professor_pic
میرزامحمدمهدی فرقانی
میرزامحمدمهدی فرقانی متولد شهر یزد است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی روزنامه نگاری است.
کسب جایزه فرهنگی
  • لوح سپاس بخاطر پیام آفرینی ماندگار در سالهای شور و حماسه، فرقانی میرزامحمدمهدی