professor_pic
فائزه خاجوئی
فائزه خاجوئی ، مربی رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی کتابداری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد