professor_pic
نادر نعمت الهی
نادر نعمت الهی ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد