professor_pic
فرهاد پروین
فرهاد پروین ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد