professor_pic
فرهاد پروین
فرهاد پروین ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • پروین فرهاد. (---). خسارات معنوی در حقوق ایران. ---
 • پروین فرهاد. (1381). تابعیت، قانونی غبارآلود. روزنامه ایران، 2195
 • پروین فرهاد. (---). فعالیتهای پژوهشی کتابخانه های دانشگاهی. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
 • پروین فرهاد. (1380). مسئولیت نمایندگی. روزنامه ایران، 1862
 • پروین فرهاد. (1380). شناسنامه و کودکان ایرانی. روزنامه نوروز
 • پروین فرهاد. (1380). پاسداری از قانون اساسی. روزنامه ایران، 1955
 • پروین فرهاد. (1381). شروط ضمن عقد در نکاح. مجله دادرسی، 33
 • پروین فرهاد. (1380). مصونیت پارلمانی. روزنامه ایران، 2017
 • پروین فرهاد. (1382). اهداف و وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی. اندیشه حوزه، 43و44
 • پروین فرهاد. (---). تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی. پژوهش حقوق و سیاست، 7
 • پروین فرهاد. (1382). حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر اسلامی هم خوانی یا تعارض. 193و194
 • پروین فرهاد. (1384). تعیین سقف مهریه. نشریه دانشجویی قلم
 • پروین فرهاد. (1386). مهریه عندالاستطاعه. 31
 • پروین فرهاد. (1386). فواید حقوق تطبیقی. ---
 • پروین فرهاد. (1391). ویژگی های حقوق معاهده ای ایران در اجرای احکام مدنی خارجی. ---
 • پروین فرهاد. (---). نقض فاحش حقوق بنیادین بشر در جنگ غزه. ---
 • پروین فرهاد. (---). تامین عدالت قضائی. ---
 • پروین فرهاد، نصرتی صدقیانی ناصر. (1390). تحلیل از مسئولیت مندرج در ماده 132 قانون مدنی و.... فقه و حقوق اسلامی، 3
 • پروین فرهاد. (1391). رابطه متقابل حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی. اندیشه حوزه، 95
 • پروین فرهاد. (1392). قانون گریزی، نقض متقابل حقوق شهروندی. پژوهش های اجتماعی-اسلامی، 2
 • پروین فرهاد، حسینی وحیده. (1393). شرایط قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه. پژوهش حقوق و سیاست، 3
 • پروین فرهاد، عبیری ارمغان. (1392). حمایت از حقوق کودک در پرتو کنوانسیون 1993 فرزندخواندگی بین المللی. پژوهش حقوق و سیاست، 1
 • badiei khorsand abdossaeid, Parvin Farhad. (2016). certain authorities of religious minorities in iran act and effects of their decisions. 8, 2
منتشر شده در نشریات خارجی
 • badiei khorsand abdossaeid, Parvin Farhad. (2016). a brief study of principles and conditions of certain authorities of religious minorities in iran law. Asian Social Science, 12, 3
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • پروین فرهاد، جایگاه هیات نظارت در قانون اساسی، سخنران، جایگاه هیات نظارت مجمع تشخیص نظام در قانون اساسی، 1397/09/14، 1397/09/14
 • پروین فرهاد، بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان، سخنران، جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش قروش ساختمان، 1398/04/20، 1398/04/20
تالیف
 • پروین فرهاد. (---). خسارات معنوی در حقوق ایران. ققنوس
سایر
 • پروین فرهاد. (---). حقوق بین الملل خصوصی جلد دوم. ---
 • پروین فرهاد. (---). حقوق بین الملل خصوصی جلد اول. ---
 • پروین فرهاد. (---). مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ---
 • پروین فرهاد. (---). تابعیت در ایران و حقوق بین الملل. ---
کارشناسی ارشد
 • قرارداد کار، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/07/05
 • نظارت قضائی قوه قضائیه بر اعمال قوه مجریه، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/12/01
 • اصل لزوم وفای به عهد در قراردادهای دولت با بیگانگان، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/08/19
 • بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات قوه مقننه در ایران و فرانسه، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/08/29
 • تحلیل کنوانسیون های مبارزه با فساد مالی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/06/31
 • بررسی حقوقی میراث مشترک بشریت در دریاها، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/11/24
 • رجوع به قواعد تعارض در داوری های تجاری بین المللی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/06/28
 • مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، فریدالدین تکاپو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/06/30
 • نقش نهاد بین المللی آمبود زمان در ترویج بازرسی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/23
 • بررسی و تحلیل ماده 320 قانون مدنی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/27
 • هیئت منصفه، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/05/05
 • اجرای احکام خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/06/29
 • موقعیت برتر در تنظیم قراردادها، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/11/25
 • قانون قراردادهای تجاری الکترونیکی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/04/26
 • قانون قابل اعمال در تجارت الکترونیک، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/24
 • صلاحیت اینترپل با تاکید بر قضیه آمیا، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/24
 • قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری تجاری بین المللی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/18
 • ماهیت و آثار حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/18
 • وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/28
 • مبانی تشخیص معامله صوری از واقعی با تاکید بر وکالت بلاعزل، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/28
 • حقوق طبیعی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/05/09
 • وضعیت حقوقی اشخاص تغییر جنسیت داده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/05/09
 • صلح و سازش در حقوق ایران و آمریکا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/29
 • شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران و کنوانسیون اتحادیه اروپا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/15
 • تعارض قوانین در نقض مالکیت های فکری، نادیا محمد نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
 • سرپرستی کودکان بدون سرپرست در حقوق ایران، مونیکا نادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
 • قلمرو و شیوه های تقویم خسارت معنوی در حقوق ایران و انگلیس، مهدیه جلال، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/02/12
 • تعارض قوانین در ورشکستگی بین الملل در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، عاطفه جوج، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • نقش اراده در اسقاط حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین، حمیدرضا بیات، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • جایگاه عدل و انصاف در تعهدات قراردادی در حقوق ایران و حقوق معاملات بین المللی بازرگانی (با تکیه بر مطالعه آرای قضایی)، بدرالملوک نفیسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • مبنای مسولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون های حقوق بین الملل هوایی و تطبیق آن با حقوق ایران، مریم زارع رشکوییه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • قلمرو شمول قاعده استیفا بر اجرت المثل زوجه باتوجه به رویه قضایی، محمود شاملویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • شرط افزایش دهنده مسئولیت در حقوق ایران،فقه امامیه و کنوانسیون حمل کالا از طریق دریا مصوب 1978، فرزان فیروزبخش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • مسئولیت مدنی کاربران شبکه های اجتماعی در موضوع حریم خصوصی، سعیده رجایی نجف آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • قانون و دادگاه صالح در ورشکستگی بین المللی و اجرای احکام ان در حقوق ایران و امریکا، میلاد جلیلیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • مشکلات حقوقی اعتبارات اسنادی در نظام بانکی ایران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • شیوه های حقوقی نظارت بر انتخابات، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مطالعه تطبیقی محدودیت های بهره برداری از حقوق مالکیت فکری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • صلاحیت قانونی هیئت امنا دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • نحوه حمایت از طرحهای صنعتی در نظام مالکیت صنعتی و نظام کپی رایت، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • جایگاه مقررات فاقد ضمانت اجرا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اجاره به شرط تملیک، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • عضو کمیته علمی حقوق عمومی
 • عضو کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان، 1381/02/04
 • عضو کمینه آموزشی حقوق تجارت بین الملل
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • معاون آموزشی دانشکده، 1376/10/03، 1377/03/06
 • عضو کمیته تخصصی حقوق خصوصی
 • عضو شورای علمی مجله حقوق و سیاست، 1380/02/30، 1381/02/30
 • عضو پیوسته گروه آموزشی حقوق، 1378/03/18
 • عضو کمیته تخصصی حقوق بین الملل، 1380/08/05
 • عضو کمیته علمی کارشناسی ارشد حقوق، 1378/09/15
همکاری در نشریات
 • فصلنامه تحقیقات حقوقی ازاد، علمی پژوهشی، 1384/12/01، 1398/05/04، 40/ف/د
 • فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1384/12/01