professor_pic
سیدمحمدرضا سیدنورانی
سیدمحمدرضا سیدنورانی ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد عضویت دارد