professor_pic
صغرا ابراهیمی قوام
صغرا ابراهیمی قوام ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد