور داده ورزی، 1381/01/01، ایران
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • خدمات اطلاع رسانی، 1380/04/01
 • اینترنت دانشجویان، 1382/07/01
 • کلاس آموزشی اینترنت، 1382/07/01
 • پروکوست، 1382/08/01
 • اینترنت اساتید، 1382/11/01
 • استفاده از شبکه ها و بانک های اطلاعاتی، 1383/09/01
 • اتاق اینترنت استادان، 1384/09/01
 • برنامه ریزی در پایگاه داده ها، 1387/01/01
 • طراحی نرم افزار با CASE، 1387/01/01