professor_pic
فرزاد اسکندری
فرزاد اسکندری ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
دبیری همایش‌ها
 • اسکندری فرزاد، مسئول کارگاه ارزیابی درونی گروه های آموزشی، 1380/03/29
 • اسکندری فرزاد، مسئول کارگاه روش های نمونه گیری در تحقیق، 1384/08/20
 • اسکندری فرزاد، دبیر کارگاه روشها و کاربرد های آماربیزی، دبیر، 1385/02/14
 • اسکندری فرزاد، هما یش آمار و کار بران، دبیر، 1392/08/29
کرسی علمی
 • بررسی راه کار های استفاده از نتایج تولیدات علمی در فرایند رسیدن به یک محصول مناسب با استفاده از دانش آماری، اسکندری فرزاد، ترویجی، 1392/02/23
 • کاربرد یادگیری تقویتی، اسکندری فرزاد، دکتر اسکویی، نقد علمی، 1396/12/08
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
 • اسکندری فرزاد، مسئول کارگاه ارزیابی درونی گروه های آموزشی، راه اندازی، 1380/03/29
 • اسکندری فرزاد، استنباط اطلاع آماری، 1381/06/03
 • اسکندری فرزاد، مسئول کارگاه روش های نمونه گیری در تحقیق، راه اندازی، 1384/08/20
 • اسکندری فرزاد، دبیر کارگاه روشها و کاربرد های آماربیزی، راه اندازی، 1385/02/15
 • اسکندری فرزاد، کارگاه شبیه سازی مدل های تصادفی با استفاده از نرم افزار R، 1389/10/06
 • اسکندری فرزاد، بررسی روش های نمونه گیری و کاربرد آن در روش تحقیق، 1391/09/01
 • اسکندری فرزاد، مدل سازی آماری با استفاده از نرم افزار R، 1392/03/21
 • اسکندری فرزاد، کارگاه نرم افزار winbugs
 • اسکندری فرزاد، کارگاه اموزشی نمونه گیری و استفاده از نرم افزارR، راه اندازی