professor_pic
رضا پورطاهری
رضا پورطاهری ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد