professor_pic
عبدالرحیم بادامچی زاده
عبدالرحیم بادامچی زاده ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
Teaching Courses
 • ریاضی ‌برای ‌آمار، کارشناسی
 • فرآیندهای تصادفی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه صف، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضی ‌برای ‌آمار، کارشناسی
 • احتمال (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فرایند های ‌تصادفی 1، کارشناسی
 • احتمال (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات مالی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه اندازه و احتمال، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضی ‌برای ‌آمار، کارشناسی
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضی برای آمار، کارشناسی
 • نظریه اندازه و احتمال، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های احتمال پیشرفته ، دکتری
 • فرایند های ‌تصادفی 1، کارشناسی
 • نظریه های احتمال پیشرفته ، دکتری
 • پروژه، کارشناسی
 • نظریه صف، کارشناسی ارشد M.Sc
 • پروژه، کارشناسی
 • احتمال (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فرآیندهای تصادفی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضی ‌برای ‌آمار، کارشناسی
 • فرایند های ‌تصادفی 1، کارشناسی
 • پروژه، کارشناسی
 • پروژه، کارشناسی
 • نظریه صف، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه احتمال (2)، دکتری
 • نظریه صف، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های احتمال پیشرفته ، دکتری
 • ریاضیات مالی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • احتمال (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه فرآیندهای تصادفی پیشرفته، دکتری
 • مباحثی پیشرفته در آنالیز چند متغیره گسسته، دکتری
 • نظریه های احتمال پیشرفته ، دکتری
 • نظریه فرآیندهای تصادفی پیشرفته، دکتری
 • آنالیز تصادفی، دکتری
 • نظریه صف، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه صف، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه اندازه و احتمال، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مباحثی پیشرفته در فرآیندهای تصادفی، دکتری
 • ریاضی عمومی 2، کارشناسی
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضی برای آمار، کارشناسی
 • احتمال (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه صف، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه احتمال (2)، دکتری
 • نظریه اندازه و احتمال، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضی برای آمار، کارشناسی
 • نظریه صف، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فرایندهای تصادفی 1، کارشناسی
 • نظریه صف، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضی برای آمار، کارشناسی
 • نظریه صف، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبحث های پیشرفته در احتمال، دکتری
 • مبحث های پیشرفته در احتمال، دکتری
 • فرایندهای تصادفی 1، کارشناسی
 • مبانی ماتریس ها و جبر خطی، کارشناسی
 • نظریه صف، کارشناسی ارشد M.Sc