professor_pic
حسین اسکندری
حسین اسکندری ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • سهرابی اسمرود فرامرز، جعفری فر سلیمان، زارعی سلمان، اسکندری حسین. (1391). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی: مطالعه موردی. روانشناسی بالینی، 4، 16
 • اسکندری حسین. (1393). فهم روایی: توسعه چارچوبی نظری برای آموزش فهیمانه یادگیرندگان. پژوهش در نظام های آموزشی، 7، 22
 • اسکندری حسین. (1392). بررسی نقش و اهمیت روش تحلیل گفتمان در قلمرو روان‌شناسی گفتمانی. اندازه گیری تربیتی، 4، 14
 • اسکندری حسین. (1392). کشف جهان اجتماعی بیماری روانی، بازنگری در ماهیت بیماری روانی و تاکید بر ساخت زبانی آن. مطالعات روان شناسی بالینی، 3، 12
 • اسکندری حسین. (1393). افسردگی به منزله یک بیماری اجتماعی فرهنگی: الگوهای پیش بینی کننده اختلال افسردگی در فرهنگ ایرانی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 4، 14
 • علیخانی مصطفی، اسکندری حسین. (1393). نظریه پردازی و کشف الگوی فرایند مقابله با اختلالات جنسیِ آسیب زای منجر به اختلافات زناشویی. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 4، 6
 • علیزاده سوسن، احدی حسن، عشایری حسن، اسکندری حسین. (1391). بررسی تاثیر کاربرد استعاره بر حافظه افراد دو زبانه. زبان پژوهی، 3، 6
 • خانی پور حمید، اسکندری حسین. (1392). نظریه خویشتن گفت و گویی، کاربردها در رواندرمانی. تازه های رواندرمانی، 19، 67-68
 • رافضی زهره، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1391). رابطه بین ابعاد شخصیت و دو نوع رفتار شهروندی سازمانی1. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 2، 5
 • مکیان سمیه سادات، اسکندری حسین، برجعلی احمد، قدسی دل آرام. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی1. پژوهنده، 15، 77
 • موسوی پور سعید، گلزاری محمود، دلاور علی، اسکندری حسین. (1390). رابطه بین روایت از رویا و مولفه های تجارب خواب با ویژگی های شخصیتی دانشجویان. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 2
 • محمدی کوروش، برجعلی احمد، اسکندری حسین، دلاور علی. (1389). کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. روانشناسی بالینی، 2، 5
 • Eskandari Hosein, mirsadeghi sodabeh. (---). qualitative study of the accrued thoughts wallon growth theory. ---
 • رافضی زهره، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1390). رابطه بین رفتار اتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران. تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی، 2، 8
 • محمدتبار سمیه، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1390). 1بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 7
 • نیک فرجام محمد رضا، اسکندری حسین، حاتمی جواد. (1392). مقایسه کیفیت اتحاد درمانی درمانگران مبتنی بر کاربرد مدلهای ارتباطی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 3، 12
 • شریفی رضا، اسکندری حسین، دلاور علی، برجعلی احمد. (1389). ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب در سازمان نظامی. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • محققی حسین، اسکندری حسین، دلاور علی، برجعلی احمد. (1389). تاثیر برنامه آموزشی توانمندسازی زوجین براساس نظریه عشق، براساس نظریه عشق، بر تعارض زناشویی والدین و ادراک شایستگی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان. خانواده و پژوهش، 7، 11
 • پیرخائفی علیرضا، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1389). بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان. روانشناسی تربیتی، 6، 17
 • اسکندری حسین، اشرف آبادی مسعود، عرب بافرانی حمیدرضا، نقوی محمد. (1391). رابطه شیوه های یادگیری کلب با صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 9، 35
 • صادقیان حمیده، خدایی اردکانی محمد رضا، اسکندری حسین، تمیزی زهرا، خدایی علیرضا. (1392). بررسی علایم اختلال وسواس فکری- عملی در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر تهران. روان پرستاری، 1، 2
 • ابوالحسنی منصوره، اسمعیلی معصومه، اسکندری حسین. (1389). بررسی مقایسه ای ویژگی استعاره های موفقیت رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری. پژوهش در نظام های آموزشی، 4، 11
 • علیزاده سوسن، احدی حسن، عشایری حسن، اسکندری حسین. (1389). مقایسه اثر بخشی استعاره های زبان اول و زبان دوم در فرایند استعاره درمانی افراد دوزبانه مبتلا به افسردگی. مطالعات روانشناسی بالینی، 2، 6
 • احمدی زاده محمد جواد، فلسفی نژاد محمدرضا، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1389). مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ. Iranian Journal of Military Medicine، 12، 3
 • مکیان سمیه سادات، اسکندری حسین، برجعلی احمد، قدسی دل آرام. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی بر شاخص توده بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 5، 4
 • عیسی مراد رودبنه ابوالقاسم، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، به پزوه احمد. (1389). اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای (PTSD) مزمن آزادگان ایرانی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1، 1
 • پورابوالقاسمی راحیل، عباس پور عباس، اسکندری حسین. (1392). بررسی وضعیت فرسودگی شغلی منابع انسانی و رابطه آن با فشارزاهای شغلی: مطالعه ای در شرکت پایانه های نفتی ایران. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 4، 16
 • متین خواه فاطمه، موسوی اشرف سادات، اسکندری حسین، ازخوش منوچهر. (1391). تحلیل محتوای روایت زندگی زنان متاهل سازگار و ناسازگار. پژوهش های مشاوره، 11، 42
 • کرد میرزا عزت الله، آزاد حسین، اسکندری حسین. (1382). هنجاریابی آزمون آمادگی اعتیاد به منظور شناسایی افراد مستعد سوء مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه های تهران. اعتیاد پژوهی، 1، 2
 • اسکندری حسین، کیانی ژاله. (1386). تاثیر داستان بر افزایش مهارت فلسفه ورزی و پرسش گری دانش آموزان. مطالعات برنامه درسی، 2، 7
 • ایزدی طامه احمد، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1389). صبر ، مبانی نظری و کارکردهای روانی – اجتماعی. 17، 78
 • محفوظی علی، نجفی مهدی، صرامی غلامرضا، رجبی مصطفی، نعمت زاده خسرو، اسکندری حسین. (1384). اندازه گیری کمی و رتبه بندی عوامل تنش زای شغلی: بررسی مقدماتی در دستیاران بیهوشی. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 23، 89
 • اسماعیلی نسب مریم، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1385). مقایسه استعاره های به کار رفته توسط افراد افسرده و مضطرب کلینیک های شهر تهران با افراد عادی در مورد مفاهیم خود و زندگی. روانشناسی تربیتی، 1، 3
 • جعفری عیسی، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد. روانشناسی بالینی، 1، 3
 • اسکندری حسین، شکرایی زهرا. (1383). بررسی و مقایسه ی پایگاه های هویت در میان دختران و پسران دانشجو. مطالعات روان شناختی، 2، 5
 • اسماعیلی نسب مریم، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1384). مقایسه روایت های زندگی افراد افسرده و مضطرب با افراد عادی. تازه های علوم شناختی، 7، 27
 • باقری خسرو، اسکندری حسین، خسروی زهره، اکبری مسلم. (1374). پیش فرضهای روان شناسی اسلامی. روش‏ شناسی علوم انسانی، 5
 • احدی بتول، اسکندری حسین. (1385). شخصیت و رضایت زناشویی. روانشناسی تربیتی، 1، 6
 • علیزاده سوسن، اسکندری حسین. (1387). بررسی روند تحولی استعاره در کودکان. روانشناسی تربیتی
 • باقری خسرو، اسکندری حسین، خسروی زهره، اکبری مسلم. (1375). عمل آدمی و آثار آن (پیش فرضهای روان‏ شناسی اسلامی 2). روش‏ شناسی علوم انسانی، 7
 • محمدخانی شهرام، اسکندری حسین. (1384). بررسی همه گیری شناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان 15-7 ساله تهران. روانشناسی تربیتی، 1، 2
 • اسکندری حسین، رضایی ملاجق رسول، واحدی حسین، اقبالی علی. (1388). بررسی استعاره های زندگی در خانواده ی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و مقایسه ی آن با خانواده های سالم. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 31، 84
 • Eskandari Hosein, helmi sanaz. (2014). The role of impulsivity, risk – taking, and sensation- seeking in people prone to substance abuse. Journal of Applied Psychology, 1, 6
 • امامی کندوائی رقیه، اسکندری حسین. (1387). بررسی شکل گیری مفهوم خدا در کودکان مسلمان-مسیحی و یهودی. روانشناسی تربیتی
 • ایزدی فاطمه، فتحی محمد، عرب خزائلی نرگس، اسکندری حسین. (1392). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت اجتماعی، مرزی و افراد سالم. تحقیقات علوم رفتاری
 • نجفی مهدی، اسکندری حسین، صرامی غلامرضا. (1382). تاثیر فعالیت در رشته تخصصی بیهوشی بر شاخص های سلامت روانی. تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1، 6
 • KHANAHMADI Mohammad, MALMIR Maryam, Eskandari Hosein, ORANG Tahereh. (2013). Evaluation of visual information processing in depressed people. Iranian Journal of Public Health, 42, 11
 • محمد زاده علی، اسکندری حسین. (1388). ابعاد اسکیزوتایپی: پیوستاری بین اسکیزوفرنیا و اختلال وسواس فکری ـ عملی. روانشناسی معاصر، 4، 7
 • Eskandari Hosein, eskandari mohadeseh, helmi sanaz. (2014). Toward The Better Understanding Of Actual Use Of Technology By Iranian Students: Moderators And Mediators Of Computer Uses. Journal of Applied Psychology, 2, 7
 • اسکندری حسین. (1389). مقایسه اثربخشی دو روش والدین با رویکرد آدلری و رفتاری بر کاهش شدت نشانه های اختلال سلوک در کودکان. کودکان استثنایی، 10، 37
 • اسکندری حسین. (1383). نظریه حرکت جوهری بمنزله یک راه حل تبیینی برای حل معضله ذهن – مغز در بیماری های روانی. 1، 1
 • اسکندری حسین. (1373). بررسی تحول مفهوم خدا در کودکان 4 تا 12 ساله تهران. تعلیم و تربیت، 1، 1
 • اسکندری حسین. (1392). نقش تجربه رایانه ای بر پذیرش فناوری: به منظور تعیین تعدیل کنندگی و واسطه گی متغیرهای میانجی. پژوهش در نظام های آموزشی، 1، 1
 • اسکندری حسین. (1377). نقش مشارکت سیاسی در کاهش بحران های روانی. 1، 1
 • اسکندری حسین. (1391). بررسی رابطه بین میزان فعالیت های پرورشی مدارس و ابعاد هویتی دانش آموزان. روانشناسی تربیتی، 8، 24
 • اسکندری حسین. (1385). سایه فرهنگ بر رفتار فرد. رشد، 1، 6
 • اسکندری حسین. (1385). تاثیر متقابل فرهنگ و آسیب شناسی روانی. رشد، 1، 5
 • اسکندری حسین. (1385). مشاوره و چالش های پیش رو. رشد، 1، 5
 • اسکندری حسین. (1385). ضرورت آموختن. رشد، 1، 1
 • اسکندری حسین. (1384). وقتی جان کسی را نجات دهیم. رشد، 1، 1
 • اسکندری حسین. (1386). هویت فردی چگونه در ما شکل می گیرد؟. رشد، 1، 1
 • Delavar Ali, Golzari Mahmoud, Eskandari Hosein. (2011). THE RELATIONSHIP BETWEEN DREAM RECALLS, COMPONENTS OF SLEEP EXPERIENCES, AND PERSONALITY TRAITS OF STUDENTS. 1, 2
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2009). EFFECTS OF PATIENCE AND PROBLEM SOLVING TRAINING ON AGGRESSIVENESS AND SELECTING CONTRASTIVE STRATEGIES IN POLICE UNIVERSITY STUDENTS. Danesh-e-Entezami, 11, 44
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2009). INVESTIGATING THE EFFECT OF CREATIVITY INSTRUCTION ON MET COGNITION COMPONENTS OF CREATIVE THINKING AMONG UNIVERSITY STUDENTS. 3, 8
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2010). CLINICAL EFFECTIVENESS OF CHILDREN’S DEPRESSION INVENTORY FOR DIAGNOSING DEPRESSION DISORDER OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. Journal of Clinical Psycology, 2, 5
 • رفیعی مانی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1398). شناخت فقدان های تجربه شده در تاریخچه ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10، 37
 • ایزدی طامه احمد، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1388). مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابل های دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. دانش انتظامی، 11، 44
 • پیرخائفی علیرضا، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1388). تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکرخلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3، 2
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، شریفی رضا. (1389). ویژگی های شخصیتی افراد.... روانشناسی نظامی، 1، 3
 • دلاور علی، برجعلی احمد، اسکندری حسین، پیر خاِئفی علیرضا. (1388). 1تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3، 2
 • دلاور علی، برجعلی احمد، اسکندری حسین، ایزدی طامه احمد. (1389). مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. دانش انتظامی، 11، 3
 • دلاور علی، علی زاده حمید، اسکندری حسین، احدی حسن، اسماعیلی نسب مریم. (1390). مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلر - درایکورس و بارکلی بر بهبود مولفه های محیط خانواده در خانواده های دارای فرزندان با اختلال سلوک. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 4
 • دلاور علی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، شریفی رضا. (1389). 1ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب درسازمان نظامی. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • کردمیرزا عزت الله، برجعلی احمد، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). الگویابی زیستی ـ روانی ـ معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقای تابآوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر. اعتیاد پژوهی، 3، 10
 • برجعلی احمد، قدسی دل ارام، اسکندری حسین، مکیان سمیه سادات. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی.... خانواده پژوهی، 15، 5
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، محمدی کوروش. (1389). کارایی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. روانشناسی بالینی، 2، 1
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، محمدی کوروش. (1389). کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی.... روانشناسی بالینی، 2، 1
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، قدسی دل آرام، مکیان سمیه سادات. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص.... علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15، 5
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ایزدی طامه احمد. (1388). مقایسه تاثیر آموزشی صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبرد های مقابله ای. دانش انتظامی، 11، 3
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، دلاور علی، شریفی رضا. (1389). ویژگی های شخصیت افراد ایثارگر و یاری رسان.... روانشناسی نظامی، 1، 3
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، مکیان سمیه سادات، قدسی دل ارام. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی. 15، 5
 • Delavar Ali, Eskandari Hosein, Borj'ali Ahmad, Golzari Mahmoud. (2010). INVESTIGATING THE STRUCTURAL RELATIONS OF CREATIVITY, SELF EFFICACY AND COPING WITH MENTAL HEALTH. educational psychology, 6, 17
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein, mohammadi korosh. (2009). THE EFFECT OF CO-MORBIDITY OF POSITIVE AND NEGATIVE SCHIZOTYPAL PERSONALITY TRAITS ON TREATMENT OUTCOME OF OBSESSIVE-COMPULSIVE SUBTYPES. JOURNAL OF RESEARCH IN BEHAVIOURAL SCIENCES, 7, 13
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، اسماعیلی نسب مریم. (1385). مقایسه استعاره های به کار رفته.... روانشناسی، 1، 3
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، پیرخائفی علی رضا. (1389). -بررسی روابط ساختاری خلاقیت ، خودکارآمدی و روش کنار آمدن با سلامت روان. روانشناسی تربیتی، 6، 17
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ایزد یطامه احمد. (1387). مقایسة تأثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابل های دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. 1، 78
 • رافضی زهره، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1391). رابطه بین ابعاد شخصیت و دو نوع رفتار شهروندی سازمانی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 2، 5
 • محمدتبار سمیه، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1390). بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 7
 • محمدتبار سمیه، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1390). بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 7
 • پورابوالقاسمی راحیل، عباس پور عباس، اسکندری حسین. (1392). بررسی وضعیت فرسودگی شغلی منابع انسانی و رابطه ان با فشارزاهای شغلی :مطالعه ای در شرکت پایانه های نفتی ایران. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 1، 23
 • اسکندری حسین. (1393). نقد و بررسی دانش ارتباطی از منظر معرفت شناسی اسلامی. ذهن، 15، 57
 • اسکندری حسین. (1393). افسردگی به منزله یک بیماری اجتماعی- فرهنگی: الگوهای پیش بینی کننده اختلال افسردگی در فرهنگ ایرانی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 4، 14
 • kaviyani sara, Eskandari Hosein, Ebrahimi Qavam Soqra. (2015). The Relationship between Scrupulosity, Obsessive-Compulsive Disorder and Its Related Cognitive Styles. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 3, 1
 • امینی خو معصمومه، اسکندری حسین، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد، پزشک شهلا. (1394). خود و اسکیزوفرنی: مطالعه مورد پژوهی . مطالعات روان شناسی بالینی، 6، 21
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1395). تدوین مدل علی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت گیری دینی با واسطه گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی. پژوهشنامه روانشناسی اسلامی، 1، 2
 • تقی یاره فاطمه، اسکندری حسین، اعوانی غلامرضا، دلاور علی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). تدوین بسته روان درمانگری وجودی براساس اندیشه جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و سطح تحول من. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 9
 • عظیم پور علیرضا، اسکندری حسین، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). بررسی تاثیر آموزش «فلسفه برای کودکان» بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران در سال 1387. مطالعات روانشناسی تربیتی، 13، 23
 • اعلمی نیا منصوره، اسکندری حسین. (1395). انسان به منزله مساله ای زبانی( دیدگاه مولانا درباره نقش زبان در تعیین وضعیت روانی و رفتار انسان ). مطالعات روان شناسی بالینی، 6، 24
 • هادی سعیده، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی براساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خود کنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28
 • عظیم پور علیرضا، اسکندری حسین، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). بررسی اثرگذاری آموزش فلسفه به کودکان بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی در شهر تهران. مطالعات روانشناسی تربیتی، 13، 23
 • اسکندری حسین. (1395). تاثیر مولفه های خلاقیت تورنس بر بازسازی دانش در شبکه ی حافظه معنایی بوسیله الگوریتم جست و جوی معنایی چند محدودتی در آزمون تداعی های دور. تازه های علوم شناختی، 18، 3
 • جعفری میرسعید، اسمعیلی معصومه، اسکندری حسین، فرح بخش کیومرث. (1395). اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستان های منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 27
 • نیکپور غلامعلی، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ضرغامی مهران. (1394). بررسی علل زیر بنایی و فرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی و روانپزشکی شهر تهران. طلوع بهداشت یزد، 15، 4
 • اعلمی نیا منصوره، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1393). آسیب شناسی روانی و روان درمانی از دیدگاه مولانا: پیش فرض های انسان شناسی، روان شناسی و روش شناسی. پژوهش های مشاوره، 13، 51
 • نیکپور غلامعلی، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ضرغامی مهران. (1394). ساخت وهنجاریابی ابزار علل فرهنگی همبودی وسواس فکری و اختلال افسردگی عمده در جامعه ایرانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25، 130
 • گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، اسکندری حسین، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). آزمون مدل علی افسردگی بر اساس مولفه های سبک زندگی با میانجی گری سلامت اجتماعی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 1
 • اسکندری حسین، هادی سعیده، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی. پژوهش های مشاوره، 15، 20
 • میرصادقی سودابه، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1396). تدوین مدل ساختاری ش ی وه ها ی فرزند پرور ی ما دران بر اساس سبک ها ی دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال ها ی اضطراب جدایی و وسواس - اجبار. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 30
 • Eskandari Hosein, Gatezadeh Abdolamir, Borj'ali Ahmad, Farrokhi Noor Ali, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2016). explanation of depression level based on lifestyle through the mediation of social healt and quality of life. International Journal of Behavioral Sciences, 10, 4
 • هادی سعیده، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی). فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28
 • گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، اسکندری حسین، فرخی نورعلی. (1396). تدوین و آزمون مدل علی میزان افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 1
 • جهان بین شالکوهی حامد، برجعلی احمد، اسکندری حسین. (1396). اثربخشی درمان روایتی - سازه گرایانه به شیوه «بازگشت به آینده» بر کاهش نشانه های اختلال فشار روانی حاد ناشی از وقوع تصادف منجر به اغماء در همسر. مطالعات روان شناسی بالینی، 7، 27
 • Borj'ali Ahmad, bahramizadeh hamid, Eskandari Hosein, Farrokhi Noor Ali. (2016). Psychological flexibility mediate the effect of early maladaptive schemas on Psychopathology. International Journal of Behavioral Sciences, 3, 4
 • برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، معتمدی عبدالله، فلاح احمد. (1397). بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی، با واسطه گری خوش بینی. مطالعات اسلام و روانشناسی، 12، 22
 • محمدی کوروش، برجعلی احمد، اسکندری حسین، دلاور علی. (1389). بررسی کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. مجله روانشناسی بالینی، 2، 5
 • اسکندری حسین، هادی سعیده، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). رابطه سبک های دلبستگی، با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی. پژوهش های مشاوره، 15، 60
 • اسکندری حسین، گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1396). تبیین افسردگی بر اساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفی زندگی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 31
 • اسکندری حسین. (1395). بررسی تحلیلی تابآوری روانی ملی. روانشناسی نظامی، 7، 28
 • جهان بین شالکوهی حامد، برجعلی احمد، اسکندری حسین. (1396). اثربخشی درمان روایتی - سازه گرایانه به شیوه «بازگشت به آینده» بر کاهش نشانه های اختلال فشار روانی حاد ناشی از وقوع تصادف منجر به اغماء در همسران. روانشناسی بالینی، 7، 27
 • اسکندری حسین، عبداللهی راشین، معتمدی عبدالله، عباس پور عباس، محبی علی. (1396). مقایسه پلیس کارآمد و ناکارآمد از لحاظ شخصیتی در رسته های عملیات. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 12، 3
 • اسمری یوسف، رسولی رویا، اسکندری حسین. (1396). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش مهارت های اجتماعی – هیجانی وکاهش افسردگی در دانش آموزان قلدر. مطالعات روان شناختی، 13، 3
 • فرازی فریبا، اسمعیلی معصومه، اسکندری حسین، حاتمی محمد. (1396). تاثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند با همایندی گرایش به تفکر انتقادی. پژوهش های تربیتی، 1، 34
 • هوشیاری زهرا، دلاور علی، مینائی اصغر، اسکندری حسین. (1396). استخراج طرحواره های اخلاقی مدیران در مواجهه با موقعیت های دشوار. اخلاق در علوم و فناوری، 12، 3
 • عصاریان حمیده سادات، آگاه مهوش، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1397). مروری بر مقالات تصاویر ذهنی خود ایند مرتبط با درد و تاثیر ان بر تجربه درد. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 2، 102
 • شاهواروقی فراهانی ندا، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1397). بررسی رگههای شخصیت در زنان مبتلا به سرطانهای پیشرفته پستان و رحم و زنان بهبودیافته از سرطانهای پستان و رحم: یک مطالعه کیفی. علوم پزشکی رازی، 25، 171
 • رئوف مریم، بهشتی سعید، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1397). نقش خانواده و مدرسه در شکل گیری هویت جنسیتی دختران. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 6، 3
 • رفیعی مانی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). بررسی کیفی واکنش به فقدان در جوانان ساکن شهر تهران. پژوهش در سلامت روانشناختی، 12، 3
 • اسکندری حسین، گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1396). تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 31
 • معتمدی عبدالله، عیدالهی راشن، اسکندری حسین، عباس پور عباس، محبی علی. (1396). مقایسه ارزش های فردی حاکم بر پلیس کارآمد و ناکارآمد. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 10، 1
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2019). Formation of the Causal Pattern of the Return of Addiction Based on the Components of Perceived Child-rearing Practices, Coping styles and Hidden Propensities in the Recovered Without Return and Reborn. Novelty in Biomedicine, 7, 2
 • فرخی نورعلی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین. (1398). نقش معنویت و تنظیم شناختی هیجانی بر ترک اعتیاد با وضعیت تاهل و افزایش سن. علوم پزشکی رازی، 26، 5
 • فرخی نورعلی، درتاج فریبرز، اسکندری حسین. (1398). اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته. سالمند شناسی، 4، 1
 • شیورانی مونا، آزادفلاح پرویز، مرادی علیرضا، اسکندری حسین. (1396). اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختالل استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی. مطالعات روان شناسی بالینی، 9، 2
 • هوشیاری زهرا، دلاور علی، مینائی اصغر، اسکندری حسین. (1397). مقایسه دو رویکرد مبتنی بر یادآوری و بازشناسی در اندازه گیری رشد اخلاقی: نئوکلبرگی ها و چالش های بررسی رشد اخلاقی. مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 24، 1
 • فراغتی مریم، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی، اسکندری حسین. (1396). نقش متغیرهای شخصیتی، معنوی، هیجانی و ارتباطی برای ترک اعتیاد در میان معتادان. علوم پزشکی رازی، 24، 161
 • آقابابایی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، فرخی نورعلی، برجعلی احمد. (1397). پیش بینی آسایش درونی براساس نگرش به دین با واسطه گری امید و معنای زندگی. روانشناسی، 12، 22
 • کوهپایه زاده فاطمه، معتمدی عبدالله، درتاج فریبرز، اسکندری حسین، فرخی نورعلی. (1398). اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر امید و نشاط معلمان بازنشسته. علوم روانشناختی، 18، 77
 • بهشتی سعید، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (---). ارائه الگوی شایستگی های مورد انتظار برای دانش آموزان دختر مدارس اسلامی دورۀ متوسطۀ شهر تهران و دلالت های آن در محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. 3، 35
 • هوشیاری زهرا، دلاور علی، مینائی اصغر، اسکندری حسین. (1396). استخراج طرحواره های اخلاقی مدیران در مواجهه با موقعیت‌های دشوار. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 12، 3
 • اصلانی سعید، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1398). پیش بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک های دلبستگی با توجه به نقش واسطه ای شفقت خود در زوجین شهر تهران. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 13، 52
 • معتمدی عبدالله، اسکندری حسین، فرخی نورعلی. (1398). تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان در معرض خطر. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 9، 2
 • شریف زاده علی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1398). ساختار عاملی مقیاس ویژگیهای روانشناختی جذب معلمان ابتدایی. اندازه گیری تربیتی، 9، 37
 • نجیب زاده آویده، اسکندری حسین، خلعتبری جواد، کرمی ابوالفضل. (1398). تحول هویت در بافت فرهنگی: کلان روایات ایران. نشریه مطالعات روانشناسی بالینی، 9، 34
 • پیری رمضان، عباس پور عباس، رحیمیان حمید، ملکی حسن، اسکندری حسین. (1399). طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران آموزشی براساس آموزه‌های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی. فصلنامه مدیریت مدرسه، 8، 1
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). پیشبینی «آسایش درونی» براساس «نگرش به دین» با واسطه گری «امید» و «معنای زندگی». دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 12، 22
 • اسکندری حسین، عیدالهی راشن، معتمدی عبدالله، عباس پور عباس، محبی علی. (1396). مقایسه پلیس کارآمد و ناکارآمد از لحاظ شخصیتی در رسته های عملیاتی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 12، 3
 • برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، معتمدی عبدالله، فلاح احمد. (1397). بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی با واسطه گری خوش بینی. روانشناسی کاربردی، 12، 22
 • mohamad tabar somayeh, Eskandari Hosein, Borj'ali Ahmad, Abbas pour Abbas, Farrokhi Noor Ali. (2017). Constructing causal model of organizational citizenship behaviors by personality factors with mediating of job involvement, job self-efficacy, subjective well-being, and organizational commitment among Aluminum Iran Corporation. Iranian journal of educational Sociology, 1, 3
 • میرصادقی سودابه، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). مقایسه سبک های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی. روانشناسی افراد استثنایی، 8، 29
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Jafari Isa, Dehshiri Gholamreza, Eskandari Hosein, Najafi Mahmoud, Heshmati Rasoul, Hoseinifar Jafar. (2010). Spiritual well-being and mental health in university students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5
 • Ahmadizadeh Mohammad Javad, Ahmadi Khodabakhsh, Eskandari Hosein, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Borj'ali Ahmad, Anisi Jafar, Teimoori Mojtaba. (2010). Improvement in quality of life after exposure therapy, problem solving and combined therapy in chronic war-related post traumatic stress disorder. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 5
 • aghababaei naser, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Eskandari Hosein, Borj'ali Ahmad, Farrokhi Noor Ali, job chen zhou. (2016). Predicting subjective well-being by religious and scientific attitudes with hope, purpose in life, and death anxiety as mediators. Personality and Individual Differences, 90, 90
 • Jafari Isa, Eskandari Hosein, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Heshmati Rasoul. (2010). Effectiveness of coping skills training in relapse prevention and resiliency enhancement in people with substance dependency. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 5
 • مکیان سمیه سادات، اسکندری حسین، برجعلی احمد، قدسی دل آرام. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص توده بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی. JOURNAL OF NUTRITION SCIENCES & FOOD TECHNOLOGY، 5، 4
 • اسکندری حسین، عیدالهی راشن، معتمدی عبدالله، عباس پور عباس، محبی علی. (1396). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ. Quarterly Journal of Law Enforcement Management، 12، 3
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • اسکندری حسین، کنگره زن، ورزش و گفتگوی تمدن ها، article abstraction، مقاله کامل، نقش ورزش در سلامت روانی زنان، 1380/12/07، 1380/12/08
 • اسکندری حسین، دومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، article abstraction، مقاله کامل، هنجاریابی مقیاس اعتیاد پذیری و سو مصرف مواد به منظور شناسایی افراد مستعد سو مصرف مواد در بین دانشجویان، 1383/12/12، 1383/12/13
 • اسکندری حسین، دومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، article abstraction، مقاله کامل، تأثیرات ناهماهنگی ذهنی بر شکل گیری هویت دانشجویان، 1383/12/12، 1383/12/13
 • اسکندری حسین، همایش بومی سازی علوم انسانی در ایران، article abstraction، مقاله کامل، امکان و هویت علم اسلامی، 1388/01/01، 1388/01/01
 • اسکندری حسین، برجعلی احمد، دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین، article abstraction، خلاصه مقاله، مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی، 1389/07/28، 1389/07/30
 • اسکندری حسین، اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی، article abstraction، خلاصه مقاله، بررسی استدلال کودکان 5 تا 11 سال شهر تهران راجع به دروغ مصلحتی، 1391/03/04، 1391/03/04
 • اسکندری حسین، اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی، article abstraction، خلاصه مقاله، بررسی فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن و مقایسه فرسودگی تحصیلی بین دانشجویان فنی و علوم انسانی و دانشگاه های تهران، 1391/03/04، 1391/03/04
 • اسکندری حسین، همایش ملی فرهنگ مطالعه ( فرصت ها و چالش ها )، article abstraction، خلاصه مقاله، مطالعه هراسی مردم ایران، 1392/08/28، 1392/08/28
 • بهشتی سعید، ریوف ملایری مریم، اسکندری حسین، عباس پور عباس، ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ سال(1397)، article abstraction، مقاله کامل، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺴﯿﻠﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ 0302 ﻭﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، 1397/09/01، 1397/09/01
 • اسکندری حسین، ششمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران، article abstraction، مقاله کامل، زبان و اختلال اسکیزوفرنی : روایت پسخوراند تنظیمی در سیستم ذهن - بدن - جهان، 1392/01/01
 • اسکندری حسین، گرامیداشت هفته پژوهش 95، سخنران، 1395/09/24
 • گاطع زاده عبدالامیر، اسکندری حسین، برجعلی احمد، ساکی امینه، حسان مریم، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، article abstraction، خلاصه مقاله، اثربخشی موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی
 • گاطع زاده عبدالامیر، اسکندری حسین، ساکی امینه، کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده، مقایسه سبک زندگی، مکانیزم های دفاعی و تاب آوری در زوج های در آستانه طلاق و عادی و ارایه راهکارهای پیشگیری
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Eskandari Hosein, 2nd Asian Psychotherapy congress:Psychotherapy in East : Dialogue Among Civilizations 29th sep-1st oct2004, article abstraction, complete article, The role of metaphor recite and narrative in psychopathology and psychotherapy of depression, 2004/09/29, 2004/10/01
 • Eskandari Hosein, 2nd Asian Psychotherapy congress:Psychotherapy in East : Dialogue Among Civilizations 29th sep-1st oct2004, poster presentation, complete article, Cultural influences on psychotherapy of depression, 2004/09/29, 2004/10/01
 • Eskandari Hosein, 3nd international conference of cognitive science, article abstraction, complete article, The influence of metaphorical tasks on explicit memory bias in depression, 2009/03/03, 2009/03/05
 • Eskandari Hosein, 14 th international conference of the .A.P.P.A.C -athens, article abstraction, complete article, Comparing of the first and second language metaphors application for cognitive behavioral therapy in bilingual with depression disorder, 2009/05/03, 2009/05/05
 • Eskandari Hosein, 4th international conference on education and new learning technologies, article abstraction, complete article, investigation of development of lie concept in children aged 5-11 in tehran, 2012/07/02, 2012/07/04
 • Jafari Isa, Eskandari Hosein, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Heshmati Rasoul, World Conference On Psychology counselling and Guidance, Effectiveness of Coping Skills Training Based on Marlatt Relapse Pervention Model and Resiliency Enhancement in People with Substance Dependency
 • kaviyani sara, Eskandari Hosein, Ebrahimi Qavam Soqra, 2nd THE international anxiety congress, poster presentation, The relationship between scrupulosity, obsessive-compulsive disorder, and OCD-related cognitive styles in a clinical sample
 • اسکندری حسین، همایش بین المللی 200 سال پس از کانت، article abstraction، مقاله کامل، تاثیر کانت بر شناخت شناسی پیاژه، 1383/08/30، 1383/09/01
 • اسکندری حسین، برجعلی احمد، دومین کنگره بین المللی چاقی و دیابت سندروم متابولیک، article abstraction، مقاله کامل، efficacy of diet therapy on body mass index and body image in women with over weight and obesity، 1389/04/26، 1389/04/28
 • اسکندری حسین، اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی, روانشناسی و علوم اجتماعی، ارائه پوستر، 1394/08/27، 1394/08/27
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی، کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی رابطه اضطراب مرگ با جهت گیری دینی در میان دانشجویان مسلمان ایرانی، 1394/12/18، 1394/12/18
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، article abstraction، خلاصه مقاله، پارادایم تحولی استرس در تبیین سلامت و بیماری، 1395/02/21، 1395/02/22
 • اسکندری حسین، همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، article abstraction، خلاصه مقاله، تاثیر آموزش تاب آوری بر کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی مادران اتیستیک باتوجه به نقش واسطه ای محیط ایمن, والد تحمل پذیر و تعامل والد کودک کارآمد، 1395/02/21، 1395/02/22
 • اسکندری حسین، دومین همایش جهانی حکیم ملاصدرا و حکمت متعالیه ملاصدرا هنر، اخلاق، معاد شناسی، article abstraction، مقاله کامل، نظریه حرکت جوهری به منزله یک راه حل تبیینی برای حل معضله ذهن-مغز در بیماری های روانی، 1383/03/01
 • اسکندری حسین، حلمی ساناز، اولین کنفرانس ببین المللی سواد رسانه ای در ایران، article abstraction، خلاصه مقاله، ارزش سواد رسانه‌ای در پیشگیری از بدفهمی جویندگان معنویت از عرفان، 1393/09/26
تالیف
 • اسکندری حسین. (1387). برنامه درسی پنهان. ایران-تهران، انتشارات نسیما
 • اسکندری حسین. (1383). تربیت پنهان. ایران-تهران، نشر تزکیه
 • اسکندری حسین. (1390). وقتی خانه ای برفی می سازی هیچ وقت دلت نمی خواهد آفتابی بر آن بتابد ( روانشناسی خانواده ). ایران-تهران، انتشارات نسیما
 • اسکندری حسین. (1384). مجموعه کتاب های بهداشت مدارس ( مهارت های بهداشتی ویژه بهداشتیاران ). ایران-تهران، انتشارات هنر آبی
 • اسکندری حسین. (1390). انگشت اشاره ات کجا را نشانه رفته است ( روانشناسی نوجوانی ). ایران-تهران، انتشارات نسیما
 • اسکندری حسین. (1382). خدا به تصور کودکان. ایران-تهران، موسسه فرهنگی منادی تربیت
 • اسکندری حسین. (1378). مشارکت سیاسی. ایران-تهران، انتشارات سفیر
 • اسکندری حسین. (1389). می خواهم عاشق شوم اجازه هست؟ ( روان شناسی نوجوانی ). ایران-تهران، انتشارات نسیما
 • اسکندری حسین، اعلمی نیا منصوره، هنردوست نرگس. (1392). آشنایی با نظریه عمومی سیستم ها: رویکرد، عملکرد و ویژگی ها. ایران-تهران، اورنگ
 • اسکندری حسین. (1389). پوست نارنج ( روان شناسی کودک ). ایران-تهران، انتشارات نسیما
 • اسکندری حسین. (1384). کوریکولوم جامع آموزش سلامت در مدارس از مقطع پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی. ایران-تهران، مهر راوش
 • اسکندری حسین. (1397). معناشناسی: ماهیت و ارتباط شئیت و مشیت. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
ترجمه
 • اسکندری حسین. (1396). مروری بر مسائل بحث انگیز در روان شناسی زبان و تفکر. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
سایر
 • اسکندری حسین. (1396). مروری بر مسائل بحث انگیز در روان شناسی زبان و تفکر. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • اسکندری حسین. (1397). فیلیا بهانه تمام عاشقانه های من. نسیما
 • اسکندری حسین. (1380). روان شناسی سلامت. ایران-تهران، ورای دانش
 • اسکندری حسین. (1380). خانواده و سلامت. ایران-تهران، ورای دانش
 • اسکندری حسین. (1380). بهداشت محیط ایمنی و ارگونومی در مدارس. ایران-تهران، ورای دانش
 • اسکندری حسین. (1380). آموزش حقوق برای نوجوانان. ایران-تهران
 • اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1380). تحول شخصیت در نوجوان. ایران-تهران، ورای دانش
 • اسکندری حسین. (1380). ارتقای بهداشت در مدارس. ایران-تهران، یونیسف
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • ارزشیابی اجرای طرح شهردار مدرسه، کاربردی، 1375/01/01
 • بررسی مقدماتی طرح شورای دانش آموزی دوره متوسطه در سال تحصیلی 77-78، کاربردی، 1378/01/01
 • تدوین مبنای انسان شناختی اسلام برای علوم انسانی، سایر، 1382/01/01
 • ارزشیابی اجرای طرح عمره دانش آموزی، سایر، 1383/01/01
 • بررسی تطبیفی اصلاحات و نوآوری های آموزشی بنا به برنامه توسعه چهارم، 1385/01/01
 • تدوین الگوی نظری تربیت زیستی و بدنی در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، سایر، 1390/09/01
 • ریشه ها و عوامل ایجاد کننده مصرف گرایی در جامعه ایرانی، سایر، 1394/01/20
 • درونی کردن ارزش های اسلامی از طریق برنامه درسی، سایر، 1394/01/20
 • آموزش دینی و رسانه مکتوب، کاربردی
 • بررسی رابطه محرومیت از پدر با هوش، کاربردی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • سرپرستی طرح تهیه تغییر و تحول فرهنگی و تربیتی دانشکده روانشناسی، 1385/02/24
کارشناسی ارشد
 • بررسی نشانه شناسی اختلال اضطراب در فرهنگ ایران، منصوره صادقی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • بررسی نشانه شناسی اختلال شخصیت خودشیفته در فرهنگ ایران، زهرا علی محمدی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • بررسی اثربخشی استعاره درمانی در بهبود افسردگی و مقایسه آن یبا شناخت درمانی و گروه گواه، محمد خان احمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/02/01
 • مقایسه میزان ابتلا به اختلالات رفتاری دختران 7-12 سال تحت پوشش خانه کودک شوش که مشغول به کار هستند با دخترانی که کار نمی کنند، مرضیه عالمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/01
 • بررسی و مقایسه رشد اجتماعی و سلامت روان در دانش آموزان محروم از پدر با دانش آموزان دارای پدر در دبیرستان های شهرضا، مجید امیری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/01
 • بررسی رابطه جهت گیری بیرونی و درونی دینی با سلامت روان، مهشید خلیلی دوآبی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/01
 • بررسی پردازش معنایی اطلاعات هیجانی و نقش درمان استعاره ای در تغییر آن در بین افراد با روان رنجوری افسردگی و مقایسه آن با افراد دارای شخصیت برون گرایی، علی عیسی زادگان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/11/01
 • مقایسه ویژگی های نقاشی ترسیم خانواده و ترسیم آدمک در کودکان بیش فعال با کمبود توجه ADHD با کودکان عادی، کبری مرادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/12/01
 • اثربخشی آموزش حل مسئله بر سلامت روان، جمیله حسنی نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی استعاره های زندگی و .... اضطراب اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/07
 • بررسی و مقایسه روایت ها در جوانان 15-20 ساله و سبک هویتی آنان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/07
 • رابطه بین خلاقیت و شیوه های مقابله با استرس و تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان مبارکه، نفیسه ایران پور، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی تاثیر شیوه مواجه با مرگ بر کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواس اجبار، آزاده صفار زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • رابطه میان بهره مندی از وبلاگ با نگرش افراد نسبت به روابط مجازی و احساس تنهایی بررسی مقایسه ای دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه تهران، ریحانه روحانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی ، باورهای غیرمنطقی و راهبردهای مقابله ای (حل مسئله) در اقدام کنندگان به خودکشی و بهنجار، منیره رزاقیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی مقایسه ای استعاره های موفقیت بین سه گروه رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری 1387، منصوره ابوالحسنی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/28
 • بررسی مقایسه ای عناصر درمانی مثنوی معنوی مولانا با نظریه مراجع محوری راجرز، فرزاد نادری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/29
 • بررسی اثربخشی آموزش تفکر فلسفی مبتنی بر روایت بر توانایی حل مسئله دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی شهر اصفهان، زینب شریفی نجف آبادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/26
 • تدوین الگوی جان درمانی بر پایه قصه طوطی و بازرگان مثنوی معنوی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش ناامیدی، رزگار محمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • اثربخشی کاربرد روایت درمانی بر کاهش بحران هویت دانشجویان علامه طباطبایی، علی اکبر موحدی نسب، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/11
 • نشانه شناسی اختلال وسواس فکری - عملی در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر تهران با تاکید بر فرهنگ ایران، حمیده صادقیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/24
 • بررسی اثربخشی آموزش تکنیک های تجربی طرحواره درمانی بر روی طرحواره های افراد افسرده و مقایسه طرحواره های افراد افسرده با غیر افسرده، سعید طباطبایی برزکی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/24
 • بررسی تاثیر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر تحول یافتگی اخلاقی دختران 12 ساله پایه پنجم ابتدایی شهر تهران، پریوش رحمتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/08/18
 • مقایسه اثربخشی آموزش رفتاری شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل (MBCT) و آموزش رفتاری شناختی یک (CBT ) بر کاهش افسردگی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه آموزش و پرورش قرچک در سال تحصیلی 88-89، رقیه غفاری دیزجی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/20
 • بررسی و مقایسه تکانشگری، خطر پذیری و احساس جوئی در افراد مستعد به سو مصرف مواد و عادی شهر تهران، علیرضا رضوانی فر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/27
 • بررسی رابطه وسواس مذهبی - اخلاقی با نشانه های وسواس فکری - عملی و سبک های شناختی مرتبط با وسواس فکری - عملی، سارا کاویانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/01
 • اثربخشی آموزش سخت رویی به شیوه گروهی بر افزایش خودکار آمدی و راهبردهای مقابله ای کارآمد در دانشجویان پر استرس، امین نصیری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/25
 • بررسی اثربخشی خاطره گویی گروهی بر کاهش افسردگی و اضطراب سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک، زینب ویزواری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/30
 • مقایسه اثربخشی رویکرد آموزش شناختی - رفتاری با آموزش بر اساس رویکرد شناختی - رفتاری - روایتی با تاکید بر اهمیت بدن در کاهش تعارضات زناشویی، نسیم رستمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/03
 • تاثیر استفاده از استعاره در متن بر درک مطلب، بازیابی و بازشناسی اطلاعات در دانش آموزان دبیرستان، میثم ربیعی پور سلیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/09
 • نگرش کارکنان شهرداری تهران نسبت به ارتقای شغلی زنان به پست های مدیریتی و استخراج عوامل موثر بر ارتقای شغلی آنان، زهره داودی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش شادکامی و هدفمندی در بین افراد HIV مثبت تحت مراقبت مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمانشاه، حیدر کسروی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی بیماران مبتلا به ایدز ( HIV ) و مقایسه میزان آن با افراد بهنجار در شهر شیراز، محمد رضا هاتفی نیا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی و مقایسه سبک های هویت یابی و هیجان خواهی نوجوانان عادی و بزهکار شهذ، زهرا حاتمی نیا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان، مرجان قوامی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه میزان سازگاری زناشویی در زوجین شاغل شیفتی و غیر شیفتی مجتمع صنایع کاشی روناس شهرستان سمنان، مهسا باغبان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی مبتنی بر تمثیل در افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان قشم، زهرا وطن دوست، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه سرسختی روانشناختی و میزان استرس افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با افراد غیرمبتلا، آزاده شفی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی و مقایسه میزان افسردگی در زنان حامله با جنین مذکر و مونث در بیمارستان الزهرا رشت، سارا علیزاده سیاه اسطلخی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش تمایل دوستی های خیابانی در ابتدای نوجوانی در شهر قم در سال89-90، شیرین قرنلی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی اثربخشی قصه گویی در ارتقای مهارت های اجتماعی مبتنی بر رفتارهای مربوط به خود در دانش آموزان دختر پایه ابتدایی شهر تهران 88-89، مهرناز سید عزیزالله طهرانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • رابطه نیازهای بنیادی روان شناختی ( خود مختاری ، شایستگی و ارتباط ) و خودکار آمدی با انگیزش شغلی در کارکنان شرکت استیل البرز، سمانه بیات، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/28
 • الگوی ایلا، به رزان حسینی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/25
 • نشانه شناسی اختلال افسردگی درمراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر تهران با تاکید برفرهنگ، نجمه مکی آبادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/22
 • بررسی اثربخشی آموزش مفهوم انتخاب ( جبر و اختیار و مفاهیم مرتبط با آن ) در افق مولانا بر تغییر وضعیت هویت من در بین دانشجویان، زهره شیر افکن، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/28
 • نشانه شناسی اختلال دو قطبی در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر تهران با تاکید برفرهنگ، لیلا کریمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/29
 • بررسی مبانی آسیب شناختی روانی و روان درمانی از دیدگاه عطار نیشابوری، نرگس هنر دوست، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/17
 • بررسی مبانی آسیب شناختی روانی و روان درمانی از دیدگاه مولانا، منصوره اعلمی نیا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/17
 • نشانه شناسی اختلال اضطراب در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر تهران با تاکید برفرهنگ، سکینه خلیلی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/22
 • بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس، سمیه محمد تبار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/16
 • بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی، هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس، سمیه محمد تبار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/16
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ رف‍ت‍ارش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌، ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ف‍ت‌ ال‍م‍اس‌، سمیه محمدتبار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/16
 • اثربخشی خود بخشودگی بر مبنای مفاهیم قرآنی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه، الهام فتحی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/22
 • بررسی اثر بخشی روایت درمانی برکاهش شدت نشانه های افسردگی در بیماران افسرده شهر شیراز، ابراهیم روز دار، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/26
 • اثر بخشی باز آموزی اسناد بر ارتقاء تاب آوری و سازگاری دختران مقطع اول دبیرستان تهران سال تحصیلی90-1389، فاطمه شقاقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/10
 • بررسی تحول مفهوم دروغ در کودکان 5تا11 ساله شهر تهران، خدیجه بزرگی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/03
 • شناسایی و تبیین مولفه های روانشناسی مثبت در بوستان و گلستان سعدی، بهاره بدری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/14
 • بررسی عوامل فردی و اجتماعی در میزان بروز آزار جنسی زنان شاغل شهر تهران، فاطمه بهزاد فر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/26
 • بررسی پیش آموزش از طریق چند رسانه ای ها بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم، اکرم اسکندری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/14
 • بررسی مشکلات هویتی دختران نوجوان و رابطه آن با اختلالات خوردن در دبیرستان های شهر تهران، مرضیه سینا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/22
 • بررسی تحلیلی و تطبیقی سیر تطور اهداف آموزش و پرورش سنتی و جدید در ایران، سارا ابوئی مهریزی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/05
 • بررسی رابطه عملکرد خانواده بر رشد اجتماعی کودکان 4تا6 ساله و مهارت های اجتماعی آنان در مهد کودک های منطقه 2 شهر تهران، حمیده کلیج، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/21
 • روایت شناسی افراد مورد سو استفاده جنسی کودکان، حکیمه غفاری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/21
 • تاثیر مدل های ارتباطی درمانگر- مراجع بر کیفیت پیمان کاری در مراجعان روان رنجور، محمد رضا نیک فرجام، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/29
 • بررسی تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد مهارت های اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی، صمد الماسی حسینی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/08/27
 • بررسی و مقایسه سبک های روایی افراد درونگرا و برونگرا، مونا امراللهی نیا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/09/20
 • بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سازگاری روان شناختی با نحوه فرهنگ پذیری مهاجرین ایرانی شهر تورنتو کانادا، رویا برق گیر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/09
 • چگونگی پاسخگویی به سوالات کودکان دبستانی درباره خدا، راهله شفیعی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/07
 • مقایسه شبکه حافظه معنایی و رک و تفسیر استعاره ها در افراد خلاق و اسکیزوفرنی، ساناز حلمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/01
 • تاثیر ابعاد کمال گرایی بر گرایش به طلاق افراد متقاضی و غیر متقاضی طلاق شهرستان شهرکرد، زهرا خدابخشی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/01
 • اثربخشی درمان روایتی بر احساس گناه و عزت نفس مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی، طرح تک آزمودنی، دانشجوی کارشناسی ارشد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/06
 • تدوین مدل پیش بینی بهره وری منابع انسانی بر اساس سرمایه روان شناختی با واسطه گری کیفیت زندگی کاری و تعارض کار- خانواده کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهران‬‬‬‬‬‬‬، ‫ الهه محمودزاده حسن آبادی‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • رابطه پذیرش اجتماعی با اختلال های رفتاری - هیجانی و سبک های هویت در دانش آموزان دختر نوجوان، بهاره صحرایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/16
 • بررسی اثربخشی روایت درمانی بر افزایش عزت نفس و کاهش احساس گناه مادران کودکان کم‌توان ذهنی، فاطمه نادری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/11
 • رابطه تصویر بدنی و عزت‌ نفس بر افسردگی آتیپیک: نقش تعدیل‌کنندگی‌ خود‌شفقت‌‌ ورزی، ‫لادن محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس تجربۀ یادگیری و ادراک از جوّ کلاس درس با میانجیگری آموزش ترغیبی در دانش‌آموزان دوره‌ی دوم ابتدایی شهر ساری، آرش ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/20
 • بررسی اثربخشی روایت درمانی بر ادراک سالخوردگی و اضطراب مرگ در سالمندان، ژاله نوذری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/25
 • بررسی نظام خلقی و بررسی نظام خلقی و شخصیتی مردم تهرانی در راستای تنظیم نقشه ی خلقی مردم ایران، احمد طلوع، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس تجربۀ یادگیری و ادراک از جوّ کلاس درس با میانجیگری آموزش ترغیبی در دانش‌آموزان دوره‌ی دوم ابتدایی شهر ساری، آرش ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/10
 • ررسی نقش نشخوار ذهنی و حساسیت اضطرابی در تجربه اختلال ملال پیش از قاعدگی )(PMDDدر افراد مبتلا و غیر مبتلا و مقایسه آنها، سمیرا پیازچیان لنگرودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/14
 • تأثیر سبک زندگی بر کیفیت زندگی فرهنگیان بازنشسته با تأکید بر نقش واسطه‎ای سرمایه اجتماعی، مهارت‎های اجتماعی و شادکامی، معصومه پریزن، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/25
 • اثربخشی درمان روان پویشی فشرده کوتاه مدت برسلامت روان، کیفیت زندگی و ناتوانی ناشی از سردرد در بیماران مبتلا به سردرد تنشی مزمن، فاطمه احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • پیش بینی مشکلات بین شخصی و تعاملی افراد بر اساس سبک های دلبستگی با توجه به نقش واسطه ای خود شفقت ورزی در زوجین شهر تهران، سعید اصلانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • تأثیر پیام رهایی بخش بر متقاعدسازی سیاسی با توجه به سطح دانش سیاسی و سیستم مغزی رفتاری غالب، سبا قدیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/27
 • تاثیر صلاحیت اخلاقی و جایگاه اجتماعی بر رفتار همرنگی در اینترنت، آیدا مفخمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/27
 • بررسی روند شکل گیری شرم و شاخص های تعیین کننده آن در کودکان 7-1سال شهر سیرجان، حدیث محمودآبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/23
 • پیش بینی تمایل به خرید آنی بر اساس سوگیریهای رفتاری با میانجیگری عزت نفس و خودکنترلی، سوسن زمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/29
 • اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری سوزان ام نل بر پرخاشگری پسران 8-11سال، سیمین اکبری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • بررسی پدیدارشناسی مفهوم دیگری در تجربه افسردگی، ارغوان انصاریان نظری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر کاهش استرس شغلی و ناسازگاری شغلی کارکنان آتش نشانی استان تهران، عطیه حامدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • اثر عواطف مثبت و منفی بر میزان همنوایی با حضور و عدم حضور فیزیکی گروه در زندانیان زندان نسوان اصفهان، زری مومن زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • بررسی عوامل موسیقایی تاثیرگذار بر ادراکِ شباهت در ملودی‌هایِ موسیقایی نو: نقش میانجیِ احساساتِ موسیقایی، کمال ابراهیم زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • تدوین و آزمون مدل علّی افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • پیش بینی خودکارآمدی بر اساس سبکهای دلبستگی با نش واسطه تصویر بدن در مادرها، منصوره صالحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • آینده پژوهی تغییرات محتوائی و رویکردی روانشناسی بالینی کشور برای تطبیق با نیازها و انتظارات آینده، لیلا صفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مقایسه تعهد، ثبات و رضایت زناشویی در مردان متأهل، با توجه به روابط پیش از ازدواج‬، نوید یوسفی سهزابی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مقایسه هیجان‌های خودآگاه و حساسیت به طرد در افراد افسرده مالیخولیایی و آتیپیک‬، نرگس فتوحی براغوش‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی آموزشی فلسفه بر رشد اخلاقی ..
 • اثربخشی بازی جدی وقایع درتعدیل سوگیری شناختی تاییدی :طرح آزمایشی موردی، ارغوان سعیدان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • بررسی عوامل پیش بینی کننده همدلی - نوعدوستی در جوانان و آزمون میزان گرایش آنها به نیکوکاری به منظور دستیابی به مدل معرف شخصیت مثبت اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/16
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍اری‌ وال‍دی‍ن‌، ت‍ن‍ظی‍م‌ ک‍ن‍ش‌ ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ و دارودرم‍ان‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ت‍وج‍ه‌- ف‍زون‌ ج‍ن‍ب‍ش‍ی‌ (ADHD)، علی اکبر سلیمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/08/17
 • بررسی و مقایسه اثربخشی آموزشی حل مساله و جبر بر پرخاشگری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/05
 • بررسی نقش آموزش خلاقیت در پیش بینی سلامت روان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/05
 • تدوین بسته روان درمانگری وجودی بر اساس اندیشه جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و افزایش تحول من، فاطمه تقی یاره، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • طراحی و مقایسه اثربخشی دو برنامه درمانی مبتنی بر اصول درمان روایتی و درمان مبتنی بر آموزه های قرآنی در کاهش تعارض های زناشویی با توجه به محتوای بستن در ایجاد آن ویژه زنان و مردان شهر سنندج در سال 88-89، اسدالله ویسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای و سبک زندگی مبتنی بر "مدل مارلات" در افزایش تاب آوری و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد، عیسی جعفری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/23
 • بررسی و مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری خانواده محور، گروهی و فردی در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان پسر مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر بندر عباس، کوروش محمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/07
 • مقایسه اثربخشی روش های آموزشی مدیریت رفتاری والدین، تنظیم کنش حافظه کاری و دارو درمانی بر کاهش اختلال نارسایی توجه- فزون جنبشی، علی اکبر سلیمانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/08/05
 • سنجش ابعاد و مولفه های هویت فردی و اجتماعی و تاثیر آنها بر انسجام هویت ملی دانشجویان دانشگاه های تهران، به منظور ارائه یک مدل روابط ساختاری، محمد سلگی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/06
 • اثربخشی طرحواره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، محسن خورشید زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • تبیین مبانی روان‌شناختی استدلال‌های رای‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری :الگوپردازی استدلال‌ها بر پایه مولفه‌های مفهوم درگیری‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، محمدعلی حکیم آرا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/01
 • طراحی مدل پیش بینی رفتارهای شهروندی سازمانی و اتلاف اجتماعی بر مبنای عوامل شخصیتی ، انگیزشی و ...، زهره رافضی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/19
 • تدوین برنامه آموزشی توانمند سازی زوجین براساس نظریه عشق استرنبرگ و تاثیر آن بر کاهش تعارص زناشویی و افزایش رضایتمندی زوجین ناخرسند شهر همدان، حسین محققی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/23
 • رابطه بین هوش معنوی، هوشیاری، و رهبری اصیل در میان مدیران دانشگاه های دولتی شهر تهران، کاوه قدمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/27
 • ساخت و استانداردسازی ابزار اندازه گیری طرحواره های اخلاقی و ارائه مدل تبیینی آن بر اساس عوامل شخصیتی، قدرت همدلی و جو اخلاقی، زهرا هوشیاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/09/25
 • تدوین مدل ساختاری شیوههای فرزند پروری مادران مبتنی بر سبکهای دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلالهای اضطراب جدایی و وسواس- جبری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
سمت‌های اجرایی
 • مسئول کلینیک مشاوره شاهد، 1374/05/08، ایران، تهران
 • مسئول مرکز مشاوره دانشگاه، 1375/07/08، ایران، تهران
 • مدیر امور فرهنگی و مشاور دانشگاه، 1375/12/26، ایران، تهران
 • عضو شورای آموزش و پرورش استان تهران، 1377/07/13، ایران، تهران
 • عضو شورای گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی، 1377/12/05، ایران، تهران
 • مدیرکل دفتر مشاوره و بهداشت مدارس وزارت آموزش و پرورش، 1378/03/05، ایران، تهران
 • مشاور پژوهشی رئیس پژوهشکده و دبیر شورای تحقیقات، 1381/09/04، ایران، تهران
 • عضو کمیته دوره های نیمه حضوری فراگیر در رشته روانشناسی عمومی، 1383/12/09، ایران، تهران
 • مشاور معاون فرهنگی در سیاست گذاری فعالیت های فرهنگی اجتماعی دانشگاه، 1384/02/25، ایران، تهران
 • مدیر گروه علوم انسانی(شورای بررسی کتاب) سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1385/12/22، ایران، تهران
 • رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی، 1387/09/16، ایران، تهران
 • ریاست مرکز پژوهشی علوم رفتاری دانشگاه علامه طباطبایی، 1387/09/30، ایران، تهران
 • مدیر گروه علوم انسانی(شورای بررسی کتاب) سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1388/04/20، ایران، تهران
 • مدیر گروه روانشناسی بالینی، 1392/09/18، ایران، تهران
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه، 1394/01/20، ایران، تهران
 • عضو کمیته اسلامی کردن دروس دانشگاهی دانشگاه، 1394/01/20، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • مدیر مسئول فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، علمی پژوهشی، 1394/01/20
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • تکنیک های روایت درمانی، 1388/09/21
 • تبیین و نقد جایگاه عقلانیت در حکمت متعالیه و تعلیم و تربیت و فلسفه پست مدرنیسم، 1388/09/21
 • کارگاه در دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه، 1392/09/18