professor_pic
حمید رحیمیان
حمید رحیمیان ، دانشیار رشته آموزش و پرورش است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد