professor_pic
تیمور محمدی
تیمور محمدی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد عضویت دارد