professor_pic
جعفر باباجانی
جعفر باباجانی ، استاد تمام رشته حسابداری است. ایشان در گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
کرسی علمی
  • نقش تفکر سیستمی در تحلیل نظام پاسخگویی و خرده نظام های تشکیل دهنده آن، باباجانی جعفر، ترویجی، 1391/04/26