professor_pic
نادر نعمت الهی
نادر نعمت الهی ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
دبیری همایش‌ها
  • نعمت الهی نادر، عضو کمیته علمی مسابقات آمار دانشجویی کشور، عضو کمیته علمی
  • نعمت الهی نادر، دبیر هفتمین کنفرانس آمار ایران، دبیر
  • نعمت الهی نادر، عضو کمیته علمی هشتمین، نهمین و دهمین، یازدهمین و دوازدهمین کنفرانس آمار ایران، عضو کمیته علمی
  • نعمت الهی نادر، عضو کمیته علمی ششمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی، عضو کمیته علمی
Studies Opportunity
  • نعمت الهی نادر، 1390/11/12
کرسی علمی
  • تولید آمارهای رسمی علمی است یا تجربی، نعمت الهی نادر، دکتر حمید رضا نوابپور، نقد علمی، 1396/08/21