professor_pic
نادر نعمت الهی
نادر نعمت الهی ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
Teaching Courses
 • روش های‌ چند‌ متغیره‌ پیوسته، کارشناسی
 • آمار و احتمال، کارشناسی
 • استنباط آماری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار استنباطی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های‌ چند‌ متغیره‌ پیوسته، کارشناسی
 • استنباط آماری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های‌ چند‌ متغیره‌ پیوسته، کارشناسی
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • استنباط آماری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • استنباط آماری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های‌ چند‌ متغیره‌ پیوسته، کارشناسی
 • استنباط آماری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های چند متغیره پیوسته 1، کارشناسی
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • استنباط آماری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • آمار استنباطی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار استنباطی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های آماری چند متغیری، دکتری
 • روش های آماری چند متغیری، دکتری
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • استنباط آماری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار استنباطی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • آمار استنباطی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • نظریه ی تحلیل چند متغیره، دکتری
 • استنباط آماری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه ی تحلیل چند متغیره، دکتری
 • استنباط آماری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • آمار استنباطی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • آمار استنباطی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • استنباط آماری پیشرفته، دکتری
 • استنباط آماری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه ی تحلیل چند متغیره، دکتری
 • نظریه ی تحلیل چند متغیره، دکتری
 • استنباط آماری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار استنباطی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc