professor_pic
حسین اسکندری
حسین اسکندری ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • سهرابی اسمرود فرامرز، جعفری فر سلیمان، زارعی سلمان، اسکندری حسین. (1391). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی: مطالعه موردی. روانشناسی بالینی، 4، 16
 • اسکندری حسین. (1393). فهم روایی: توسعه چارچوبی نظری برای آموزش فهیمانه یادگیرندگان. پژوهش در نظام های آموزشی، 7، 22
 • اسکندری حسین. (1392). بررسی نقش و اهمیت روش تحلیل گفتمان در قلمرو روان‌شناسی گفتمانی. اندازه گیری تربیتی، 4، 14
 • اسکندری حسین. (1392). کشف جهان اجتماعی بیماری روانی، بازنگری در ماهیت بیماری روانی و تاکید بر ساخت زبانی آن. مطالعات روان شناسی بالینی، 3، 12
 • اسکندری حسین. (1393). افسردگی به منزله یک بیماری اجتماعی فرهنگی: الگوهای پیش بینی کننده اختلال افسردگی در فرهنگ ایرانی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 4، 14
 • علیخانی مصطفی، اسکندری حسین. (1393). نظریه پردازی و کشف الگوی فرایند مقابله با اختلالات جنسیِ آسیب زای منجر به اختلافات زناشویی. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 4، 6
 • علیزاده سوسن، احدی حسن، عشایری حسن، اسکندری حسین. (1391). بررسی تاثیر کاربرد استعاره بر حافظه افراد دو زبانه. زبان پژوهی، 3، 6
 • خانی پور حمید، اسکندری حسین. (1392). نظریه خویشتن گفت و گویی، کاربردها در رواندرمانی. تازه های رواندرمانی، 19، 67-68
 • رافضی زهره، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1391). رابطه بین ابعاد شخصیت و دو نوع رفتار شهروندی سازمانی1. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 2، 5
 • مکیان سمیه سادات، اسکندری حسین، برجعلی احمد، قدسی دل آرام. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی1. پژوهنده، 15، 77
 • موسوی پور سعید، گلزاری محمود، دلاور علی، اسکندری حسین. (1390). رابطه بین روایت از رویا و مولفه های تجارب خواب با ویژگی های شخصیتی دانشجویان. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 2
 • محمدی کوروش، برجعلی احمد، اسکندری حسین، دلاور علی. (1389). کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. روانشناسی بالینی، 2، 5
 • Eskandari Hosein, mirsadeghi sodabeh. (---). qualitative study of the accrued thoughts wallon growth theory. ---
 • رافضی زهره، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1390). رابطه بین رفتار اتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران. تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی، 2، 8
 • محمدتبار سمیه، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1390). 1بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 7
 • نیک فرجام محمد رضا، اسکندری حسین، حاتمی جواد. (1392). مقایسه کیفیت اتحاد درمانی درمانگران مبتنی بر کاربرد مدلهای ارتباطی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 3، 12
 • شریفی رضا، اسکندری حسین، دلاور علی، برجعلی احمد. (1389). ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب در سازمان نظامی. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • محققی حسین، اسکندری حسین، دلاور علی، برجعلی احمد. (1389). تاثیر برنامه آموزشی توانمندسازی زوجین براساس نظریه عشق، براساس نظریه عشق، بر تعارض زناشویی والدین و ادراک شایستگی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان. خانواده و پژوهش، 7، 11
 • پیرخائفی علیرضا، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1389). بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان. روانشناسی تربیتی، 6، 17
 • اسکندری حسین، اشرف آبادی مسعود، عرب بافرانی حمیدرضا، نقوی محمد. (1391). رابطه شیوه های یادگیری کلب با صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 9، 35
 • صادقیان حمیده، خدایی اردکانی محمد رضا، اسکندری حسین، تمیزی زهرا، خدایی علیرضا. (1392). بررسی علایم اختلال وسواس فکری- عملی در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر تهران. روان پرستاری، 1، 2
 • ابوالحسنی منصوره، اسمعیلی معصومه، اسکندری حسین. (1389). بررسی مقایسه ای ویژگی استعاره های موفقیت رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری. پژوهش در نظام های آموزشی، 4، 11
 • علیزاده سوسن، احدی حسن، عشایری حسن، اسکندری حسین. (1389). مقایسه اثر بخشی استعاره های زبان اول و زبان دوم در فرایند استعاره درمانی افراد دوزبانه مبتلا به افسردگی. مطالعات روانشناسی بالینی، 2، 6
 • احمدی زاده محمد جواد، فلسفی نژاد محمدرضا، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1389). مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ. Iranian Journal of Military Medicine، 12، 3
 • مکیان سمیه سادات، اسکندری حسین، برجعلی احمد، قدسی دل آرام. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی بر شاخص توده بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 5، 4
 • عیسی مراد رودبنه ابوالقاسم، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، به پزوه احمد. (1389). اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای (PTSD) مزمن آزادگان ایرانی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1، 1
 • پورابوالقاسمی راحیل، عباس پور عباس، اسکندری حسین. (1392). بررسی وضعیت فرسودگی شغلی منابع انسانی و رابطه آن با فشارزاهای شغلی: مطالعه ای در شرکت پایانه های نفتی ایران. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 4، 16
 • متین خواه فاطمه، موسوی اشرف سادات، اسکندری حسین، ازخوش منوچهر. (1391). تحلیل محتوای روایت زندگی زنان متاهل سازگار و ناسازگار. پژوهش های مشاوره، 11، 42
 • کرد میرزا عزت الله، آزاد حسین، اسکندری حسین. (1382). هنجاریابی آزمون آمادگی اعتیاد به منظور شناسایی افراد مستعد سوء مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه های تهران. اعتیاد پژوهی، 1، 2
 • اسکندری حسین، کیانی ژاله. (1386). تاثیر داستان بر افزایش مهارت فلسفه ورزی و پرسش گری دانش آموزان. مطالعات برنامه درسی، 2، 7
 • ایزدی طامه احمد، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1389). صبر ، مبانی نظری و کارکردهای روانی – اجتماعی. 17، 78
 • محفوظی علی، نجفی مهدی، صرامی غلامرضا، رجبی مصطفی، نعمت زاده خسرو، اسکندری حسین. (1384). اندازه گیری کمی و رتبه بندی عوامل تنش زای شغلی: بررسی مقدماتی در دستیاران بیهوشی. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 23، 89
 • اسماعیلی نسب مریم، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1385). مقایسه استعاره های به کار رفته توسط افراد افسرده و مضطرب کلینیک های شهر تهران با افراد عادی در مورد مفاهیم خود و زندگی. روانشناسی تربیتی، 1، 3
 • جعفری عیسی، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد. روانشناسی بالینی، 1، 3
 • اسکندری حسین، شکرایی زهرا. (1383). بررسی و مقایسه ی پایگاه های هویت در میان دختران و پسران دانشجو. مطالعات روان شناختی، 2، 5
 • اسماعیلی نسب مریم، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1384). مقایسه روایت های زندگی افراد افسرده و مضطرب با افراد عادی. تازه های علوم شناختی، 7، 27
 • باقری خسرو، اسکندری حسین، خسروی زهره، اکبری مسلم. (1374). پیش فرضهای روان شناسی اسلامی. روش‏ شناسی علوم انسانی، 5
 • احدی بتول، اسکندری حسین. (1385). شخصیت و رضایت زناشویی. روانشناسی تربیتی، 1، 6
 • علیزاده سوسن، اسکندری حسین. (1387). بررسی روند تحولی استعاره در کودکان. روانشناسی تربیتی
 • باقری خسرو، اسکندری حسین، خسروی زهره، اکبری مسلم. (1375). عمل آدمی و آثار آن (پیش فرضهای روان‏ شناسی اسلامی 2). روش‏ شناسی علوم انسانی، 7
 • محمدخانی شهرام، اسکندری حسین. (1384). بررسی همه گیری شناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان 15-7 ساله تهران. روانشناسی تربیتی، 1، 2
 • اسکندری حسین، رضایی ملاجق رسول، واحدی حسین، اقبالی علی. (1388). بررسی استعاره های زندگی در خانواده ی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و مقایسه ی آن با خانواده های سالم. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 31، 84
 • Eskandari Hosein, helmi sanaz. (2014). The role of impulsivity, risk – taking, and sensation- seeking in people prone to substance abuse. Journal of Applied Psychology, 1, 6
 • امامی کندوائی رقیه، اسکندری حسین. (1387). بررسی شکل گیری مفهوم خدا در کودکان مسلمان-مسیحی و یهودی. روانشناسی تربیتی
 • ایزدی فاطمه، فتحی محمد، عرب خزائلی نرگس، اسکندری حسین. (1392). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت اجتماعی، مرزی و افراد سالم. تحقیقات علوم رفتاری
 • نجفی مهدی، اسکندری حسین، صرامی غلامرضا. (1382). تاثیر فعالیت در رشته تخصصی بیهوشی بر شاخص های سلامت روانی. تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1، 6
 • KHANAHMADI Mohammad, MALMIR Maryam, Eskandari Hosein, ORANG Tahereh. (2013). Evaluation of visual information processing in depressed people. Iranian Journal of Public Health, 42, 11
 • محمد زاده علی، اسکندری حسین. (1388). ابعاد اسکیزوتایپی: پیوستاری بین اسکیزوفرنیا و اختلال وسواس فکری ـ عملی. روانشناسی معاصر، 4، 7
 • Eskandari Hosein, eskandari mohadeseh, helmi sanaz. (2014). Toward The Better Understanding Of Actual Use Of Technology By Iranian Students: Moderators And Mediators Of Computer Uses. Journal of Applied Psychology, 2, 7
 • اسکندری حسین. (1389). مقایسه اثربخشی دو روش والدین با رویکرد آدلری و رفتاری بر کاهش شدت نشانه های اختلال سلوک در کودکان. کودکان استثنایی، 10، 37
 • اسکندری حسین. (1383). نظریه حرکت جوهری بمنزله یک راه حل تبیینی برای حل معضله ذهن – مغز در بیماری های روانی. 1، 1
 • اسکندری حسین. (1373). بررسی تحول مفهوم خدا در کودکان 4 تا 12 ساله تهران. تعلیم و تربیت، 1، 1
 • اسکندری حسین. (1392). نقش تجربه رایانه ای بر پذیرش فناوری: به منظور تعیین تعدیل کنندگی و واسطه گی متغیرهای میانجی. پژوهش در نظام های آموزشی، 1، 1
 • اسکندری حسین. (1377). نقش مشارکت سیاسی در کاهش بحران های روانی. 1، 1
 • اسکندری حسین. (1391). بررسی رابطه بین میزان فعالیت های پرورشی مدارس و ابعاد هویتی دانش آموزان. روانشناسی تربیتی، 8، 24
 • اسکندری حسین. (1385). سایه فرهنگ بر رفتار فرد. رشد، 1، 6
 • اسکندری حسین. (1385). تاثیر متقابل فرهنگ و آسیب شناسی روانی. رشد، 1، 5
 • اسکندری حسین. (1385). مشاوره و چالش های پیش رو. رشد، 1، 5
 • اسکندری حسین. (1385). ضرورت آموختن. رشد، 1، 1
 • اسکندری حسین. (1384). وقتی جان کسی را نجات دهیم. رشد، 1، 1
 • اسکندری حسین. (1386). هویت فردی چگونه در ما شکل می گیرد؟. رشد، 1، 1
 • Delavar Ali, Golzari Mahmoud, Eskandari Hosein. (2011). THE RELATIONSHIP BETWEEN DREAM RECALLS, COMPONENTS OF SLEEP EXPERIENCES, AND PERSONALITY TRAITS OF STUDENTS. 1, 2
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2009). EFFECTS OF PATIENCE AND PROBLEM SOLVING TRAINING ON AGGRESSIVENESS AND SELECTING CONTRASTIVE STRATEGIES IN POLICE UNIVERSITY STUDENTS. Danesh-e-Entezami, 11, 44
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2009). INVESTIGATING THE EFFECT OF CREATIVITY INSTRUCTION ON MET COGNITION COMPONENTS OF CREATIVE THINKING AMONG UNIVERSITY STUDENTS. 3, 8
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2010). CLINICAL EFFECTIVENESS OF CHILDREN’S DEPRESSION INVENTORY FOR DIAGNOSING DEPRESSION DISORDER OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. Journal of Clinical Psycology, 2, 5
 • رفیعی مانی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1398). شناخت فقدان های تجربه شده در تاریخچه ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10، 37
 • ایزدی طامه احمد، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1388). مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابل های دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. دانش انتظامی، 11، 44
 • پیرخائفی علیرضا، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1388). تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکرخلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3، 2
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، شریفی رضا. (1389). ویژگی های شخصیتی افراد.... روانشناسی نظامی، 1، 3
 • دلاور علی، برجعلی احمد، اسکندری حسین، پیر خاِئفی علیرضا. (1388). 1تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3، 2
 • دلاور علی، برجعلی احمد، اسکندری حسین، ایزدی طامه احمد. (1389). مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. دانش انتظامی، 11، 3
 • دلاور علی، علی زاده حمید، اسکندری حسین، احدی حسن، اسماعیلی نسب مریم. (1390). مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلر - درایکورس و بارکلی بر بهبود مولفه های محیط خانواده در خانواده های دارای فرزندان با اختلال سلوک. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 4
 • دلاور علی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، شریفی رضا. (1389). 1ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب درسازمان نظامی. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • کردمیرزا عزت الله، برجعلی احمد، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). الگویابی زیستی ـ روانی ـ معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقای تابآوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر. اعتیاد پژوهی، 3، 10
 • برجعلی احمد، قدسی دل ارام، اسکندری حسین، مکیان سمیه سادات. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی.... خانواده پژوهی، 15، 5
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، محمدی کوروش. (1389). کارایی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. روانشناسی بالینی، 2، 1
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، محمدی کوروش. (1389). کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی.... روانشناسی بالینی، 2، 1
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، قدسی دل آرام، مکیان سمیه سادات. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص.... علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15، 5
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ایزدی طامه احمد. (1388). مقایسه تاثیر آموزشی صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبرد های مقابله ای. دانش انتظامی، 11، 3
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، دلاور علی، شریفی رضا. (1389). ویژگی های شخصیت افراد ایثارگر و یاری رسان.... روانشناسی نظامی، 1، 3
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، مکیان سمیه سادات، قدسی دل ارام. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی. 15، 5
 • Delavar Ali, Eskandari Hosein, Borj'ali Ahmad, Golzari Mahmoud. (2010). INVESTIGATING THE STRUCTURAL RELATIONS OF CREATIVITY, SELF EFFICACY AND COPING WITH MENTAL HEALTH. educational psychology, 6, 17
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein, mohammadi korosh. (2009). THE EFFECT OF CO-MORBIDITY OF POSITIVE AND NEGATIVE SCHIZOTYPAL PERSONALITY TRAITS ON TREATMENT OUTCOME OF OBSESSIVE-COMPULSIVE SUBTYPES. JOURNAL OF RESEARCH IN BEHAVIOURAL SCIENCES, 7, 13
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، اسماعیلی نسب مریم. (1385). مقایسه استعاره های به کار رفته.... روانشناسی، 1، 3
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، پیرخائفی علی رضا. (1389). -بررسی روابط ساختاری خلاقیت ، خودکارآمدی و روش کنار آمدن با سلامت روان. روانشناسی تربیتی، 6، 17
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ایزد یطامه احمد. (1387). مقایسة تأثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابل های دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. 1، 78
 • رافضی زهره، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1391). رابطه بین ابعاد شخصیت و دو نوع رفتار شهروندی سازمانی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 2، 5
 • محمدتبار سمیه، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1390). بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 7
 • محمدتبار سمیه، اسکندری حسین، عباس پور عباس. (1390). بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 7
 • پورابوالقاسمی راحیل، عباس پور عباس، اسکندری حسین. (1392). بررسی وضعیت فرسودگی شغلی منابع انسانی و رابطه ان با فشارزاهای شغلی :مطالعه ای در شرکت پایانه های نفتی ایران. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 1، 23
 • اسکندری حسین. (1393). نقد و بررسی دانش ارتباطی از منظر معرفت شناسی اسلامی. ذهن، 15، 57
