professor_pic
رضا واعظی
رضا واعظی ، استاد تمام رشته مدیریت دولتی است. ایشان در گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد