professor_pic
تیمور محمدی
تیمور محمدی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد عضویت دارد
Teaching Courses
 • اقتصاد خرد ‌تکمیلی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدل سازی و شبیه سازی در اقتصاد نفت و گاز، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته، دکتری
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد ‌سنجی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته، دکتری
 • اقتصاد خرد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری اقتصاد سنجی (1)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد ‌تکمیلی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • سمینار 2، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدل سازی و شبیه سازی در اقتصاد نفت و گاز، دکتری
 • سمینار تحقیق و تتبع نظری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد ‌خرد ‌پیشرفته ‌(1)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد ‌ریاضی (1)، دکتری
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته، دکتری
 • مدل سازی و شبیه سازی در اقتصاد نفت و گاز ، دکتری
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (1)، دکتری
 • مدل سازی و شبیه سازی در اقتصاد نفت و گاز ، دکتری
 • اقتصادسنجی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • سمینار اقتصاد سنجی 2، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته ، دکتری
 • اقتصاد ‌خرد ‌پیشرفته ‌(1)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته ، دکتری
 • اقتصاد ‌خرد ‌پیشرفته ‌(1)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • سمینار اقتصاد سنجی 2، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • مدل سازی و شبیه سازی در اقتصاد نفت و گاز، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (1)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته، دکتری
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد تکمیلی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری اقتصاد سنجی (1)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد ‌خرد ‌پیشرفته ‌(1)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (1)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد ‌خرد ‌پیشرفته ‌(1)، دکتری
 • موضوعات انتخابی در اقتصاد، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته ، دکتری
 • موضوعات انتخابی در اقتصاد، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته ، دکتری
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته، دکتری
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته ، دکتری
 • اقتصاد ‌خرد ‌پیشرفته ‌(1)، دکتری
 • اقتصاد ‌خرد ‌پیشرفته ‌(1)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (1)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (1)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته ، دکتری
 • اقتصاد ‌خرد ‌پیشرفته ‌(1)، دکتری
 • اقتصاد ‌خرد ‌پیشرفته ‌(1)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (1)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد ‌خرد ‌پیشرفته ‌(1)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (1)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد ‌خرد ‌پیشرفته ‌(1)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • سمینار اقتصاد سنجی، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • اقتصاد خرد پیشرفته، دکتری
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • کارگاه اقتصاد سنجی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تئوری اقتصاد سنجی (1)، دکتری
 • سمینار اقتصاد سنجی، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • اقتصاد‌خرد‌پیشرفته‌1، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • تئوری اقتصاد سنجی (2)، دکتری
 • کارگاه اقتصاد سنجی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد پیشرفته (2)، دکتری
 • اقتصاد‌سنجی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc