professor_pic
رضا واعظی
رضا واعظی ، استاد تمام رشته مدیریت دولتی است. ایشان در گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • واعظی رضا، متولی حبیبی مسلم. (1385). نگاهی دانش مدار به مدیریت دانش. علوم مدیریت ایران، 17، 114-113
 • الوانی سید مهدی، واعظی رضا. (1372). مقدمه ای بر مطالعات تطبیقی در مدیریت. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 1، 10-11
 • واعظی رضا. (1372). محیط سیاسی و کارایی مدیریت دولتی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، -، 9
 • خلیفه سلطانی حشمت، فقیهی ابولحسن، واعظی رضا. (1390). انجمن های علمی و نظام تصمیم گیری های علمی کشور. علوم مدیریت ایران، 6، 24
 • واعظی رضا، صداقت پور فرزانه. (1391). مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 22، 67
 • هاشمی صدیقه سادات، الوانی سید مهدی، واعظی رضا. (1389). الگوبرداری دانشگاه علوم انتظامی از بهترین شیوه های دانشگاه تهران در مدیریت دانش. انتظام اجتماعی، 10، 2
 • Vaezi Reza, Hasanpour Gharoughchi2 asmaeil. (2013). A Process Model for New Product Development: A Multiple Case Study of Iranian Food Industry Companies. 6, 9
 • واعظی رضا، رحمانی فاطمه. (1391). تاثیر فضای اخلاقی سازمان بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانی. مطالعات رفتار سازمانی، 1، 2
 • واعظی رضا، مایل افشار مهناز، معمار زاده مهدی. (1390). نگرش کارکنان نسبت به رفتار شهروندی و ارتباط آن با بهره وری کارکنان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر تهرا ن ن. بیمارستان، 10، 2
 • Vaezi Reza, Nattagh Nattagh. (2012). e-health readiness assessment frame work in iran. Iranian Journal of Public Health, 41, 10
 • بودلایی حسن، الوانی سید مهدی، اعرابی سید محمد، واعظی رضا. (1392). مطالعه پدیدار شناختی جوهره کارآفرینی عمومی. مدیریت سازمانهای دولتی، 1، 3
 • واعظی رضا، سبزیکاران اسماعیل. (1389). بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران-منطقه تهران. پژوهشنامه مدیریت تحول، 2، 3
 • واعظی رضا، نورافروز علی حسین. (1387). نیاز سنجی اطلاعاتی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و نقش ان در تامین نیازها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 24، 2
 • واعظی رضا، وثوقی فاطمه. (1389). اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقا بهره وری منابع انسانی. مطالعات مدیریت صنعتی، 8، 19
 • واعظی رضا، ایمانی عبدالمجید. (1388). سنجش آمادگی الکترونیک سازمان بازرگانی استان تهران. پژوهش های مدیریت عمومی، 2، 6
 • واعظی رضا. (1385). پژوهش کیفی: استراتژی پژوهش مستقیم در عمل. علوم مدیریت ایران، 1، 3
 • واعظی رضا، اغاز عسل. (1389). تاملی بر تعامل بروکراسی و فرهنگ در ایران. علوم مدیریت ایران، 5، 19
 • واعظی رضا، نورافروز علی حسین. (1387). مقایسه رفتار اطلاع یابی اینترنتی : مطالعه موردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. علوم مدیریت ایران، 3، 11
 • واعظی رضا، عباسی زینب. (1385). رابطه مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار و سازمان یادگیرنده. مطالعات مدیریت صنعتی، 5، 14
 • واعظی رضا، ازمندیان محمد رضا. (1390). مدل پاسخگویی سه بعدی : نگاهی متفاوت به پاسخگویی. 6، 1
 • واعظی رضا، مسلمی طیبه. (1388). شناسایی عوامل سازمانی موثربر اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 1، 1
 • نریمانی امیر رضا، واعظی رضا، الوانی سید مهدی، قربانی زاده وجه الله. (1396). شناسایی الزامات تسهیلگر درون سازمانی در تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی. مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، 7، 28
 • واعظی رضا، نقوی حسینی سید علیرضا، قربانی هروی فاطمه. (1387). سرمایه اجتماعی عنصر اساسی سازمان های مدرن. نظارت و بازرسی، 2، 6
 • واعظی رضا. (1394). نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 24، 79
 • واعظی رضا، سرورت دربه سیده سحر. (1390). استراتژی بازاریابی اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش تخلفات اداری. دانش ارزیابی، 3، 8
 • واعظی رضا، شفیعی نیک ابادی محسن، جلیلی بوالحسنی اعظم. (1389). سیستم برنامه ریزی منابع انسانی و پیاده سازی ان. 16، 3
 • واعظی رضا، زارعی محمد مهدی. (1393). آسیب شناسی ساختار هولدینگ و ارایه راهکارهای جهت بهبود ساختار سازمانی هولدینگ در ایران. مطالعات کمی در مدیریت، 5، 3
 • واعظی رضا، محمدی حامد. (1392). تاملی بر مفهوم عقلانیت در سازمان. کار و جامعه، -، 158
 • واعظی رضا، فروزانفر حمید. (1392). مدل ساختاری اثربخشی سازمانی : ارزیابی مستقیم و غیر مستقیم عوامل سازمانی و مدیریت دانش در شرکت سایپا. مدیریت توسعه وتحول، 5، 14