 • اسکندری حسین. (1393). افسردگی به منزله یک بیماری اجتماعی- فرهنگی: الگوهای پیش بینی کننده اختلال افسردگی در فرهنگ ایرانی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 4، 14
 • kaviyani sara, Eskandari Hosein, Ebrahimi Qavam Soqra. (2015). The Relationship between Scrupulosity, Obsessive-Compulsive Disorder and Its Related Cognitive Styles. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 3, 1
 • امینی خو معصمومه، اسکندری حسین، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد، پزشک شهلا. (1394). خود و اسکیزوفرنی: مطالعه مورد پژوهی . مطالعات روان شناسی بالینی، 6، 21
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1395). تدوین مدل علی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت گیری دینی با واسطه گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی. پژوهشنامه روانشناسی اسلامی، 1، 2
 • تقی یاره فاطمه، اسکندری حسین، اعوانی غلامرضا، دلاور علی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). تدوین بسته روان درمانگری وجودی براساس اندیشه جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و سطح تحول من. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 9
 • عظیم پور علیرضا، اسکندری حسین، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). بررسی تاثیر آموزش «فلسفه برای کودکان» بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران در سال 1387. مطالعات روانشناسی تربیتی، 13، 23
 • اعلمی نیا منصوره، اسکندری حسین. (1395). انسان به منزله مساله ای زبانی( دیدگاه مولانا درباره نقش زبان در تعیین وضعیت روانی و رفتار انسان ). مطالعات روان شناسی بالینی، 6، 24
 • هادی سعیده، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی براساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خود کنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28
 • عظیم پور علیرضا، اسکندری حسین، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). بررسی اثرگذاری آموزش فلسفه به کودکان بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی در شهر تهران. مطالعات روانشناسی تربیتی، 13، 23
 • اسکندری حسین. (1395). تاثیر مولفه های خلاقیت تورنس بر بازسازی دانش در شبکه ی حافظه معنایی بوسیله الگوریتم جست و جوی معنایی چند محدودتی در آزمون تداعی های دور. تازه های علوم شناختی، 18، 3
 • جعفری میرسعید، اسمعیلی معصومه، اسکندری حسین، فرح بخش کیومرث. (1395). اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستان های منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 27
 • نیکپور غلامعلی، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ضرغامی مهران. (1394). بررسی علل زیر بنایی و فرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی و روانپزشکی شهر تهران. طلوع بهداشت یزد، 15، 4
 • اعلمی نیا منصوره، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1393). آسیب شناسی روانی و روان درمانی از دیدگاه مولانا: پیش فرض های انسان شناسی، روان شناسی و روش شناسی. پژوهش های مشاوره، 13، 51
 • نیکپور غلامعلی، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ضرغامی مهران. (1394). ساخت وهنجاریابی ابزار علل فرهنگی همبودی وسواس فکری و اختلال افسردگی عمده در جامعه ایرانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25، 130
 • گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، اسکندری حسین، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). آزمون مدل علی افسردگی بر اساس مولفه های سبک زندگی با میانجی گری سلامت اجتماعی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 1
 • اسکندری حسین، هادی سعیده، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی. پژوهش های مشاوره، 15، 20
 • میرصادقی سودابه، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1396). تدوین مدل ساختاری ش ی وه ها ی فرزند پرور ی ما دران بر اساس سبک ها ی دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال ها ی اضطراب جدایی و وسواس - اجبار. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 30
 • Eskandari Hosein, Gatezadeh Abdolamir, Borj'ali Ahmad, Farrokhi Noor Ali, So