professor_pic
فرهاد پروین
فرهاد پروین ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد
Teaching Courses
 • تعارض‌قوانین‌درزمینه‌مالکیت‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌قوانین‌تطبیقی‌و‌صلاحیت‌بین‌المللی‌دادگاه‌ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق‌خانواده‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • تعارض‌قوانین‌تطبیقی‌و‌صلاحیت‌بین‌المللی‌دادگاه‌ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌مدنی‌1-‌اشخاص‌و‌حمایت‌از‌محجورین، کارشناسی
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌مدنی‌1-‌اشخاص‌و‌حمایت‌از‌محجورین، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق زن، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • تعارض‌قوانین‌درزمینه‌مالکیت‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی
 • حقوق زن و خانواده، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌المللی‌خصوصی- تعارض‌قوانین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • تعارض‌قوانین‌درزمینه‌مالکیت‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌المللی‌خصوصی- تعارض‌قوانین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌مدنی‌1-‌اشخاص‌و‌حمایت‌از‌محجورین، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌1-‌اشخاص‌و‌حمایت‌از‌محجورین، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌المللی‌خصوصی- تعارض‌قوانین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌مدنی‌1-‌اشخاص‌و‌حمایت‌از‌محجورین، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌1-‌اشخاص‌و‌حمایت‌از‌محجورین، کارشناسی
 • تعارض‌قوانین‌تطبیقی‌و‌صلاحیت‌بین‌المللی‌دادگاه‌ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌المللی‌خصوصی- تعارض‌قوانین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • تعارض‌قوانین‌تطبیقی‌و‌صلاحیت‌بین‌المللی‌دادگاه‌ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌المللی‌خصوصی- تعارض‌قوانین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌ قوانین ‌در زمینه‌ مالکیت ‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌مدنی‌1-‌اشخاص‌و‌حمایت‌از‌محجورین، کارشناسی
 • تعارض‌ قوانین ‌در زمینه‌ مالکیت ‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق بین الملل خصوصی، دکتری
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی
 • تعارض‌قوانین‌تطبیقی‌و‌صلاحیت‌بین‌المللی‌دادگاه‌ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق بین الملل خصوصی، دکتری
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌قوانین‌درزمینه‌مالکیت‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌المللی‌خصوصی- تعارض‌قوانین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌مدنی‌1-‌اشخاص‌و‌حمایت‌از‌محجورین، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌1-‌اشخاص‌و‌حمایت‌از‌محجورین، کارشناسی
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی
 • حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • تعارض‌قوانین‌تطبیقی‌و‌صلاحیت‌بین‌المللی‌دادگاه‌ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌قوانین‌درزمینه‌مالکیت‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق بین المللی خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق بین المللی خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌ قوانین ‌در زمینه‌ مالکیت ‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌ قوانین ‌در زمینه‌ مالکیت ‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌مدنی‌1-‌اشخاص‌و‌حمایت‌از‌محجورین، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌المللی‌خصوصی- تعارض‌قوانین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق بین المللی خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق بین المللی خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌قوانین‌تطبیقی‌و‌صلاحیت‌بین‌المللی‌دادگاه‌ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌مدنی‌1-‌اشخاص‌و‌حمایت‌از‌محجورین، کارشناسی
 • تعارض‌ قوانین ‌در زمینه‌ مالکیت ‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • تعارض‌قوانین‌درزمینه‌مالکیت‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق بین المللی خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق بین المللی خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌ قوانین ‌در زمینه‌ مالکیت ‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • تعارض‌قوانین‌تطبیقی‌و‌صلاحیت‌بین‌المللی‌دادگاه‌ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • تعارض‌قوانین‌درزمینه‌مالکیت‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌قوانین‌تطبیقی‌و‌صلاحیت‌بین‌المللی‌دادگاه‌ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌قوانین‌درزمینه‌مالکیت‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین، کارشناسی
 • حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین، کارشناسی
 • تعارض‌قوانین‌درزمینه‌مالکیت‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌قوانین‌تطبیقی‌و‌صلاحیت‌بین‌المللی‌دادگاه‌ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تعارض‌قوانین‌درزمینه‌مالکیت‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی‌(2)، کارشناسی
 • حقوق ‌بین‌ الملل ‌خصوصی ‌( تعارض ‌قوانین )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌المللی‌خصوصی- تعارض‌قوانین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق تطبیقی، کارشناسی
 • حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین، کارشناسی
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین، کارشناسی