professor_pic
ابوالفضل کزازی
ابوالفضل کزازی ، استاد تمام رشته مدیریت صنعتی ـ سیستم های تولیدی است. ایشان در گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: برنامه ریزی تولید , ارزیابی و مدیریت کیفیت , امکانسنجی صنعتی و اقتصاد مهندسی

آلبوم عکس خالی است