professor_pic
ابوالفضل کزازی
ابوالفضل کزازی ، استاد تمام رشته مدیریت صنعتی ـ سیستم های تولیدی است. ایشان در گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: برنامه ریزی تولید , ارزیابی و مدیریت کیفیت , امکانسنجی صنعتی و اقتصاد مهندسی
Teaching Courses
 • مدیریت طرحهای توسعه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کیفیت و بهره وری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌کیفیت‌جامع‌در‌صنعت‌جهانگردی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بررسی‌ اقتصادی‌ طرح های‌ صنعتی، کارشناسی
 • پروژه‌، کارشناسی
 • مدیریت کیفیت و بهره وری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌کیفیت‌جامع‌در‌صنعت‌جهانگردی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار تحقیق و تتبع نظری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بررسی‌ اقتصادی‌ طرح های‌ صنعتی، کارشناسی
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌کیفیت‌جامع‌در‌صنعت‌جهانگردی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کیفیت و بهره وری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌کیفیت‌جامع‌در‌صنعت‌جهانگردی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کیفیت و بهره وری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کیفیت و بهره وری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کیفیت و بهره وری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کیفیت و بهره وری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی سیستم های پیشرفته تولید و عملیات، دکتری
 • مدیریت طرحهای توسعه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی سیستم های پیشرفته تولید و عملیات، دکتری
 • سمینار در مدیریت صنعتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کیفیت و تعالی سازمان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌کیفیت‌جامع‌در‌صنعت‌جهانگردی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی تولید و عملیات، دکتری
 • مدیریت تولید و عملیات پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت عملیات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کیفیت و تعالی سازمان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت تولید و عملیات پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار در مدیریت تولید و عملیات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی تولید و عملیات، دکتری
 • استراتژی تولید و عملیات، دکتری
 • استراتژی تولید و عملیات، دکتری
 • سمینار در مدیریت تولید و عملیات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌کیفیت‌جامع‌در‌صنعت‌جهانگردی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌کیفیت‌جامع‌در‌صنعت‌جهانگردی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی عملیات، دکتری
 • استراتژی عملیات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت تولید و عملیات پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کیفیت و تعالی سازمان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی عملیات، دکتری
 • سمینار در مدیریت تولید و عملیات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی عملیات، دکتری
 • مدیریت تولید و عملیات پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌کیفیت‌جامع‌در‌صنعت‌جهانگردی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تولید‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت تولید و عملیات پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار در مدیریت کیفیت و بهره وری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کیفیت و تعالی سازمان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی عملیات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی عملیات، دکتری