professor_pic
حمید رحیمیان
حمید رحیمیان ، دانشیار رشته آموزش و پرورش است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
Teaching Courses
 • مدیریت‌ عمومی، کارشناسی
 • نظریه ‌و ‌کابرد ‌نگرش ‌سیستمی‌ در ‌برنامه‌ریزی‌آموزشی و درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت اموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رفتار و روابط انسانی ‌در‌ سازمان ‌های ‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی ‌و مدیریت ‌سیستم های ‌اطلاعاتی‌ در آموزش عالی، دکتری
 • کاربرد سیستم های اطلاعاتی در مدیریت آموزشی، دکتری
 • رفتار و روابط انسانی ‌در‌ سازمان ‌های ‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • رفتار سازمانی ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • مدیریت‌تغییر‌و‌نوآوری‌در‌سازمان‌های‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • اصول‌ مدیریت ‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌تغییر‌و‌نوآوری‌در‌سازمان‌های‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • تئوری های‌سازمانی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت اموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • رفتار و روابط انسانی ‌در‌ سازمان ‌های ‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌ مدیریت ‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تئوری های‌سازمانی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • رفتار سازمانی ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • مدیریت‌ عمومی، کارشناسی
 • رفتار و روابط انسانی ‌در‌ سازمان ‌های ‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • رفتار سازمانی ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • رفتار سازمانی ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • رفتار سازمانی ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • تئوری های‌سازمانی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • مدیریت‌ عمومی، کارشناسی
 • مدیریت عمومی، کارشناسی
 • تئوری های‌سازمانی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • اصول‌ مدیریت‌ آموزشی، کارشناسی
 • رفتار سازمانی ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • رفتار و روابط انسانی ‌در‌ سازمان ‌های ‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رفتار سازمانی ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رفتار سازمانی ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • مدیریت عمومی، کارشناسی
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت اموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت تغییر در سازمان های آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی و اصول مدیریت آموزشی، کارشناسی
 • بهسازی سازمانی (OD)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • رفتار سازمانی ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • رفتار و روابط انسانی ‌در‌ سازمان ‌های ‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • بهسازی سازمانی (OD)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز، دکتری
 • رفتار سازمانی ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • مدیریت تغییر در سازمان های‌ آموزشی، دکتری
 • مدیریت تغییر در سازمان های آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc