professor_pic
فرامرز سهرابی اسمرود
فرامرز سهرابی اسمرود ، استاد تمام رشته روانشناسی بالینی است. ایشان در گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: روان شناسی بالینی , روان شناسی سلامت , روان شناسی مثبت نگر , روان درمانی اختلالات روانی , روان شناسی دین و معنویت (هوش معنوی و ....) , خانواده (خانواده درمانی، ازدواج، طلاق و سبکهای فرزند پروری و ...) , آسیب های روانی اجتماعی بویژه آسیب های نوپدید (اعتیاد به اینترنت، عرفان های نوظهور و... ) , اختلالات اضطرابی بویژه اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) , روانشناسی و فرهنگ
منتشر شده در نشریات داخلی
 • سهرابی اسمرود فرامرز، جعفری فر سلیمان، زارعی سلمان، اسکندری حسین. (1391). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی: مطالعه موردی. روانشناسی بالینی، 4، 16
 • قادری داوود، برجعلی احمد، بهرامی هادی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی زندانیان دارای اختلال شخصیتی پسیکوپات در مقایسه با زندانیان عادی در گروهی از زندانیان شهرستان تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 6، 2
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2002). The Relationship Between Personality Characteristics and Post Traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents who have Lost Their Parent. The International Journal of Humanities, 0, 0
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1381). روی آوردی جدید در تشخیص اختلال تنیدگی پس از ضربه. روانشناسی، 6، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز، حسنی اعظم. (1384). تاثیر سبک دلبستگی و احساس تنهایی بر رفتارهای ضد اجتماعی دختران نو جوان. روانشناسی و علوم تربیتی، 0، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1387). مبانی هوش معنوی. سلامت روان، 1، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1385). ویژگیهای فردی:سرمایه اصلی کار آفرینی. رویش روانشناسی
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (---). هوش هیجانی، حلقه گمشده کارآفرینی. رویش روانشناسی
 • خلیلی افسر، سهرابی اسمرود فرامرز، رادمنش محمد حسن، افخمی مهدی. (1390). اثربخشی آموزش مهارت های تفکر انتقادی بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر. اعتیاد پژوهی، 5، 17
 • Norouzi Mersede, Golzari Mahmoud, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2014). Effectiveness of Mindfulness Based Cognitive Therapy on the Quality of life, Depression and Burden of Alzheimer's Women Caregivers. Zahedan Journal of research in medical sciences, 9, 16
 • یعقوبی کژال، سهرابی اسمرود فرامرز، مفیدی فرخنده. (1390). بررسی و مقایسه پرخاشگری کودکان طلاق و عادی. 7، 1
 • خدایاری فرد محمد، افروز غلامعلی، سهرابی اسمرود فرامرز، اکبری سعید، غباری بناب باقر، اسماعیلی ایرج، متولی خامنه مرتضی، احمدی علی اصغر. (1389). مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری انفرادی و گروهی در کاهش نشانه های روان شناختی زندانیان. روانشناسی و علوم تربیتی، 0، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1389). اثر بخشی درمان شناختی رفتاری اینترنتی برون خطی بر میزان افسردگی. روانشناسی و علوم تربیتی، 40، 1
 • اسماعیلی علی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1390). مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر بهبود بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار همایند و ناهمایند با افسردگی. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1، 2
 • زینتی افخم علیرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1389). بررسی اثربخشی درمان بازآفرینی خیالی و پردازش مجدد بر کاهش سطح آشفتگی ذهنی و تصاویر راجه به سانحه جانبازان. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • قاسم بروجردی فاطمه، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1390). بررسی رابطه تعاملی سبک های دلبستگی، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در نوجوانان. یافته های نو در روان شناسی، 7، 21
 • قربانعلی پور مسعود، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا. (1389). بررسی تاثیر اضطراب مرگ و سن بر رفتارهای ارتقا بخش سلامتی. مجله پزشکی ارومیه، 21، 2
 • طباطبایی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، کریمی زارچی مهدی. (1391). اثربخشی آموزش تکنیک های تجربی طرحواره درمانی بر روی طرحواره های افراد افسرده. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3، 11
 • سهرابی اسمرود فرامرز، دارینی مهرنوش، داوودی حسین. (1390). اثربخشی روش آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان شاغل. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 5
 • احمدی هدی سادات، زادمحمدی فاطمه، معصوم بیگی مهدیه، سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگی های جمعیت شناختی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. روانشناسی تربیتی، 8، 25
 • راشدی الهام، سهرابی اسمرود فرامرز، شمس جمال. (1390). اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دوقطبی. دانشور رفتار، 3، 5
 • رفیعی سحر، سهرابی اسمرود فرامرز، شمس جمال، فروغی علی اکبر. (1391). اثربخشی درمان شناختی رفتاری در بیماران مبتلا به درد اسکلتی عضلانی مزمن. علوم پزشکی پارس، 10، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). تأثیر توانبخشی شناختی رایانه یار و داروی روان محرک در بهبود نشانه های بالینی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی. روانشناسی معاصر، 7، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز، هادیان مینا، داِئمی حمیدرضا، اصغرنژادفرید علی اصغر. (1387). اثر بخشی برنامه آموزشی ساخت رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر. تحقیقات علوم رفتاری، 2، 3
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1387). بررسی شخصیت امام خمینی بر اساس رویکرد پدیدار شناختی مزلو. حضور، 1، 64
 • سهرابی اسمرود فرامرز، رسولی فاطمه. (1387). بررسی رابطه سبک دلبستگی و روابط جنسی فرا زناشویی در بین زنان باز داشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران. خانواده پژوهی، 4، 14
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فلسفی نژاد محمدرضا، جوادی فاطمه. (1387). 1بررسی تاثیر سبک مداخله(نظارت) در تماشای خشونت تلویزیونی بر پر خاشگری پسران 11-9 ساله. پژوهش های ارتباطی، 15، 54
 • علی نیا کرویی رستم، برجعلی احمد، جمهری فرهاد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1387). رابطه بین خود کارآمدی عمومی و نشانه های مرضی دانش آموزان دبیرستانی. روانشناسی، 12، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز، تاریر نیکولاس. (1378). بررسی اختلال تنیدگی پس ضربه ای ( PTSD) در کودکان و نوجوانانی که والدین خود را از دست داده اند. روانشناسی، 3، 9
 • سهرابی اسمرود فرامرز، جمهری فرهاد، نجفی محمود، جعفری عیسی. (1388). رابطه تیپ شخصیتیC با سخترویی. روانشناسی بالینی، 1، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1388). هوش معنوی هوش انسانی. روانشناسی نظامی، 1، 1
 • عیسی مراد رودبنه ابوالقاسم، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، به پزوه احمد. (1389). اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای (PTSD) مزمن آزادگان ایرانی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1، 1
 • جعفری عیسی، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد. روانشناسی بالینی، 1، 3
 • Delavar Ali, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad. (2011). THE EFFECT OF COMORBID SCHIZOTYPAL PERSONALITY FEATURES IN COGNITIVE – BEHAVIORAL THERAPY OF OBSESSIVE – COMPULSIVE DISORDER (OCD). 7, 2
 • دلاور علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، خورشید زاده محسن. (1390). اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1، 2
 • محمدزاده علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). تاثیر همایندی صفات شخصیت اسکیزوتایپی مثبت و منفی بر پیامد درمانی انواع فرعی اختلال وسواس فکری- عمل. علوم رفتاری، 7، 1
 • قربانعلی پور مسعود، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1390). اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر هراس از مرگ در کاهش خود بیمارپنداری. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 1، 19
 • گودرزی کوروش، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی، جمهری فرهاد. (1389). اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 1
 • فیلی علیرضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1390). مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل بر نشخوار فکری زنان نابارور افسرده. ارمغان دانش، 17، 67
 • کردمیرزا عزت الله، برجعلی احمد، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). الگویابی زیستی ـ روانی ـ معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقای تابآوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر. اعتیاد پژوهی، 3، 10
 • برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، گلزاری محمود، دهشیری غلامرضا. (1388). خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در دانشجویان. روانشناسی بالینی، 1، 4
 • حسن زاده احمد، شریفی درآمدی پرویز، سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). مقایسه مولفه های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری عملی. مطالعات روان شناختی، 9، 1
 • اسماعیلی علی، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1390). طرحواره های ناسازگار اولیه فعال در بیماران اختلال وسواس و اجبار. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 2
 • موسوی اصل علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1390). اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2، 6
 • Delavar Ali, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad. (2010). Combined effect of anti depressant and mindfulness based group cognitive therapy (MBCT) on psychological well being of divorced women. Journal of Isfahan Medical School, 1, 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اسدزاده دهرائی حسن، عرب زاده کوپانی زهره. (1393). اثربخشی آموزش والدینی بار کلی بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان پیش‌دبستانی. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1، 42
 • خدایاری فرد محمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1387). اثربخشی مداخلات شناختی-رفتاری بر سلامت زندانیان. تحقیقات علوم رفتاری، 2، 40
 • دهشیری غلامرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، نجفی ملک محمد. (1388). بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی. 4، 3
 • یعقوبی حسن، سهرابی اسمرود فرامرز، محمدزاده علی. (1390). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و روان درمانی معنوی-مذهبی بر آموزه های اسلام بر کاهش اضطراب آشکار دانشجویان. علوم رفتاری، 10، 2و23
 • ذوقی پایدار محمدرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، یعقوبی ابوالقاسم. (1392). اثر بخشی زوج درمانی شناختی – رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه و افسردگی جانبازان. 1، 1
 • اعظمی سعید، مقدس علیرضا، سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). مقایسه تأثیر توانبخشی رایانه یار و داروی روان محرک در بازداری پاسخ و توجه پایدار کودکان دارای اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی. روانشناسی افراد استثنایی، 3، 11
 • موسوی سیده آزاده، تورانی سمیه، سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن. 9، 2
 • موسوی اصل علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1393). اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ طرح‍واره‌ درم‍ان‍ی‌ در درم‍ان‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ م‍رد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از ض‍رب‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍ج‍دد، ب‍ی‍ش‌ ان‍گ‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ و ک‍رخ‍ت‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌. مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 14
 • احمدی عاطفه، سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). بررسی اثربخشی مدیریت خودگویی در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر اراک. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 4، 14
 • سهرابی اسمرود فرامرز، کریمی زارچی مهدی، شمس جمال. (1391). نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه بین سبک-های فرزندپروری ادراک شده و صفات شخصیتی خوشه B. پژوهش های نوین روانشناختی، 8، 32
 • پرپوچی بهجت، احمدی مجید، سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). رابطة دینداری و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14، 3
 • فتحی محمد، سهرابی اسمرود فرامرز، سعیدیان مرتضی. (1392). مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های هویتی در دانشجویان معتاد وغیر معتاد به اینترنت. تحقیقات علوم رفتاری، 11، 1
 • فیروزه مقدم سارا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). اثربخشی آموزش شادکامی بر افزایش امید در سالمندان. سالمند، 8، 31
 • ملک سعیدی ژینوس، یونسی جلال، سهرابی اسمرود فرامرز. (1393). اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم منابع تکوین خود برکاهش تعارضات زناشویی زنان. مشاوره و روان درمانی خانواده، 4، 1
 • سلیمانی علی، سهرابی اسمرود فرامرز، شمس جمال. (1393). رابطه نگرانی و نشخوار فکری با باورهای فراشناختی و نشانگان افسردگی اساسی. پژوهش های نوین روانشناختی، 9، 33
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اعظمی یوسف، دوستیان یونس. (1393). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش های ناکار آمد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 5، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز، داِئمی حمیدرضا، مقیمی بارفروش سیده فاطمه. (1388). تاثیر برنامه آموزشی ارتقای مهارتهای قاطعیت در تغییر نگرش دانشجویان دانشگاههای علامه طباطبایی و تهران نسبت به مواد مخدر. اعتیاد پژوهی، 3، 9
 • برجعلی محمود، علی زاده حمید، احدی حسن، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز، محمدی محمدرضا. (1393). بررسی و مقایسه ی تاثیر روش های آموزشی دل گرم سازی، روش رفتاری و دارودرمانی بر مهارت های خود کنترلی در کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 1
 • اعظمی یوسف، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، چوپان حامد. (1392). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 4، 16
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اسدزاده حسن، عرب زاده کوپانی زهره. (1393). اثربخشی آموزش والدینی بارکلی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان پیش دبستانی. روانشناسی مدرسه، 3، 2
 • بهزاد پور سمانه، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، مطهری زهرا سادات. (1392). ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و ن‍ش‍خ‍وارف‍ک‍ری‌ در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وس‍واس‌ ف‍ک‍ری‌- ع‍م‍ل‍ی‌ و اف‍راد ع‍ادی‌. تحقیقات روان شناختی، 5، 17
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، خانی پور حمید، محمدخانی پروانه. (1391). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره افسردگی اساسی. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 7
 • خالدیان محمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1393). اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش امید در سالمندان با سندروم آشیانه خالی. مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 15
 • سهرابی اسمرود فرامرز، کرمی حوریه، براتی سده فریده، خاکباز حمید. (1393). اثربخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی مدیریت خشم بر مبنای الگوی ریلی و شاپشایر در کاهش پرخاشگری و ارتقای رضایت زناشویی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد. پژوهش های نوین روانشناختی، 9، 35
 • سهرابی اسمرود فرامرز، احمدی هدی سادات، زادمحمدی فاطمه، معصوم بیگی مهدیه. (1391). پیش بینی رضایت از زندگی برخودکارآمدی و امیدواری. روانشناسی تربیتی، 8، 25
 • سهرابی اسمرود فرامرز، خلیلی افسر. (1390). بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش کلی دانش آموزان نسبت به سوءمصرف موا مخدر. پژوهش های نوین روانشناختی، 6، 23
 • سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد، کلدوی علی. (1390). 1اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 3، 4
 • مهرابی طالقانی شیما، سهرابی اسمرود فرامرز. (1390). بررسی مقایسه ای ربطه جهت گیری دینی (درونی-بیرونی) با سخترویی در دانشچویان دختر و پسر. 7، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز، فتحی الهام. (1391). اثربخشی برنامه درمان خودبخشودگی بر مبنای مفاهیم قرآنی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه. زن و جامعه، 3، 1
 • رازقی رضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1392). چالش های سلامت جنسی نوجوانان جدا شده از خانه. رفاه اجتماعی، 13، 48
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، زمستانی یامچی مهدی. (1390). 1تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT برکاهش افسردگی در بیماران مرد مبتلا به اعتیاد. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 8
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، قاسم بروجردی فاطمه. (1390). برسی رابطه تعاملی سبک های دلبستگی، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در نوجوانان. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 7، 21
 • موسوی سیده آزاده، سهرابی اسمرود فرامرز، احدی حسن. (1391). مقایسه اثربخشی آموزش ابراز وجود و مهارت حل مسأله بر رضایت زناشویی زنان دانشجوی دانش گاه علامه طباطبایی. مطالعات روان شناختی، 10، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز، فلاح طاهره، زاده محمدی علی. (1390). مقایسه اثربخشی موسقی درمانی با تصور هدایت شده و راهبردهای شناختی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان. روانشناسی بالینی و شخصیت، 3، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز، کریمی یوسف، سبزیکاری مرضیه. (1391). بررسی تأثیر همنوایی در تخلف از علائم چراغ راهنمایی عابر پیاده توسط عابرین در شهر تهران. فصلنامه علوم اجتماعی، 56، 56
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، قربانعلی پور مسعود. (1390). اثربخشی مداخله ای شناختی – رفتاری متمرکز بر هراس از مرگ در کاهش خودبیماری پنداری. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 5، 19
 • ذوقی پایدار محمدرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، دلاور علی. (1390). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر اختلال استرس پس از ضزبه ناشی از جنگ و افسردگی جانبازان. روانشناسی نظامی، 2، 5
 • اکبری سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، ترقی جاه صدیقه، پور شریفی حمید، طارمیان فرهاد، پیروی حمید، فلسفی نژاد محمدرضا، یعقوبی حمید، رمضانی ولی الله. (1389). 1ویژگی های جمعیت شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های دولتی. مطالعات روانشناسی تربیتی، 7، 12
 • پیر خاِئفی علیرضا، معنوی پور داوود، سهرابی اسمرود فرامرز، محمدزاده علی. (1389). بررسی نیازهای مشاوره ای و روانشناختی مراکز صنعتی. اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 6، 1
 • امیری حمید، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، پازوکی عبدالرضا. (1393). مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی در زنان چاق با شاخص توده بدنی (BMI) مختلف و زنان بهنجار شهر تهران. علوم پزشکی رازی، 21، 127
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اکبری سعید، ترقی جاه صدیقه، فلسفی نژاد محمدرضا، یعقوبی حمید، رمضانی ولی الله. (1388). بررسی شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های دولتی در سالتحصیلی 86-1385. رفاه اجتماعی، 10، 34
 • صادقی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، برجعلی احمد، قاسمی تودشکچویی غلامرضا. (1389). بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی برذهن آگاهی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 28، 112
 • سهرابی اسمرود فرامرز، جوانبخش عبدالرحمن. (1388). اثر بخشی تقویت مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر منبع کنترل دانش آموزان دبیرستانی شهر گرگان. دانشور رفتار، 16، 37
 • دهشیری غلامرضا، گلزاری محمود، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1388). عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. روانشناسی بالینی، 1، 4
 • متینی صدر محمدرضا، کرمی نیا رضا، گلزاری محمود، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، صرامی غلامرضا. (1389). بررسی عوامل انسجام گروهی و ارتباط آن با پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه. Iranian Journal of Military Medicine، 11، 4
 • دهشیری غلامرضا، نجفی محمود، سهرابی اسمرود فرامرز، ترقی جاه صدیقه. (1392). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان. 9، 4
 • ناصری اسماعیل، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فلسفی نژاد محمدرضا. (1394). اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان وابستگی به هروئین همبود با اختلال شخصیت ضداجتماعی. مطالعات روان شناسی بالینی، 5، 18
 • سهرابی اسمرود فرامرز، عباس پور عباس، عافی آسیه. (1390). اثر بخشی آموزش هوش معنوی بر تعهد سازمانی کارکنان فاتب در سال 1390. دانش انتظامی، 1، 1
 • برجعلی محمود، علی زاده حمید، احدی حسن، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز، محمدی محمدرضا. (1393). مقایسه تاثیر روش های آموزش دلگرم سازی، رفتاری، و دارو درمانیبر مهارت های خود کنترلی در کودکان با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی. مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 16
 • ناصری اسماعیل، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فلسفی نژاد محمدرضا. (1394). کارآمدی طرح واره درمانی دو وجهی در کاهش شدت وابستگی مردان وابسته به مواد مخدر مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی. روانشناسی سلامت، 13، 14
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1393). رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت زنان زندانی (بر اساس نوع جرم). پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 1، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). رواندرمانی های موج سوم: خاستگاه، حال و چشم انداز، با تاکید ویژه بر طرحواره درمانی. مطالعات روان شناسی بالینی، 5، 18
 • موسوی اصل علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1393). اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD). مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 14
 • قاسمی نواب امیر، معتمدی عبدالله، سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). پیش بینی ارتباط با خدا بر اساس رویداد های زندگی، هوش معنوی و ترسیم روند زندگی در سالمندان. مجله سلامت و مراقبت، 17، 1
 • معین الدینی زهرا، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، کریم نژاد نیارق سعید. (1393). مقایسه سبک هویتی و میزان شیوع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم. مطالعات زن و خانواده، 2، 1
 • فرنام علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا. (1393). اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مواد افیونی. مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 16
 • اعظمی یوسف، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، چوپان حامد. (1393). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر. اعتیاد پژوهی، 8، 30
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1395). تدوین مدل علی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت گیری دینی با واسطه گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی. پژوهشنامه روانشناسی اسلامی، 1، 2
 • سودمند نوشین، سهرابی اسمرود فرامرز، برماس حامد. (1394). تأثیر کارتون درمانی بر بهبود روابط بین فرزندان و والدین با تیپ‌های شخصیتیA و B. مطالعات روان شناسی بالینی، 5، 20
 • کمری علی عباس، نجفی محمود، رحیمیان بوگر اسحق، سهرابی اسمرود فرامرز، جعفری نصرت. (1391). رابطه کارآیی خانواده و سلامت عمومی ایثارگران. طب جانباز، 4، 15
 • تقی یاره فاطمه، اسکندری حسین، اعوانی غلامرضا، دلاور علی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). تدوین بسته روان درمانگری وجودی براساس اندیشه جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و سطح تحول من. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 9
 • محمدزاده علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1389). تاثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری - عملی در درمان شناختی - رفتاری. 7، 2
 • خورشید زاده محسن، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1390). اثربخشی طرح واره درمانی در کاهش فعالیت طرح واره‌ های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 6
 • رحیمی کاوه، حسین ثابت فربده، سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). اثربخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس (SMART) بر کاهش استرس ادراک شده و تغییر نگرش به مصرف مواد در بین زندانیان مرد وابسته به مواد. مطالعات روان شناسی بالینی، 6، 22
 • قاسمی نواب امیر، معتمدی عبدالله، سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). پیش بینی ارتباط با خدابراساس رویدادهای زندگی.هوش معنوی و ترسیم روند زندگی در سالمندان. مجله سلامت و مراقبت، هفدهم، اول
 • نبوی سید صادق، سهرابی اسمرود فرامرز، افروز غلامعلی، دلاور علی، حسینیان سیمین. (1396). رابطه خودکارآمدی با سلامت روان در معلمان: نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز، سنگ پهنی طیبه، برجعلی احمد. (1394). اثر بخشی شناخت درمانی به سبک مایکل فری بر کاهش افسردگی زنان زندانی استان تهران. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6، 23
 • عسگری بسطام مرتضی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان, ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم آباد. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6، 22
 • یعقوبی علی، معتمدی عبدالله، سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). الگوی واسطه ای خوش بینی در رابطه بین الگوهای شخصیتی، باورهای مذهبی، علاقه اجتماعی و سلامت روان. پژوهش های نوین روانشناختی، 12، 45
 • ناطقی محبوبه، سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر افکار خودکشی و تکانشگری نوجوانان دارای اعتیاد به موادمخدر. اعتیاد پژوهی، 11، 42
 • اسماعیلی علی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1390). مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر بهبودی بیماران مبتلا به اختلال وسواس - اجبار همایند و ناهمایند با افسردگی. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 2، 2
 • dermanaki farahani sareh, Sohrabi Asmaroud Faramarz, azarbayejani masoud. (2016). development and validation of Islamic Questionnaire of Spiritual Intelligence. Zahedan Journal of research in medical sciences, 3, 3
 • Masah Omid, oji ameneh, Sohrabi Asmaroud Faramarz, jomheri farhad, molavi nader. (2016). role of motivation for behavior change in treatment retention amongst a group of illicit drug users: A study from iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 5, 1
 • اکبری سعید، دلاور علی، یعقوبی حمید، سهرابی اسمرود فرامرز، عطاری محمد. (1395). استاندارد سازی مقیاس مهارتهای زندگی در جمعیت دانشجویان. روانشناسی، 20، 4
 • عطارد نسترن، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، بشرپور سجاد. (1395). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر علائم برانگیختگی و تجربه مجدد در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه. مجله پزشکی ارومیه، 27، 5
 • khodabakhsh mohammad reza, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Farrokhi Noor Ali. (2015). The role of emotion difficulties as a mediator of the relationship between body image disturbance and disordered eating behavior. International journal of pediatrics, 3, 1-2
 • جعفرزاده ناصر، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). رابطه شیوه های فرزندپروری و تاب آوری با شادکامی دانش آموزان. روانشناسی تربیتی، 11، 37
 • khodabakhsh mohammad reza, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Farrokhi Noor Ali. (2015). The Role of Emotion Regulation Difficulties as a Mediator of the Relationship between Body Image Disturbance and Disordered Eating Behavior. International journal of pediatrics, 3, 2
 • زمستانی یامچی مهدی، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1390). تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مرد مبتلا به اعتیاد. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 8
 • جوادی فاطمه، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد. (1387). بررسی تاثیر سبک مداخله (نظارت) در تماشای خشونت تلویزیونی بر پرخاشگری پسران 11 ـ 9 ساله. پژوهش های ارتباطی، 15، 54
 • علی نیا رستم، برجعلی احمد، جمهری فرهاد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1387). رابطه بین خودکارآمدی عمومی و نشانه های مرضی دانش آموزان دبیرستانی. روانشناسی، 12، 2
 • نجفی محمود، احدی حسن، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1394). مدل پیش‌بین رضامندی زندگی بر اساس سازه‌های روانشناسی مثبت‌گرا. مطالعات روان شناسی بالینی، 6، 21
 • حرفه دوست منصوره، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، سهرابی اسمرود فرامرز، تمیم داری احمد. (1394). استخراج عوامل بنیادین شخصیت بر اساس مطالعه فرهنگ واژگانی زبان و ادبیات فارسی. اندازه گیری تربیتی، 6، 21
 • رحیمی کاوه، حسین ثابت فریده، سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). اثربخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس ( SMART ( بر کاهش استرس ادراک شده و تغییر نگرش به مصرف مواد در بین زندانیان مرد وابسته به مواد. مطالعات روان شناسی بالینی، 6، 22
 • جعفرزاده ناصر، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و تاب آوری با شادکامی دانش آموزان. روانشناسی تربیتی، 11، 37
 • کلدوی علی، برجعلی احمد، فلسفی نژاد محمدرضا، سهرابی اسمرود فرامرز. (1390). اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی. روانشناسی بالینی، 3، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1393). مقایسه‌ی سرسختی روان‌شناختی و نوع مکانیسم دفاعی در افراد تحت درمان با همودیالیز و افراد عادی. روانشناسی کاربردی، 1، 29
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). تاثیر سایکودراما در درمان پرنده هراسی (پژوهش مورد منفرد). دانشور رفتار، 21، 10
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1390). بررسی اثربخشی آموزش دلگرمی بر کاهش افسردگی سربازان. روانشناسی نظامی، 2، 6
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1389). رابطه تصور از جسم خویشتن و سبک های مقابله با میزان سلامت روانی در میان زنان با نارضایتی از وزن در شهرستان رشت. مطالعات روان شناختی، 9، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1390). مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار و بیمارگون از نگرانی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1380). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) در کودکان و نوجوانانی که والدین خود را از دست داده اند. پژوهش های علوم انسانی، 9، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). تدوین و آزمون مدل علی میزان افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 1و44
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1388). مقایسه و رابطه میزان تحمل ابهام و سبک های پردازش حسی در زنان مبتلا به بیماری قلبی و زنان عادی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 3، 2
 • behzad pour samane, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad. (2016). The Role of Attentional Control and Resilience in Predicting the Rumination in Patients With Obsessive-Compulsive Disorder. Zahedan Journal of research in medical sciences, 18, 3
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2017). Explanation of Depression Level Based On Lifestyle through the Mediation of Social Health and Quality of Life. Journal of Research in Behavioural Sciences, 10, 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). تبیین سطح تعارض زناشویی بر اساس هیجان خواهی و تاب آوری در زوجین. 5، 20
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1387). اثر بخشى برنامه آموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به سوء مصرف مواد. تحقیقات علوم رفتاری، 2، 3
 • Arji Mona, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Farrokhi Noor Ali. (2016). Role of Perfectionism and Body Image in the Prediction of Body Dysmorphic Disorder Symptoms. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 3, 3
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1390). مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی با تصور هدایت شده و راهبردهای شناختی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان. دانشور رفتار، 3، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). طراحی و تعیین روایی محتوایی و صوری مقیاس هوش معنوی در دانشجویان ایران ی. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 7، 4
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2013). The Effect of Telephone Support on Postpartum Depression: A Randomized Controlled Trial. The Journal of Caring Sciences (JCS), 2, 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1388). بررسی اثربخشی روان درمانگری شناختی، رفتاری، گروهی، و فردی زندانیان در زندان رجایی شهر. روانشناسی معاصر، 4، 1و7
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2013). SEXUAL HEALTH CHALLENGES OF OUT OF HOME ADOLESCENTS: ASSESSMENT AND SOLUTIONS. Jender and Family Studies, 10, 0
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1388). تحلیل کیفی پدیدار شناحتی ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی دگرجنسیت خواهی. پژوهش های روانشناختی، 1، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). پیش بینی نشخوار فکری بر اساس سازگاری اجتماعی و هیجانی در بیماران مبتلا به وسواس فکری عملی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). اثربخشی درمان شناختی-‌رفتاری گروهی مدیریت خشم بر کاهش همسرآزاری و افزایش رضایت زناشویی افراد مبتلا به سوء‌مصرف مواد. توانبخشی، 14، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). تاثیر آموزش تاب آوری بر افزایش بهزیستی روان شناختی زنان نابارور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23، 5
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). مقایسه تاثیر رفتار درمانی شناختی و روان درمانی معنوی - مذهبی بر کاهش اضطراب پنهان. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 7
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). نسخه مقدماتی مقیاس ملی مهارت های زندگی برای جمعیت دانشجویی: تحلیل آیتم، ساختار عاملی اکتشافی و ضرایب اعتبار. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 4، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1388). رابطه بین بهزیستی معنوی و سلامت روانی دانشجویان. 8، 31
 • احمدی غلامرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، قادری محمد، محسنی محمدصالح. (1394). اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی. روانشناسی نظامی، 6، 22
 • خلیلی افسر، سهرابی اسمرود فرامرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، خوشنویسان زهرا. (1395). وین برنامه ایمن سازی تربیتی - اجتماعی با رویکرد آموزه های. مطالعات روان شناسی بالینی، 8، 25
 • سعدی پور اسماعیل، خلیلی افسر، سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). تدوین برنامه ایمن سازی تربیتی - اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی و ارزشیابی و تاثیر آن بر رفتارهای پر خطر. 11، 41
 • گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، اسکندری حسین، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). آزمون مدل علی افسردگی بر اساس مولفه های سبک زندگی با میانجی گری سلامت اجتماعی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 1
 • یعقوبی علی، معتمدی عبدالله، سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه بین الگوهای شخصیتی باورهای مذهبی علاقه اجتماعی و سلامت روان. پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 44
 • اسکندری حسین، هادی سعیده، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی. پژوهش های مشاوره، 15، 20
 • میرصادقی سودابه، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1396). تدوین مدل ساختاری ش ی وه ها ی فرزند پرور ی ما دران بر اساس سبک ها ی دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال ها ی اضطراب جدایی و وسواس - اجبار. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 30
 • اسماعیلی علی، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1390). طرحواره های ناسازگار اولیه فعال در بیماران اختلال وسواس- اجبار. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 2
 • فرخی حسین، مصطفی پور وحید، سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارت های اجتماعی بر نشانه های کودکان مبتلابه اختلال رفتار هنجاری. سلامت روان کودک، 4، 11
 • باقری مریم، سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). مقایسه اثربخشی روش های ترک اعتیاد، «دارو درمانی» و «درمان شناختی-رفتاری» بر میزان سازگاری با همسر خانواده های داوطلبان ترک). اعتیاد پژوهی، 11، 41
 • خلیلی صدرآباد افسر، سهرابی اسمرود فرامرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، خوشنویسان زهرا. (1396). تدوین برنامه ایمن سازی تربیتی-اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی و ارزشیابی تأثیر آن بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان. اعتیاد پژوهی، 11، 41
 • خالدیان محمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اصغری گنجی عسکر، کرمی باغطیفونی زهرا. (1396). مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی شناختی- رفتاری و معنا درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 29
 • Eskandari Hosein, Gatezadeh Abdolamir, Borj'ali Ahmad, Farrokhi Noor Ali, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2016). explanation of depression level based on lifestyle through the mediation of social healt and quality of life. International Journal of Behavioral Sciences, 10, 4
 • کریمی فر مسعود، روح الامینی مرضیه سادات، دین پرور احسان، سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). اثربخشی آموزش مولفه های معنوی بر مولفه های روانشناسی مثبت در نوجوانان. پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 4، 7
 • نادرپیله رود مقصود، سهرابی اسمرود فرامرز، حسین ثابت فریده. (1395). اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر بهبود نظریه ذهن و مهارت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا. روانشناسی کاربردی، 4، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز، دارابی افسانه، راستگو ناهید، جلالوند محمد، اعظمی یوسف. (1395). نقش واسطه گری طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 25
 • سهرابی اسمرود فرامرز، دارابی افسانه، راستگو ناهید، جلالوند محمد، اعظمی یوسف. (1395). نقش واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 25
 • هادی سعیده، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی براساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خود کنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28
 • هادی سعیده، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی). فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28
 • نادرپیله رود مقصود، سهرابی اسمرود فرامرز، حسین ثابت فریده. (1395). اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر بهبود نظریه ذهن و مهارت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا. روانشناسی شناختی، 4، 4
 • رحیمی کاوه، حسین ثابت فریده، سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). اثر بخشی اموزش مدیریت حافظه هیجانی برراهبردهای شناحتی هیجان. تازه های علوم شناختی، 18، 4
 • رحیمی کاوه، حسین ثابت فریده، سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). ر )SMART( اثربخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس کاهش استرس ادراک شده و تغییر نگرش به مصرف مواد در بین زندانیان مرد وابسته به مواد. روانشناسی بالینی، 6، 22
 • خانجانی مهدی، سهرابی اسمرود فرامرز، اعظمی یوسف. (1397). بررسی تاثیر برنامه ارتقای تاب آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی، معنای زندگی و خوشبینی و رضایت از زندگی زنان بی سرپرست. روان پرستاری، 6، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1393). بررسی سبک هویتی غالب و رابطه آن با سطح تعهد در زنان زندانی بر اساس نوع جرم. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 1، 2
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Masah Omid, Azami Yusof, Dostian Younos, Chopan Hamed, farhudian ali, daneshmand reza. (2016). effectiveness of gross model-based emotion regulation training on anger reduction in drug-dependent individuals and its sustainability in follow-up. international journal of high risk behaviors addiction, 5, 1
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2016). The Relationship of Parenting Styles with Students’ Educational Adaptability and Creativity in Second Grade High School Students, Jahrom, Iran. Journal of Administrative Management, Education and Training, 12, 3
 • فرنام علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا. (1393). اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی ( MBRP) در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مواد افیونی. مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 16
 • پورروستائی اردکانی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1397). طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6، 1
 • برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، معتمدی عبدالله، فلاح احمد. (1397). بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی، با واسطه گری خوش بینی. مطالعات اسلام و روانشناسی، 12، 22
 • پورروستائی اردکانی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1397). طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت مندی کاربران. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6، 1
 • معتمدی عبدالله، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، تنگستانی یلدا. (1397). پیش بینی نارسائی های شناختی بر اساس اختلالات روان شناختی با واسطه گری فراشناخت در سالمندان. روانشناسی پیری، 4، 4
 • Mo'tamedi AbdolAllah, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Tangestani Yalda. (2018). Prediction of Psychological Disorders, Based on Meta-cognitive Components in the Elderly of Tehran. International Journal of Behavioral Sciences, 12, 3
 • اسکندری حسین، گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1396). تبیین افسردگی بر اساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفی زندگی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 31
 • اسکندری حسین، هادی سعیده، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). رابطه سبک های دلبستگی، با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی. پژوهش های مشاوره، 15، 60
 • Hossein Sabet Frarideh, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2017). Comparing the Efficacy of Three Therapeutic Methods of Emotional Expression, Mental and Combined Relaxation in Reducing Perceived Stres. Quarterly Educational Measurement, 7, 28
 • محمدزاده محمدزاده، سهرابی اسمرود فرامرز. (1397). تبیین آمادگی برای توهم بر اساس صفات اسکیزوتایپی مثبت و منفی در نمونه غیربالینی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8، 31
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). تاثیر توانبخشی شناختی رایانهیار و داروی روان محرک در بهبود نشانههای بالینی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی. 7، 2
 • خلیلی صدرآباد افسر، سهرابی اسمرود فرامرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، خوشنویسان زهرا. (1396). اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی بر تابآوری دانش آموزان با رفتارهای پرخطر. روانشناسی تربیتی، 13، 46
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). هوش معنوی از منظر قرآن و روایات. پژوهشنامه معارف قرآنی، 8، 30
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). مقایسه اثربخشی روشهای ترک اعتیاد "دارودرمانی و درمان شناختی-رفتاری بر میزان سازگاری با همسر خانوادههای داوطلبان ترک. اعتیاد پژوهی، 11، 41
 • احمدی غلامرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1397). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9، 34
 • خانجانی مهدی، سهرابی اسمرود فرامرز، اعظمی یوسف. (1397). بررسی تأثیر برنامه ارتقای تابآوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی، معنای زندگی، خوشبینی و رضایت از زندگی زنان بیسرپرست. روان پرستاری، 6، 2
 • اعظمی یوسف، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی، فرخ فرقانی سیامک. (1397). تاثیر برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی- اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال استرس در سوانح سوختگی. علوم پزشکی رازی، 5، 172
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). تأثیر برنامه درمانی روانی- اجتماعی بر راهبردهای تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سوانح سوختگی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 22، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی اجتماعی بر مهار تهای اجتماعی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه سوختگی. توانبخشی، 19، 3
 • فرخی حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1397). اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان اعتیاد پذیری دانشجویان. دانشکده بهداشت و انستیتو بهداشتی، 16، 3
 • naderi naderi, Hossein Sabet Frarideh, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2018). Comparing the Efficacy of Three Therapeutic Methods of Emotional Expression, Mental and Combined Relaxation in Reducing Perceived Stress. CLINICAL PSYCHOLOGY STUDIES, 7, 28
 • نبوی سید صادق، سهرابی اسمرود فرامرز، افروز غلامعلی، دلاور علی، حسینیان سیمین. (1396). پیش بینی سلامت روان معلمان براساس متغیرهای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 5، 2
 • خلیلی صدرآباد افسر، سهرابی اسمرود فرامرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، خوشنویسان زهرا. (1396). تدوین برنامه ایمن سازی تربیتی-اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی و ارزشیابی تاثیر آن بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان. اعتیاد پژوهی، 11، 41
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2019). Formation of the Causal Pattern of the Return of Addiction Based on the Components of Perceived Child-rearing Practices, Coping styles and Hidden Propensities in the Recovered Without Return and Reborn. Novelty in Biomedicine, 7, 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1397). مدل علّی روابط بین ناگویی هیجانی با عملکرد جنسی زنان با میانجی گری درماندگی روان شناختی و صمیمیت زناشویی. خانواده پژوهی، 14، 56
 • سهرابی اسمرود فرامرز، بهزادپور سمانه، مطهری زهرا سادات. (1397). پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی در دختران دانش آموز. روانشناسی تربیتی، 14، 49
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1397). رابطه جهت گیری زندگی (خوش بینی، بدبینی) با افسردگی، استرس، اضطراب. رویش روانشناسی، 7، 12
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر بر تاب آوری، شادکامی و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته به مواد مخدر. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 2، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1397). مدل ساختاری سیستم مغزی ـ رفتاری، تکانشگری،ناگویی هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با رفتار خوردن. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 6، 3
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (---). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی تهران. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، 5، 5
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1398). تبیین عوامل اصلى شکل دهنده و استقرار رهبرى خلاق مدیران: رویکرد داده بنیاد. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12، 4
 • معتمدی عبدالله، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، تنگستانی یلدا. (1397). پیش بینی نارسایی های شناختی بر اساس اختلالات روان شناختی با واسطه گری فراشناخت در سالمندان. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی پیری، 4، 4
 • رحیمی صادق زهرا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فلسفی نژاد محمدرضا. (1398). تدوین برنامه آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی برای زنان مطلقه: یک مطالعه کیفی.. پژوهش های مشاوره، 18، 71
 • چینی فروشان مسعود، سهرابی اسمرود فرامرز، گلزاری محمود، فرخی نورعلی. (1396). مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی و انفرادی بر درمان اختلال وسواس فکری – عملی. روانشناسی معاصر، 11، 3
 • فرخی نورعلی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین. (1398). نقش معنویت و تنظیم شناختی هیجانی بر ترک اعتیاد با وضعیت تاهل و افزایش سن. علوم پزشکی رازی، 26، 5
 • مومنی لیلا، رحیمیان حمید، عباس پور عباس، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1399). رهبری خلاق آموزشی و تاثیر آن بر رشد کودک و نوجوان: یک مطالعه مروری. پژوهش پرستاری ایران، 6، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز، خانجانی مهدی، اعظمی یوسف. (1398). آموزش برنامه ایمن سازی در مقابل استرس بر سبک مواجه با استرس، تنظیم هیجان و سلامت روانی زنان بی سرپرست. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 4، 26
 • سهرابی اسمرود فرامرز، مامشریفی پیمان، رافضی زهره، اعظمی یوسف. (1397). پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سلامت روان، حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روان‌رنجورخویی و توافق‌پذیری. روان پرستاری، 6، 6
 • رضائی میرقائد ملیحه، موسوی نژاد سید روح الله، مختاری امیرحسین، رهروی مهشید، سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر بهبود مهارت‌های ارتباطی دختران بزهکار شهر تهران. مطالعات ناتوانی، 6، -
 • برجعلی احمد، رحیمی صادق زهرا، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا، معتمدی عبدالله. (1397). اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه. دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی، 2، 2
 • فرخی حسین، سهرابی اسمرود فرامرز. (1398). بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامه همجوشی فکر (TFI) در دانشجویان. دوفصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت، 17، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، رضائی میرقائد ملیحه. (1398). اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش کنترل خشم دختران بزهکار شهر تهران. مطالعات ناتوانی، 9، -
 • شاهواروقی فراهانی ندا، سهرابی اسمرود فرامرز، صدر محمد مهراد، هاشمیان سید سپهر. (1398). سه رویکرد برای درک و طبقه بندی اختلال های روانی: ICD-11, DSM-5, RDoC. دوفصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت، 17، 1
 • اسکندری حسین، گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1396). تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 31
 • فراغتی مریم، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی، اسکندری حسین. (1396). نقش متغیرهای شخصیتی، معنوی، هیجانی و ارتباطی برای ترک اعتیاد در میان معتادان. علوم پزشکی رازی، 24، 161
 • عسگری بسطام مرتضی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم آباد. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6، 22
 • محمودیان حسن، سهرابی اسمرود فرامرز، گلزاری محمود، فرخی نورعلی. (1396). مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی و انفرادی بر بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری -عملی. روانشناسی معاصر، 11، 2
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2012). The impact of teaching stress-coping techniques on vulnerable marital relationships. International Journal of Educational and Psychological Researches, 2, 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز، ترقی جاه صدیقه، نجفی محمود، فلسفی نژاد محمدرضا. (1388). بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی 86-85 دانشگاه های کشور و ارتباط آن با برخی متغیرهای روانشناختی. پژوهش های مشاوره، 8، 32
 • سهرابی اسمرود فرامرز، ناصری اسماعیل. (1388). بررسی مفهوم و مولفه های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن. پژوهش در سلامت روانشناختی، 3، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز، کریمی حسن. (1389). اثربخشی درمان خاطره پردازی انسجامی و ابزاری بر کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1، 3
 • سهرابی اسمرود فرامرز، حسنی اعظم. (1386). شیوه فرزند پروری والدین و رفتارهای ضد اجتماعی دختران نوجوان. روانشناسی، -، 41
 • اسدی مریم، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1395). تاثیر بخشش درمانی بر پرخاشگری و همدلی نوجوانان پسر بزهکار. رویش روانشناسی، 5، 15
 • باقری آغچه بدی مهدی، گلزاری محمود، سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). ساخت, رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر براساس آموزه های اسلام. پژوهشنامه روانشناسی اسلامی، 2، 3
 • سپهری نسب زهرا، سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت روان شناختی و تکانش گری معتادان. روانشناسی کاربردی، 10، 1
 • رزاقی رضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1392). چالش سلامت جنسی نوجوانان جدا شده از خانه. رفاه اجتماعی، 13، 48
 • بهزادپور سمانه، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، مطهری زهراسادات. (1392). بررسی مقایسه ای کنترل توجه و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی و افراد عادی. تحقیقات روان شناختی، 5، 17
 • خانی پور حمید، برجعلی احمد، محمدخانی پروانه، سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره افسردگی اساسی: طرح تک موردی. مطالعات روان شناسی بالینی، 7، 2
 • فیلی علیرضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1390). مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی- رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل بر نشخوار فکری زنان نابارور افسرده. ارمغان دانش، 17، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). اثر بخشی درمان شناختی -رفتاری و درمان وجودی بر سلامت عمومی دانشجویان شاهد و ایثارگر. 14، 26-27
 • ذوقی پایدار محمدرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، دلاور علی. (1390). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و افسردگی جانبازان. روانشناسی نظامی، 2، 5
 • سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1398). اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان استعداد الکلیسم دانشجویان. تازه های علوم شناختی، 21، 2
 • زینتی افخم علیرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1389). بررسی اثربخشی درمان بازآفرینی خیالی و پردازش مجدد بر کاهش سطح آشفتگی ذهنی و تصاویر راجعه مربوط به سانحه جانبازان. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • قربانعلی پور مسعود، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا. (1389). بررسی تاثیر اضطراب مرگ و سن بر رفتار‌های ارتقابخش سلامتی. مجله پزشکی ارومیه، 21، 2
 • صادقی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، برجعلی احمد، قاسمی غلامرضا. (1389). بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش افسردگی زنان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 28، 112
 • محمدزاده علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). تاثیر همایندی صفات شخصیت اسکیزوتایپی مثبت و منفی بر پیامد درمانی انواع فرعی اختلال وسواس فکری - عملی. تحقیقات علوم رفتاری، 7، 1
 • خداپناه مژده، سهرابی اسمرود فرامرز، احدی حسن، تقی لو صادق. (1396). نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سیستمهای مغزی – رفتاری با رفتارهای خوردن در افراد دارای اضافهوزن و چاقی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 4
 • جعفری فر سلیمان، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، خانجانی مهدی، فرخی نورعلی. (1398). تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 5، 53
 • شریف زاده علی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1398). ساختار عاملی مقیاس ویژگیهای روانشناختی جذب معلمان ابتدایی. اندازه گیری تربیتی، 9، 37
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1397). روانشناسی شخصیت امام خمینی(ره) بر پایة ویژگیهای انسان سالمِ کارل راجرز. دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی، 2، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1397). رابطة هوش عمومی و معنوی با آسایش معنوی. دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی، 2، 2
 • shahvarughi farahani neda, Sohrabi Asmaroud Faramarz, mazaheri nejad fard golnaz, Hasan Larijani Maral. (2018). Designing and Testing a Structural Model of Attachment Styles and Negative Affects Variables as Predictors of Young Men's Body Dissatisfaction. International Journal of Behavioral Sciences, 12, 1
 • قاسم زاده مهدی، معتمدی عبدالله، سهرابی اسمرود فرامرز. (1398). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه. پژوهشنامه زنان، 10، 1
 • Mo'tamedi AbdolAllah, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Tangestani Yalda. (2018). Prediction of Psychological Disorders Based on Meta-cognitive Components in the Elderly of Tehran. International Journal of Behavioral Sciences, 12, 3
 • آقابابایی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، فرخی نورعلی، برجعلی احمد. (1397). پیش بینی آسایش درونی براساس نگرش به دین با واسطه گری امید و معنای زندگی. روانشناسی، 12، 22
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اعظمی یوسف. (1398). آموزش برنامه ایمن سازی در مقابل استرس بر سبک مواجهه با استرس، تنظیم هیجان و سلامت روانی زنان بی سرپرست. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26، 4
 • احمدی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، غباری بناب باقر، آزادی اسماعیل. (1397). رابطه تصویر ذهنی از خدا و خودشکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران. مجله سلامت و مراقبت، 20، 3
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). پیشبینی «آسایش درونی» براساس «نگرش به دین» با واسطه گری «امید» و «معنای زندگی». دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 12، 22
 • اعظمی یوسف، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی اجتماعی بر مهارت های اجتماعی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از سوانح سوختگی. توانبخشی، 3، 80
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (---). نقش واسطه ای راهبرد های مقابله ای در رابطه میان الگوی ارتباطی خانواده و آمادگی اعتیاد. اعتیاد پژوهی، 6، 45
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (---). اثربخشی تکنیک های شناختی طرحواره درمانی بر کاهش کمال گرایی افراطی. رویش روانشناسی، 9، 4
 • پورروستائی اردکانی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1397). ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی و رضایت مندی کاربران. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6، 1
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2019). The Relationship Between Attributional Style and General Health in Diabetic Patients with Good and Poor Metabolic Control of Diabetes. Quarterly of Clinical Psychology Studies, 10, 37
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1398). تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 14، 54
 • ایراندوست راضیه، ملیحی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، آهی قاسم. (1397). الگوی علّی روابط بین عملکرد جنسی بر پایه باورهای بدکارکردی جنسی با میانجی درماندگی روانشناختی و ابعاد صمیمت زناشویی. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 13، 45
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1399). تأثیر برنامه مهارتهای زندگی (خودآ گاهی، مقابله با استرس، همدلی) بر اساس فرهنگ بومی بر شادکامی و تابآوری زنان مطلقه. پژوهش های مشاوره، 19، 74
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1399). مقایسه اثربخشی روش درمانگری چندوجهی با رویکرد اسلامی و معنا درمانی بر افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی. روان شناسی و دین، 13، 1
 • صادقی زهره، صفاری نیا مجید، سهرابی اسمرود فرامرز، علی پور احمد. (1396). اثربخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی زن های آسیب دیده از عهدشکنی همسران. روانشناسی کاربردی، 11، 43
 • برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، معتمدی عبدالله، فلاح احمد. (1397). بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی با واسطه گری خوش بینی. روانشناسی کاربردی، 12، 22
 • میرصادقی سودابه، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). مقایسه سبک های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی. روانشناسی افراد استثنایی، 8، 29
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Fallah Maryam, Ghasemzade Aziz, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Soleymani Mahsa. (2012). Effect of secure attachment style based on mother-adolescent training on reducing depression in female adolescent. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 46
 • Mohamad Mahsa, Golzari Mahmoud, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2013). The Effectiveness of Teaching Stress-coping Strategies to Enhance Marital Satisfaction of Women After Partners’ Extramarital Affairs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 1
 • Ghaderi Davoud, Borj'ali Ahmad, Bahrami Hadi, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2011). Survey the relationship between five factor model and psychopathic personality in a sample of male prisoners in Iran. Annals of Biological Research, 2, 6
 • Jafari Isa, Najafi Mahmoud, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Dehshiri Gholamreza, Soleymani Esmaiel, Heshmati Rasoul. (2010). Life satisfaction, spirituality well-being and hope in cancer patients. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 5
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Mortazavi Zeynab, Hatami Hamid. (2012). Comparison of attachment styles and emotional maturity between opiate addicts and non-addicts. Annals of Biological Research, 3, 1
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Dortaj Fariborz, Moghaddas Ali Reza, Bahamin Ghobad, Taheri Fateme. (2012). The Effects of Hardiness Training on Suicide Ideation, Quality of Life and Plasma Levels of Lipoprotein (a) in Patients with Depressive Disorder. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 0, 46
 • janfada maryam, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2014). The Efectiveness of hope thrapy on resiliency and optimism of veterans daughters. BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES, 3, 9
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad, Soleymani Mahsa, falah ebrahimzadeh maryam, reza ghasemzadeh aziz. (2012). Effect of secure attachment style based on mother- adolescent training on reducing depression in female adolescents. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 0, 46
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Golzari Mahmoud, Esmaeil Mahsa. (2013). The effectiveness of teaching stress-coping strategies to enhance marital satisfaction of women after partners’ extramarital affairs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 0, 84
 • Khairkhah Zeinab, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2014). Effectiveness of Group Cognitive – Behavioral Therapy on Reducing Depression. International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS), 43, 15
 • Robatmili Somaye, Sohrabi Asmaroud Faramarz, shahrak mohammadali, taleepasand siavash, Nokani Mostafa, hasani mohadese. (2015). The effective of group logotherapy on meaning in life and depression levels of Iranian students. International Journal for the Advancement of Counselling, 36, 4
 • aghababaei naser, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Eskandari Hosein, Borj'ali Ahmad, Farrokhi Noor Ali, job chen zhou. (2016). Predicting subjective well-being by religious and scientific attitudes with hope, purpose in life, and death anxiety as mediators. Personality and Individual Differences, 90, 90
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Delrouz kazem, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali. (2016). Utilizing instructional design strategies to develop educational programs for addiction prevention among adolescents. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 1, Special 1
 • ASHARIYOUN ELLAHE, Sohrabi Asmaroud Faramarz, LOTFI KASHANI FARAH. (2014). EFFICACY OF GROUP PARENT S TRAINING, COMPUTER-ASSISTED COGNITIVE REHABILITATION (CACR) AND COMBINATION OF CACR WITH PARENT S TRAINING ON DECREASE SYMPTOMS IN ADHD CHILDREN. SAJMR Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research, 3, 11
 • Jafari Isa, Eskandari Hosein, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Heshmati Rasoul. (2010). Effectiveness of coping skills training in relapse prevention and resiliency enhancement in people with substance dependency. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 5
 • Karimi Kiyoumars, Jamhari Farhad, Asadzadeh Dahraei Hassan, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2012). Consequences of conflict between work and family among Iranian female teachers. International Journal of Basic and Applied Sciences, 2, 2
 • shajari farzaneh, Sohrabi Asmaroud Faramarz, jomheri farhad. (2016). relationship between Early maladaptive schema and internet addiction:A Cross-Sectional study. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, 8, 3
 • Delrouz kazem, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali. (2015). Utilizing instructional design strategies to develop educational Program for addicition prevention among adolescents. international Jornal of control Theory and Application, 8, 1
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2013). 1845 – Effectiveness of computer-assisted cognitive remediation (cacr) and psycho stimulant drugs on clinical symptoms of children with adhd. European Psychiatry, 28, -
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2016). A pilot andomized controlled trial comparing computer-assisted cognitive rehabilitation, stimulant medication, and an active control in the treatment of ADHD. child and adolescent mental health, 21, 4
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2014). The effectiveness of hope therapy on resiliency and optimism of veterans' daughters. BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES, 3, 9
 • Karimi Kiyoumars, Jamhari Farhad, Asadzadeh Dahraei Hassan, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2014). Consequences Conflict between work and Famili among Iranian Female Teachers. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2, 2
 • kalily afsar, Sohrabi Asmaroud Faramarz, sadipour Esmaeil, Delavar Ali, koshnevisan zahra. (2016). the development of the educational-social program immunization with the approach of the islamic teachings of adolecents. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 3, 1
 • Aazami Saed, Moghaddas Ali Reza, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Nazifi Morteza, Mirmohammadi Mahdieh, Hemmati Fatemeh, Ahmadi Ameneh, Hamzehpoor Parya, Khari saedeh, Lakes Kimberley. (2016). A pilot randomized controlled trial comparing computer-assisted cognitive rehabilitation, stimulant medication, and an active control in the treatment of ADHD. child and adolescent mental health, 21, 4
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2015). Study of Dominant Identity Style and Its Association with Commitment in Female Prisoners According to the Type of the Crime. European Psychiatry, 30, 1
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz. (---). toward a cognitive behavioral therapy based on the emotion-goal detachment: a proposed therapeutic model and a single subject study. journal of affective disorders, 6, 1
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • سهرابی اسمرود فرامرز، چهارمین کنگره سراسری استرس، بررسی اختلال استرس پس از ضربه در کودکان و نوجوانان دانشگاه تهران، 1378/03/25، 1378/03/28
 • سهرابی اسمرود فرامرز، چهارمین همایش ملی سازماندهی خدمات روان‌شناسی و مشاوره، بررسی سلامت روانی جوانان براساس الگوها و تیپ‌های شخصیتی، 1382/10/01
 • سهرابی اسمرود فرامرز، نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،دانشگاه شهید بهشتی، بررسی و مقایسه نظام ارزشی نوجوانان و والدین آن ها، 1383/02/28، 1383/02/30
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اولین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران،دانشگاه شهید بهشتی، هنر درمانی در مداخلات بالینی با نگاهی به رویکرد روان‌شناختی، 1385/09/07، 1385/09/09
 • سهرابی اسمرود فرامرز، سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،دانشگاه شهید بهشتی، بررسی رابطه سبک دلبستگی و روابط جنسی فرازناشویی در بین زنان باز داشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران، 1387/02/23، 1387/02/26
 • سهرابی اسمرود فرامرز، چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه شیراز، فراوانی ذکرهای مقدس در بین دانشجویان ایرانی و ارتباط آنها با سلامت روانی دانشجویان، 1387/03/01، 1387/03/02
 • سهرابی اسمرود فرامرز، چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه شیراز، بررسی رابطه ی میزان برخورداری از حمایت اجتماعی و سلامت روانی در دانشجویان، 1387/03/01، 1387/03/02
 • سهرابی اسمرود فرامرز، چهارمین سمینار سراسرس بهداشت روانی دانشجویان، بررسی فراوانی خودکشی دانشجویی و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی در سالهای 83-85 در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور، 1387/03/01، 1387/03/02
 • سهرابی اسمرود فرامرز، دویست و چهل و چهارمین گردهمایی دفتر مطالعات اسلامی در سلامت روان،دانشگاه علوم پزشکی ایران، ارائه پوستر، هوش معنوی، 1395/10/30، 1395/10/30
 • احمد پور سیمین، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه، article abstraction، خلاصه مقاله، بررسی ویژگی های صوتی و تصویری تبلیغات تلویزیونی مورد توجه کودکان، 1395/11/26، 1395/11/26
 • جواد زاده اعظم، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان گیلان، article abstraction، رضایت از تصویر بدنی و عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار
 • فتحی محمد، سهرابی اسمرود فرامرز، بیابانگرد اسماعیل، ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان گیلان، article abstraction، مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان معتاد به اینترنت و عادی
 • سهرابی اسمرود فرامرز، حسنی اعظم، دومین کنگره آسیب شناسی خانواده، بررسی تاثیر شیوه فرزندپروری بر رفتارهای ضد اجتماعی، 1385/01/01
 • سهرابی اسمرود فرامرز، نخستین جشنواره ملی خانواده پژوهی در ایران، بررسی سبک مداخله در تماشای خشونت تلوزیونی بر پر خاشگری پسران 11-9 ساله
 • خانی پور حمید، سهرابی اسمرود فرامرز، طباطبایی سعید، پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان تهران، article abstraction، مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار و بیمارگون نگرانی
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, 11th European Congress of Psychology, The Relationship Between Personality and Post Traumatic Stress Disorder PTSD, 2002/05/04, 2002/05/08
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, 15th European Congress of Psychiatry- Madrid spain, Investigating the Effectiveness of Enhancing Optimism Skills on high School students Locus of Control, 2007/03/17, 2007/03/21
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, International convention psychological science, article abstraction, Determining the relationship between sipirtual intelligence and practice of religiouse belief for presentation, 2014/09/10, 2014/09/10
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Eskandari Hossein, The International Conference on Stress and Mental Disorders (ICSMD), article abstraction, Developmental Paradigm of Stress in Explaining Mental Health and Disorder, 2016/05/10, 2016/05/11
 • mamsharifi peyman, Rafezi Zohreh, Sohrabi Asmaroud Faramarz, 11th annual international, poster presentation, RELATIONSHIP AMONG MENTAL HEALTH, PERSONALITY TRAITS AND ADDICTION POTENTIAL, 2017/09/13, 2017/09/15
 • Jafari Isa, Eskandari Hosein, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Heshmati Rasoul, World Conference On Psychology counselling and Guidance, Effectiveness of Coping Skills Training Based on Marlatt Relapse Pervention Model and Resiliency Enhancement in People with Substance Dependency
 • Mohamad Mahsa, Golzari Mahmoud, Sohrabi Asmaroud Faramarz, 3rd World Conference On Psycology, councelling and Guidance, The Effectiveness of teaching stress-coping strategies to enhance marital satisfaction of women after partners' extramarital affairs
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اولین کنفرانس بین المللی علوم شناختی، بررسی تفاوت بین زنان و مردان در تعامل بین مغز و رفتار، 1379/12/01، 1379/12/03
 • سید نقوی میر علی، سهرابی اسمرود فرامرز، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، article abstraction، مقاله کامل، الگوی تطابق استراتژی های مدیریت دانش با استراتژی های کسب و کار، 1392/09/03، 1392/09/04
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی، کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی رابطه اضطراب مرگ با جهت گیری دینی در میان دانشجویان مسلمان ایرانی، 1394/12/18، 1394/12/18
 • نادری نادر، سهرابی اسمرود فرامرز، حسین ثابت فریده، همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، article abstraction، خلاصه مقاله، مقایسه اثر بخشی سه شیوه درمانی برون ریزی هیجانی, آرمیدگی ذهنی، 1395/02/21، 1395/02/21
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، article abstraction، خلاصه مقاله، پارادایم تحولی استرس در تبیین سلامت و بیماری، 1395/02/21، 1395/02/22
 • ذوقی پایدار محمدرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، نهمین کنگره بین المللی روان درمانی - اجلاس آسیایی انجمن جهانی روان درمانی، article abstraction، خلاصه مقاله، مقایسه اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای مقابله ای در کاهش بیش انگیختگی و کرختی هیجانی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه، 1395/02/29، 1395/02/31
 • سهرابی اسمرود فرامرز، کنگره بین المللی روانشناسی، شخصیت کودکان و نوجوانان و ارتباط آن با PTSD، 1385/01/01
تالیف
 • سهرابی اسمرود فرامرز، از مولفان و جمعی. (1384). مجموعه پرسش وپاسخ ها ی تشریحی دروس اختصاصی گروه علوم انسانی در آزمون سراسری سالهای 1383 تا 1387. ایران-تهران، مرکز انتشارات سازمان سنجش
 • سهرابی اسمرود فرامرز، کردمیرزا عزت الله. (1387). آموزش مهارت کنترل خشم برای جوانان پرخاشگربا هدف. ایران-تهران، وزارت علوم
 • سهرابی اسمرود فرامرز، از مولفان و جمعی. (1385). تشخیص و درمان اختلالات روان شناختی کودک ونوجوان. ایران-تهران، یسطرون
 • نصرالهی محمدصادق، سهرابی اسمرود فرامرز. (1389). اصول برنامه سازی دینی کودک. ایران-تهران، اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1369). مساله سیگار در آینه تحقیق. ایران-تهران، انتشارات مدرسه
 • سهرابی اسمرود فرامرز، شریفی احسان، کلانتری مهرداد، سجادیان پریناز، محمدی الهام، جوزدانی بهناز. (1389). معنویت و علوم انسانی معاصر. ایران-اصفهان، نشر بهشتیان
 • سهرابی اسمرود فرامرز، قائدی دکتر غلامحسین، کرامتی دکتر هادی. (1394). مقدمات روان پزشکی. ایران-تهران، دانشگاه پیام نور
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). مهارت های مذاکره و مصالحه به منظور حل تعارض بین طرفین دعاوی (مشتمل بر برنامه آموزشی). ایران-تهران، پژوهشگاه قوه قضائیه
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1395). روانشناسی تبلیغات و رسانه. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1397). روان شناسی بالینی کودک و نوجوان. آوای نور
 • خدایاری فرد محمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1390). روانشناسی بالینی کودک و نوجوان. ایران-تهران، آوای نور
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). شکوفایی شخصیت امام خمینی، تبیین پدیدارشناختی شخصیت امام خمینی. ایران-تهران، چاپ و نشر عروج موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
 • سهرابی اسمرود فرامرز، ناصری اسماعیل. (1391). هوش معنوی و مقیاس های سنجش آن. ایران-تهران، آوای نور
 • سهرابی اسمرود فرامرز، از مولفان و جمعی. (1391). دروس اختصاصی علوم انسانی. ایران-تهران، مرکز انتشارات سازمان سنجش
 • سهرابی اسمرود فرامرز، سلیمی حسن، میرزمانی محمود. (1385). راهنمای عملی روان شناختی در حمایت از کودکان بحران زده در سوانح طبیعی. ایران-تهران، سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
ترجمه
 • سهرابی اسمرود فرامرز، از مترجمان و جمعی. (1391). فرهنگ توصیفی روان شناسی انجمن روانشناسی آمریکا. ایران-تهران، ارس
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اسماعیلی علی. (1389). روان شناسی مرضی کودک و نوجوان، مبانی نظری و کاربرد بالینی. ایران-تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی
 • سهرابی علیرضا، سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). روان شناسی شادی. ایران-تهران، پندار تابان
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اسماعیلی علی. (1389). روان شناسی مرضی کودک و نوجوان. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • سهرابی اسمرود فرامرز، کرمی ابوالفضل. (1384). شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان. ایران-تهران، روان سنجی
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1387). اعتماد به نفس در نوجوانان. ایران-تهران، پنجره
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1389). گذار از نوجوانی به بزرگسالی و روابط خانوادگی با رویکرد بین نسلی. ایران-تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1380). روانشناسی سلامت. ایران-تهران، طلوع دانش
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1388). مشاوره پیشگیرانه. ایران-تهران، انتشارات علمی فرهنگی
سایر
 • سهرابی اسمرود فرامرز. (1397). اثربخشی آموزش مدیریت استرس در مشاغل قضایی. پژوهشکده مطالعات پایه، گروه مطالعات منابع انسانی
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • شیوع شناسی مصرف مواد و عوامل خطر و محافظت کننده در بین دانشجویان ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1385/01/01
 • شیوع شناسی مصرف مواد و عوامل خطر و محافظت کننده در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان، کاربردی، 1385/09/01
 • روان درمانگری و توانبخشی زندانیان و بررسی اثر بخشی آن در زندان رجائی شهر، 1386/01/01
 • گزارش بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان ورودی 86-1385، طرح ملی، 1386/01/01
 • گزارش وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاهها 87-1386، طرح ملی، 1390/01/01
 • مهارت های مذاکره و مصالحه به منظور حل نعارض بین طرفین دعاوی (و ارائه برنامه آموزشی)، کاربردی، 1393/09/01
 • هوش معنوی: مبانی نظری و سنجش عینی طرح دانشگاه تهران، سایر، 1394/09/02
 • اثربخشی آموزش شیوه های مدیریت استرس بر کاهش میزان استرس قضات در زمینه حرفه ای، کاربردی، 1394/11/06
 • هوش معنوی در اسلام، صندوق پژوهشگران کشور، 1396/07/10
طرح‌های درون دانشگاهی
 • ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی
 • نظر سنجی از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص نحوه هدایت پایان نامه های تحصیلی
 • تدوین مدل پیش بینی آمادگی به اعتیاد اعضای هلال احمر استان آذربایجان غربی
 • تدوین آیین نگارش دانشگاه علامه طباطبائی
 • طراحی مدل ترکیبی معماری نظام آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی،، 1395/07/01
 • تبیین مولفه های هوش معنوی بر اساس هوش عمومی، معنویت و بهزیستی معنوی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد
 • بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دانش آموزان مقطع مدارس استعدادهای درخشان و عادی شهراصفهان، محمد قاسم زارعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1380/03/01
 • بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس استعدادهای درخشان و عادی شهر اصفهان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1380/06/31
 • بررسی ویژگی های مدیران فرهنگی از دیدگاه امام علی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/11/01
 • بررسی ویژگیهای مدیران فرهنگی از دیدگاه امام علی (ع)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، غلامعلی فلاح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/03/01
 • بررسی و مقایسه نمونه های اصلی نگرانی افراد مبتلا به اضطراب تعمیم یافته، افسرده و افراد عادی عرب قهستانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/12/17
 • بررسی میزان گرایش به خودکشی و ارتباط آن با هویت های موفق و زودرس، معوق، سردرگم و سبک های هویتی (اطلاعاتی، هنجاری، سردرگمک یا اجتنابی) بین نوجوانان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مهناز احمدزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/03/01
 • بررسی رابطه بین سبک های هویت(اطلاعاتی، هنجاری، سررگمی... اجتنابی) و رفتارهای جرات ورز و غیر جرات ورز (پرخاشگری، انفعالی، سلطه پذیری)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، فروزان سلیمی فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/03/01
 • بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر بر رفتارهای ضد اجتماعی دختران نوجوان ‭ 14 -18)‬ساله) شهر تهران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، اعظم حسنی رود معجنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/03/01
 • بررسی مقایسه ای رابطه بین تیپ شخصیتی‭C‬ منبع کنترل و سخت رویی در بیماران مبتلا به سرطان باافراد عادی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، عیسی جعفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/03/01
 • بررسی و مقایسه حوزه‌های اصلی نگرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب تعمیم یافته، افسرده و افراد عادی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، داود عرب قهستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/03/01
 • بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر بر رفتارهای ضد اجتماعی دختران نو جوان(18-14ساله) شهر تهران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/01
 • بررسی رابطه بین سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری،سردرگمی- اجتنابی) و رفتارهای جرات ورز و غیر جرات ورز(پرخاشگری، انفعالی، سلطه پذیری)، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/01
 • بررسی میزان گرایش به خودکشی و ارتباط آن با هویت های موفق، زودرس، معوق، سردرگم و سبک های هویتی (اطلاعاتی، هنجاری،سردرگم یا اجتنابی) بین نوجوانان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/01
 • اثر بخشی آموزش درس مهارت های مزندگی به شیوه یادگیری اجتماعی آلبرت بتدورا بر میزان توانایی ابراز وجود دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر نی ریز، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • اثربخشی تقویت مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر منبع کنترل دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گرگان در سال تحصیلی‭1384-85 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، عبدالرحمن جوانبخش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/03/01
 • اثر بخشی تقویت مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر منبع کنترل دانش آموزان دبیرستانی شهر گرگان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/06/31
 • بررسی مقایسه ای رابطه بین تیپ شخصیتی C ، منبع کنترل و سخت رویی در بیماران مبتلا به سرطان با افراد عادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/06/31
 • رابطه بازیهای رایانه ای با عملکرد تحصیلی، رمضانی نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی رابطه تمایزیافتگی با خلاقیت، ترابی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • تاثیر آموزش گروهی بر کاهش استرس ms ها، بیضایی زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی رابطه بین تجربه معنوی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی‭85 -86 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مجتبی نورانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/01
 • بررسی اثر بخشی آموزش گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر جلوگیری از عود مکرر معتادان در شهر کرمان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، فاطمه گلستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/01
 • بررسی اثربخشی آگاهی دهی درباره تغییرات جسمی دوران بلوغ به مادران ودختران بر کیفیت رابطه مادر- دختر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، زهرا محبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/01
 • مقایسه اثر بخشی موسیقی درمانی باتصور هدایت شده و راهبردهای شناختی بر کاهش اضطراب دانش اموزان دختر دبیرستانی استان یزد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، طاهره فلاح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/01
 • مقایسه کودکان دوزبانه و یک زبانه در اجرای تکالیف شناختی پیاژه، مینا اشرفیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/13
 • سلامت روانی و تجربه معنوی، مجتبی نورانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/07/09
 • تاثیر آموزش مدیریت تفکر بر عملکرد تحصیلی، سعید سلیمانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/07/17
 • مقایسه کودکان طلاق و عادی، کژال یعقوبی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/08/06
 • بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری درکودکان طلاق و غیر طلاق 6 تا 9 سال شهر سنندج در سال 85-86، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/03
 • بررسی اثربخشی آموزش گروه درمانی بر عود معتادان، فاطمه گلستانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/11
 • اثر بخشی موسیقی درمانی و راهبردهای شناختی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستان استان یزد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/28
 • بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی نو جوانان وابسته و نا وابسته به گفتگوی اینترنتی در منطقه 5 آموزش وپرورش تهران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/01
 • بررسی اثر بخشی آموزش گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر جلوگیری از عود مکرر معتادان در کرمان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/01
 • بررسی تاثیر آموزش سفالگری بر کاهش پرخاشگری کودکان پسر 6-5 ساله پیش دبستانی شیراز در سال 86-85، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/02
 • ویژگی های شخصیتی نوجوانان وابسته و ناوابسته به اینترنت، زهرا محمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/29
 • بررسی اثر بخشی آگاهی دهی درباره تغییرات جسمی دوران بلوغ به مادران و دختران بر کیفیت رابطه مادر-دختر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/30
 • اثربخشی مهارتهای اجتماعی در کاهش بی اعتنایی، زارعی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT بر کاهش افسردگی در بیماران مرد مبتلا به اعتیاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • اثربخشی موسیقی در کاهش اضطراب، زین آبادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • مقایسه باورهای غیرمنطقی در...، روشن قنبری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • تاثیر موسیقی بر کاهشاضطراب کودکان سرطانی 9-11 سال، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در کفایت اجتماعی، مرشدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • اثربخشی آموزش مدیریت خودگویی بر افسردگی، احمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • بررسی رابطه بین تمایز بافتگی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، رضا ترابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/01
 • بررسی مفهوم و مولفه های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال تحصیلی‭1386-87 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، اسماعیل ناصری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/01
 • تاثیر موسیقی بر کاهش اضطراب کودکان سرطانی‭ 9-12 ‬ساله تهران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، فاطمه زین آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/01
 • تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه‭IPT‬ د ر کاهش علائم افسردگی بیماران مرد مبتلا به اعتیاد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مهدی زمستانی یامچی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/01
 • بررسی رابطه بازیهای رایانه ای با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان مقطع دبیرستان شهرستان گچساران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، نصیب الله‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ رمضانی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا بر کفایت اجتماعی دانش اموزان پسر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، محمد جواد مرشدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/01
 • اثر بخشی آموزش مدیریت خودگویی در کاهش افسردگی دانش آموزان دبیرستانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/10/30
 • بررسی رابطه سطح تمایز یافتگی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/04
 • اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی در کاهش نشانه های اختلال نافرمایی مقابله ای دانش آموزان پسر 11-9 شهر مشهد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/08
 • اثر بخشی آموزش مهارت تفکر انتقادی بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/21
 • رابطه متغیرهای سلامت روان و اعتیاد به اینترنت، زهرا سادات چاوش زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • اثربخشی آموزش حل مسئله بر سلامت روان، جمیله حسنی نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • اثربخشی آموزش مولفه های هوش معنوی بر خویشتنداری، مفید عابدینی، 1388/01/01
 • تاثیر آموزش قابلیت فردی در کاهش اعتیاد، شهلا حمیدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • اثربخشی بازی درمانی بر انزواطلبی، لیلا شعبانعلی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • تاثیر آموزش حلم بر پرخاشگری دانش آموزان، زهرا صبوری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • اثربخشی مهارت های اجتماعی بر کاهش تنهایی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی تجربی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر انزواطلبی دختران و پسران، لیلا شعبانعلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر سلامت روان نوجوانان مستقر در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی استان تهران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، جمیله حسینی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • مقایسه اثربخشی آموزش ابراز وجود و آموزش مهارت حل مساله بر میزان رضایت زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، آزاده موسوی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • تاثیر آموزش مولفه‌های قابلیت فردی (خودآگاهی و خودکنترلی) در کاهش اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهرکامیاران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، شهلا حمیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • اثربخشی آموزش مولفه های هوش معنوی بر افزایش خویشتن داری جنسی دانشجویان پسردانشگاه‌های تهران، نصیر عابدینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ گ‍روه‍ی‌ ح‍ل‍م‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ ف‍رزن‍دان‌ ش‍اه‍د و ای‍ث‍ارگ‍ر 12 ت‍ا 18 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر، زهرا صبوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش اموزان دبیرستانی شهرستان یزد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، افسر خلیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • بررسی رابطه بین متغیرهای سلامت روان با اعتیاد به اینترنت در بین جوانان شهر یزد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، زهرا چاوش زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • بررسی رابطه هوش معنوی با کیفیت زندگی دانشجویان فنی - مهندسی دانشگاههای دولتی و آزاد یزد در سال تحصیلی‭87 -88 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، فاطمه میرشمسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • تاثیر آموزشی مولفه های فابلیت فردی...، احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/01
 • اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری از عود بیماران مرد مبتلا به اعتیاد، سالار رضایی نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی اثربخشی تصویر سازی ذهنی هدایت شده بر کاهش سطح آشفتگی ذهنی و تصاویر راجعه مربوط به سانحه جانبازان جنگ تحمیلی، علیرضا زینتی افخم، 1389/01/01
 • بررسی اثربخشی آموزش دلگرمی بر کاهش افسردگی سربازان نیروی زمینی ارتش، مهدی علیمحمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی MS ها، 1389/01/01
 • بررسی اثربخشی امیددرمانی در کاهش افسردگی و افزایش خودکارآمدی زنان مطلقه جوان زیر35 سال شهر تهران، نسا چوخاچی زاده مقدم، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش معنوی از دیدگاه امرم بر بهزیستی درونی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران، ملیحه سازگار، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • اثربخشی آموزش CBT در جلوگیری از عود دوقطبی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از خدا با خود شکوفایی و اضطراب مرگ، ناصر احمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر افزایش رضایتمندی دانشجویان متاهل شهر مشهد، زهرا بهرامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی اثربخشی تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر کاهش سطح آشفتگی ذهنی و تصاویر راجعه مربوط به سانحه جانبازان جنگ ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، علیرضا زینتی‌افخم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • اثربخشی روش آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر افزایش عزت نفس و کاهش افسردگی زنان دانشجوی متاهل مورد سوءاستفاده روانی و جسمی قرار گرفته‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، خشنود بجان پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • اثربخشی آموزش کنترل خشم بر افزایش تاب‌آوری و کاهش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان کبودرآهنک (استان همدان)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، فاطمه رسولی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی همسران بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، احسان شریفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • تاثیر گروه درمانی با رویکرد دینی/ معنوی بر کیفیت زندگی افسردگی بیماران وابسته به مواد در حال ترک شهر قم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، کمال الدین طباطبائی عینکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش تکنیکهای تجربی طرحواره درمانی بر روی طرحواره‌های افراد افسرده و مقایسه طرحواره‌های افراد افسرده با غیر افسرده‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سعید طباطبایی برزکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دو قطبی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، الهام راشدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش احساس تنهایی زنان سرپرست خانوار‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سمیه میرحسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی (مهارتهای مقابله با استرس، ابراز وجود) بر پیشگیری از عود بیماران مرد مبتلا به اعتیاد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سالار رضائی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش معنوی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر پردیس قم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، ملیحه سازگار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش دلگرمی بر کاهش افسردگی سربازان نیروی زمینی ارتش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مهدی علی محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری در افراد مبتلا به درد اسکلتی عضلانی مزمن: مطالعه موردی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سحر رفیعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • اثربخشی SIT بر افزایش عزت نفس و افسردگی زنان، بجان پور، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 • اثربخشی روش حساسیتت زدایی منظم بر کاهش اضطراب جدایی و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان راهنمایی مدارس شبانه روزی، علیرضا سپهرآرا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزش مادر-نوجوان مبتنی بر سبک دلبستگی ایمن برای کاهش میزان افسردگی دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی1389-90، مریم فلاح ابراهیم نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود سلامت روان دانش آموزان دختر متوسطه دارای والد با سبک فرزندپروری استبدادی، سعیده امانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه هوش هیجانی در افراد اعتیادپذیر، معتادین در حال ترک و افراد عادی 20-35 سال شهرستان شهربابک، صدیقه بخشوده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی رابطه میزان و نوع کژکاریهای جنسی با رضایت زناشویی و سلامت روان زنان متاهل در آموزش پرورش ناحیه 1 یزد، زهرا زارع ده آبادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی و مقایسه سبک های هویت یابی و هیجان خواهی نوجوانان عادی و بزهکار شهذ، زهرا حاتمی نیا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی و مقایسه میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی زنانی که قبل از17 و بعد از 25 سالگی در سنندج ازدواج کرده اند، سیمین محمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش شادکامی و هدفمندی در بین افراد HIV مثبت تحت مراقبت مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمانشاه، حیدر کسروی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی برنامه آموزشی بخشش بر کاهش پرخاشگری، ارتقاء، همدلی و بخشش نوجوانان پسر بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران 1390، مریم اسدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزش برنامه بازگشت به اجتماع بر ارتقاء مهارتهای اجتماعی بیماران اسکیزوفرن مرکز توانبخشی طلوع، المیرا شاهمیر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه سرسختی روانشناختی و میزان استرس افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با افراد غیرمبتلا، آزاده شفی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه میزان رضایتمندی از تصویر بدنی، اضطراب اجتماعی جسمانی و عزت نفس در دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار، اعظم جوادزاده اعظم جوادزاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی اثربخشی شیوه های مقابله با استرس بعد از رابطه فرازناشویی مرد جهت افزایش رضایتمندی زناشویی زن های در معرض آسیب مراجعه کننده به کلینیک پرهام و بیدار، مهسا محمد اسماعیل، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده و صفات شخصیتی خوشخ B، مهدی کریمی زارچی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی روش آرمیدگی پیش رونده عضلانی در کنترل علائم سندرم پیش قاعدگی و ارتقاء سطح کیفیت زندگی زنان در سنین باروری، سیده لیلا پورسمر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی مقایسه ای رابطه نوع الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی در شهر یزد، نیره غلامپور، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی درمان فراشناختی بر کاهش میزان افسردگی و نشخوار فکری بیماران مبتلا به افسردگی اساسی: پژوهش تک موردی، هادی زارع، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر کاهش افسردگی و ارتقتء رضایت زناشویی زنان افسرده مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی شهر ساری، حکیمه شیرزاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش امید به زندگی در بین افراد HIV تحت مراقبت مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمانشاه، میدیا کسروی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه اثربخشی آموزش شناخت درمانی گروهی و آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش رضایت زناشویی مادران دانش آموزان دختر ابتدایی منطقه 12 تهران، زهرا آزادی احمد آبادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی روش آرمیدگی پیش رونده عضلانی در کنترل علائم سندرم پیش از قاعدگی و ارتقاء سطح کیفیت زندگی زنان در سنین باروری‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سیده لیلا پورثمر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/01
 • اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش علایم سندرم پیش از قاعدگی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سمیرا دهقان بنادکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/01
 • بررسی نقش واسطه‌ای طرحواره های ناسازگار اولیه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده و صفات شخصیتی خوشه‭B‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مهدی کریمی زارچی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/01
 • مقایسه ی سرسختی روانشناختی و میزان استرس افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر‭(IBS)‬ با افراد غیرمبتلا (سالم)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، آزاده شفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/01
 • مقایسه اثر بخشی زوج درمانی شناختی - رفتاری و آموزش مهارتهای مقابله‌ای در کاهش بیش انگیختگی و کرختی هیجانی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، محمدرضا ذوقی پایدار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/01
 • اثربخشی برنامه آموزشی بخشش بر کاهش پرخاشگری، ارتقاء همدلی و بخشش نوجوانان پسر بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران‭1390‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مریم اسدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/01
 • مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای هویت در بین دانشجویان معتاد به اینترنت و عادی دانشگاه تهران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، محمد فتحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/01
 • مقایسه میزان رضایت از تصویربدنی، اضطراب اجتماعی جسمانی و عزت نفس در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، اعظم جوادزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/01
 • اثربخشی درمان CBT بر اختلال وسواس، دهقان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/22
 • بررسی اثربخشی بازیهای گروهی بر یادگیری مهارت کنترل خشم در دختران اول ابتدایی شهرستان ایوان، زینب هستی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/24
 • مقایسه رابطه ولع مصرف با ابعاد تکانشگری در معتادین تحت درمان با متادون و درمان پرهیزمدار، فاطمه مشیری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • اثربخشی شعردرمانی گروهی بر کاهش اضطراب و استرس ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان، زهره پروین، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبکهای هویت در بین دانشجویان معتاد به اینترنت و عادی دانشگاه تهران، محمد فتحی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • مقایسه تاب آوری و سبک زندگی بین بیماران دیالیزی و پیوند کلیه، سیمین قاسم زاده مجاوری، 1391/01/01
 • بررسی علل گرایش زنان و دختران به مواد مخدر در کلینیک های خصوصی ترک اعتیاد شهر تهران، شیرین میرزایی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • مقایسه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با میزان رضایت زناشویی در مبتلایان به اختلال افسردگی و اختلال وسواس فکری-عملی، راهله استیری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر تاب آوری، شادکامی و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته به مواد مخدر شهرستان قدس، فریبا جعفری روشن، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • مقایسه رابطه طرحواره‌صهای ناسازگار اولیه با میزان رضایت زناشویی در مبتلایان به اختلال افسردگی و اختلال وسواس فکری- عملی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، راهله استیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/01
 • مقایسه کارکرد های اجرایی بین افراد وابسته به مواد و افراد غیر وابسته سالم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، زهره نادری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/01
 • اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر روان درمانی مثبت نگر بر تاب آوری، شادکامی و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته به مواد مخدر شهرستان قدس‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، فریبا جعفری روشن، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/01
 • بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و تعلل‌ورزی رفتاری با مشکلات تصمیم‌گیری در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های شهر تهران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سعید کریم نژاد نیارق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/01
 • بررسی مقایسه ای کنترل توجه و نشخوارفکری در افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی و افراد عادی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سمانه بهزادپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/01
 • ‫تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان وعزت نفس دانش‌صآموزان دوره متوسطه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، ابوالفضل احسانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/01
 • مقایسه رابطه ولع مصرف با ابعاد تکانشگری در معتادین تحت درمان با متادون و درمان پرهیزمدار‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، فاطمه مشیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/01
 • رابطه میزان عمل به باورهای دینی و جهت گیری مذهبی با شادکامی در دانشجویان دختر دانشگاههای دولتی تهران، مهرنوش مومی پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/28
 • رابطه باورهای فراشناختی، نگرانی و نشخوار فکری با نشانه های نباتی، علی سلیمانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/01
 • اثربخشی شناخت درمانی بر کاهش نشخوار فکری، نسرین حسن زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/01
 • تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان، ابوالفضل احسانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/01
 • مقایسه کارکردهای اجرائی افراد وابسته و ناوابسته به مواد، زهره نادری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/01
 • رابطه باورهای فراشناختی با تعلل ورزی دانش آموزان، سعید کریم نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/01
 • اثربخشی آموزش تکنیک‌های شناختی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه افراد افسرده‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، افسانه دارابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/01
 • مقایسه‌ی سبک هویتی و میزان شیوع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، زهرا معین الدینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت‌اندیشی بر افزایش احساس شادکامی دانشجویان دختر افسرده دانشگاه علامه طباطبایی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مهشید رهروی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/01
 • اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر کاهش خشم و تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، یوسف اعظمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/01
 • اثربخشی شناخت درمانی گروهی به سبک مایکل فری بر کاهش افسردگی زنان زندانی استان تهران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، طیبه سنگ پهنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/01
 • اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر افزایش تاب آوری و اصلاح نگرش های ناکارآمد دختران نوجوان دارای مادران مستبد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، معصومه دشتی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/01
 • مقایسه کارکردهای اجرایی (الگوی میاک) دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی و جوانان معتاد زیر‭21‬ سال مراجعه کننده به کمپ های ترک اعتیاد شهرستان بابلسر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، عبداله سلمانی خلخانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن و مهارت اجتماعی کودکان ناشنوا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مقصود نادرپیله‌رود، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/01
 • تعیین اثربخشی فنون شناختی طرحواره‌درمانی بر کاهش کمال‌گرایی افراطی و اضطراب دانش‌آموزان دبیرستانی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، محمدمهدی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مومنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/01
 • اثربخشی آموزش کنترل خشم بر بهبود مهارت‌های ارتباطی دختران بزهکار‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، ملیحه رضائی میرقائد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/01
 • اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش خشم، یوسف اعظمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/04
 • بررسی مقایسه ای کارکردهای اجرائی در جوانان مستعد بررسی مقایسه ای کارکردهای اجرائی در جوانان مستعد، عبدالله سلمانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/05
 • اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت اجتماعی کودکان، نادر پیله ور، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/24
 • اثربخشی تکنیک های طرحواره درمانی بر کاهش افسردگی، افسانه دارابی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/25
 • اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری مدیریت خشم، حوریه کرمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • بررسی اثربخشی آموزش تکنیک های مثبت اندیشی بر شادکامی، مهشید رهروی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/08/10
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی‌ س‍ب‍ک‌ ه‍وی‍ت‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ در زن‍ان‌ زن‍دان‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍وع‌ ج‍رم‌، زهرا معین الدینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/23
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ دخ‍ت‍ران‌ ب‍زه‍ک‍ار، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ رض‍ائ‍ی‌ م‍ی‍رق‍ائ‍د، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/05
 • اثر بخشی درمان شناختی رفتاری برافزایش تاب آوری واصلاح نگرش های ناکارامد دختران نوجوان دارای مادران مستبد، معصومه دشتی پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/21
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ف‍ن‍ون‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ر اض‍طراب‌ و پ‍ذی‍رش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ا س‍ب‍ک‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌ اس‍ت‍ب‍دادی‌، م‍ح‍م‍د ع‍اب‍ری‌ ک‍م‍ال‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/10
 • اثربخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس بر کاهش استرس ادراک شده و تغییر نگرش به مصرف مواد، کاوه رحیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/01/01
 • بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن و مهارت اجتماعی کودکان ناشنوا، مقصود نادر پیله رود، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/01/01
 • بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهر شیراز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، زینب دهقانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/01
 • مقایسه اثربخشی دو روش درمانی خودنظارتی و سایکودرام (روان نمایشگری) بر نشانه های بیش فعالی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، آزاده حق شناس‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/01
 • اثربخشی تحریک جدار جمجمه ای با جریان مستقیم بر میزان افسردگی مبتلایان به چاقی مرضی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مرضیه سوری لکی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/01
 • اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاریبر راهبردهای مقابله ای دانش آموزان مقطع راهنمایی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، بهمن اصلانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/01
 • اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر راهبردهای مقابله ای دانش آموزان مقطع راهنمایی، بهمن اصلانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/13
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ح‍ور م‍ای‍ک‍ل‌ ف‍ری‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ام‍ی‍د واری‌ و ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌، احسان فلاح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/23
 • پیش بینی ارتباط با خداوند بر اساس رویدادهای زندگی، هوش معنوی و ترسیم روند زندگی سالمندان در شهر همدان، امیر قاسمی نواب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/24
 • بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز، زینب دهقانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/02
 • بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در دانش آموزان دوره دبیرستان شهر نیشابور، مریم بیابانیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/22
 • پیش بینی علاقه اجتماعی و سلامت روان بر اساس الگوهای شخصیت، خوش بینی و باورهای مذهبی در کارمندان دانشگاه علامه طباطبایی، علی یعقوبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/04
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در س‍ه‌ گ‍روه‌ م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌، اف‍راد س‍ال‍م‌ غ‍ی‍ر م‍ع‍ت‍اد و ت‍رک‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اع‍ت‍ی‍اد ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌ آب‍اد در س‍ال‌1393، مرتضی عسکری بسطام، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/24
 • تاثیر خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی و رضایت زناشویی خانواده های دارای کودکان کم توان ذهنی شهرستان خرم آباد، مسلم سیاهپوش منفرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/14
 • نقش پیش بینی کننده ویژگی شخصیتی والدین بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی‬‬‬‬‬‬‬، صاحبه کاشانی‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر علائم برانگیختگی و تجربه مجدد در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه‬‬‬‬‬‬‬، نسترن عطارد‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • مقایسه اثر بخشی سه شیوه درمانی برون ریزی هیجانی، آرمیدگی ذهنی و ترکیبی در کاهش استرس ادراک شده، نادر نادری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • تدوین مدل پیش بینی بهره وری منابع انسانی بر اساس سرمایه روان شناختی با واسطه گری کیفیت زندگی کاری و تعارض کار- خانواده کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهران‬‬‬‬‬‬‬، ‫ الهه محمودزاده حسن آبادی‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش خلاقیت بر خودکارآمدی و تاب آوری کودکان کار شهر تهران‬‬‬‬‬‬‬، زهرا عزیزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • ‫اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و خویشتن داری سوءمصرف کننده گان مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز اقامتی ترک اعتیاد(کمپ های) شهر تهران‬‬‬‬‬‬‬، ‫ زینب اکبری‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • ‫اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان‬‬‬‬‬‬‬، ‫اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • بررسی تأثیرگذاری گروه درمانی شناختی _ رفتاری بر سلامت عمومی معتادین وابسته به مواد افیونی، جاسم قاسمی بزرگی‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان مضطرب‬‬‬‬‬‬‬، آمنه رحیم توری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • ‫بررسی اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان متأهل شهر تهران‬‬‬‬‬‬‬، زینب شاکری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • اثربخشی آموزش خلاقیت بر شادکامی و جهت‌گیری زندگی دانش‌آموزان دختر شهرستان ساری‬‬‬‬‬‬‬، سحر زرینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و توانمندسازی روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی تهران‬‬‬‬‬‬‬، زهرا محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری مدیریت استرس بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و تبعیت از درمان بیماران مبتلا به ام اس شهر تهران، طاهره خورسندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • ‫اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT بر سبک مقابله ای و کنترل درد در زنان مبتلا به بیماری ام اس شهر ساری‬‬‬‬‬‬‬، پریسا رضاپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • ‫اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی‬‬‬‬‬‬‬، غلامرضا احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • ‫بررسی ویژگی های صوتی و تصویری تبلیغات تلویزیونی مورد توجه کودکان‬‬‬‬‬‬‬، سیمین احمدپور قزوینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • اثربخشی مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا بر نگرش‌های ناکارآمد و تاب‌آوری بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر کرمانشاه‬‬‬‬‬‬‬، سحر رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میزان اجتناب تجربه‌ای جانبازان مبتلا به اختلال پس از ضربه شهر کرمان‬‬‬‬‬‬‬، فاطمه طلابیگی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • بررسی تأثیر قصه‌گویی مبتنی بر همدلی بر مهارت‌های اجتماعی‬‬‬‬‬‬‬، ‫ فهیمه شیخ احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • مقایسه شیوع اختلالات روانی در بیماران مبتلا به آسم و جمعیت عادی، غزل مهدوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/11
 • مقایسه اثر بخشی سه شیوه درمانی برون ریزی هیجانی ، ارمیدگی ذهنی و ترکیبی در کاهش استرس (تنیدگی) ادراک شده در مردان با استرس بالا، نادر نادری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/23
 • بررسی میزان اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر سلامت عمومی معتادان به مواد افیونی، جاسم قاسمی بزرگی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/24
 • تاثیر خاطره گویی بر سلامت روان سالمندان مقیم خانه شهر تهران، اکرم غیب اله وند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میزان اجتناب تجربی جانبازان شهر کرمان، فاطمه طلا بیگی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی قدرت پیش بینی کنندگان سطوح مختلف فعالیت بدنی در پیش بینی سلامت عمومی، امید به زندگی و نگرش به زندگی در زنان سالمند، فاطمه خراجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی مقایسه کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی در زنان یائسه فارس، ترک، عرب، بهاره اثنا عشری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی مقایسه کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی در زنان یائسه فارس، ترک و عرب، بهاره اثنا عشری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی مقایسه کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی در زنان یائسه فارس، ترک و عرب، بهاره اثنا عشری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی قدرت پیش بینی کنندگان سطوح مختلف فعالیت بدنی در پیش بینی سلامت عمومی، امید به زندگی و نگرش به زندگی در زنان سالمند، فاطمه خراجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • مقایسه شیوع اختلالات روانی در بیماران مبتلا به آسم و جمعیت عادی، غزل مهدوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/14
 • ‫اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی و پریشانی روانشناختی در زنان سوءمصرف کننده مت آمفتامین استان البرز‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سپیده حسینی‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • تبیین رابطه عوامل اجتماعی - فرهنگی (الگوی خشونت خانوادگی، آستانه تحمل فرهنگی خشونت، تبعیض سنی) و نیازهای بنیادی روان‌شناختی (ادراک شایستگی، خود مختاری و ارتباط اجتماعی) با سالمند آزاری‬‬‬‬‬‬‬‬‬، ویدا وطن پناه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • تدوین مؤلفه‌های مهارت‌های شهروندی برای‌کودکان ابتدائی براساس ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬، زهره باقری میاندشتی‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در ارتقاء تاب آوری و خوش بینی نوجوانان مبتلا به افسردگی اساسی‬‬‬‬‬‬‬‬‬، نگین توصیفیان‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • اثر بخشی درمان گروهی متمرکز بر هیجان(EFT – G) بر افسردگی، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های اجتماعی – هیجانی در دانش آموزان قلدر متوسطه اول‬‬‬‬‬‬‬‬‬، یوسف اسمری‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کنترل خشم و سبک‌های مقابله‌ای دختران ابتدایی مدارس شهر کرمان، مطهره کاربخش راوری‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس خوش‌بینی اسلامی با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده‬‬‬‬‬‬‬‬‬، حمیدرضا سالارباشی شهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تکانشگری و عاطفه مثبت و منفی نوجوانان بزهکار‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مهسا ملکی مجد‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • مقایسه مهارت های اجتماعی در کودکان طلاق و عادی مقطع ابتدایی شهرستان سیرجان‬‬‬‬‬‬‬‬‬، ‫اعظم نژادشاهبداغی‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر تکانش گری افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی، علی مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • اثربخشی شفقت درمانی بر تحمل پریشانی و تمایز خود در مادران دارای کودک بیش فعال، حامد جعفری ولدانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • مطالعه کیفی اضطراب در میان مهاجرین غیرقانونی مرد 18 تا 30 ساله قومیت هَزاره افغانستان در استان­های تهران و البرز، مرتضی احسانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • پیش بینی آمادگی اعتیاد بر اساس فعالیت های داوطلبانه، الگوی ارتباطی خانواده، راهبردهای مقابله ای و ویژگی جمعیت شناختی در جوانان، پیمان مام شریفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/28
 • پیش‌بینی شکوفایی براساس توانمندی‌های منش، علاقه اجتماعی و سازگاری در دانشجویان، سمانه تقوی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • اثربخشی مداخله مثبت مبتنی بر توانمندی های منش بر کاهش عواطف منفی و افزایش انسجام درونی، مهرورزی به خود و بالندگی در زنان سرپرست خانوار، زهرا عاشوری قاضی محله ایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • رابطه منبع کنترل با سبک‌های مقابله‌ای با میانجیگری خستگی روانی و نا امیدی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در شهر تهران [منبع الکترونیکی]/ فاطمه اقبالی، فاطمه اقبالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/02/07
 • ساخت و هنجاریابی مقیاس بالیدگی روانی بزرگسالان در شهر تهران، فرهاد براقی¬زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/04/01
 • بررسی رابطه احساس تنهایی، رشد اجتماعی و ابراز وجود، محمد حاجتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی رابطه جو سازمانی با استرس شغلی کارکنان، مجتبی پورسیف
 • اثربخشی مثبت اندیشی بر منبع کنترل دانش آموزان، عبدالرحمن جوانبخش، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی و پریشانی روانشناختی در زنان سوءمصرف کننده مت آمفتامین استان البرز‬، سپیده حسینی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مقایسه نظام‌ های بازدارنده و فعال‌ ساز رفتار در افسردگی مالیخولیایی و آتیپیک‬، علی باقرزنجانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی بر کاهش اضطراب، طاهره فلاح
 • تبیین رابطه عوامل اجتماعی - فرهنگی (الگوی خشونت خانوادگی، آستانه تحمل فرهنگی خشونت، تبعیض سنی) و نیازهای بنیادی روان‌شناختی (ادراک شایستگی، خود مختاری و ارتباط اجتماعی) با سالمند آزاری‬، ویدا وطن پناه‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برابر از وجود دانش آموزان، سعیده جوهری
 • پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی و کمال گرایی‬، معصومه گرجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کنترل خشم و سبک‌های مقابله‌ای دختران ابتدایی مدارس شهر کرمان، مطهره کاربخش راوری‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • رابطه شادمانی با میزان هدفمندی و خوشبختی، مرضیه عروقی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • بررسی تاثیر سبک مداخله در تماشای خشونت تلویزیونی بر پر خاشگری پسران 11-9 ساله، فاطمه جوادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • مقایسه اثربخشی رفتار درمانی شناختی و روان درمانی معنوی- مذهبی مبتنی بر الگوی ریچاردز و برگین بر کاهش میزان اضطراب دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبائی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، حسن یعقوبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/01
 • تاثیر همایندی ویژگیهای شخصیت اسکیزوتایپی و درمان شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه‌های اختلال وسواس فکری- عملی، علی محمدزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/04
 • بررسی میزان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، مهارت های مقابله با استرس و دارودرمانی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه شهر اصفهان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سعید صادقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • بررسی مقایسه‌ای درمان‌های شناختی رفتاری اینترنتی آفلاین، اینترنتی آفلاین و گروهی حضوری بر میزان افسردگی دانشجویان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره دانشگاههای تهران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، محمد حسینی بهشتیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • اثربخشی و مقایسه طرحواره درمانی و معنادرمانی بر هراس از مرگ در افراد مبتلا به خودبیمارپنداری، مسعود قربانعلی زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی و مقایسه اثربخشی درمان روان پویشی فشرده کوتاه مدت و درمان شناختی رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر، غلامرضا دهشیری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تدوین بسته روان درمانگری وجودی بر اساس اندیشه جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و افزایش تحول من، فاطمه تقی یاره، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • مقایسه ی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان مبتنی بر شناختی - رفتاری از طریق ارتقاء تاب آوری بر پیشگیری از عود افراد وابسته به مواد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، رسول کیانی دولت آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای و سبک زندگی مبتنی بر "مدل مارلات" در افزایش تاب آوری و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد، عیسی جعفری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/23
 • تدوین الگوی درمانی دینی و اثربخشی آن بر PTSD، عیسی مراد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/23
 • مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی ودرمان شناختی - رفتاری بر بهبودی بیماران مبتلا به اختلال وسواس -اجبار همایند وناهمایند با افسردگی، علی اسماعیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/15
 • اثربخشی طرحواره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، محسن خورشیدزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری و آموزش مهارتهای مقابله ای در کاهش بیش انگیختگی و کرختی هیجانی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه، محمدرضا ذوقی پایدار، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی، مدل ماتریسی و روش ترکیبی در پیشگیری از بازگشت افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد زاهدان، علی کلدوی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی، کیفیت زندگی و سطح لیپوپروتئین بیماران افسرده شهرستان ایلام، قباد بهامین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • ارزیابی و مقایسه مدل های تعارض و توازن کار و خانواده در معلمان شاغل در مدارس استان کردستان، کیومرث کریمی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/27
 • تبیین مبانی روان‌شناختی استدلال‌های رای‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری :الگوپردازی استدلال‌ها بر پایه مولفه‌های مفهوم درگیری‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، محمدعلی حکیم آرا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/01
 • مقایسه اثر بخشی روش درمان شناختی- رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیز دل در نشخوار فکری زنان نابارور افسرده شهر شیراز، علیرضا فیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/23
 • اثربخشی طرحواره درمانی در درمان جانبازان مرد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه: کاهش علائم تجربه مجدد، بیش انگیختگی وکرختگی هیجانی، سید علی موسوی اصل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/09/04
 • کارآمدی طرح‌واره درمانی دو وجهی در درمان مردان وابسته به مواد مخدر مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، اسماعیل ناصری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/01
 • تدوین الگوی نظری مهارت¬های زندگی دانشجویان در فرهنگ ایرانی به منظور تولید ابزار بومی: با تاکید بر الگوی سازمان جهانی بهداشت‬‬‬‬‬‬‬، ‫سعید‬‬‬‬‬‬‬ اکبری زردخانه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر اساس نگرش به دین و علم با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ، و هدف در زندگی‬‬‬‬‬‬‬، ناصر آقابابائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • تدوین و آزمون مدل رفتارهای خوردن آشفته بر اساس عواطف منفی، ناگویی خلقی و کمال گرایی با واسطه گری تنظیم هیجان و تصویر بدن‬‬‬‬‬‬‬، محمدرضا خدابخش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان دوره اول متوسطه، کاظم دلروز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/22
 • مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی و انفرادی بر علائم و باورهای وسواسی، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری–عملی همراه با اختلال افسردگی اساسی و بدون اختلال افسردگی اساسی، مسعود چینی فروشان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/09/01
 • تدوین مدل ساختاری شیوههای فرزند پروری مادران مبتنی بر سبکهای دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلالهای اضطراب جدایی و وسواس- جبری، سودابه میرصادقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • مدل تشخیصی موفقیت در ترک اعتیاد، مریم فراغتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/26
 • تدوین الگوی علی بازگشت اعتیاد براساس مولفه‌های شیوه های فرزندپروری ادراک شده، سبک‌های مقابله‌ای و پیشایندهای پنهان در بهبودیافتگان بدون بازگشت و بهبود یافتگان بازگشت کرده، علی اکبر مویدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/17
 • تدوین و رواسازی برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و اثربخشی آن بر تنظیم هیجان، نشانه های وسواس فکری – ملی و رضایت از زندگی، یزدان جعفری فرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/25
 • تدوین ورواسازی برنامه آموزشی ارتقا کیفیت زندگی و ارزیابی اثربخشی آن بر تنظیم هیجان، نشانه های وسواس فکر و عملی و رضایت از زندگی، یزدان جعفری فرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/25
 • تدوین و اعتبار یابی برنامه درمانی تصویرسازی ذهنی هدایت شده مبتنی بر نیازهای معنوی و مقایسه اثربخشی آن بر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر کاهش خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان، ترانه خداویردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/26
 • تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در تغییر نگرش به سوء مصرف مواد، خدامراد مومنی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر راهبردهای مرور ذهنی و برنامه ریزی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان با نارسایی در ریاضیات، علی اکبر ارجمند نیا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیر گروه روانشناسی بالینی (دو دوره)
 • معاون پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی و متقاضیان استخدام گروه روانشتاسی بالینی، 1395/09/02، ایران، تهران
 • عضویت کارگروه پژوهشی رشته روانشناسی پژوهشکده سمت، 1395/10/20، ایران، تهران
 • عضویت در شورای انتخاب استاد ممتازی دانشگاه، 1397/04/23، ایران، تهران
 • عضو کمیته بومی سازی علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی، 1394/07/01، ایران، تهران
 • عضو شورای برنامه ریزی روان شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران، تهران
 • عضو کمیته هماهنگی و پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاه های ایران، 1386/07/01، 1387/03/31، ایران، تهران
 • عضو هیات جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران
 • عضو کمیته تخصصی روان شناسی و علوم تربیتی هیات ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران
 • عضو کارگروه نشریات علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران، تهران
 • عضویت در انجمن علمی روان شناسی نظامی ایران، 1384/01/01، 1387/01/01، ایران، تهران
 • عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، 1385/01/01، ایران، تهران
 • انجمن علمی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، 1383/01/01، ایران، تهران
 • عضویت در انجمن ایرانی روان شناسی، 1381/04/20، ایران، تهران
 • عضو عضویت در انجمن علمی روان شناسی امریکا، 1392/07/01، آمریکا
 • عضویت در انجمن علمی روان شناسی بالینی ایران، 1392/06/01، ایران، تهران
 • دبیر کمیته منتخب دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، ایران، تهران
 • عضوکمیته تخصصی روان شناسی در طرح تدوین نقشه جامع کشور، 1386/12/01، 1387/11/30، ایران، تهران
 • دبیر شورای برنامه ریزی تخصصی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، 1386/09/01، 1387/01/31، ایران، تهران
 • عضو شورای برنامه ریزی تخصصی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • مدیریت دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی روان شناسی و علوم تربیتی
همکاری در نشریات
 • ماهنامه پیام مشاور (نشریه تخصصی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم)، سایر، 1385/01/01، 1387/01/01
 • فصلنامه سلامت روان، 1386/01/10، 1387/03/03
 • فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، علمی پژوهشی، 1393/09/01
 • فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان، علمی پژوهشی، 1390/09/01
 • فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، علمی پژوهشی، 1389/09/01
 • فصلنامه راهبراهای شناختی در یادگیری دانشگاه ابوعلی سینا همدان، علمی پژوهشی، 1391/09/01
 • فصلنامه علمی–تخصصی پلیس پایتخت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سایر، 1385/09/01
 • فصلنامه ابتکار و خلاقیت، باشگاه پژوهشگران جوان، سایر، 1390/09/01
 • فصلنامه عصب روان شناختی، دانشگاه پیام نور، علمی پژوهشی، 1394/09/01
 • فصلنامه سلامت روانی کودک، دانشگاه گیلان، علمی پژوهشی، 1393/09/01
 • فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، علمی پژوهشی، 1389/09/01
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • The 101 course of Transactional Analysis
 • Training & Development Unit--Acourse for Demonstrators and Student Assistants
 • کارگاه آموزش شناخت درمانی، 1379/01/01
 • کارگاه روش تحقیق پیشرفته، 1381/06/31
 • کارگاه آموزشی نیاز سنجی از طریق گروه متمرکز، 1383/02/31
 • کارگاه آموزشی "روابط همسران و شیوه های فرزند پروری" برای خانواده های منطقه آزاد کیش (4 ساعته)، 1383/11/09
 • کارگاه آموزشی آموزش رفتارهای سالم به منظور تغییر نگرش دانشجویان نسبت به سوء مصرف مواد، 1384/01/01
 • کارگاه آموزشی "مهارت‌های زندگی و گروه‌درمانی شناختی- رفتاری بر اساس آموزه‌های دینی"، برای زندانیان زندان رجائی شهر کرج (16 ساعته).، 1385/06/15
 • کارگاه آموزشی "اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (ADHD)" برای مشاوران وزارت آموزش و پرورش 18 بهمن 1385 (4 ساعته)، 1385/11/18
 • کارگاه مرکز مشاوره ورزشی، 1386/01/01
 • کارگاه آموزشی "توانمند سازی" برای استادان مشاور دانشجویان شاهد سراسر کشور (4 ساعته).، 1387/06/10
 • کارگاه آموزشی "شیوه های مشاوره روان شناختی" برای اساتید دانشجویان ایثارگر دانشگاه شاهد، 1387/06/13
 • کارگاه آموزشی "مصاحبه بالینی با کودک" برای روان شناسان و مشاوران عضو نظام روان شناسی و مشاوره استان گلستان، 3 آذر 1391 (8 ساعته).، 1391/09/03
 • کارگاه آموزشی "مدیریت استرس شغلی"، برای قضات مجتمع های قضائی خوش و بعثت در قوه قضائیه (4 ساعته)، 1394/03/06
 • کارگاه آموزشی "اختلالات روانی کودکان و نوجوانان"، برای انجمن علمی روان شناسی تربیتی (8 ساعته)، 1395/04/27