professor_pic
محمد بامنی مقدم
محمد بامنی مقدم ، استاد تمام رشته آمار است. ایشان در گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است