professor_pic
Ja'far Babajani
Ja'far Babajani is Full Professor of Accounting in the Department of Accounting , Faculty of management and accouting .
Iranian Journals
 • Babajani Ja'far. (2007). ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران. Peike Noor, 5, 4
 • Babajani Ja'far. (2006). تحلیل مبانی نظری و قانونی حاکم بر سیستم حسابداری دستگاه های اجرایی کشور. CPA, 1, 4
 • Babajani Ja'far. (2011). شناسایی موانع و مشکلات موجود در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی کشور. Empirical Research in Accounting, 1, 1
 • Babajani Ja'far. (2008). تحلیل مبانی نظری و قانونی رویکرد جدید بودجه سال 87 از منظر مسئوولیت پاسخگویی. Accountant, -, -
 • Babajani Ja'far. (2014). نقش اطلاعات حسابداری در تسریع فرایند مالیات ستانی از دیدگاه کارشناسان ارشد مالیاتی. Empirical Research in Accounting, 3, 12
 • Babajani Ja'far. (2005). کاربرد تئوری وجوه در حسابداری و گزارشگری مالی سبد اوراق بهادار. Accountant, 1, 168
 • Babajani Ja'far. (2010). ضرروت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن. Accounting Research, -, -
 • Babajani Ja'far. (2013). عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران. Empirical studies accounting, 11, 37
 • Babajani Ja'far. (2012). اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام. Journal of Financial Accounting Research, -, -
 • Babajani Ja'far. (2011). بررسی تطبیقی فراز و فرود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی از طریق گزارشگری مالی دولتی در سده گذشته. Accounting and auditing knowledge management, -, -
 • Babajani Ja'far. (2013). ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران. Accounting and auditing knowledge management, 13, 52
 • Babajani Ja'far. (2010). نقش و جایگاه مبنای حسابداری و رویکرد اندازه گیری در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی. Accounting and auditing knowledge management, 10, 2
 • Babajani Ja'far. (2012). اطلاعات بازار درباره عوامل بنیادی و مدیریت سود. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20, 1
 • Babajani Ja'far. (2012). شناسایی استفاده کنندگان گزارش های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهداف آنها از استفاده از گزارش های مالی. Journal of Financial Accounting Research, 4, 4
 • Babajani Ja'far. (2005). سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور تحولی بنیادی در نظام اطلاعاتی فرایند مالیات. Journal of Accounting Studies
 • Babajani Ja'far. (2010). رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها. Journal of Financial Accounting Research, 1, 3
 • Bolo Ghasem, Babajani Ja'far. (2012). ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیریان و سرمایه گذاران در پیش بینی سود. Journal of Financial Accounting Research, 4, 1
 • Babajani Ja'far, froghi daryoush. (2003). ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی. Journal of Accounting Studies, 2, 2
 • Babajani Ja'far. (2004). استقلال اعطایی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (فرصت یا تهدید). Journal of Accounting Studies, 8, 8
 • Babajani Ja'far. (2010). شناسایی و معرفی ساختار نهادی مناسب برای تدوین مقررات حسابداری نهادهای بخش عمومی ایران. Journal of Accounting Studies
 • Babajani Ja'far. (2007). ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1380/11/27). Journal of Accounting Studies
 • Babajani Ja'far. (2010). ارائه ی مدلی برای گزارش گری مالی در بازار سرمایه ی کشورهای اسلامی؛ نمونه موردی ایران. Journal of Accounting Advances
 • Babajani Ja'far. (---). نقش حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان. Journal of Accounting Studies
 • Babajani Ja'far. (2009). تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. Iranian journal of management sciences
 • Babajani Ja'far. (2011). تاثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی. Journal of Accounting Knowledge
 • Babajani Ja'far. (2011). ارزیابی فرآیند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها. Accounting Research
 • Babajani Ja'far. (2011). رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی. Quarterly Journal of Securities Exchange
 • Babajani Ja'far. (2009). امکان سنجی تحول در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه های دولتی ایران. The Iranian Accounting and Auditing Review, 1, 56
 • Babajani Ja'far. (2007). تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت های سیستم حسابداری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور تحقق پاسخ گویی مالی و عملیاتی. The Iranian Accounting and Auditing Review
 • Babajani Ja'far, Bolo Ghasem. (2011). عوامل موثر در تعیین وجه نقد شرکت ها. Empirical Research in Accounting
 • Babajani Ja'far. (2004). ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران. Journal of Accounting Studies, -, -
 • Babajani Ja'far. (2009). حسابداری و مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی. terme, -, -
 • Babajani Ja'far. (2012). ارزیابی مطابقت عملکرد واحد حسابرسی داخلی شهرداری ها. Journal Modern Theories of Accounting, -, -
 • Babajani Ja'far. (2010). ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی و چالشهای فراوری آن. Hesabras, -, 49
 • Babajani Ja'far. (2001). تحلیلی پیرامون اصلاح مواد ... قانون محاسبات عمومی کشور. -, 12
 • Babajani Ja'far. (2001). مسئولیت پاسخ گویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی. Accountant, -, 146و 147
 • Babajani Ja'far. (1999). بررسی تطبیقی حسابداری واحدهای انتفاعی دولتی. The Iranian Accounting and Auditing Review, -, 28
 • Babajani Ja'far. (1999). ویژگی های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی. 13, 13
 • Babajani Ja'far. (2003). ترجمه مقاله " در باب چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ". Journal of Accounting Studies, 1, 3
 • Babajani Ja'far. (1992). سیر تطور حسابداری دولتی ایران. Accountant, 1, 1
 • Babajani Ja'far. (1992). بررسی تطبیقی نظام حسابداری دولتی ایران. Accountant, 1, 1
 • Babajani Ja'far. (1992). ساختار نظام حسابداری دولتی ایران. Accountant, 1, 1
 • Babajani Ja'far. (2003). تحلیلی نظری پیرامون نظام نظارت مالی کشور. The Iranian Accounting and Auditing Review, 1, 1
 • Babajani Ja'far. (2012). مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتی. Quarterly Journal of Securities Exchange, 5, 17
 • Babajani Ja'far. (2000). نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی. Hesabras, -, 7
 • Bolo Ghasem, Babajani Ja'far, MOHSENI Bahram. (2012). رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه با عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. Journal of Accounting Knowledge, سوم, 11
 • Bolo Ghasem, Babajani Ja'far, alizadeh Ali. (2011). رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی. Quarterly Journal of Securities Exchange, 4, 13
 • Babajani Ja'far, Saghafi Ali, tahriri arash, badri ahmad. (2014). Information about the market fundamentals and earnings management. Journal of Accounting Advances, 6, 2
 • Bolo Ghasem, Babajani Ja'far, ebrahimi mehdi. (2012). ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه گذاران در پیش بینی سود. Journal of Financial Accounting Research, 4, 11
 • Babajani Ja'far, ShekarKhah Javad. (2012). Proper accounting model for Islamic banking with an emphasis on participation contracts. Quarterly Journal of Securities Exchange, 5, 17
 • Babajani Ja'far, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, pife ahmad. (2015). ارزیابی روند تحقق حقوق بین نسلی حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه اقتصادی. Journal of Accounting Knowledge, 14, 58
 • Babajani Ja'far, pife ahmad. (2015). ارزیابی روند تحقق حقوق بین دوره ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه حسابداری. Journal of Accounting Knowledge, 1, 20
 • Babajani Ja'far. (2015). ارزیابی سازگاری محتوای چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری‌ها، با ویژگی‌های محیطی فعالیت‌های شهرداری‌ها از منظر کارشناسان مالی. Journal of Financial Accounting Research, 7, 2
 • Ebrahimi Sarve Olya Mohammadhasan, Babajani Ja'far, Hanafizadeh Payam, ebadpor bahram. (2017). عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری. Knowledge Investment, سال ششم, 22
 • Ebrahimi Sarve Olya Mohammadhasan, Babajani Ja'far, ebadpor bahram. (2017). مدل تصمیم گیری سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار. Quarterly Journal of Securities Exchange, 9, 36
 • Barzideh Farrokh, Babajani Ja'far, Ghorbanizadeh Vajhollah, Abdollahi Ahmad. (2018). طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی. Empirical Research of Financial Accounting, 5, 2
 • yazdani ahmad, Babajani Ja'far, Bolo Ghasem. (2016). The relationship between ownership structure with the release of timely information nonlinear profits of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 7, 25
 • Babajani Ja'far, Barzideh Farrokh, khonaka abdolkhalegh. (2018). آینده پژوهی حسابداری مدیریت:ازمنظرعلم وفناوری اطلاعات. Management Accounting, 11, 38
 • Hasas Yeganeh Yahya, Babajani Ja'far, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, arian pour arash. (2018). مدل عملکردکسب وکاردرایران. Knowledge Investment, 7, 27
 • Barzideh Farrokh, Babajani Ja'far, Abdollahi Ahmad. (2018). طراهی الگوی هویت درقضاوت حسابرسی بارویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیان. Audit Science, 18, 71
 • Ebrahimi Sarve Olya Mohammadhasan, Babajani Ja'far, Hanafizadeh Payam, ebadpor bahram. (2018). عوامل تعین کننده رفتارسهامداران جزء دربورس اوراق بهادارتهران برمبنای مدلسازی معادلات ساختاری. Knowledge Investment, 6, 22
 • Babajani Ja'far, sahebrharani amirabbas. (2018). ابعاد رتبه بندی اعتباری صکوک منتشر شده دربازارسرمایه کشور. Islamic Financial Research, 7, 14
 • Babajani Ja'far, khonaka abdolkhalegh. (2018). شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسب وکارها با رویکرد آینده پژوهی. health accounting, 6, 2
 • Hasas Yeganeh Yahya, Babajani Ja'far, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, arian pour arash. (2018). مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران. Knowledge Investment, 7, 27
 • Salimi Mohammad Javad, Babajani Ja'far, jafari abolfazl. (2017). رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر اساس توان مالی. Empirical studies accounting, 14, 54
 • Babajani Ja'far, bagheri behrooz. (2018). مدلی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مودی. Iranian National Tax Administration, 34, 34
 • Babajani Ja'far, moharami moJgan. (2018). تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مالی و قابلیت های سیستم حسابداری جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی در شهرداری تهران. Empirical studies accounting, 14, 55
 • Babajani Ja'far, Taghva Mohammad Reza, Bolo Ghasem, Abdollahi Mohsen. (2019). Forecasting Stock Prices In Tehran Stock Exchange Using Recurrent Neural Network Optimized by Artificial Bee Colony Algorithm. Rahbord-e-Modiriat-e- Mali, 6, 25
 • ShekarKhah Javad, Babajani Ja'far, ebrahimpour shahram. (2019). A model for Implementation of Audit Organization’s accounting standards in the public sector institutions of the Islamic Republic of Iran. Journal of Financial Accounting Research, 10, 4 (پیاپی 38)
 • Hanafizadeh Payam, Babajani Ja'far, Ebrahimi Sarve Olya Mohammadhasan, Ebadpoor Bahram. (2019). بزرسی تأثیز عوامل فزهنگی، اجتماعی، و روانی بز رفتار سزمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار. Journal of Organizational Culture Managment, 17, 3
 • Amiri Meysam, hoseyny seyed, Babajani Ja'far, Salimi Mohammad Javad. (2019). انتخاب سبد بهینه سهام و نقش تغییرات هم زمان بازار صنعت و قیمت سهام. Journal of Accounting Advances, 11, 2
 • Najaf Morteza, Bolo Ghasem, Babajani Ja'far, Ghorbanizadeh Vajhollah. (2020). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در پیاده سازی بانکداری جامع در نظام بانکی بر اساس نقشه شناختی فازی. Journal of Monetary & Banking Researches, 12, 42
 • Babajani Ja'far, Ghorbanizadeh Vajhollah, Imanzadeh Peyman. (2019). الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران. Audit Science, 19, 76
 • Ebrahimi Sarve Olya Mohammadhasan, Babajani Ja'far, Akhond Mohammad Reza, Fakher Eslam. (2018). ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقا. Quantitative Economics, 15, 3
 • Hasas Yeganeh Yahya, Babajani Ja'far. (2019). the relationship between corporate governance and its dimensions and investment efficience on firms accepted in tehran stock. 26, 17
 • Babajani Ja'far, Ghorbanizadeh Vajhollah, Khonaka Abdolkhaleq. (2020). آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش. Empirical Research in Accounting, 9, 35
 • Bolo Ghasem, Babajani Ja'far, Amiri Maghsoud, davani iraj. (2019). شناسایی و رتبه بندی شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی با استفاده از . . .. Journal of Securities Exchange, 48, 12
Presented in Internal Exhibition
 • Babajani Ja'far, سمینار حسابداری و کنترل‌های مدیریت ، انجمن حسابداران خبره ایران, article abstraction, complete article, مسئولیت پاسخگویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی, 2015/03/18
 • Babajani Ja'far, یازدهمین سمینار سراسری حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد, announcer, complete article, حسابداری حسابهای مستقل نظامی, 2013/03/21
 • Babajani Ja'far, دوازدهمین همایش سراسری حسابداری، دانشگاه شیراز, announcer, complete article, نیم نگاهی به مبانی نظری گزارشگری مالی شهرداری ها, 2014/03/21
 • Babajani Ja'far, اولین سمینار حسابداری ( دانشگاه چمران اهواز ), article abstraction, complete article, وضعیت حسابداری دولتی در شرایط کنونی ایران, 1988/12/22
compilation
 • Babajani Ja'far. (2017). accounting and auditing in public section. iran-tehran, Allameh Tabataba'i University Press
 • Babajani Ja'far. (2003). حسابداری و کنترل های مالی دولتی. Iran, Allameh Tabataba'i University Press
 • Babajani Ja'far. (2015). advanced public secter accounting based on triple level financial reporting. Allameh Tabataba'i University Press
 • Babajani Ja'far. (2015). Government accounting and auditing. iran-tehran, UNIVERSITY
 • Babajani Ja'far. (1996). Governmental Accounting Guide. Iran, terme
 • Babajani Ja'far. (2010). مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها جلد اول مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها. Iran, tehran
 • Babajani Ja'far. (1983). counting. iran-tehran, publish center
 • Babajani Ja'far. (1990). budget knowing. iran-tehran, publish center
 • Babajani Ja'far. (1996). اصول و کاربرد حسابداری در موسسات دولتی و غیرانتفاعی. Iran-tehran, samt
 • Babajani Ja'far. (2015). advanced public sector accounting. iran-Tehran, Allameh Tabataba'i University Press
 • Babajani Ja'far. (2012). The theoretical bases of accounting and financial reporting municipal-basic accounting areas. c
 • Babajani Ja'far. (2017). public section accounting basis. iran-tehran, Allameh Tabataba'i University Press
other
 • Babajani Ja'far. (2013). counting. iran-tehran, termeh
Practical Projects outside The School
 • مطالعه و تدوین آیین نامه مالی شهرداری تهران, 2002/09/23
 • مطالعه و طراحی سیستم حسابداری صندوق های دانشگاه ها
 • مطالعه، طراحی و تدوین سیستم حسابداری سازمان مالیاتی کشور (مربوط به شرکت خدمات ماشین های محاسب الکترونیکی), National project
 • مطالعه و طراحی سیستم حسابداری دانشگاه ها
 • • طرح مطالعه و تدوین مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها, کاربردی
 • تدوین پیش نویس بیانیه های مفاهیم و اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها, کاربردی
 • بررسی تطبیقی نظام های نظارت ملی دولتی
Fundamental Designs
 • نقشه جامع علمی کشوری حسابداری, 2008/02/20
Master
 • سیستم حسابداری و هزینه یابی طرحهای عمرانی دولتی در ایران, 1993/12/22
 • نحوه انعکاس دارایی های ثابت شرکتهای دولتی که از محل اعتبارات عمومی دولت تامین مالی می شود, No Allameh Tabataba'i University, 1995/02/20
 • بررسی قانون دیوان محاسبات, Allameh Tabataba'i University, 1995/12/22
 • بررسی سیستم حسابداری دانشگاه ها, Allameh Tabataba'i University, 1996/03/20
 • بررسی استخدام حسابداران واجد شرایط بر کیفیت حسابداری, Allameh Tabataba'i University, 1997/01/24
 • علل عدم رشد و توسعه حسابداری در ایران, Allameh Tabataba'i University, 2000/01/21
 • ارزیابی مبنی نقدی درآمد در مناطق هشت گانه شهرداری تهران, Allameh Tabataba'i University, 2000/06/21
 • مشکلات حسابرسی طرح های عمرانی در ایران از دیدگاه مدیران, Allameh Tabataba'i University, 2000/06/21
 • تاثیر وجود کمیته حسابرسی مستقل, Allameh Tabataba'i University, 2001/12/22
 • بررسی تاثیر عوامل مالی بر اجرای بهنگام طرح های عمرانی, No Allameh Tabataba'i University, 2002/11/11
 • نقش حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان, Allameh Tabataba'i University, 2006/06/27
 • ارزیابی مسئولیت سیستم نظارت مالی کشور, Allameh Tabataba'i University, 2006/08/23
 • نقش حسابداری دولتی..., دهقانی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2006/10/23
 • ارزیابی فرایند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها, Allameh Tabataba'i University, 2007/12/05
 • ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم, Allameh Tabataba'i University, 2007/12/26
 • رابطه تدوین استاندارد حسابداری, ابراهیمی, Allameh Tabataba'i University, 2009/08/23
 • رابطه کیفیت گزارشگری مالی, عرب مازار, Allameh Tabataba'i University, 2009/12/22
 • مطالعه تطبیقی ساختار نهادهای موثر در تدوین مقررات حسابداری بخش عمومی, Allameh Tabataba'i University, 2010/02/08
 • رابطه بین مخارج تبلیغات با سودآوری و ارزش بازار شرکتها, Allameh Tabataba'i University, 2010/02/17
 • رابطه بین سرمایه گزاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیات, Allameh Tabataba'i University, 2010/09/13
 • تاثیر عدم اطمینان جریان های نقدی و نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام برسیاست تقسیم سود, Allameh Tabataba'i University, 2010/09/13
 • ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی شهرداری کلان شهرها و ارزیابی مطابقت عملکرد واحد حسابرسی شهرداری تهران با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی داخلی, Allameh Tabataba'i University, 2011/01/31
 • ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی....حسابرسی داخلی, دانشجوی ارشد, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2011/01/31
 • تاثیر کیفیت حسابرسی و ویژگی های ............, دانشجوی ارشد, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2011/07/05
 • تبیین سیاست مالی بهینه برای شهرداری شهرهای میانی ایران ( مطالعه موردی : شهرداری ایلام ), سجاد بیگ میری, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2011/09/20
 • ضرورت به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی مناسب در دستگاه های اجرایی کشور و امکان سنجی استقرار آنها, Allameh Tabataba'i University, 2012/02/29
 • ارزیابی وضعیت آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاهها: کاستی‌ها و فرصت‌های تحول, احسان نصیری, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2013/09/22
 • رابطه رفتار گروهی و عملکرد آتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک, هنا چنالی صالح, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2015/09/20
 • تاثیر تسهیلات بخش مسکن بر کیفیت سکونت شهروندان( مطالعه موردی بانک مسکن شهر تهران), علی اکبر غلامی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2016/02/16
 • تاثیر حجم مبنا بر خطای قیمت گذاری در سازوکارهای معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران, سامان حقیقی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2017/09/20
 • رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ویژه برند با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, منا ضمیرانی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2017/09/20
 • تاثیر ارتباطات سیاسی بر نوع اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مسعود ناصر زعیم, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2018/09/22
 • عوامل موثر بر افزایش سهم عوارض نوسازی در تانین مالی شهرداری تهران, صفیه قلی زاده, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2018/09/22
 • تاثیر خودشیفتگی مدیران مالی بر کیفیت سود, احمد اسماعیلی دهشیری, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2019/02/19
 • اثر مالکیت نهادی و رقابت بازار محصول بر مدیریت سود, فائزه میرزائی رضایی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2020/02/18
 • رشد و تحول در نظام ... حسابداری دولتی در دانشگاهها فرصتها و چالشها
PhD
 • قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی, Allameh Tabataba'i University, 2003/07/05
 • ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری, داریوش فروغی, Allameh Tabataba'i University, 2004/02/20
 • عوامل موثر بر قدرت حرفه ای ..., روح الله رجبی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2005/03/21
 • ثبات رفتاری در حسابداری, عبدالمهدی انصاری, Allameh Tabataba'i University, 2006/05/20
 • عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی, Allameh Tabataba'i University, 2006/11/25
 • توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی, رحیمیان, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2007/02/20
 • تعیین شاخص های عملکرد.., محمد حسین ستایش, Allameh Tabataba'i University, 2007/03/21
 • توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی, Allameh Tabataba'i University, 2007/04/16
 • تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت های سیستم حسابداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور تحقق پاسخگویی مالی و عملیاتی, Allameh Tabataba'i University, 2007/11/12
 • اثر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام, Allameh Tabataba'i University, 2008/07/16
 • مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه کشورهای اسلامی نمونه موردی جمهوری اسلامی ایران, Allameh Tabataba'i University, 2008/07/21
 • قضاوت حرفه ای در حسابرسی, Allameh Tabataba'i University, 2008/09/16
 • ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری, Allameh Tabataba'i University, 2010/01/21
 • تبیین ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از منظر اندازه گیری و رفتاری, Allameh Tabataba'i University, 2010/02/08
 • اثر قابلیت اعتماد اقلام تعهدی بر پایداری سود و قیمت های سهام, Allameh Tabataba'i University, 2010/03/21
 • شناسایی عوامل کلیدی حسابداری بانکداری اسلامی, جواد شکرخواه, Allameh Tabataba'i University, 2011/03/21
 • مدل مناسب حسابداری بانکداری اسلامی در ایران با تاکید بر عقود مشارکتی, Allameh Tabataba'i University, 2011/07/16
 • مدلی جهت استقرار بودجه شبه عملیاتی...., بهروز خدارحمی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2011/07/27
 • مدلی جهت استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی برای جمهوری اسلامی ایران, Allameh Tabataba'i University, 2011/07/27
 • تاثیر حسابرسی مالیاتی بر استقلال حسابرس, سیدهادی هاشمی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2013/01/26
 • مدلی برای رتبه بندی توان مالی بانک ها در ایران, ابوالفضل جعفری, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2017/09/19
 • آینده پژوهی حسابداری مدیریت در ایران, عبدالخالق خنکا, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2018/04/11
 • ابهام مفهوم «ارائه به نحو مطلوب» در نظریه و عمل, مرضیه توحیدی نژاد, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2018/09/18
 • طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی, احمد عبداللهی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2018/10/22
 • الگویی جهت رتبه بندی صکوک اجاره در بازار سرمایه ایران, امیر عباس صاحبقرانی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2018/12/12
 • الگویی برای پیش بینی نکول شرکتی, میثم احمدوند, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2019/03/16
 • ارائه الگویی برای پیش بینی پویایی درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقا, اسلام فاخر, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2019/09/14
 • الگویی برایر نظام حسابرسی عملکرد در بخش عمومی, پیمان ایمان زاده, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2019/10/22
 • الگویی برای حسابرسی عملکرد در بخش عمومی, پیمان ایمان زاده, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2019/10/22
 • الگویی برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران, شهرام ابراهیم پور, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2019/10/23
 • الگویی برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی, ایرج دوانی پور, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2020/01/13
 • الگویی برای اندازه گیری کیفیت گزارش مالی, ایرج دوانی پور, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2020/01/20
 • مدل کیفیت حسابرسی مولفه های رفتاری حسابرسان و سازو کارهای حاکمیت شرکتی, حسین بدیعی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2020/01/22
 • مدل سنجش بیش اطمینانی مدیریتی و بکارگیری آن در واکاوی پیش بینی های سود, مهدی نیک روش, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2020/05/20
 • رشد و تحول در نظام ... حسابداری دولتی در دانشگاهها فرصتها و چالشها
Executive Posts
 • کمیته مدیریت و حسابداری دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی, 1997/10/23, 2008/12/22
 • سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه, 1998/08/30, Iran
 • معاونت اداری و مالی دانشگاه, 2000/08/30
 • مدیریت گروه آموزشی حسابداری, 2008/11/03, 2010/10/23
 • کمیته حسابداری دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی, 2008/12/22, 2011/12/23
 • کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور, 2008/12/31, Iran
 • حسابرسی و کارشناس بودجه در وزارت امور اقتصادی و دارایی, 2015/03/18, iran, tehran
 • عضو جامعه حسابداران رسمی ایران, 2015/03/18, iran, tehran
 • عضو انجمن مدیران حرفه ای ایران, 2015/03/18, iran, tehran
 • عضو انجمن متخصصین امور ذیحسابی کشور, 2015/03/18, iran, tehran
 • عضو کارگروه تدوین مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری تهران, 2015/03/18, iran, tehran
 • مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات معاونت اداری و مالی, 1998/12/22
Collaboration in Magazines
 • فصلنامه مطالعات حسابداری, 2003/05/14, 2006/03/20, 17/1448
 • فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی, scientific and research-based, 2009/04/13, 2009/04/13, 88/110000/543
 • empirical studies in financial accounting quarterly gournal of management &accounting school, scientific and research-based, 2002/05/22, 2020/04/20, 11111111
 • فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی, scientific and research-based, 2005/03/21
 • هیات تحریریه پیک نور (دانشگاه پیام نور), scientific and research-based, 2015/03/18
 • فصلنامه پیشرفت های حسابداری, scientific and research-based, 2009/10/18, 1/13399
 • فصلنامه دانش حسابرسی, scientific and research-based, 2010/02/07, 10000/15
 • مطالعات حسابداری, scientific and research-based, 2005/03/21, 87/151/ف
Cooperation in The Provision And Workshops
 • کارگاه آموزشی مربیگری سیستم حسابداری مالیاتی, 2005/02/04
 • کارگاه آموزشی مقررات مالی و محاسباتی دانشگاه - دانشگاه تهران, 2005/07/06
 • بازشناسی و ارتقای تجارب مدیریتی آموزش عالی (مباحث مالی), 2010/08/23
 • ضرورت به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی در دستگاههای اجرایی, 2012/01/25
 • دانش افزایی مدرسان و شاغلین در حوزه مباحث نظری حسابداری بخش عمومی, 2012/02/02