professor_pic
عبدالرحیم بادامچی زاده
عبدالرحیم بادامچی زاده ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
کسب جایزه فرهنگی
  • استاد مشاور برتر دانشجویان شاهد، 1390/11/12، بادامچی زاده عبدالرحیم