professor_pic
جعفر باباجانی
جعفر باباجانی ، استاد تمام رشته حسابداری است. ایشان در گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد