professor_pic
محمد بامنی مقدم
محمد بامنی مقدم ، استاد تمام رشته آمار است. ایشان در گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2014). Optimization of deheating process of yellow mustard (Sinapis alba) by response surface methodology and desirability function. international journal of Biosciences, 5, 9
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2013). Development of low-fat mayonnaise containing combined mixtures of different types of inulin. 11, 1
 • بامنی مقدم محمد، رفیعی سعیدرضا، آهنی نازنین، نادری محمدحسین. (1394). طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترلی x ̅ تحت مدل شوک نمایی تعمیم یافته. مهندسی و مدیریت کیفیت، 5، 4
 • رسولی قهرودی فاطمه، بصیری علیرضا، اسدی غلامحسن، بامنی مقدم محمد. (1388). بررسی اثر آب گیری اسمزی با فشار کاهش یافته بر میزان خروج آب و نفوذ ماده جامد در قارچ دکمه ای. علوم غذایی و تغذیه، 7، 4
 • یاوری نفیسه، مظاهری اسدی مهناز، حسینی مظهری ضیا الدین، بامنی مقدم محمد، لاریجانی کامبیز. (1388). بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر افزایش میزان اسید گلوکرونیک در کومبوچا سیب. علوم غذایی و تغذیه، 6، 2
 • یاوری نفیسه، مظاهری اسدی مهناز، حسینی مظهری ضیا الدین، بامنی مقدم محمد، لاریجانی کامبیز. (1388). افزایش خاصیت سلامت بخشی چای سیاه طی فرآیند تخکیر با لایه کومبوچا. علوم غذایی و تغذیه، 6، 3
 • نیلی احمدآبادی مجید، فرجامی یعقوب، بامنی مقدم محمد. (1388). تدوین نمودار کنترل فرآیند مبتنی بر توزیع لامبدای تعمیم یافته. پژوهشگر (مدیریت)، 6، -
 • Bameni Moqhadam Mohammad, Rohanizadeh seyyed soroush. (2009). A Proposed Data Mining Methodology and its Application to Industrial Procedures. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 4, 4
 • بامنی مقدم محمد، خوش گویان فرد علیرضا. (1384). کاربرد رگرسیون چندک در شناسایی شکل توزیع رفاه مورد انتظار جوانان. رفاه اجتماعی، 4، 15
 • انصاری محمدتقی، بامنی مقدم محمد، خوش گویان فرد علیرضا، سام آرام عزت الله. (1392). کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل سلامت روانی. رفاه اجتماعی، 5، 20
 • بامنی مقدم محمد، عالم تبریز اکبر. (1382). طراحی پارامتری یک روش اقتصادی بهینه سازی فرآیندهای تولیدی در سطوح عملیاتی مدیریت. پیام مدیریت، 1، 1
 • بامنی مقدم محمد. (1383). کاربرد روش بهینه سازی دو مرحله ای مهندسی استوار در صنعت قطعه سازی خودرو ایران. فنی و مهندسی مدرس، 1، 18
 • بامنی مقدم محمد. (1381). روش طرح استوار یک راهکار اقتصادی برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی نساجی در ایران. پژوهش های اقتصادی ایران، 3، 1
 • ترابیان محسن، بامنی مقدم محمد، نعمت الهی نادر. (1389). طراحی آماری اقتصادی نمودار تی دو هتلینگ با اندازه های نمونه ، فواصل نمونه گیری و حدود کنترل متغیر. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی)، 7، 25
 • بامنی مقدم محمد. (1390). مقایسه روش های پارامتری و ناپارامتری در بهینه سازی سامانه های نساجی با رویکرد طرح پارامتری استوار. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی)، 68، 30
 • Bameni Moqhadam Mohammad, Ghadiri moghaddam Masoud, rafiee saeed reza, naderi mohammad hosein. (2016). An Extension of Banerjee and Rahim’s Model for Economic Design of $$\bar{X}$$ X ¯ Control Charts Under Generalized Exponential Shock Model. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE, -, -
 • Saeidy Hesam, Bameni Moqhadam Mohammad. (2011). Inventory Model with Composed Shortage and Permissible Delay in Payment Linked to Order Quantity. Journal Of Industrial Engineering International, 7, 15
 • بامنی مقدم محمد، آقاجان پور پاشا مجتبی، فانی شبنم. (1395). تلفیق تابع زیان تاگوچی و طراحی اقتصادی نمودار کنترلی x بار در حضور داده های نرمال و غیر نرما. مهندسی و مدیریت کیفیت، 6، 1
 • SharghiMojarad M.., Bameni Moqhadam Mohammad, Eftekhari Samane, Fani Shabnam. (2016). Role of Store Image and Service Quality on Imaging Goods with Private Label and Its Influence on Promoting Purchase Intention:A Case Study of Hyperstar Customers. Scientific Journal of Management, 1, 3
 • قیاسی بابک، قوامی مهرداد، بصیری علیرضا، بامنی مقدم محمد. (1392). تاثیر فرایند سرخ کردن تحت خلا بر کیفیت روغن مورد استفاده. علوم غذایی و تغذیه، 4، 4
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2015). Economic Statistical Design of Multivariate T^2 Control Chart with Variable Sample Sizes. International Journal of Applied Operational Research, Autumn 2011, Vol. 1, No. 2
 • آقاجان پور پاشا مجتبی، بامنی مقدم محمد، فانی شبنم. (1395). ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﺗﺎﮔﻮﭼﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺣﻀﻮر داده ﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل و ﻧﺎﻧﺮﻣﺎل. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، 6، 1
 • Taremi Mohamad, Eskandari Farzad, Bameni Moqhadam Mohammad. (2018). Identifiability of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models with Covariance Restrictions. journal of Money & Economy, 11, 3
 • توکلی مهران، بامنی مقدم محمد. (1396). یک روش نیم پارامتری برای بهینه سازی مسائل چند پاسخی: مطالعه موردی در بهبود کیفیت دستگاه تزریق پلاستیک. مهندسی و مدیریت کیفیت، 7، 1
 • امینی بشیر، بامنی مقدم محمد، افتخاری حصاری سمانه. (1396). طراحی آماری-اقتصادی نمودار کنترلی 𝑿̅ تحت مدل شوک وایبول تعمیم یافته ی جدید دو پارامتری. مهندسی و مدیریت کیفیت، 7، 2
 • بامنی مقدم محمد، آقاجان پور پاشا مجتبی. (1395). یک مدل تلفیقی تعمیم یافته از راهبردهای نگهداری ناکامل، جایگزینی زود هنگام و تابع زیان تاگوچی در طراحی اقتصادی نمودار کنترل 𝑿̅ برای فرایندهای روبه زوال. مهندسی و مدیریت کیفیت، 6، 3
 • کاتبی مهدی، بامنی مقدم محمد. (1397). طراحی آماری اقتصادی بهینهی نمودارهای کنترلی وصفی سازوار کامل برای پایش عدم انطباقها. مهندسی و مدیریت کیفیت، 8، 1
 • بامنی مقدم محمد، رفیعی سعیدرضا. (1396). ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی: مطالعه‌ی موردی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی. اندازه گیری تربیتی، 8، 29
 • Heydari A.A., Bameni Moqhadam Mohammad. (2017). Non-normality Effects on the Economic Statistical Design of $$\bar{X}$$ X ¯ Control Charts Under Burr XII Shock Models. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE, -, -
 • رفیعی سعیدرضا، بامنی مقدم محمد. (1396). طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X بار برای دادههای همبسته تحت مدلهای شوک نمایی تعمیمیافته و وایبول. مهندسی و مدیریت کیفیت، 7، 3
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2014). Effect of box parameters on fiber orientation in box-spinning. JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, 105, 10
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2013). Influence of sericin/TiO2 nanocomposite on cotton fabric: Part 1. Enhanced antibacterial effect. Carbohydrate Polymers A Journal Devoted to Scientific and Technological Aspects of Industrially Relevant Polysaccharides, 94, 2
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2013). Dual-feed rotor spinning of cotton fiber: trash separation and yarn properties. JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, 105, 4
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2013). BTCA/Nano TiO2 Synergism on Cotton: Enhanced Antibacterial Features Optimized by Statistical Models. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 8, 3
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2014). Optimization of VMI with Multi-Product and Multi-Constraint by Using GA under EPQ. Asian Journal of Research in Marketing, 4, 3
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2014). A Comparison Optimization Methods of Response Surface Methodology (Rsm), Radial Basis Function (Rbf) Network and Multi-Layer Perceptron (Mlp) for Bending Property of Wool Fabric. SAJMR Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research, 3, 9
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2014). Optimization of VMI with Multi-Product and Multi- Constraint by Using GA under EPQ1. Asian Journal of Research in Marketing, 3, 3
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2015). Effect of an increase in opening roller width on quality of rotor spun yarn. JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, 18, 85
 • ketabi mehdi, Bameni Moqhadam Mohammad, Pour taheri Reza. (2015). Economic and economic statistical designs for three-level control charts. Journal of Statistical Computation and Simulation, 18, 85
 • Aghajanpour Pasha Mojtaba, Bameni Moqhadam Mohammad, Fani Shabnam. (2016). A generalized approach to economic design of control charts: A discussion on implementing. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 46, 21
 • jolaei mohammad mahdi, Bameni Moqhadam Mohammad, montazer majid, rashidi abo saeed. (2015). Usage of alkaline glucose for Synthesis Copper Nano particle on Polyester Fabric. CIENCIA E NATURA, 37, 1
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2015). ECONOMIC AND ECONOMIC-STATISTICAL DESIGN OF FRS BAYESIAN CONTROL CHART USING MONTE CARLO METHOD AND ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM (ABC). JOURNAL OF THE TURKISH STATISTICAL ASSOCIATION, 8, 3
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2015). A comparison study of effectiveness and robustness of robust economic designs ofT2chart using genetic algorithm. Communications in Statistics - Theory and Methods, 45, 11
 • tavakoli masoud, Pour taheri Reza, Bameni Moqhadam Mohammad. (2015). ECONOMIC AND ECONOMIC _STATISTICAL DESIGN OF FRS BAYESIAN CONTROL CHART USING MONTE CARLO METHOD AND ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM (ABC). JOURNAL OF THE TURKISH STATISTICAL ASSOCIATION, 8, 3
 • Pour taheri Reza, Bameni Moqhadam Mohammad. (2016). Economic and economic_statistical designs of VSI Bayesian control chart using Monte Carlo method and ABC algorithm. Journal of Statistical Computation and Simulation, 87, 4
 • Bameni Moqhadam Mohammad, Rami Reddy c. Subba. (1989). Existence of Value- Added Function in Iranian Food, Beverages and Tobacco Industries. Journal of the National Institute of Bank Management, 3, VXIII
 • Bameni Moqhadam Mohammad, Rami Reddy c. subba. (1988). Measurement of Total Factor Productivity Growth in Iranian Industries. Journal of the National Institute of Bank Management, 2, xvll
 • Faraz Alireza, Chalaki Kamyar, Bameni Moqhadam Mohammad. (2014). On the properties of the hotelling’s T2 control chart with variable sampling intervals. Quality & Quantity (International Journal of Methodology), 45, 3
 • Faraz Alireza, Bameni Moqhadam Mohammad, Bazdar A... (2009). Constructing a fuzzy Shewhart control chart for variables when uncertainty and randomness are combined. Quality & Quantity, 44, 5
 • Montazer M.., Taghavi F. A., Toliyat T.., Bameni Moqhadam Mohammad. (2007). Optimization of dyeing of wool with madder and liposomes by central composite design. Journal of Applied Polymer Science, 106, 3
 • montazer majid, Zolfaghari Alireza, Toliyat Taibeh, Bameni Moqhadam Mohammad. (2009). Modification of wool surface by liposomes for dyeing with weld. Journal of Liposome Research, 19, 3
 • Eskandarnejad S.., Behzadan H.., Bameni Moqhadam Mohammad. (2007). Effect of Two Separate Fiber Feed Systems in Rotor Spinning on Yarn Properties. fibers and polymers journal, 8, 5
 • Hazari M.., Arefzar A.., Yazdanshenas M.E., Rashidi A.S., Bameni Moqhadam Mohammad. (2009). Thermal Stability of Hybrid Nano Composites PA6/MMT/Mh with Dual Response Method. asian journal of chemistry, 21, 8
 • Faraz Alireza, Bameni Moqhadam Mohammad. (2006). Fuzzy Control Chart A Better Alternative for Shewhart Average Chart. Quality & Quantity, 41, 3
 • Nazari A.., Montazer M.., Yazdanshenas M.., Bameni Moqhadam Mohammad. (2010). Optimization of cotton crosslinking with polycarboxylic acids and nano TiO2 using central composite design. Journal of Applied Polymer Science, -, 117
 • Faraz Alireza, Bameni Moqhadam Mohammad. (2013). Hotelling’s T 2 control chart with two adaptive sample sizes. Quality & Quantity (International Journal of Methodology), 43, 6
 • Kazemzadeh R.B., Karbasian M.., Bameni Moqhadam Mohammad. (2014). Design and investigation of EWMA and double EWMA with quadratic process model in R2R controllers. Quality & Quantity (International Journal of Methodology), 42, 6
 • FOROUHARSHAD M.., montazer majid, Bameni Moqhadam Mohammad, Saligheh O... (2010). Flame Retardancy of Wool Fabric with Zirconium Oxychloride Optimized by Central Composite Design. JOURNAL OF FIRE SCIENCES, 28, 6
 • Bameni Moqhadam Mohammad, Amani M... (2014). Design Optimization of Current Transformers Using Robust Design Methodology. Quality & Quantity (International Journal of Methodology), 39, 5
 • Bameni Moqhadam Mohammad, Eskandari Farzad. (2014). Quality Improvement by Using Inverse Gaussian Model in Robust Engineering. Quality & Quantity (International Journal of Methodology), 40, 2
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2004). Application of A Cost-Driven Optimization Method in Beer Brewing Process. International Journal of Engineering, 17, 1
 • Bameni Moqhadam Mohammad, darbandi sh.. (2005). A Comparative Study of Applying Taguchi and Robust Regression Methods in Design Optimization of Current Transformers. International Journal of Engineering, 17, 4
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2004). Application of Robust Engineering Method of Optimization in Quality Improvement of Oil Pump Housing Production Process. International Journal of Engineering Science, 2, 15
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2005). Application of Robust Parameter Design Methodologies. Quality & Quantity, 39, 2
 • Faraz Alireza, Kazemzadeh R.B., Parsian Ahmad, Bameni Moqhadam Mohammad. (2010). On the advantages of economically designed the Hotelling’s T2 control chart with variable sample sizes and sampling intervals. Quality & Quantity, 46, 1
 • Arshi A.., Jeddi Ali, Bameni Moqhadam Mohammad. (2012). Modeling and optimizing the frictional behavior of woven fabrics in climatic conditions using response surface methodology. JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, 103, 4
 • FOROUHARSHAD M.., montazer majid, Bameni Moqhadam Mohammad, Saligheh O... (2011). Preparation of flame retardant wool using zirconium acetate optimized by CCD. Journai of Thermochimica Acta, 520, 1-2
 • Torabian Mohsen, Bameni Moqhadam Mohammad, Faraz Alireza. (2010). Economically Designed Hotelling’s T2 Control Chart Using Variable Sampling Intervals and Control Limits. The Arabian Journal of Science and Engineering, 3, 2D
 • montazer majid, Pakdel Esfandiar, Bameni Moqhadam Mohammad. (2010). Nano titanium dioxide on wool keratin as UV absorber stabilized by butane tetra carboxylic acid (BTCA): A statistical prospect. fibers and polymers journal, 11, 7
 • Dastjerdi Roya, montazer majid, Stegmaier Thomas, Bameni Moqhadam Mohammad. (2012). A smart dynamic self-induced orientable multiple size nano-roughness with amphiphilic feature as a stain-repellent hydrophilic surface. COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, 91, -
 • lessan F.., montazer majid, Bameni Moqhadam Mohammad. (2014). A novel durable flame-retardant cotton fabric using sodium hypophosphite, nano TiO2 and maleic acid. Journai of Thermochimica Acta, 520, 1-2
 • Seif Asghar, Faraz Alireza, Bameni Moqhadam Mohammad. (2014). A modified economic-statistical design of the T2control chart with variable sample sizes and control limits. Journal of Applied Statistics, 38, 11
 • Bameni Moqhadam Mohammad. (2011). Extended risk classification in insurance industry. Quality & Quantity, 47, 3
 • Faraz Alireza, Kazemzadeh R.B., Bameni Moqhadam Mohammad, Parsian Ahmad. (2011). On the advantages of economically designed variable sample sizes and sampling intervals T2 control chart: double warning lines scheme. Quality & Quantity, 46, 4
 • Seif Asghar, Bameni Moqhadam Mohammad, Faraz Alireza. (2013). Statistical Merits and Economic Evaluation of T2 Control Charts with the VSSC Scheme. The Arabian Journal of Science and Engineering, 36, 7
 • montazer majid, Pakdel Esfandiar, Bameni Moqhadam Mohammad. (2011). The role of nano colloid of TiO2 and butane tetra carboxylic acid on the alkali solubility and hydrophilicity of proteinous fibers. Colloids and Surfaces A: physicochemical and Engineering Aspects, 375, 1-3
 • Nili ahmadabadi M.., Farjami Y.., Bameni Moqhadam Mohammad. (2014). Approximating Distributions by Extended Generalized Lambda Distribution (XGLD). Communications in Statistics - simulation and Computation, 41, 1
 • montazer majid, Behzadnia Amir, Pakdel Esfandiar, Rahimi M.k., Bameni Moqhadam Mohammad. (2011). Photo induced silver on nano titanium dioxide as an enhanced antimicrobial agent for wool. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 103, 3
 • Nili ahmadabadi M.., Farjami Y.., Bameni Moqhadam Mohammad. (2017). A process control method based on five-parameter generalized lambda distribution. Quality & Quantity (International Journal of Methodology), 46, 4
 • Nazi Malihe, Bameni Moqhadam Mohammad. (2012). Effect of processing conditions on producing a reactive derivative from β-cyclodextrin with itaconic acid. journal of chemical & technology & biotechnology, 64, 10
 • Heydari A.A., Bameni Moqhadam Mohammad, Eskandari Farzad. (2016). Economic and economic statistical designs of <span style="text-decoration: overline">X</span> control charts under Burr XII shock model. International Journal of Quality Engineering and Technology, 6, 1/2
 • montazer majid, Golshani P.., Bameni Moqhadam Mohammad. (2013). Hydrophobic, cross-linked and photoactive cotton fabric using nano TiO2 and BTCA —Statistically optimized by RSM. Indian Journal of Fibre & Textile Research (IJFTR), 38, -
 • montazer majid, Behzadnia Amir, Bameni Moqhadam Mohammad. (2012). Superior self-cleaning features on wool fabric using TiO2/Ag nanocomposite optimized by response surface methodology. Journal of Applied Polymer Science, 125, S2
 • Aghajanpour Pasha Mojtaba, Khadem Yasin, Bameni Moqhadam Mohammad. (2016). Application of decreasing integrated hazard in Rahim and Banerjee model on economic design of -control charts for systems with increasing failure rate and early replacement. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 46, 21
 • rafiee saeed reza, Ghaderi Moghadam Masoud, Bameni Moqhadam Mohammad. (2016). A generalized version of Banerjee and Rahim model in economic and economic statistical designs of multivariate control charts under generalized exponential shock model. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 46, 16
 • Heydari A.A., Bameni Moqhadam Mohammad, Eskandari Farzad. (2016). An extension of Banerjee and Rahim model in economic and economic statistical designs for multivariate quality characteristics under Burr XII distribution. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 46, 16
 • Ghasemi Alireza, Eskandarnejad Safdar, Khajavi Ramin, Bameni Moqhadam Mohammad. (2016). A New Method for Descaling Wool Fibres by Nano Abrasive Calcium Carbonate Particles in Ultrasonic Bath. ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY, 32, 4
 • Tavakoli Mehdi, Pour taheri Reza, Bameni Moqhadam Mohammad. (2016). Economic and economic–statistical designs of VSI Bayesian control chart using Monte Carlo method and ABC algorithm. Journal of Statistical Computation and Simulation, 87, 4
 • FOROUHARSHAD M.., montazer majid, Bameni Moqhadam Mohammad, Saligheh O.., Roudbari B.Y.. (2012). Optimization of zirconium acetate on the flame retardant properties of wool. Journal of Applied Polymer Science, 125, 2
 • Shahidi S.., Ghoranneviss M.., Anvari A.., Rahimi M.k., Bameni Moqhadam Mohammad, Wiener J... (2010). Investigation of metal absorption and antibacterial activity on cotton fabric modified by low temperature plasma. Journal of Cellulose, 17, 3
 • tavakoli masoud, Pour taheri Reza, Bameni Moqhadam Mohammad. (2016). Multivariate Bayesian control chart based on economic and economic-statistical design using Monte Carlo method and ABC algorithm. International Journal of Quality Engineering and Technology, 6, 1/2
 • taghavi mahdi, Rashidi Hassan, Yazdandanesh M. E, Bameni Moqhadam Mohammad, eskandarnejad s.ss. (2016). Effect of major false-twist texturing parameters on tensile properties and crystallinity of polyester microfilament yarn and optimized by RSM. Journal of Bulgarian Chemical Communications, -, 48
 • Nazari A.., montazer majid, Bameni Moqhadam Mohammad, Anari-abasinejad M.., Montazer M... (2014). Self-cleaning properties of bleached and cationized cotton using nanoTiO2: A statistical approach. Carbohydrate Polymers A Journal Devoted to Scientific and Technological Aspects of Industrially Relevant Polysaccharides, 83, 3
 • tavakoli masoud, Pour taheri Reza, Bameni Moqhadam Mohammad. (2016). multivariate baysian control chart based on economic and economic-statiscal design using monte carlo method and ABC algoritm. International Journal of Quality Engineering and Technology, 6, 1/2
 • Bameni Moqhadam Mohammad, montazer majid, Nazari ali, Roshani G.., Ataei M... (2016). Comparison of RSM & ANN Optimization Methods in Determining Antibacterial Properties of Cotton against E. Coli. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY, 10, 2
 • Fani Shabnam, Aghajanpour Pasha Mojtaba, Bameni Moqhadam Mohammad. (2018). A new approach to optimal design of control charts based on change point estimation and total time on test plot. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, -, -
 • Eskandari Farzad, Bameni Moqhadam Mohammad. (---). Inference in Dynamic Stochastic General Equilibrium Models with Weak Identification. Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science
 • saadatmelli Aitin, seif asghar, Bameni Moqhadam Mohammad, faraz alireza. (2018). Economic statistical design of a multivariate control chart under a Burr XII shock model with multiple assignable causes. Journal of Statistical Computation and Simulation, 88, 11
 • Katebi Mehdi, Bameni Moqhadam Mohammad. (2018). Optimal statistical, economic and economic statistical designs of attribute np control charts using a full adaptive approach. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 86, 8
 • Aghajanpour Pasha Mojtaba, Bameni Moqhadam Mohammad, Nematollahi Nader, Fani Shabnam. (2017). A generalized model for multiplicity-cause economic and economic statistical design of -control charts with proportional hazards shock model. Communications in Statistics - simulation and Computation, -, -
 • Saadatmeli Aitin, Bameni Moqhadam Mohammad, Seif Asghar, Faraz Alireza. (2017). Constrained optimal design of X̅ control chart with multiple assignable causes under Burr XII failure mechanism. International Journal of Quality & Reliability Management, 35, 9
 • Rasuli Ghahroudi Fatemeh, Mizani Maryam, Rezaei Keramatollah, Bameni Moqhadam Mohammad. (2017). Mixed extracts of green tea and orange peel encapsulated and impregnated on black tea bag paper to be used as a functional drink. International Journal of Food Science and Technology, 52, 7
 • naderi mohammad hosein, Bameni Moqhadam Mohammad, Saif Ali Akbar. (2017). Economic statistical design of the T2 control chart under the Weibull shock model with multiple assignable causes. Journal of Statistical Computation and Simulation, 88, 1
 • Farahani M.k., Shaikhzadeh Najar S.., Haghpanah M.., Bameni Moqhadam Mohammad. (2017). Modeling the bagging behavior of worsted fabrics using response surface methodology. JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, -, -
 • Aghajanpour Pasha Mojtaba, Bameni Moqhadam Mohammad. (2017). An Extension of Ben-Daya - Rahim (2000) and Rahim - Banerjee (1993) Cost Models for Economic Design of T2-Control Charts for Multivariate Deteriorating Processes with Preventive Maintenance and Early Replacement. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, -, -
 • Aghajanpour Pasha Mojtaba, Bameni Moqhadam Mohammad, Khadem Yasin, Fani Shabnam. (2017). An integration of Taguchi’s loss function in Banerjee–Rahim model for the economic and economic statistical design of -control charts under multiple assignable causes and Weibull shock model. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 46, 24
 • Khadem Yasin, Bameni Moqhadam Mohammad. (2017). Economic statistical design of -control charts: Modified version of Rahim and Banerjee (1993) model. Communications in Statistics - simulation and Computation, 0, 0
 • Aghajanpour Pasha Mojtaba, Bameni Moqhadam Mohammad, Fani Shabnam, Khadem Yasin. (2017). Effects of quality characteristic distributions on the integrated model of Taguchi's loss function and economic statistical design of -control charts by modifying the Banerjee and Rahim economic model. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 47, 8
 • Bameni Moqhadam Mohammad, Khadem Yasin, Fani Shabnam, Aghajanpour Pasha Mojtaba. (2017). Effects of non-normality on economic and economic statistical designs of -control charts with multiple assignable causes and Weibull in-control times. Communications in Statistics - simulation and Computation, -, -
 • saadatmelli Aitin, Bameni Moqhadam Mohammad, seif asghar, faraz Alireza. (2018). Economic design of control charts with multiple assignable causes under Burr XII shock model. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 0, 0
 • Aghajanpour Pasha Mojtaba, Bameni Moqhadam Mohammad, Fani Shabnam, Khadem Yasin. (2017). Effects of Quality Characteristic Distributions on the Integrated Model of Taguchi's Loss Function and Economic Statistical Design of X¯-Control Charts by Modifying the Banerjee and Rahim Economic Model. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, -, -
 • Motaghi zahra, Eskandarnejad Safdar, montazer majid, Bameni Moqhadam Mohammad. (2018). Mechanical slenderising of coarse wool fibre and determination of its characteristics with FTIR and Raman spectroscopy. JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, 103, 1
 • Taremi Mohamad, Eskandari Farzad, Bameni Moqhadam Mohammad. (2018). Effects of weak identification on the MD estimator in dynamic stochastic general equilibrium models. Communications in Statistics - simulation and Computation, 12, 49
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • Pour taheri Reza, Bameni Moqhadam Mohammad, 2nd National Industrial Mathematics Conference, brief article, complete article, Economic-Statistical Design of VSI Hotelling's T2 Control Chart Using ABC algorithm, 2015/05/27, 2015/05/27
 • بامنی مقدم محمد، اولین همایش مدیریت در صنایع نساجی، سخنران، مقاله کامل، کنترل کیفیت در نساجی، 1380/10/28، 1380/10/28
 • بامنی مقدم محمد، همایش صنعت خودرو ایران و اقتصاد جهانی، سخنران، مقاله کامل، روش طرح استوار یک راهکار اقتصادی برای ایجاد،بهبود و حفظ کیفیت محصولات تولیدی، 1380/04/01، 1383/03/01
 • بامنی مقدم محمد، هشتمین کنفرانس آمار ایران- دانشگاه شیراز، خلاصه مقاله، خلاصه مقاله، مطالعه تطبیقی از کارایی نمودارهای کنترل حافظه دارcusum,ewma، 1385/05/31، 1385/06/02
 • بامنی مقدم محمد، ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان، خلاصه مقاله، خلاصه مقاله، بهینه سازی برخی از عوامل موثر در فرایند تولیدنخ چرخانه ای با بکارگیری روش مهندسی استوار، 1386/02/18، 1386/02/20
 • آقاجان پور پاشا مجتبی، یوسفی آ..، خادم یاسین، بامنی مقدم محمد، اولین کنفرانس ملی بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری، خلاصه مقاله، -، 1394/12/19، 1394/12/20
 • بامنی مقدم محمد، فانی شبنم، دومین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربرد های آن، خلاصه مقاله، مقاله کامل، طراحی اقتصادی و آماری- اقتصادی نمودارهای کنترلی میانگین تحت مدل شوک یو شکل، 1395/02/29، 1395/02/30
 • رفیعی سعیدرضا، بامنی مقدم محمد، آهنی نازنین، نادری محمدحسین، سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، خلاصه مقاله، طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترلی x تحت مدل شوک نمایی تعمیم‌یافته، 1395/06/02، 1395/06/04
 • آقاجان پور پاشا مجتبی، خادم یاسین، بامنی مقدم محمد، سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، خلاصه مقاله، -، 1395/06/02، 1395/06/04
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Bameni Moqhadam Mohammad, 18th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies, brief article, brief article, Efficiency evaluation of Islamic azad university of iran, firoukoh branch, iaufb during 1995-2005: using DEA method, 2008/06/13, 2008/06/18
 • Aghajanpour Pasha Mojtaba, yousefi A.., Khadem Yasin, Bameni Moqhadam Mohammad, The 9th International Conference of Iranian Operational Research Society, brief article, Nonlinear Programming in Optimal Design of x -Control Charts under a Heavy-tailed Shock Model, 2018/05/02, 2018/05/04
 • بامنی مقدم محمد، ششمین کنفرانس آمار ایران، خلاصه مقاله، مقاله کامل، بررسی نتایج گروه‌بندی درختان رگرسیونی و مقایسه‌ی آن با روش‌های کلاسیک در داده‌های پزشکی، 1381/01/01، 1381/06/01
 • بامنی مقدم محمد، رزیابی کارایی دانشگاه آزاد اسلامی ایران- واحد فیروزکوه بین سال‌های 1386 – 1374 از طریق به‌کارگیری روش DEA، سخنران، مقاله کامل، رزیابی کارایی دانشگاه آزاد اسلامی ایران- واحد فیروزکوه بین سال‌های 1386 – 1374 از طریق به‌کارگیری روش DEA، 1387/05/04، 1387/05/07
تالیف
 • موحدی محمد مهدی، بامنی مقدم محمد. (1390). کنترل کیفیت آماری. ایران-تهران، شرح
 • بامنی مقدم محمد. (1390). آمار کاربردی جلد دوم. ایران-تهران، شرح
 • بامنی مقدم محمد. (1389). آمار و کاربرد آن در علوم انسانی (جلد اول). ایران-سایر، انتشارات دانشگاهی
 • بامنی مقدم محمد، موحدی محمد مهدی. (1389). طرح ریزی، کنترل و بهبود کیفیت. ایران-تهران، شرح
 • بامنی مقدم محمد. (1388). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول). ایران-تهران، شرح
 • بامنی مقدم محمد. (1390). آمار کاربردی جلد اول. ایران-تهران، شرح
 • بامنی مقدم محمد. (1390). تحلیل آماری. ایران-تهران، شرح
 • بامنی مقدم محمد. (1390). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم). تهران، شرح
 • بامنی مقدم محمد. (1384). گروه‌های بهبود کیفیت. ایران-تهران، تهران نویسا
 • بامنی مقدم محمد. (1392). تحلیل آماری(تجدید چاپ). ایران، شرح
 • بامنی مقدم محمد. (1386). کنترل کیفیت آماری. ایران-تهران، دانشگاه پیام نور
 • بامنی مقدم محمد. (1393). تحلیل آماری(ویراست سوم). ایران-تهران، شرح
 • بامنی مقدم محمد. (1390). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)چاپ سوم. ایران-تهران، شرح
 • بامنی مقدم محمد. (1388). کنترل کیفیت آماری. ایران-تهران، صفار-اشراقی
 • بامنی مقدم محمد. (1390). آمار کاربردی(جلد اول)ویراست دوم. ایران-تهران، شرح
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • به کارگیری طرح توانمند در فرایند چندلاکنی فتیله شرکت نساجی بابکان، کاربردی، 1378/01/01
 • پرژه های سازماندهی تحلیل ضایعات و ارتقای کیفیت لوله تراشه CH-28 شرکت ساخت وسایل پزشکی ایران سوپا، کاربردی، 1379/01/01
 • به کارگیری طرح استوار برای بهبود کیفیت سیلندر دومداره ی ترمز پیکان، 1380/01/01
 • کاهش اقلام نامنطبق محصول فنر سوپاپ پیکان 1600، کاربردی، 1381/01/01
 • عوامل اجتماعی ،روان شناختی و ارتباطی موثر بر نگرش مردم، 1385/01/01
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بهینه سازی فرآیندهای تولیدی ایران از طریق به کارگیری روش طرح استوار، 1383/01/01، 1383/08/04
 • تهیه سیستم پرسش و آزمون شبکه داخلی (طرح درون دانشگاهی)، 1384/10/01
 • عوامل اجتماعی، روان‌شناختی و ارتباطی مؤثر بر نگرش مردم نسبت به سرشماری عمومی نفوس و مسکن و شیوه‌های تبلیغات مناسب و ارائه راه‌کارهای به کارگیری آن‌ها، 1384/12/21
 • مقایسه روش های پارامتری و ناپارامتری در بهینه سازی تولیدی با رویکرد طرح پارامتری استوار، 1390/10/01
 • شبیه سازی متغیرهای تصادفی فازیLR با توزیع نرمال، 1392/09/02
 • ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: مطالعه موردی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، 1395/03/15، 1396/02/21
 • تأثیر نانرمال بودن مشخصه‌ی کیفیت بر طراحی اقتصادی و آماری-اقتصادی نمودار کنترلی X-bar در حضور انحراف‌های با دلیل چندگانه، 1395/07/17، 1396/07/01
 • طراحی آماری-اقتصادی نمودار کنترلی X-bar برای داده‌های همبسته و مدل شوک نمایی تعمیم‌یافته، 1395/12/25، 1396/11/21
 • نظام آموزشی یاددهی _ یادگیری توأم با عمل، 1384/11/25
 • تعیین نیازهای علمی و آموزشی گرایش‌های کارشناسی ارشد رشته‌آمار، 1383/03/21
 • مطالعه عملی بودن پایایی، اعتبار، و نرم‌یابی آزمون دال- 48 برای دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبائی، 1374/07/21
 • بررسی گرایش های کارشناسی ارشد برخی از دانشگاه های جهان در رشته آمار و اولویت بندی آنها برای ایران، 1379/07/01
کارشناسی ارشد
 • The impact of determinants of mortality on life insurance and annuities, Eftekhari, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2009/06/22
 • اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید در صنعت قطعه سازی و مقایسه آن در سطح بین المللی78-1368، الف4، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1380/01/01
 • کاربرد روش طرح استوار تاگوچی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/01/01
 • نمونه گیری سازوار و ...، الف3، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/01/01
 • روش طرح استوار تاگوچی، شهاب گودرزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/06/27
 • پیاده‌سازی و مقایسه روش‌های نمودار کنترل چند متغیره در پتروشیمی اراک، حسن حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/06/30
 • مقایسه روش رویه پاسخ دوگان و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سامانه های تولید و کاربرد آن ها در یک مطالعه موردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/01
 • پایش نیمرخ های خطی در کنترل آماری فرایند، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/01
 • کاربرد فنون داده کاوی در کنترل کیفیت فرایتدهای تولیدی بسته ای : همراه با یک مطالعه موردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/01
 • تحلیل حالت پایداری از طریق سه روش پایش فرایند در کنترل کیفیت، الف6، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/10/01
 • تحلیل حالت پایداری از طریق سه روش پایش فرایند در کنترل کیفیت، الف، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/10/01
 • کنترل آماری فرایندهای وابسته، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/01
 • کنترل آماری فرایندهای وابسته، شبنم کیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/30
 • طراحی اقتصاد توام نمودارهای کنترل، زینب لطیفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/09/01
 • طراحی اقتصادی توام نمودارهای کنترل x-r , x-s، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/09/01
 • بررسی نمودارهای کنترل یک متغیره با نمونه گیری چندگانه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/01
 • بررسی نمودارهای کنترل چند متغیره برای فرایند های بسته ای، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/01
 • مقایسه ی بین روش های بهینه سازی پارامتری و ناپارامتری قبل از ساخت، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/01
 • طراحی آماری نمودارهای کنترل نمونه‌گیری چندگانه، آسیه ثالثی موسی آبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/27
 • مقایسه‌ی بینی روش‌های بهینه‌سازی پارامتری و نیم پارامتری قبل از ساخت، مصیب رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/28
 • براوردگرهای پذیرفتنی و ناپذیرفتنی ترکیب خطی میانگین توزیع نرمال یک متغیره و چند متغیره، الف6، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/01
 • براوردگرهای پذیرفتنی و ناپذیرفتنی ترکیب خطی میانگین توزیع نرمال یک متغیره و چند متغیره، سحر قاسمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 • طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترلی T2 با فواصل نمونه گیری و حدود کنترل متغیر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/01
 • طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترل T2 هنلینگ با فواصل نمونه‌گیری و حدود کنترل متغیر، سیده نسیبه موسوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/27
 • مدل سازی داده های دو متغیره ی همبسته و کاربرد آن در داده های واقعی، الف5، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/01
 • طراحی آماری - اقتصادی نمودار کنترل T2 با استفاده از طرح حدود کنترل و اندازه نمونه ی متغیر، الف10، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/01
 • محاسبه کارایی فرایند برای توزیع‌های نرمال و برازش داده شده، مریم غلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/12
 • محاسبه کارایی فرایند برای توزیع....، مریم غلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/18
 • مدل سازی داده های شمارشی، نرگس راموز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/18
 • طراحی نمودار کنترل چند متغیره T2 هتلینگ با سه اندازه‌ی نمونه متغیر و به کارگیری الگوریتم ژنتیک، نسیبه نجمی ساروقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/23
 • کاربرد متغیرهای تصادفی فازی در نومدارهای کنترلی، محبوبه ملکوتی سمنانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/01
 • طراحی آماری- اقتصادی استوار نمودارهای کنترلی، ناعمه سلطانی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌دار دو متغیره و کاربرد آن در چند مسئله‌ی استنباط آماری، زینب شهبازی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • مطالعه کمی سازی خطای کل آمارگیری، اکرم صفر نژادبروجنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/01
 • نمودار کنترل پی-مقدار....، فیاض بخش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/05
 • نمودار کنترلی پی-مقدار، روشی یکپارچه برای ارایه‌ی نمودارهای کنترل آماری فرایند، محمدمهدی فیاض بخش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/05
 • مطالعه کمی سازی...، صفرنژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/08
 • طراحی استوار با آزمایش های .....، مهجوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/08
 • طراحی ..دارهای کنترل شومارتی و میانگین متحرک ... برای محصولات سه سطحی، الف2، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/01
 • طراحی نمودارهای کنترلی شوهارتی و میانگین متحرک موزون نمایی برای محصولات سه سطحی، مهدی کاتبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/17
 • طراحی نمودارهای کنترل شوهارتی و میانگین متحرک موزون نمایی برای محصولات سه سطحی، مهدی کاتبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/01
 • چند روش جدید در نمونه گیری مجموعه ی رتبه دار، هاجر نوین سالاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/01
 • چند روش جدید در نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار، هاجر نوین سالاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/01
 • چند روش جدید در نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌دار، هاجر نوین سالاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/01
 • براورد پارامترها و قابلیت اعتماد توزیع لوژستیک تعمیم یافته، سجاد نوری زاد ملاسری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/08
 • نمودار کنترلی بتا برای پایش داده‌های کسری، سمیه بابایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/26
 • شیوه هایی برای ویرایش داده های چند متغیره پیوسته، مریم ثقینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/27
 • پایش‌ ضریب تغییرات با استفاده از نمودارکنترلی EWMA، نیوشا محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/27
 • بسطی از توزیع نمایی تعمیم یافته، آناشه خاچاطوریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • مدل نقطه تغییر ناپارامتری برای کنترل فرایند چند متغیره، عابد طاهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/22
 • طراحی یک نمودار کنترلی برای بررسی همزمان میانگین و پراکندگی فرآیندهای چند متغیره، محمد رضا میرزایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/06
 • طراحی آماری-اقتصادی نمودار کنترلی توام EWMAبرای میانگین و واریانس، توحید خان محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/01
 • پایش فرایندهای چند مرحله‌ای چند رسته‌ای، بهرام عنایتی آهنگر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/11
 • نمودار کنترلی ناپارامتری دستگاه بردار پشتیبان، ملیکا لسانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/11
 • برآورد پارامترها و قابلیت اعتماد در توزیع لوژستیک تعمیم یافته، سجاد نوری‌زاد ملاسرایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/13
 • بررسی اندازه وابستگی و همبستگی داده ها، خاتمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/27
 • نمودارهای کنترلی G و H و تحلیل مخاطره در صنعت بانکداری، علیرضا روشنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/24
 • بررسی عوامل موثر برپذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان، سعید پزشکپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • طراحی اقتصادی نمودارهای کنترلی میانگین متحرک تحت مدل شوک نمایی تعمیم‌یافته، مسعود قادری‌مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/20
 • مقایسه ی روش های نمونه گیری از مجموعه ی رتبه دار وزنی اصلاح شده جزیی و آمیخته، فرناز هوشمند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/25
 • اثر نانرمال بودن بر روی طرح آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X تحت مدل شوک وایبول، فرزانه بیکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/26
 • الگوریتم EM مانند برای براورد ناپارامتری در مدل های آمیزه ای چند متغیری، اکرم محمدیان مصمم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/27
 • طراحی آماری-اقتصادی نمودارهای کنترلی چند متغیره تحت مدل شوک نمایی تعمیم‌یافته، سعیدرضا رفیعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/27
 • یک روش نیم‌پارامتری برای بهینه‌سازیمسئله‌ی چندپاسخی، مهران توکلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/03
 • انتخاب متغیر در بعد بالا بر اساس معادلات براوردسازتعمیم‌یافته، زهره بیک محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/03
 • انتخاب متغیر در بعد بالا بر اساس معادلات براورد ساز تعمیم یافته، زهره بیک محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/03
 • طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی یک و چند متغیره تحت مدل شوک تعمیم توزیع نمایی(NH)، یاسین خادم چروده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/28
 • برآورد میانگین جامعه براساس داده های پسا طبقه بندی قضاوتی و نمونه گیری از مجموعه ی رتبه دار، طاهره رحمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/17
 • طراحی آماری- اقتصادی نمودارهای کنترلی تحت مدل شوک وایبول تعمیم یافته ی جدید دو پارامتری، بشیر امینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/23
 • طراحی آماری- اقتصادی نمودارهای کنترلی X تحت مدل شوک وایبول با انحراف های با دلیل چندگانه، نازنین آهنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/23
 • طراحی آماری اقتصادی نمودارهای کنترلی X سازوار با چند انحراف با دلیل، احمد لطفی قونسولکندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/13
 • توزیع نمایی وارونه تعمیم یافته و براورد پارامترهای آن تحت داده های کامل و سانسور شده، ودود عزیزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/24
 • توزیع نمایی وارونه تعمیم‌یافته و براورد پارامترهای آن تحت داده‌های کامل و سانسور شده، ودود عزیزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/24
 • طراحی آماری-اقتصادی نمودارهای کنترلی توأم X-bar و R تحت مدل شوک نمایی تعمیم‌یافته، زهرا شریفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/16
 • اثر نانرمال بودن توزیع مشخصه کیقیت بر طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی xتحت مدل شوک نمایی تعمیم یافته، سهیلا زینل زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/26
 • تحلیل پیش بینانه با استفاده از مدل متوسط گیری بیزی و کاربرد آن در اینترنت اشیاء، افروز ارشدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/02
PhD
 • طراحی بهینه نمودارهای کنترلی برای فرایند های روبه زوال تحت نگهداری پیشگیرانه، مجتبی آقاجانپور پاشا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
سمت‌های اجرایی
 • مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه، 1375/05/30، 1376/12/25، ایران، تهران
 • عضوشورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1379/10/28، 1380/03/01، ایران، تهران
 • کمیته ارتقا، 1380/04/12، 1380/06/15، ایران، تهران
 • مدیر گروه آمار ،دانشکده اقتصاد، 1380/08/15، 1382/03/19، ایران، تهران
 • مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی سنجش ونظارت، 1381/08/29، 1383/03/31، ایران، تهران
 • سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، 1382/08/21، 1382/09/19، ایران، تهران
 • بازنگری سرفصل های رشته آمار مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، 1390/03/02، 1391/03/01، ایران، تهران
 • عضو کمیته بازنگری سرفصل های رشته آمار در مقطع دکتری، 1390/03/21، 1391/03/01، ایران، تهران
 • مدیر دفتر برنامه ریزی شورای آموزشی و پژوهشی، 1381/11/01، ایران، تهران
 • سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، 1382/08/21، 1382/09/19، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته توسعه و برنامه ریزی /کمیته نظارت/پروژه های کارشناسی، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • مجله بررسی های آمار رسمی ایران، علمی ترویجی، 1384/01/03، 1390/03/01، 12121212
 • مطالعات مالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، سایر، 1388/03/03، 1393/03/01، 111111111
 • مجله مدیریت بازاریابی، سایر، 1387/03/01، 1395/03/01، 123123123
 • پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، سایر، 1389/03/02، 1395/03/01، 111222333
 • مجله مهندسی و مدیریت کیفیت، مرکز تحقیقات کیفیت و بهره‌وری پارسیان، علمی پژوهشی، 1390/03/07، 1395/03/01، 1111111111