professor_pic
تیمور محمدی
تیمور محمدی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد عضویت دارد
کرسی علمی
 • برگزاری کرسی ترویجی تحت عنوان مشکلات و موانع در آموزش و کاربرد اقتصاد سنجی در ایران، محمدی تیمور، نظریه پردازی، 1391/09/18
 • مشکلات و موانع در اموزش و کاربرد اقتصادسنجی در ایران، محمدی تیمور، نظریه پردازی
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
 • محمدی تیمور، روش های پیشرفته در کاربرد eviews، 1386/04/27
 • محمدی تیمور، کاربرد نرم افزار Eviews، 1386/04/30
 • محمدی تیمور، مقدماتیEviews، 1388/01/01
 • محمدی تیمور، سری زمانیeviews، 1388/01/01
 • محمدی تیمور، مقدماتیEviews، 1388/01/01
 • محمدی تیمور، پانل دیتا PANEL DATA، 1388/09/08
 • محمدی تیمور، پانل دیتا PANEL DATA، 1388/09/14
 • محمدی تیمور، سری زمانی TIME- SERIES، 1388/10/27
 • محمدی تیمور، اقتصاد سنجی و کاربرد نرم افزار EVIEWE (پیشرفته)، 1388/11/08
 • محمدی تیمور، اقتصاد سنجی و کاربرد نرم افزار EVIEWE (پیشرفته)، 1388/12/02
 • محمدی تیمور، اقتصادسنجی و کاربرد نرم افزار Eviews، 1389/03/01
 • محمدی تیمور، سری زمانی(time series)، 1389/04/01
 • محمدی تیمور، پانل دیتا (panel data)، 1389/05/01
 • محمدی تیمور، پانل دیتا (panel data)، 1389/09/01
 • محمدی تیمور، اقتصادسنجی و کاربرد نرم افزار، 1389/09/01
 • محمدی تیمور، اقتصاد سنجی و کاربرد نرم افزار EVIEWE (پیشرفته)، 1389/09/25
 • محمدی تیمور، اقتصادسنجی و کاربرد نرم افزار، 1389/11/01
 • محمدی تیمور، آموزش STATA، 1392/11/01