 • حسن پور اکبر، واعظی رضا، سفید کار پریم. (1392). بررسی عوامل موثر بر فرایند مدیریت دانش در صنعت بانکداری و بیمه. مدیریت توسعه وتحول، 5، 15
 • واعظی رضا، عدنان راد اعظم. (1393). نگرشی به تغییر از منظر آموزه های اسلامی و رابطه آن با آمادگی کارکنان برای تغییر. مطالعات رفتار سازمانی، 3، 1و2
 • واعظی رضا، چگین میثم، اصلی پور حسین. (1396). جایگاه خط‎مشی گردشگری سلامت در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، 9، 4
 • واعظی رضا. (1395). شناسایی و الویت بندی الگوهای ارزیابی خط مشی گذاری عمومی. علوم مدیریت ایران، 10، 40
 • نورافروز علی حسین، واعظی رضا. (1394). بررسی تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایگاه استنادی اسکوپوس. فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 2، 5
 • رنجبر کبوتر خانی مصطفی، واعظی رضا، حسین پور داود. (1395). تاثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی براساس نقش میانجی ادراک از عدالت. مطالعات رفتار سازمانی، 5، 3
 • واعظی رضا، مداح شریعتی نسیم، آزمندیان محمد صادق. (1392). معیارهای ارزشیابی اساتید در اندیشه دانشجویان پژوهشی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی. مدیریت سازمانهای دولتی، 2، 1
 • واعظی رضا. (1391). ارزیابی پیامدهای اجرایی طرح ساماندهی معاملات و مستغلات کشور. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 0، 8
 • واعظی رضا، نریمانی امیر رضا. (1396). شناسایی عوامل تسهیل گر تجاری سازی پژوهش های دانش مدیریت دولتی. مدیریت دولتی، 9، 2
 • واعظی رضا، آذر عادل، محمد پور سرایی وحید. (1396). طراحی مدل خط مشی گذاری تجاری سازی فناوری نانو با رویکرد متدولوژی سیستم های نرم. مدیریت سازمان های دولتی، 5، 2
 • نریمانی امیر رضا، واعظی رضا، الوانی سید مهدی، قربانی زاده وجه الله. (1396). شناسایی عوامل و موانع برون سازمانی دانشگاه در تجاری سازی پژوهش های علوم انسانی. فرایند مدیریت و توسعه، 30، 1
 • واعظی رضا، پوربهروزان علی. (1396). شناسایی تاثیرات جهانی شدن بر مدیریت دولتی ایران. مجله مدیریت توسعه و تحول، 0، 31
 • کاظمیان شیروان غلامرضا، قربانی زاده وجه الله، واعظی رضا، شاه محمدی مرضیه. (1398). الگوی نقش و ساختار حکمروایی محلی در نظام مدیریتی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، 11، 2
 • سید نقوی میر علی، غلامزاده جفره مهدیه، واعظی رضا، قربانی زاده وجه الله. (1397). الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره گیری از روش تحلیل تم. پژوهش های مدیریت عمومی، 11، 40
 • واعظی رضا. (1396). تحلیل شکاف میان طراحی و اجرای تغییر و اعمال آن با محوریت نظام ذهنی طراحان تغییر(پژوهشی در بخش عمومی). علوم مدیریت ایران، 12، 47
 • واعظی رضا، خان محمدی هادی، اصلی پور حسین، دلشاد تهرانی مصطفی. (1397). طراحی الگوی مفهومی عوامل پیشبرنده و بازدارنده مشارکت شهروندی در نهج البلاغه. مدیریت اسلامی، 26، 2
 • فقیه محمدعلی، سید نقوی میر علی، قربانی زاده وجه الله، واعظی رضا. (1397). الگوی توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران). جامعه پژوهی فرهنگی، 9، 4
 • ارسلان محسن، واعظی رضا. (1398). الگوی توسعه منابع انسانی د ر بخش دولتی استان کرمان در1404. پژوهش های مدیریت عمومی، 12، 43
 • نریمانی امیر رضا، واعظی رضا. (1397). تحلیل شاخص های سرمایه انسانی در تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی. نوآوری و ارزش آفرینی، 7، 14
 • سید نقوی میر علی، عدنان راد اعظم، قربانی زاده وجه الله، واعظی رضا. (1398). پیامدهای انعطاف پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانیدر بخش دولتی. مطالعات رفتار سازمانی، 8، 2
 • کاظمیان شیروان غلامرضا، واعظی رضا، قربانی زاده وجه الله، شاه محمدی مرضیه. (1398). آسیب شناسی شکل گیری حکمروایی محلی در ایران با روش نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه، 6، 1
 • کاظمیان شیروان غلامرضا، واعظی رضا، شاه محمدی مرضیه. (1398). الگوی نقش وساختار حکمروایی محلی در نظام مدیریتی ایران. مدیریت دولتی، 11، 2
 • واعظی رضا، ضیائی محمود، حسین پور داود، رنجبر متعلق فرانک. (1398). جایگاه گردشگری زمین در خط مشی های عمومی ایران با تاکید بر نقش مرحله ی تنظیم دستور کار خط مشی. علوم مدیریت ایران، 14، 54
 • شریف زاده فتاح، نقوی حسینی سیدعلیرضا، سید نقوی میر علی، واعظی رضا. (1398). ارائه الگوی الزامات خط مشی گذاری آینده محور برای صنعت نفت ایران. فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی، 5، 3
 • واعظی رضا، حسین پور داود، سید نقوی میر علی، تاجی فاطمه. (1398). طراحی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی وزارت نفت در بستر جهانی شدن. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 48، 41
 • واعظی رضا، حسین پور داود، سهرابی فاطمه. (1398). بررسی رابطه بین نشاط حرفه ای و موفقیت شغلی در سازمان ها. مدیریت منابع انسانی پایدار، 1، 1
 • واعظی رضا، قیطرانی فاطمه. (1398). حکمرانی همکارانه،رویکردی نو درمدیریت ارزش عمومی. 1، 2
 • سید نقوی میر علی، غلامزاده جفره مهدیه، واعظی رضا. (1397). الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره گیری از روش تحلیل تم. پژوهشهای مدیریت عمومی، 11، 40
 • واعظی رضا. (1397). نقد مدیریت دولتی و مدیریت توسعه درایران. فصلنامه حکمرانی و توسعه، 1، 1
 • واعظی رضا، سهرابی شهلا. (1397). تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم های مدیریت دولتی. فصلنامه حکمرانی و توسعه، 1، 1
 • واعظی رضا، سید نقوی میر علی، ملکی سارا. (1398). رابطه میان عدالت ادارک شده در تعدیل نیروی انسانی سازمان با احساس گناه کارکنان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 28، 92
 • سید نقوی میر علی، واعظی رضا، قربانی زاده وجه الله، افکانه محمد. (1397). الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران. مدیریت سازمان های دولتی، 6، 2
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Rezaei Manesh Behrouz, Vaezi Reza, Alavi Seyed Amir Raza. (2015). Empowerment and customer-oriented behavior of employees. International Journal of Innovation and Applied Studies, 10, 3
 • Seyyed Naghavi Mir Ali, Gholamzadeh Mahdieh, Vaezi Reza, Ghorbanizadeh Vajhollah. (2019). Empowerment of the professional ageing workforce: a review and development of a model. European J. International Management, 13, 2
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • نریمانی امیر رضا، واعظی رضا، سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل محتوایی تحقیقات تجاری سازی در دانشگاه های کشور، 1395/10/01، 1395/10/01
 • واعظی رضا، اولین همایش ملی تعالی خدمات عمومی، سخنران، تعالی خدمات عمومی و شبه پارادایم های مدیریت دولتی، 1396/04/12، 1396/04/12
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • رضائی منش بهروز، واعظی رضا، علوی سید امیر رضا، کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، article abstraction، مقاله کامل، توانمندسازی و رفتار مشتری مدارانه کارکنان، 1393/08/04، 1393/08/05
 • واعظی رضا، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، article abstraction، بررسی تطبیقی برنامه ریزی راهبردی کلان اقتصادی بین دو کشور ایران و ترکیه ؛و مقایسه وضعیت موجود انها، 1395/03/06، 1395/03/06
 • واعظی رضا، سومین هامیش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارافرینی و اموزش ایران، article abstraction، بررسی ساختار سازمانی مطلوب جهت کاهش فساد اداری در بنگاه ها ( مطالعه موردی بانک صادرات ایران)، 1395/06/04، 1395/06/04
 • واعظی رضا، نریمانی امیر رضا، دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل محتوای سیر تاریخی تجاری سازی پژوهش دانشگاهی در ایران، 1395/09/26، 1395/09/26
 • غلام زاده جفره مهدیه، سید نقوی میر علی، قربانی زاده وجه الله، واعظی رضا، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، سخنران، بررسی شاخص های مؤثر بر توانمندسازی سالمندان متخصص ...، 1396/06/24، 1396/06/24
تالیف
 • واعظی رضا. (1394). مدیریت ایران "ارزیابی عملکرد دوات ". ایران-تهران، انتشارات علمی و فرهنگی کتیبه
 • واعظی رضا. (1396). مدیریت تغییر و تحول سازمانی. ایران-تهران، انتشارات صفار
ترجمه
 • واعظی رضا، ازمندیان محمد صادق. (1390). روش های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان های غیرانتفاعی جلددو. ایران-تهران، صفار
 • واعظی رضا، زارع اشگزی جلال الدین. (1387). جهانی شدن مدیریت در طراحی سازمان. ایران-تهران، گنجینه علوم
 • واعظی رضا، ازمندیان محمد صادق. (1390). روش های تحقیق کیفی و کمی در مدیرت جلد 1. ایران-تهران، صفار
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت علامه، 1387/01/01، 1387/01/01
 • نیازسنجی اطلاعات دانشجویان دانشکده مدیریت، 1383/01/01
 • مجری طرح جامع توسعه دانشگاه، 1383/01/01
کارشناسی ارشد
 • رابطه طراحی شغل و عملکرد کارکنان در شرکت سهامی شیر ایران، علی رضا افشار نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/07/21
 • رابطه ی فرهنگ و مدیریت کیفیت جامع - مطالعه ای در شرکت ایساکو، زهرا شجاعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/09/17
 • تبیین شیوه های توانمند سازی کارکنان مرکز بهمن موتور، عباس شهرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/12/11
 • رابطه ی فشار عصبی و اثر بخشی سازمانی، فرشاد حاج علیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/12/16
 • ارزیابی عوامل اثر گذار بر اثربخشی نظام پیشنهادات شرکت سهامی بیمه ایران، اعظم مومنی نوشهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/12/23
 • موانع کار افرینی در شرکت ایران خودرو دیزل، مصطفی لطفی جلال ابادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/06/27
 • جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان فارس در گردشگری استان، سامان جهاندیده امین جان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/06/28
 • رابطه ی عامل سازمان و مدیریت با نحوه اجرای خط مشی و توسعه ی کمی و کیفی دکتری تخصصی مدیریت، سید عباس کاظمی بیگدلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/06/30
 • رابطه نظام ارزشیابی کارکنان در بهبود عملکرد نیروی انسانی گمرک ایران، سارا فراهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/08/17
 • شناخت ویژگی های شخصیتی افراد کار افرین مستقل در شرکت های پخش کالا، رضا رجبی منفرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/09/22
 • موانع و تنگناهای ساختاری و مدیریتی استقرار دولت الکترونیک در حوزه ستادی وزارت بازرگانی نیک، اشرف السادات اردستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/30
 • حرفه گرایی و تعهد کارکنان پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران، ناصر مولایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/02/19
 • تاثیر توزیع مکانی ایستگاههای آتش نشانی بر عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، داود عباسی کارجگان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/02/20
 • تاثیر توزیع مکانی ایستگاه های اتش نشانی بر عملکرد سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، داود عباسی کارجگان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/02/20
 • رابطه ی طرح تکریم ارباب رجوع با کیفیت خدمات بخش عمومی، مسلم متولی حبیبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/07/04
 • تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شرکت داده پردازی ایران، تهمینه ناطق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/11/01
 • اثر اجرای سیستم مدیریت یکپارچه بر بهبود استاندارد های سیستم مدیریت در شرکت نفت پاسازگاد، علی مقصود لو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/11/30
 • طراحی ساختار سازمانی شرکت زیرکنیوم، روح الله شفیعیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/02/23
 • رابطه ی میان بکارگیری مهندسی مجدد فرایند های کسب و کارو گرایش سازمان به سوی سازمان های یادگیرنده، زینب عباسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/01
 • تاثیر شرایط محیطی بر ساختار سازمانی شهرداری منطقه 13 تهران، اسحاق انصاری فرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/04/26
 • رابطه عملکزد سازمانی و گروه های غیر رسمی، اسوه اسماعیلی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/31
 • تاثیر ارتیاطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه تهران، غلامرضا نظری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/07/03
 • تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان، زهره نقی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/07/08
 • رابطه بین ساختار سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت پخش فراورده های نفتی ایران - منطقه تهران، اسماعیل سبزیکاران، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/08/08
 • عوامل موثر بر تعهد به تغییر در شرکت برق منطقه ای خراسان، لیلا مرتضوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/09
 • سنجش امادگی الکترونیکی سازمان، عبدالمجید ایمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/23
 • الگوی ساختار سازمانی دانایی محور ((مطالعه ای در معاونت تولید قطعات پرسی ایران خودرو)، سید قادر رادمرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/30
 • رابطه ی بین اعتماد عمومی وپاسخگویی در شرکت مخابرات از دیدگاه شهروندان، زینب خانزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/07/28
 • عوامل سازمانی موثر بر اجرای مطلوب سیستم دانش در شرکت همکاران سیستم، طیبه مسلمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/28
 • عوامل مرتبط با ارتقای اخلاق حرفه ای در سازمان تامین اجتماعی، الهام دهقانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/23
 • عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان ، بررسی دو دیدگاه سیاستگذارانو نخبگان، کیمیا نامدار پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/10/10
 • الگویی برای ارزیابی گزینه های استراتژیک سازمان های حمل و نقل ریلی شهری ، حومه ای و بین شهری (مطالعه موردی شرکت مسافربری قطارهای مسافرتی) رجا، علیرضا نور علی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/29
 • رابطه بین هوش هیجانی با جو سازمانی در شرکت نفت پارس، زهرا عرب صادق ابادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/30
 • رابطه ی اجرای مدل تعالی سازمانی با ارتقای بهره وری نیروی انسانی، فاطمه وثوقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/04/16
 • ارزشیابی قابلیت اجرای فصل چهارم قانون برنامه چهارم توسعه ی کشور برای افزایش بهره وری شرکت های دانش بنیان از دیدگاه مدیران، امین رضا خالقیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/30
 • بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره وری خدمات شهرداری گرگان، رامین باقری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/28
 • تاثیر الگوهای سه گانه پاسخگویی بر اعتماد عمومی شهروندان، محمد صادق ازمندیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/12
 • بررسی ارتباط نوع شغل و رشته ی تحصیلی کازشناسان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تاثیر ان بر میزان رضایت شغلی، فرانک امیر سالاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/12
 • رابطه مشخصه‌های کار با هویت سازمانی کارکنان بانک تات، ساره ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/29
 • رابطه مشخصه های کار با هویت سازمانی کارکنان بانک تات، ساره ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/29
 • الگوی سنجش امادگی بهداشت الکترونیک در ایران، فرزانه نطاق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/29
 • بکارگیری استراتژی های بازاریابی اجتماعی توسط سازمان بازرس کشور برای مقابله با تخلفات اداری، سیده سحر سرورت دربه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/30
 • نقش هوش عاطفی در بهبود رفتار شهروتدی سازمانی، فاطمه محمد پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/30
 • تعین عوامل موثر بر کجروی های اداری در گمرگ جمهوری اسلامی ایران، طاهره جلالی خان ابادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/09/08
 • رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با بهره وری منابع انسانی مورد مطالعه شزکت توزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویر احمد، سید علی دانشگر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/13
 • رابطه ی دولت الکترونیک با چابکی سازمان، فرزانه صداقت پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/25
 • تاثیر توانمدسازی روانشناختی کارکنان بر کاهش فرسودگی شغلی انان مورد مطالعه :مجموعه تولیدی گروه بهمن، زینب پناهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/24
 • رابطه ی ادراک از عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با مشارکت شغلی کارکنان مورد مطالعه جهاد کشاورزی استان خوزستان (اهواز )، مینا سعید فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/25
 • ارائه راهکار هایی برای طراحی ساختار هولو گرافیک،مورد مطالعه شهرداری تهران، مریم سادات هاشمی نسب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/29
 • رابطه فناوری اطلاعات با بهبود ارتباطات سازمانی، ملیحه محمدی حسینی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/27
 • رابطه فناوری اطلاعات با بهبود ارتباطات سازمانی، ملیحه محمدی حسینی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/27
 • مقایسه فرهنگ کار در بخش دولتی و خصوصی و عوامل اجتماعی موثر بر آن، محسن کرمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/28
 • رابطه فضای اخلاقی سازمان و رفتارهای ضدشهروندی سازمانی، فاطمه رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • رابطه فضای اخلاقی سازمان و رفتار ضد شهروندی سازمانی، فاطمه رحمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • نقش رفتار شهروندی سازمانی بر سکوت کارکنان در بخش دولتی، مرضیه صیدانلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/05
 • تاثیر سبک رهبری نو اور در ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی، فاطمه فراهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/19
 • طراحی و تدوین مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران، سعید زرندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/01
 • تأثیرادراک کارکنان ازبرنامه، پوران احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/03
 • تاثیر ادراک کارکنان از برنامه ریزی جانشین پروری بر تعهد انها با تاکید بر عدالت و اعتماد سازمانی، پوران احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/03
 • عوامل موثر در اسقرار مدیریت ارتباط با شهروندان، ابراهیم صادقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/08
 • تاثیر مشارکت مدیران صف در فرایندهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی، شیرین کربلایی علی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/09
 • ارزیابی امادگی سازمان ها در پیاده سازی طرح های فناوری اطلاعات سبز از طریق مجازی سازی، فائقه صمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
 • بروکراسی و دموکراسی در اندیشه های هابر ماس، محمد بلوریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • رابطه ی بکارگیری راهبردهای امیخته ی بازاریابی اجتماعی و فرهنگ سازمانی با بهبود عملکرد برنامه سازان رسانه و، مریم بستان پیرا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • اثر فرسودگی شغلی کارکنان صف بر عملکرد انان، روشنک مقدم شیر بای، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/15
 • اسیب شناسی ساختار سازمانی هولدینگ اتکا، محمد مهدی زارعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/15
 • اسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی در صنعت سفال و چینی، فتانه کوروژده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/28
 • رابطه سطح شادی با عملکرد کارکنان، الهه اقدسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • تاثیر برون سپاری بر تعهد سازمانی کارکنان، شیوا شاهرخی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی، مریم عامل مقنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/02/01
 • اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی، مریم عامل مقتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/02/01
 • بازنمایی مدیران در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران، سیدمهدی میرحاجی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/02/14
 • بررسی ساختار تشکیلاتی دانشکده مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس الگوی دیوان سالاری حرفه ای هنری مینتزبرگ، امیر ثمری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/05
 • بررسی ساختار تشکیلاتی دانشکده مدیریت دانشگاهها ی دولتی شهر تهران، امیر ثمری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/05
 • تاثیر رهبری معنوی بر عملکرد کارکنان، ضیاالدین کاویانی وحید، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • تاثیر رهبری معنوی بر عملکرد کارکنان، ضیالدین کاویانی وحید، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش، سپیده لویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش، سپیده لویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • تاثیر توانمند سازی سازمانی و روانشناختی بر رفتار مشتری مدارانه کارکنان، سید امیر رضا علوی بالمعنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/30
 • بازنمایی رسانه ی سنتی در رسانه مدرن ، مورد مطالعه:تعزیه های پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی درفاصله سال های 1377-1392، نگار چگینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/05
 • بازنمایی رسانه سنتی در رسانه مدرن؛ مورد مطالعه: تعزیه های پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی در فاصله سال های 1387 تا 1392، نگار چگنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/05
 • بازنمایی رسانه سنتی در رسانه مدرن، نگار چگنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/05
 • نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی، روح الله هنرمند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/18
 • نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی، روح الله هنرمند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/18
 • بررسی عوامل اثر گذار بر سکوت سازمانی و اولویت بندی انها به روشAHP، فاطمه صفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/21
 • بررسی عوامل اثر گذار بر سکوت سازمانی و اولویت بندی آنها به روش AHP، فاطمه صفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/21
 • تاثیر مهارت های رهبری بر فرایند های مدیریت دانش در سازمان ( مورد مطالعه شرکت برق منطقه ای تهران )، مرتضی هادی پور برزگر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/26
 • تاثیر مهارتهای رهبری بر فرایندهای مدیریت دانش در سازمان، مرتضی هادی پور برزگر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/26
 • انعطاف پذیری سازمانی و مدیریت جبران خدمات، سمانه ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/28
 • تاثیر توانمند سازی سازمانی و روانشناختی بر رفتار مشتری مدارانه کارکنان، سید امیر رضا علوی بالمعنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/28
 • انعطاف پذیری سازمانی و مدیریت جبران خدمات، سمانه ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/28
 • تاثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی با نقش متغیر میانجی ادراک از عدالت سازمانی، مصطفی رنجبر کبوتر خانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • تاثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی با نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی، مصطفی رنجبر کبوتر خانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • تاثیر اخلاق کاری بر مزیت رقابتی ( مورد مورد مطالعه بانک تجارت )، پریسا خوش باش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/09/15
 • تاثیر تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی بر یادگیری افراد جدید الورود و تحلیل های آن، زهرا غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/19
 • تاثیر تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی بر یادگیری افراد جدید الورودو تحلیل پیامد های ان، زهرا غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/19
 • رابطه بازخور موثر و مشارکت کارکنان دانشی، علی رضا افسریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • رابطه بازخور موثر و مشارکت کارکنان دانشی، علیرضا افسریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • تاثیر تصویر ادارک شده صنعت نفت بر تمایل به ماندگاری کارکنان در واحدهای ستادی، شکیبا غفوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/28
 • بررسی تاثیر تصویر ادراک شدع صنعت نفت بر تمایل به ماندگاری کارکنان در واحدهای ستادی : بررسی نقش تفاوت های فردی، شکیبا غفوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/28
 • رابطه میان عدالت ادراک شده از تعدیل نیروی انسانی در سازمان با احساس گناه کارکنان تعدیلف نشده و پیامدهای عملکرد آن، سارا ملکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/11
 • تحلیل راهبردی تاثیر شهر خلاق بر توسعه پایدار شهر تهران، سمیه اقشار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/26
 • تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر سلامت سازمانی، رضا مراد ماهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/09
 • رابطه کنترل رسمی و هم ترازی کارکنان با انتقال فعالیت های منابع انسانی، نگار نعمتی کفش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/27
 • رابطه کنترل رسمی و هم ترازی کارکنان با انتقال فعالیت های مدیریت منابع انسانی شرکت های تابعه هلدینگ، نگار نعمتی کفش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/27
 • رقابت اشتیاق شغلی و فرسودگی شغلی در تمایل به ترک خدمت دریانوردان، موژان ابویی مهریزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/08/30
 • تاثیر عوامل سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی در سازمان های عمومی، نیلوفر نوائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/09/28
 • رابطه میان ادراک کارکنان و سازمانهای همکار از شایستگی مدیران باحکمرانی مشارکتی در مدیریت شهری، معصومه قربانی مهر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/26
PhD
 • حرفه گرایی و تعهد کارکنان- پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران، ناصر مولائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/02/19
 • رانتریسم و حکومت داری خوب :مطالعه تطبیقی کشورهای عضو سازمان اوپک (1996-2004 )، فرشاد علیخانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/31
 • مطالعه سازمان های دولتی ایران از دیدگاه تئوری های عاملیت و خادمیت، حمیدرضا رضایی کلید بری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/11
 • طراحی الگوی توانمند سازی کارکنان سازمان های دولتی استان یزد، سعیدعابسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/12/19
 • الگویی برای سنجش ، ایجاد زمینه ارتقای قابلیت استخدام کارکنان بخش دولتی ایران، اکبر حسن پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/11
 • بررسی نقش معنویت در کارایی صنعت بانکداری، علی علی پناهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/10/15
 • الگویی برای مدیریت استعداد در صنعت رق ایران، سارا فخریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/27
 • طراحی و تبیین مدل ارزیابی سرمایه فکری در سازمان، مجتبی رفیعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/02/20
 • الگوی ساختاری ،فرهنگی و تکنولوژی متناسب با رویکرد مدیریت دانش، مهدی خیر اندیش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/19
 • مدلی برای مشارکت سازمان های علمی مردم نهاد یا دولت برای ارتقا سیاستگذاری در جمهوری اسلامی، حشمت خلیفه سلطانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/09/24
 • الگوی معماری منابع انسانی در جهاد کشاورزی، حمید رضا قاسمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/10/20
 • تحلیل گفتمان سیاست -اداره به یاری نظریه بازی ها(مطالعه در مدیریت دولتی ایران)، حجت الله قاسمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/18
 • تدوین استراتژی های منابع انسانی در جهاد دانشگاهی، هادی حمیدی امامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/23
 • الگوی تصمیم گیری فعالیت های قابل برون سپاری در بخش مدیریت منابع انسانی صنعت نفت، فرشاد حاج علیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/22
 • سنجش تاثیر ادراک فضای سیاسی سازمان بر عملکرد کارکنان، سید محمد تقی زاده مطلق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/16
 • طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، وحید یاوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/12
 • مطالعه پدیدارشناختی کارافرینی در ایران، حسن بودلایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/12
 • مدل فرایندی توسعه محصول در شرکت کدبانو، اسماعیل حسن پور قروقچی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • الگوی مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه، هادی خان محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • الگوی مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه، هادی خان محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/07
 • الگوی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی مبتنی بر سنخ شناسی شغلی و استراتژی مدیریت دانش، شهلا سهرابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/09
 • الگوی فعالیت های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر سنخ شناسی شغلی و استراتژی مدیریت دانش، شهلا سهرابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/09
 • الگوی ارزیابی خط مشی های مالیاتی در ایران مورد مطالعه : خط مشی مالیات بر ارزش افزوده، محسن محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/28
 • الگوی ارزیابی خط مشی های مالیاتی در ایران، محسن محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/28
 • مدل بازدارنده فساد اداری با اتکا به آموزه های اسلامی، مهدی اسلام پناه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/07/15
 • طراحی الگوی تجاری سازی پژوهش‌های دانشگاهی مدیریت دولتی، امیررضا نریمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/23
 • طراحی الگوی تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی مدیریت دولتی، امیر رضا نریمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/23
 • الگوی توسعه سرمایه اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمدعلی فقیه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/10/22
 • الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی، مهدیه غلامزاده جفره، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/29
 • الگوی نقش و جایگاه حکمروایی محلی در ساختار مدیریتی ایران، مرضیه شاه محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن، فاطمه تاجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/08
سمت‌های اجرایی
 • عضویت در شورای برنامه ریزی نظام اداری، ارتقای سلامت اداری و دولت الکترونیک، 1394/06/31
 • عضو علمی کمیته پژوهشی مدیریت، برنامه ریزی و فناوری (َشهرداری)، 1394/08/11
 • عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1397/07/22
 • عضویت کارگروه تخصصی مدیریت، 1397/12/20
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی و متقاضیان استخدم گروه مدیریت دولتی، 1398/02/18
 • عضو علمی شورای نظام اداری در برنامه ششم توسعه کشور
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • عضو علمی مرکز مطالعات نشر تهران
 • عضویت در شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیریت
 • رییس کمیته انتخاب کتاب دانشکده مدیریت و حسابداری
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • سمینار 2 روزه بهره وری، 1383/03/02
 • سمینار 2 روزه سنجش بهره وری، 1383/09/02