professor_pic
علی امامی میبدی
علی امامی میبدی ، استاد تمام رشته اقتصاد انرژی است. ایشان در گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد عضویت دارد