professor_pic
فرزاد اسکندری
فرزاد اسکندری ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد