professor_pic
عبدالرحیم بادامچی زاده
عبدالرحیم بادامچی زاده ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
دبیری همایش‌ها
  • بادامچی زاده عبدالرحیم، دبیری اولین همایش ریاضیات و علوم انسانی، دبیر، 1388/10/28
کرسی علمی
  • مبانی نرخ‌های بهره، جلوداری ممقانی محمد، درخشان نو مسعود، بادامچی زاده عبدالرحیم، ترویجی، 1392/02/01
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
  • بادامچی زاده عبدالرحیم، همایش "یک روز با آمار"، راه اندازی، 1381/12/22
  • بادامچی زاده عبدالرحیم، همایش ریاضیات و علوم انسانی، راه اندازی، 1388/01/01
  • بادامچی زاده عبدالرحیم، نظریه صف و کاربردهای آن، طراحی، 1394/10/30