professor_pic
میرزامحمدمهدی فرقانی
میرزامحمدمهدی فرقانی ، دانشیار رشته علوم ارتباطات است. ایشان در گروه آموزشی روزنامه نگاری دانشکده دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی عضویت دارد
کسب جایزه فرهنگی
  • لوح سپاس بخاطر پیام آفرینی ماندگار در سالهای شور و حماسه، فرقانی میرزامحمدمهدی