professor_pic
جعفر باباجانی
جعفر باباجانی ، استاد تمام رشته حسابداری است. ایشان در گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • باباجانی جعفر. (1386). ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران. پیک نور، 5، 4
 • باباجانی جعفر. (1384). تحلیل مبانی نظری و قانونی حاکم بر سیستم حسابداری دستگاه های اجرایی کشور. حسابدار رسمی، 1، 4
 • باباجانی جعفر. (1390). شناسایی موانع و مشکلات موجود در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی کشور. پژوهش های تجربی حسابداری، 1، 1
 • باباجانی جعفر. (1387). تحلیل مبانی نظری و قانونی رویکرد جدید بودجه سال 87 از منظر مسئوولیت پاسخگویی. حسابدار، -، -
 • باباجانی جعفر. (1393). نقش اطلاعات حسابداری در تسریع فرایند مالیات ستانی از دیدگاه کارشناسان ارشد مالیاتی. پژوهش های تجربی حسابداری، 3، 12
 • باباجانی جعفر. (1384). کاربرد تئوری وجوه در حسابداری و گزارشگری مالی سبد اوراق بهادار. حسابدار، 1، 168
 • باباجانی جعفر. (1389). ضرروت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، -، -
 • باباجانی جعفر. (1392). عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11، 37
 • باباجانی جعفر. (1391). اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام. پژوهش های حسابداری مالی، -، -
 • باباجانی جعفر. (1390). بررسی تطبیقی فراز و فرود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی از طریق گزارشگری مالی دولتی در سده گذشته. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، -، -
 • باباجانی جعفر. (1392). ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 13، 52
 • باباجانی جعفر. (1389). نقش و جایگاه مبنای حسابداری و رویکرد اندازه گیری در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10، 2
 • باباجانی جعفر. (1391). اطلاعات بازار درباره عوامل بنیادی و مدیریت سود. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 20، 1
 • باباجانی جعفر. (1391). شناسایی استفاده کنندگان گزارش های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهداف آنها از استفاده از گزارش های مالی. پژوهش های حسابداری مالی، 4، 4
 • باباجانی جعفر. (1384). سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور تحولی بنیادی در نظام اطلاعاتی فرایند مالیات. مطالعات حسابداری و حسابرسی
 • باباجانی جعفر. (1389). رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها. پژوهش های حسابداری مالی، 1، 3
 • بولو قاسم، باباجانی جعفر. (1391). ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیریان و سرمایه گذاران در پیش بینی سود. پژوهش های حسابداری مالی، 4، 1
 • باباجانی جعفر، فروغی داریوش. (1382). ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 2، 2
 • باباجانی جعفر. (1383). استقلال اعطایی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (فرصت یا تهدید). مطالعات حسابداری و حسابرسی، 8، 8
 • باباجانی جعفر. (1389). شناسایی و معرفی ساختار نهادی مناسب برای تدوین مقررات حسابداری نهادهای بخش عمومی ایران. مطالعات حسابداری و حسابرسی
 • باباجانی جعفر. (1386). ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1380/11/27). مطالعات حسابداری و حسابرسی
 • باباجانی جعفر. (1389). ارائه ی مدلی برای گزارش گری مالی در بازار سرمایه ی کشورهای اسلامی؛ نمونه موردی ایران. پیشرفت های حسابداری
 • باباجانی جعفر. (---). نقش حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان. مطالعات حسابداری و حسابرسی
 • باباجانی جعفر. (1388). تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. علوم مدیریت ایران
 • باباجانی جعفر. (1390). تاثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی. دانش حسابداری
 • باباجانی جعفر. (1390). ارزیابی فرآیند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها. تحقیقات حسابداری و حسابرسی
 • باباجانی جعفر. (1390). رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی. بورس اوراق بهادار
 • باباجانی جعفر. (1388). امکان سنجی تحول در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه های دولتی ایران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1، 56
 • باباجانی جعفر. (1386). تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت های سیستم حسابداری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور تحقق پاسخ گویی مالی و عملیاتی. بررسی های حسابداری و حسابرسی
 • باباجانی جعفر، بولو قاسم. (1390). عوامل موثر در تعیین وجه نقد شرکت ها. پژوهش های تجربی حسابداری
 • باباجانی جعفر. (1383). ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران. مطالعات حسابداری و حسابرسی، -، -
 • باباجانی جعفر. (1388). حسابداری و مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی. ترمه، -، -
 • باباجانی جعفر. (1391). ارزیابی مطابقت عملکرد واحد حسابرسی داخلی شهرداری ها. نظریه های نوین حسابداری، -، -
 • باباجانی جعفر. (1389). ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی و چالشهای فراوری آن. حسابرس، -، 49
 • باباجانی جعفر. (1380). تحلیلی پیرامون اصلاح مواد ... قانون محاسبات عمومی کشور. -، 12
 • باباجانی جعفر. (1380). مسئولیت پاسخ گویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی. حسابدار، -، 146و 147
 • باباجانی جعفر. (1378). بررسی تطبیقی حسابداری واحدهای انتفاعی دولتی. بررسی های حسابداری و حسابرسی، -، 28
 • باباجانی جعفر. (1378). ویژگی های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی. 13، 13
 • باباجانی جعفر. (1382). ترجمه مقاله " در باب چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ". مطالعات حسابداری و حسابرسی، 1، 3
 • باباجانی جعفر. (1371). سیر تطور حسابداری دولتی ایران. حسابدار، 1، 1
 • باباجانی جعفر. (1371). بررسی تطبیقی نظام حسابداری دولتی ایران. حسابدار، 1، 1
 • باباجانی جعفر. (1371). ساختار نظام حسابداری دولتی ایران. حسابدار، 1، 1
 • باباجانی جعفر. (1382). تحلیلی نظری پیرامون نظام نظارت مالی کشور. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1، 1
 • باباجانی جعفر. (1391). مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتی. بورس اوراق بهادار، 5، 17
 • باباجانی جعفر. (1379). نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی. حسابرس، -، 7
 • بولو قاسم، باباجانی جعفر، محسنی ملکی بهرام. (1391). رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه با عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، سوم، 11
 • بولو قاسم، باباجانی جعفر، عالی ژاده علی. (1390). رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی. بورس اوراق بهادار، 4، 13
 • باباجانی جعفر، ثقفی علی، تحریری آرش، بدری احمد. (1393). رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. پیشرفت های حسابداری، 6، 2
 • بولو قاسم، باباجانی جعفر، ابراهیمی میمند مهدی. (1391). ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه گذاران در پیش بینی سود. پژوهش های حسابداری مالی، 4، 11
 • باباجانی جعفر، شکر خواه جواد. (1391). مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تاکید بر عقود مشارکتی. بورس اوراق بهادار، 5، 17
 • باباجانی جعفر، تقوی فرد محمد تقی، پیفه احمد. (1394). ارزیابی روند تحقق حقوق بین نسلی حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه اقتصادی. دانش حسابداری، 14، 58
 • باباجانی جعفر، پیفه احمد. (1394). ارزیابی روند تحقق حقوق بین دوره ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه حسابداری. دانش حسابداری، 1، 20
 • باباجانی جعفر. (1394). ارزیابی سازگاری محتوای چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری‌ها، با ویژگی‌های محیطی فعالیت‌های شهرداری‌ها از منظر کارشناسان مالی. پژوهش های حسابداری مالی، 7، 2
 • ابراهیمی سروعلیا محمدحسن، باباجانی جعفر، حنفی زاده پیام، عبادپور بهرام. (1396). عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری. دانش سرمایه گذاری، سال ششم، 22
 • ابراهیمی سروعلیا محمدحسن، باباجانی جعفر، عبادپور بهرام. (1395). مدل تصمیم گیری سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار. بورس اوراق بهادار، 9، 36
 • برزیده فرخ، باباجانی جعفر، قربانی زاده وجه الله، عبداللهی احمد. (1397). طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 5، 2
 • یزدانی احمد، باباجانی جعفر، بولو قاسم. (1395). بررسی ارتباط غیر خطی میان ساختار مالکیت با انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 7، 25
 • باباجانی جعفر، برزیده فرخ، خنکا عبدالخالق. (1396). آینده پژوهی حسابداری مدیریت:ازمنظرعلم وفناوری اطلاعات. حسابداری مدیریت، 11، 38
 • حساس یگانه یحیی، باباجانی جعفر، تقوی فرد محمد تقی، آرین پور آرش. (1397). مدل عملکردکسب وکاردرایران. دانش سرمایه گذاری، 7، 27
 • برزیده فرخ، باباجانی جعفر، عبداللهی احمد. (1397). طراهی الگوی هویت درقضاوت حسابرسی بارویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیان. دانش حسابرسی، 18، 71
 • ابراهیمی سروعلیا محمدحسن، باباجانی جعفر، حنفی زاده پیام، عبادپور بهرام. (1397). عوامل تعین کننده رفتارسهامداران جزء دربورس اوراق بهادارتهران برمبنای مدلسازی معادلات ساختاری. دانش سرمایه گذاری، 6، 22
 • باباجانی جعفر، صاحبقرانی امیرعباس. (1397). ابعاد رتبه بندی اعتباری صکوک منتشر شده دربازارسرمایه کشور. تحقیقات مالی اسلامی، 7، 14
 • باباجانی جعفر، خنکا عبدالخالق. (1396). شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسب وکارها با رویکرد آینده پژوهی. حسابداری سلامت، 6، 2
 • حساس یگانه یحیی، باباجانی جعفر، تقوی فرد محمد تقی، آرین پور آرش. (1397). مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران. دانش سرمایه گذاری، 7، 27
 • سلیمی محمد جواد، باباجانی جعفر، جعفری ابوالفضل. (1396). رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر اساس توان مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14، 54
 • باباجانی جعفر، باقری بهروز. (1397). مدلی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مودی. پژوهشنامه مالیات، 34، 34
 • باباجانی جعفر، محرمی مژگان. (1396). تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مالی و قابلیت های سیستم حسابداری جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی در شهرداری تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14، 55
 • باباجانی جعفر، تقوا محمدرضا، بولو قاسم، عبدالهی محسن. (1398). پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی. راهبرد مدیریت مالی، 6، 25
 • شکر خواه جواد، باباجانی جعفر، ابراهیم پور شهرام. (1397). الگویی برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش های حسابداری مالی، 10، 4 (پیاپی 38)
 • حنفی زاده پیام، باباجانی جعفر، ابراهیمی سروعلیا محمدحسن، عبادپور بهرام. (1398). بزرسی تأثیز عوامل فزهنگی، اجتماعی، و روانی بز رفتار سزمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار. مدیریت فرهنگ سازمانی، 17، 3
 • امیری میثم، حسینی سید مجتبی، باباجانی جعفر، سلیمی محمد جواد. (1398). انتخاب سبد بهینه سهام و نقش تغییرات هم زمان بازار صنعت و قیمت سهام. پیشرفت های حسابداری، 11، 2
 • نجف مرتضی، بولو قاسم، باباجانی جعفر، قربانی زاده وجه الله. (1398). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در پیاده سازی بانکداری جامع در نظام بانکی بر اساس نقشه شناختی فازی. پژوهش های پولی - بانکی، 12، 42
 • باباجانی جعفر، قربانی زاده وجه الله، ایمان زاده پیمان. (1398). الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران. دانش حسابرسی، 19، 76
 • ابراهیمی سروعلیا محمدحسن، باباجانی جعفر، آخوند محمد رضا، فاخر اسلام. (1397). ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقا. اقتصاد مقداری، 15، 3
 • حساس یگانه یحیی، باباجانی جعفر. (1398). تحلیل عملکرد پایدار اجتماعی و تاثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 26، 17
 • باباجانی جعفر، قربانی زاده وجه الله، خنکا عبدالخالق. (1399). آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش. پژوهش های تجربی حسابداری، 9، 35
 • بولو قاسم، باباجانی جعفر، امیری مقصود، دوانی پور ایرج. (1398). شناسایی و رتبه بندی شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی با استفاده از . . .. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 48، 12
 • تقوی فرد محمد تقی، باباجانی جعفر، امیری میثم. (1398). مدل تعیین ارزش تعادلی شرکت های نوپا با بهره گیری از روش اختیار معامله واقعی و در حضور هزینه نمایندگی. تحقیقات مالی، 22، 2
 • باباجانی جعفر، مرفوع محمد، نعیمی ابوطالب. (1399). الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های ایران. دانش حسابداری، یازدهم، 41
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • باباجانی جعفر، سمینار حسابداری و کنترل‌های مدیریت ، انجمن حسابداران خبره ایران، article abstraction، مقاله کامل، مسئولیت پاسخگویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی، 1393/12/27
 • باباجانی جعفر، یازدهمین سمینار سراسری حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد، سخنران، مقاله کامل، حسابداری حسابهای مستقل نظامی، 1392/01/01
 • باباجانی جعفر، دوازدهمین همایش سراسری حسابداری، دانشگاه شیراز، سخنران، مقاله کامل، نیم نگاهی به مبانی نظری گزارشگری مالی شهرداری ها، 1393/01/01
 • باباجانی جعفر، اولین سمینار حسابداری ( دانشگاه چمران اهواز )، article abstraction، مقاله کامل، وضعیت حسابداری دولتی در شرایط کنونی ایران، 1367/10/01
تالیف
 • باباجانی جعفر. (1396). حسابداری و حسابرسی بخش عمومی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • باباجانی جعفر. (1382). حسابداری و کنترل های مالی دولتی. ایران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • باباجانی جعفر. (1393). حسایداری پیشرفته بخش عمومی با رویکرد گزارشگری مالی سه سطحی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • باباجانی جعفر. (1393). حسابداری و حسابرسی دولتی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • باباجانی جعفر. (1375). راهنمای حسابداری دولتی. ایران، ترمه
 • باباجانی جعفر. (1389). مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها جلد اول مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها. ایران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 • باباجانی جعفر. (1362). حسابداری دولتی برای سال چهارم دبیرستان. ایران-تهران، وزارت آموزش و پرورش
 • باباجانی جعفر. (1369). آشنایی با امور مالی و بودجه. ایران-تهران، وزارت جهاد سازندگی
 • باباجانی جعفر. (1375). اصول و کاربرد حسابداری در موسسات دولتی و غیرانتفاعی. ایران-تهران، سمت
 • باباجانی جعفر. (1394). حسابداری پیشرفته بخش عمومی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • باباجانی جعفر. (1391). مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی شهرداری ها-حوزه های اساسی حسابداری. مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران
 • باباجانی جعفر. (1396). مبانی حسابداری بخش عمومی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
سایر
 • باباجانی جعفر. (1392). حسابداری و مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی. ایران-تهران، ترمه
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • مطالعه و تدوین آیین نامه مالی شهرداری تهران، 1381/07/01
 • مطالعه و طراحی سیستم حسابداری صندوق های دانشگاه ها
 • مطالعه، طراحی و تدوین سیستم حسابداری سازمان مالیاتی کشور (مربوط به شرکت خدمات ماشین های محاسب الکترونیکی)، طرح ملی
 • مطالعه و طراحی سیستم حسابداری دانشگاه ها
 • • طرح مطالعه و تدوین مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها، کاربردی
 • تدوین پیش نویس بیانیه های مفاهیم و اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها، کاربردی
 • بررسی تطبیقی نظام های نظارت ملی دولتی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • نقشه جامع علمی کشوری حسابداری، 1386/12/01
کارشناسی ارشد
 • سیستم حسابداری و هزینه یابی طرحهای عمرانی دولتی در ایران، 1372/10/01
 • نحوه انعکاس دارایی های ثابت شرکتهای دولتی که از محل اعتبارات عمومی دولت تامین مالی می شود، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1373/12/01
 • بررسی قانون دیوان محاسبات، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1374/10/01
 • بررسی سیستم حسابداری دانشگاه ها، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/01/01
 • بررسی استخدام حسابداران واجد شرایط بر کیفیت حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/11/05
 • علل عدم رشد و توسعه حسابداری در ایران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1378/11/01
 • ارزیابی مبنی نقدی درآمد در مناطق هشت گانه شهرداری تهران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1379/04/01
 • مشکلات حسابرسی طرح های عمرانی در ایران از دیدگاه مدیران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1379/04/01
 • تاثیر وجود کمیته حسابرسی مستقل، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1380/10/01
 • بررسی تاثیر عوامل مالی بر اجرای بهنگام طرح های عمرانی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/08/20
 • نقش حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/04/06
 • ارزیابی مسئولیت سیستم نظارت مالی کشور، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/06/01
 • نقش حسابداری دولتی...، دهقانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/08/01
 • ارزیابی فرایند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/09/14
 • ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/05
 • رابطه تدوین استاندارد حسابداری، ابراهیمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/01
 • رابطه کیفیت گزارشگری مالی، عرب مازار، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/10/01
 • مطالعه تطبیقی ساختار نهادهای موثر در تدوین مقررات حسابداری بخش عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/19
 • رابطه بین مخارج تبلیغات با سودآوری و ارزش بازار شرکتها، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/28
 • رابطه بین سرمایه گزاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/22
 • تاثیر عدم اطمینان جریان های نقدی و نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام برسیاست تقسیم سود، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/22
 • ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی شهرداری کلان شهرها و ارزیابی مطابقت عملکرد واحد حسابرسی شهرداری تهران با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی داخلی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/11
 • ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی....حسابرسی داخلی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/11
 • تاثیر کیفیت حسابرسی و ویژگی های ............، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/14
 • تبیین سیاست مالی بهینه برای شهرداری شهرهای میانی ایران ( مطالعه موردی : شهرداری ایلام )، سجاد بیگ میری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/29
 • ضرورت به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی مناسب در دستگاه های اجرایی کشور و امکان سنجی استقرار آنها، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/10
 • ارزیابی وضعیت آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاهها: کاستی‌ها و فرصت‌های تحول، احسان نصیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • رابطه رفتار گروهی و عملکرد آتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، هنا چنالی صالح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/29
 • تاثیر تسهیلات بخش مسکن بر کیفیت سکونت شهروندان( مطالعه موردی بانک مسکن شهر تهران)، علی اکبر غلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/27
 • تاثیر حجم مبنا بر خطای قیمت گذاری در سازوکارهای معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران، سامان حقیقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ویژه برند با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، منا ضمیرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • عوامل موثر بر افزایش سهم عوارض نوسازی در تانین مالی شهرداری تهران، صفیه قلی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • تاثیر ارتباطات سیاسی بر نوع اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مسعود ناصر زعیم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • تاثیر خودشیفتگی مدیران مالی بر کیفیت سود، احمد اسماعیلی دهشیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • اثر مالکیت نهادی و رقابت بازار محصول بر مدیریت سود، فائزه میرزائی رضایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/29
 • رشد و تحول در نظام ... حسابداری دولتی در دانشگاهها فرصتها و چالشها
PhD
 • قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/04/14
 • ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری، داریوش فروغی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/12/01
 • عوامل موثر بر قدرت حرفه ای ...، روح الله رجبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/01/01
 • ثبات رفتاری در حسابداری، عبدالمهدی انصاری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/02/30
 • عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/09/04
 • توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی، رحیمیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/12/01
 • تعیین شاخص های عملکرد..، محمد حسین ستایش، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/27
 • تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت های سیستم حسابداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور تحقق پاسخگویی مالی و عملیاتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/08/21
 • اثر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/26
 • مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه کشورهای اسلامی نمونه موردی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/31
 • قضاوت حرفه ای در حسابرسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/26
 • ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/01
 • تبیین ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از منظر اندازه گیری و رفتاری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/19
 • اثر قابلیت اعتماد اقلام تعهدی بر پایداری سود و قیمت های سهام، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • شناسایی عوامل کلیدی حسابداری بانکداری اسلامی، جواد شکرخواه، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مدل مناسب حسابداری بانکداری اسلامی در ایران با تاکید بر عقود مشارکتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/25
 • مدلی جهت استقرار بودجه شبه عملیاتی....، بهروز خدارحمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/05/05
 • مدلی جهت استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی برای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/05/05
 • تاثیر حسابرسی مالیاتی بر استقلال حسابرس، سیدهادی هاشمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/07
 • مدلی برای رتبه بندی توان مالی بانک ها در ایران، ابوالفضل جعفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • آینده پژوهی حسابداری مدیریت در ایران، عبدالخالق خنکا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/01/22
 • ابهام مفهوم «ارائه به نحو مطلوب» در نظریه و عمل، مرضیه توحیدی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/27
 • طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی، احمد عبداللهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/07/30
 • الگویی جهت رتبه بندی صکوک اجاره در بازار سرمایه ایران، امیر عباس صاحبقرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/09/21
 • الگویی برای پیش بینی نکول شرکتی، میثم احمدوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/12/25
 • ارائه الگویی برای پیش بینی پویایی درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقا، اسلام فاخر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/23
 • الگویی برای حسابرسی عملکرد در بخش عمومی، پیمان ایمان زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/07/30
 • الگویی برایر نظام حسابرسی عملکرد در بخش عمومی، پیمان ایمان زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/07/30
 • الگویی برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران، شهرام ابراهیم پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/08/01
 • الگویی برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، ایرج دوانی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/23
 • الگویی برای اندازه گیری کیفیت گزارش مالی، ایرج دوانی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/30
 • مدل کیفیت حسابرسی مولفه های رفتاری حسابرسان و سازو کارهای حاکمیت شرکتی، حسین بدیعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/02
 • مدل ارزیابی تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی، سعید محسنی نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/02/11
 • مدل سنجش بیش اطمینانی مدیریتی و بکارگیری آن در واکاوی پیش بینی های سود، مهدی نیک روش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/02/31
 • رشد و تحول در نظام ... حسابداری دولتی در دانشگاهها فرصتها و چالشها
سمت‌های اجرایی
 • کمیته مدیریت و حسابداری دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1376/08/01، 1387/10/02
 • سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، 1377/06/08، ایران
 • معاونت اداری و مالی دانشگاه، 1379/06/09
 • مدیریت گروه آموزشی حسابداری، 1387/08/13، 1389/08/01
 • کمیته حسابداری دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1387/10/02، 1390/10/02
 • کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور، 1387/10/11، ایران
 • حسابرسی و کارشناس بودجه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1393/12/27، ایران، تهران
 • عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، 1393/12/27، ایران، تهران
 • عضو انجمن مدیران حرفه ای ایران، 1393/12/27، ایران، تهران
 • عضو انجمن متخصصین امور ذیحسابی کشور، 1393/12/27، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تدوین مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری تهران، 1393/12/27، ایران، تهران
 • مدیر برنامه و بودجه و تشکیلات معاونت اداری و مالی، 1377/10/01
همکاری در نشریات
 • فصلنامه مطالعات حسابداری، 1382/02/24، 1384/12/29، 17/1448
 • فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، علمی پژوهشی، 1388/01/24، 1388/01/24، 88/110000/543
 • مطالعات تجربی حسابداری مالی، علمی پژوهشی، 1381/03/01، 1399/02/01، 11111111
 • فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی، علمی پژوهشی، 1384/01/01
 • هیات تحریریه پیک نور (دانشگاه پیام نور)، علمی پژوهشی، 1393/12/27
 • فصلنامه پیشرفت های حسابداری، علمی پژوهشی، 1388/07/26، 1/13399
 • فصلنامه دانش حسابرسی، علمی پژوهشی، 1388/11/18، 10000/15
 • مطالعات حسابداری، علمی پژوهشی، 1384/01/01، 87/151/ف
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • کارگاه آموزشی مربیگری سیستم حسابداری مالیاتی، 1383/11/16
 • کارگاه آموزشی مقررات مالی و محاسباتی دانشگاه - دانشگاه تهران، 1384/04/15
 • بازشناسی و ارتقای تجارب مدیریتی آموزش عالی (مباحث مالی)، 1389/06/01
 • ضرورت به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی در دستگاههای اجرایی، 1390/11/05
 • دانش افزایی مدرسان و شاغلین در حوزه مباحث نظری حسابداری بخش عمومی، 1390/11/13