professor_pic
عبدالرحیم بادامچی زاده
عبدالرحیم بادامچی زاده ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد