professor_pic
عبدالرحیم بادامچی زاده
عبدالرحیم بادامچی زاده ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
ثبت تدوین جزوات درسی
  • ریاضی برای آمار قسمت دوم، 1378/01/01، چاپی، 1
  • احتمال(ارشد)، 1386/01/01، چاپی، 123