professor_pic
جعفر باباجانی
جعفر باباجانی ، استاد تمام رشته حسابداری است. ایشان در گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
Teaching Courses
 • مدیریت ‌مالی ‌و‌ بودجه ‌شهرداری ‌ها‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌دولتی‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌دولتی‌و‌بودجه‌پیشرفته‌، دکتری
 • اصول‌ حسابداری‌ 1، کارشناسی
 • حسابداری‌دولتی‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول ‌حسابداری ‌2، کارشناسی
 • حسابداری‌دولتی‌و‌بودجه‌پیشرفته‌، دکتری
 • مدیریت ‌مالی ‌و‌ بودجه ‌شهرداری ‌ها‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌دولتی‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌دولتی‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌دولتی‌و‌بودجه‌پیشرفته‌، دکتری
 • حسابداری‌دولتی‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌ و‌ حسابرسی‌ دولتی‌، کارشناسی
 • مدیریت ‌مالی ‌و‌ بودجه ‌شهرداری ‌ها‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌دولتی‌و‌بودجه‌پیشرفته‌، دکتری
 • حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته، دکتری
 • حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته، دکتری
 • حسابداری‌دولتی‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌دولتی‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته، دکتری
 • حسابداری‌دولتی‌و‌بودجه‌پیشرفته‌، دکتری
 • حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته، دکتری
 • مدیریت ‌مالی ‌و‌ بودجه ‌شهرداری ‌ها‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌دولتی‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌دولتی‌و‌بودجه‌پیشرفته‌، دکتری
 • حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته، دکتری
 • حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته، دکتری
 • حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته، دکتری
 • حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته، دکتری
 • حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت ‌مالی ‌و‌ بودجه ‌شهرداری ‌ها‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌ و‌ حسابرسی‌ دولتی‌، کارشناسی
 • حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌دولتی‌و‌بودجه‌پیشرفته‌، دکتری
 • حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد قوانین و مقررات مالی ، بانکی و بازرگانی در حسابرسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت ‌مالی ‌و‌ بودجه ‌شهرداری ‌ها‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری‌دولتی‌و‌بودجه‌پیشرفته‌، دکتری
 • حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته، دکتری
 • حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته، دکتری
 • کاربرد قوانین و مقررات مالی ، بانکی و بازرگانی در حسابرسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت ‌مالی ‌و‌ بودجه ‌شهرداری ‌ها‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی : نظریه ها، تحولات و پژوهش ها، دکتری
 • حسابداری دولتی پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی : نظریه ها، تحولات و پژوهش ها، دکتری
 • مدیریت ‌مالی ‌و‌ بودجه ‌شهرداری ‌ها‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی : نظریه ها، تحولات و پژوهش ها، دکتری
 • حسابداری بخش عمومی : نظریه ها، تحولات و پژوهش ها، دکتری
 • کاربرد قوانین و مقررات مالی ، بانکی و بازرگانی در حسابرسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی : نظریه ها، تحولات و پژوهش ها، دکتری
 • حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی : نظریه ها، تحولات و پژوهش ها، دکتری
 • حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد قوانین و مقررات مالی ، بانکی و بازرگانی در حسابرسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد قوانین و مقررات مالی ، بانکی و بازرگانی در حسابرسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی قانونی نظارت مالی و عملیاتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی : نظریه ها، تحولات و پژوهش ها، دکتری
 • حسابداری بخش عمومی : نظریه ها، تحولات و پژوهش ها، دکتری
 • مبانی نظری حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد قوانین و مقررات مالی ، بانکی و بازرگانی در حسابرسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت ‌مالی ‌و‌ بودجه ‌شهرداری ‌ها‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری دولتی پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حسابداری بخش عمومی : نظریه ها، تحولات و پژوهش ها، دکتری
 • مبانی قانونی نظارت مالی و عملیاتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مطالعات تطبیقی بین المللی حسابداری بخش عمومی، کارشناسی ارشد M.Sc