professor_pic
عبدالرحیم بادامچی زاده
عبدالرحیم بادامچی زاده ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است